• No results found

Privatisera distriktsveterinärverksamheten Motion 2020/21:2892 av Markus Wiechel (SD) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Privatisera distriktsveterinärverksamheten Motion 2020/21:2892 av Markus Wiechel (SD) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion SD

Motion till riksdagen

2020/21:2892

av Markus Wiechel (SD)

Privatisera distriktsveterinärverksamheten

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att privatisera distriktsveterinärverksamheten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns över 400 statliga distriktsveterinärer i Sverige, och verksamheten bedrivs på ett nittiotal olika orter. Distriktsveterinärernas främsta uppdrag är att i första hand bedriva sjukvård samt hålla jour för lantbrukets djur. Om det finns djurskyddsskäl eller om annan djursjukvård inte kan anvisas ska alla djur, inklusive sällskapsdjur och hästar, erbjudas djursjukvård. I detta fall finns det olika tolkningar av veterinärernas uppdrag.

Den statliga veterinärverksamheten har med tiden alltmer kommit att innebära djursjukvård för sällskapsdjur och hästar, vilka inte betecknas som produktionsdjur i lantbruket. Detta beror på att andelen lantbruksdjur i distriktsveterinärernas verksamhet successivt har minskat sedan lång tid tillbaka, och behandling av sällskapsdjur är nödvändig för att fylla distriktsveterinärernas arbetstid. Idag finansieras de statliga distriktsveterinärerna med djurägaravgifter och med statliga anslag. De sistnämnda används i stor utsträckning till att investera i utrustning avsedd för vård av

sällskapsdjur.

Detta leder framför allt till en snedvriden konkurrens men ibland även till motsättningar mellan statliga distriktsveterinärer och privatpraktiserande veterinärer. Dagens statliga

(2)

anslag till distriktsveterinärorganisationen subventionerar en verksamhet som bedrivs i konkurrens med privata veterinärer.

Idag är det i praktiken distriktsveterinärerna som sköter tillsynen över samma djur och djurhållning som man även konkurrerar med de privata veterinärerna om. Därigenom är de djurägare som riskerar att få anmärkningar existerande eller potentiella kunder, vilket kan komma att påverka distriktsveterinärens hantering av ärendet. Det kan potentiellt även bli ett problem vid en eventuell rättslig process. Den här tillsynen har tidigare dömts ut av såväl Sveriges Veterinärförbund som EU-kommissionen, vilka pekat på att kontrollverksamheten bör skiljas från den praktiska djursjukvården.

I ett läge där staten är i behov av ytterligare resurser för att ha råd med grundläggande välfärd vore det rimligt att genom en privatisering av den kliniska verksamheten minska onödiga utgifter, som dessutom snedvrider sund konkurrens mellan veterinärer i hela landet. Regeringen bör därför återkomma med förslag med syftet att privatisera den svenska kliniska distriktsveterinärverksamheten.

Markus Wiechel (SD)

References

Related documents

I texten är det otydligt formulerat kring de skillnader som finns i hur rasthagar och beteshagar används, vilket är av mycket stor betydelse för vilket näringsläckage som

Den äktuellä mä lgruppen här endäst i begrä nsäd utsträ ckning kunnät tä del äv ö vrigä insätser fö r ätt fö rebyggä cövid-19 krisens effekter, öch Tillvä xtverkets

Utredningens föreslår att regeringen tar initiativ till en utredning om det finns behov av ändringar i speciallagstiftning om grundläggande infrastruktur, för att underlätta

Yttrande över remiss Promemorian Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på

1) Utredningen föreslår att staten tar över skulder från kommuner som frivilligt genomför kommunsammanslagningar. Vi avstyr ker detta förslag av flera olika anledningar. För

1 Framställning från Statens fastighetsverk om medgivande till investering i Östra och Västra gymnasiehusen på Riddarholmen, Stockholm Fi2018/02538/ESA. 2 Framställning