• No results found

Aktivitet 2: Vi uppmärksammar varandra & samtalar om textinnehåll, specialskolan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Aktivitet 2: Vi uppmärksammar varandra & samtalar om textinnehåll, specialskolan"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Lärarhandledning

Aktivitet 2. Vi uppmärksammar varandra och samtalar om textinnehåll

Innehåll

Aktivitet 2. Vi uppmärksammar varandra och samtalar om textinnehåll

. . . .2

Elevexempel

. . . 4

Analys och uppföljning

. . . 5

(2)

Lärarhandledning

Aktivitet 2. Vi uppmärksammar varandra och samtalar om textinnehåll

I aktiviteten ges läraren möjlighet att få syn på om eleven

visar intresse för högläsning

kan delta i samtal om text och bild

kan återge ett händelseförlopp.

Aktiviteten och observationspunkterna som ingår genomförs i samband med högläsning i grupp. Läs igenom hela aktiviteten eftersom kartläggning av olika observationspunkter kan kombineras. Läraren avgör om gruppen behöver vara mindre för att kunna få syn på det som ska observeras i aktiviteten. Olika elever kan observeras vid olika till fällen. Notering sker för varje enskild elev.

Förberedelser och material

Blankett Kartläggningsunderlag Aktivitet 2. Vi uppmärksammar varandra och samtalar om textinnehåll. Blanketten fylls i efter genomförd kartläggning.

En valfri illustrerad text som är lagom lång för en stunds högläsning och som har tydlig början, innehåll och slut, till exempel en bilderbok eller ett kapitel i en skönlitterär bok. Texten används vid observationspunkt kan delta i samtal om text och bild. Samma eller annan text med tydlig början, innehåll och slut används vid observations-punkt kan återge ett händelseförlopp. Till den observationsobservations-punkten kan läraren vid behov kopiera bilder ur berättelsens början, innehåll och slut, som elever kan använda när de återger händelseförloppet i berättelsen. Dessa bilder benämns under rubriken Genomförande som ”bildstöd”.

OBSERVATIONSPUNKT

Visar intresse för högläsning

Genomförande

Kartläggningen genomförs i samband med högläsning i undervisningen.

Uppmärksamma och notera om eleven efter läsningen exempelvis önskar få höra mer av texten, visar intresse genom kroppsspråk och/eller spontant ger kommentarer under läsningen.

OBSERVATIONSPUNKT

Kan delta i samtal om text och bild

Genomförande

Läraren planerar för en miljö som är tillgänglig för alla elever. Kartläggningen genomförs i samband med hög läsning där läraren initierar ett samtal kopplat till textens innehåll. Bildstöd används vid behov. Samtalet kan ske både under och efter läsningen.

1. Ställ frågor om innehållet som eleverna svarar på. 2. Uppmuntra eleverna att ställa egna frågor.

3. Bjud in till ett vidare resonemang kopplat till text och bild genom att exempelvis välja ut några nedanstående frågor utifrån text och elevgrupp.

(3)

Lärarhandledning

Aktivitet 2. Vi uppmärksammar varandra och samtalar om textinnehåll

Vad tror du kommer att hända sedan?

Är det något du tyckte var svårt att förstå?

Om du var huvudpersonen, vad skulle du ha gjort då?

Vad handlade boken om?

Vad tyckte du om boken? Varför?

4. Ställ frågor om innehållet som eleverna svarar på. Vad heter huvudpersonen?

Vad gör personen?

Vilket djur fanns i berättelsen?

Uppmärksamma och notera om eleven kan besvara och/eller ställa frågor om innehållet och om texten och bilderna samt berätta om textens innehåll.

OBSERVATIONSPUNKT

Kan återge ett händelseförlopp

Genomförande

Kartläggningen genomförs i samband med högläsning. 1. Läs berättelsen för eleverna.

2. Berätta för eleverna att de ska få rita och återberätta handlingen. Om detta utgör ett hinder för någon elev så kan observationspunkten genomföras muntligt och/eller genom enkel dramatisering.

3. Dela ut rit- och skrivmaterial till eleverna.

4. Be eleverna återge berättelsen genom att rita och/eller skriva eller lägga bilder som kopierats från berättelsens början, innehåll och slut. Ett annat alternativ är att eleverna använder andra uttrycksformer, exempelvis gestaltning. Be eleverna, en i taget, återge händelseförloppet. Vid behov kan bildstöd och gestaltning användas. Uppmärksamma och notera om eleven kan återge ett händelseförlopp i texten med en början, ett innehåll och ett slut.

(4)

Lärarhandledning

Aktivitet 2. Vi uppmärksammar varandra och samtalar om textinnehåll

Elevexempel

Exempel på hur elevernas kunnande kan komma till uttryck. Visar intresse för högläsning

Eleven vill se bilderna i boken.

visar intresse med kroppsspråk (blick eller kropp). vill höra berättelsen ”Kan du läsa den här?” Kan delta i samtal om text och bild

Eleven uttrycker funderingar om textens illustrationer. gör kopplingar till egna erfarenheter.

uttrycker spontana kommentarer under läsningen ”Varför vill de slåss?”. Kan återge ett händelseförlopp

Eleven behöver hjälp med att komma igång men berättar sedan händelseförloppet själv. ritar eller visar med bilder från boken. Kan berätta med inledning, handling och ett avslut. visar själv eller tillsammans med en kamrat händelseförloppet, exempelvis i form av en kort dramatisering.

(5)

Lärarhandledning

Aktivitet 2. Vi uppmärksammar varandra och samtalar om textinnehåll

Analys och uppföljning

Läraren behöver uppmärksamma den elev som visar en indikation på att inte nå de kunskapskrav som senare ska uppnås i årskurs 1 och 4. Om det utifrån användning av materialet visas indikation genomförs en särskild bedöm-ning med personal med specialpedagogisk kompetens för att avgöra om extra anpassbedöm-ningar behöver sättas in. Indikationen kan visas genom att eleven

ofta är ointresserad av att ta del av högläsning

ännu inte kan svara på en enkel fråga i samband med högläsning, exempelvis vilken färg bollen har

har svårt att delta i samtal om text och/eller bild

ännu endast kan återge en kortare sekvens ur en berättelse

ännu inte kan återge berättelsen trots bildstöd.

En elev som kommit längre i sin utveckling behöver extra utmaningar. Hon eller han visar sitt kunnande exempelvis genom att

resonera om innehållet i den lästa texten genom att besvara och ställa frågor om den

jämföra egna erfarenheter med den lästa textens innehåll.

Om en elev inte visar intresse och nyfikenhet för aktiviteterna 1–3 och det som ingår i dem kan det finnas skäl att

befara att eleven inte kommer att nå de kunskapskrav som senare ska uppnås i årskurs 1 och 4. Där det särskilt

tydligt kan uppmärksammas är i

Aktivitet 1

om en elev inte berättar och beskriver så att andra förstår, och inte heller följer en instruktion Aktivitet 2

om en elev inte deltar i samtal om innehållet i högläsning eller inte återger något av händelseförloppet Aktivitet 3

om en elev inte kommunicerar med symboler, bilder eller bokstäver och inte heller känner igen sitt eget namn i skrift.

Notera det kunnande som eleven visar och även gärna vad den fortsatta undervisningen behöver fokusera på i blanketten Kartläggningsunderlag Aktivitet 2.

Kartläggningsunderlaget kan vara mer eller mindre detaljerat ifyllt. Här är två exempel på hur olika lärare kan ha fyllt i dokumentet:

Visar intresse för

högläsning Kan delta i samtal om text och bild Kan återge ett händelseförlopp Kommentar

Ja Ja Ja 21/9 Funkar bra.

Jobba vidare med berättandet. Visar intresse för

högläsning Kan delta i samtal om text och bild Kan återge ett händelseförlopp Kommentar 11/9 Behöver kollas

upp igen. 2/10 Ok

Enstaviga svar. Behöver kolla igen. 21/11 Utmana mer med återberättande med hjälp av bilder

(6)

Kartläggningsunderlag Ak

tivit

et 2.

Vi uppmärksammar v

ar

andr

a och samt

alar om t

ex

tinnehåll

Namn: Visar intr esse f ör högläsning Kan delt a i samt al om t ex t och bild Kan å ter ge e tt händelse förlopp Komment ar : 6 HITT A SPR ÅKET – NA TIONELL T K AR TL ÄGGNINGSMA TERIAL I SPR ÅKLIG MED VETENHET , SPECIAL SK OL A. SK OL VERKET 2019. DNR. 2019:569

References

Related documents

The four theoretical perspectives outlined here draw on previous re­ search in the small business growth and performance area, but even more on other theories that address

The study identified three syntheses: life situations affecting mental health, consequences of mental health and strategies to maintain good mental health, all impacting the abi-

By using the solution of a low-complexity initialization problem and applying warm-start techniques in the optimization, a solution is possible to obtain after just a few

Planeringen från Airport City Stockholm om att utöka antalet arbetsplatser till att omfatta 50 000 arbetsplatser fram till 2043 samt målet om att bli Skandinaviens ledande

Den är till för att skydda individen, men enligt oss anser vi att den kan vara ett hinder, då värdefull information som kan hjälpa eleven inte kommer de tillhanda som arbetar

De flesta större aktörer inom bank- och försäkringsbranschen har, för att skapa lojala kunder, i olika utsträckning infört så kallade helkundskoncept där målet är att få en

Baserat på problemformuleringen var det inomvetenskapliga syftet att undersöka om Thomp- sons upprorsbekämpningsteori var en bidragande anledning till att USA uppnådde framgång

Något måste man ju kalla den del av kommunen, där det finns gator, torg, kvarter och flervåningshus för att skilja den från den del, där det ännu finns