• No results found

Uppdrag att på nationell nivå säkra tillgången till medicinteknisk utrustning m.m. som behövs i vården till följd av spridningen av covid-19

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag att på nationell nivå säkra tillgången till medicinteknisk utrustning m.m. som behövs i vården till följd av spridningen av covid-19"

Copied!
5
0
0

Full text

(1)

8

Regeringen Regeringsbeslut 2020-03-25 S2020/02443/FS (delvis) 1:1 Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm

Uppdrag att på nationell nivå säkra tillgången till medicinteknisk

utrustning m.m. som behövs i vården till följd av spridningen av

covid-19

Regeringens beslut

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att, vid behov, ta initiativ till att på nationell nivå säkra tillgången till medicinteknisk utrustning m.m. som behövs i intensivvården eller annan vård till följd av spridningen av covid-19 samt att på nationell nivå svara för fördelningen av denna utrustning mellan huvudmännen.

I uppdraget ingår att:

kontinuerligt inventera behoven av och tillgången till sådan medicin­ teknisk utrustning som behövs i intensivvården eller annan vård till följd av spridningen av covid-19,

genomföra eller, om möjligt, samordna inköp av medicinteknisk utrust­ ning som behövs i intensivvården eller annan vård till följd av sprid­ ningen av covid-19,

förbereda och vid behov fatta beslut om fördelning av sådan medicin­ teknisk utrustning som köpts in av myndigheten, samt

ha en dialog med relevanta leverantörer om hur tillgången till sådan medicinteknisk utrustning som behövs i vården av patienter som insjuknat i covid-19 ska kunna utökas.

Socialstyrelsen ska, vid behov, även ta initiativ till att på nationell nivå säkra tillgången till sådana läkemedel som kan användas i vården av patienter som insjuknat i covid-19. I detta ligger att genomföra eller, om möjligt, samordna inköp samt förbereda och vid behov fatta beslut om fördelning mellan

Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 :33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: s.registra1tor@regeringskansliet.se

f

(2)

huvudmännen. Läkemedelsverket ska, i denna del av uppdraget, bistå Social­ styrelsen med underlag.

Uppdraget ska genomföras i dialog med Folkhälsomyndigheten, Försvarets materielverk, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Upphand­ lingsmyndigheten. Genomförandet av uppdraget ska ske i nära dialog med berörda regioner och företrädare för kommuner.

Uppdraget ska gälla så länge det krävs med tanke på spridningen av covid-19 och förutsättningarna för regionerna att på egen hand säkerställa försörj­ ningen av medicinteknisk utrustning och sådana läkemedel som kan behövas i vården av patienter som insjuknat i covid-19.

Uppdraget ska löpande redovisas till Regeringskansliet (Socialdeparte­ mentet). En rapport om arbetet lämnas senast den 31 januari 2021. Redovisningen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Ärendet

En kris påverkar ofta flera verksamheter och samhällssektorer, vilket gör att förberedelser måste ske både inom en sektor och över sektorsgränser. Detta ställer krav på samverkan och samordning mellan olika aktörer. Arbetet med det svenska samhällets krisberedskap utgår från ansvarsprincipen som inne­ bär att den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar under kris- och krigssituationer. Ansvarsprincipen innebät också att varje aktör ska stödja och samverka med varandra. Regioner och kommuner är huvudmän för hälso- och sjukvård i Sverige. Regionernas ansvar för att erbjuda hälso- och sjukvård framgår av 8 kap. hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL. Enligt 12 kap. ansvarar

kommunerna för att erbjuda hälso- och sjukvård i vissa fall. Kommunerna får även i vissa andra situationer bedriva hälso- och sjukvård.

Regioner ska enligt 7 kap. 2 § HSL planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i behovet av vård hos dem som omfattas av regionens ansvar. Vid planeringen ska även den hälso- och sjukvård som erbjuds av andra vårdgivare beaktas. Regionen ska också planera sin hälso- och sjukvård så att katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls.

Socialstyrelsen har meddelat föreskrifter och allmänna :råd (SOSFS 2013:22) om katastrofmedicinsk beredskap. Katastrofmedicinsk beredskap innebär

(3)
(4)
(5)

References

Related documents

5 § Stöd enligt denna förordning får lämnas till den som har fiskelicens under förutsättning att licenshavaren har haft licens och arbetat ombord på ett unionsfiskefartyg

4 § Socialstyrelsen får, med hänsyn till behovet inom en särskild del av landet eller inom en viss verksamhetsgren inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten

En anledning till att coacherna sköter undervisningen i idrott och hälsa på elitnivån är dels av praktiska anledningar men också för att skolan menar ett eleverna har andra behov

Lilla pinnen Lilla snigel Masken kryper i vårt land Masken Pellejöns.. Sida av

Verksamhetsberättelse 2009 Sid 1 (2) T he S wedish S ociety of M edical G enetics S vensk F örening för M edicinsk G enetik Uppsala 2009-12-22 Verksamhetsberättelse

Fundera även på om det finns grupper som är speciellt utsatta för hatbrott i området, till exempel transpersoner eller olika etniska och religiösa grupper?. Tänk på att ta

De kommunala bostadsföretagens omedelbara kostnader för att avveckla drygt 3 600 lägenheter för att nå balans på bostadsmarknaden i de kommuner som är mycket

Uppsiktsansvaret innebär att Boverket ska skaffa sig överblick över hur kommunerna och länsstyrelserna arbetar med och tar sitt ansvar för planering, tillståndsgivning och tillsyn

The overall Human Variome Project data collection architecture (Fig. 1) provides for the transfer of data from node to gene/ disease specific database to central databases (and

Avdelningen för näringsliv, Enheten för branscher och industri Kansliråd Anna Niklasson 08-405 12 47 anna.niklasson@regeringskansliet.se Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24

Folkhälsomyndigheten anser att situationen med covid-19 utifrån social distansering med ökad isolering och hemmavistelse, ekonomisk oro och eventuell ökad psykisk ohälsa är skäl

Vi tolkar förslaget som ett försök att stärka skyddet för spelarna och motverka förekomsten av problemspelande inom de mest riskfyllda produktgrupperna (som återfinns i kapitel 5.

Föredragande har varit konkurrenssakkunnige

Med stöd av Kronofogdens beslut om åtgärder för att motverka spridning av det nya Coronaviruset undertecknas beslutet inte..

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.. Christian Pousette

 föreslår att Spelinspektionens nya uppdrag (Fi2020/01922OU), där det bland annat ingår att följa utvecklingen på spelmarknaden (det vill säga spelandet) kompletteras med

Spel för allmännyttiga ändamål gavs ett eget kapitel i den nya spellagen (kap. 6) och den 18 december 2018 beslutade riksdagen att ett av de nya målen för spelmarknaden ska vara

Även om lagförslagen, utifrån ovan beskrivet syfte, från folkhälsosynpunkt kan anses sakligt motiverade krävs, enligt såväl regeringsformen som EU-rätten, att

Föredragande har varit konkurrenssakkunnige

Med stöd av Kronofogdens beslut om åtgärder för att motverka spridning av det nya Coronaviruset undertecknas beslutet inte. Christina

Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse

Ett antal regleringar omgärdar de allmännyttiga lotterierna som inte omfattar den konkurrensutsatta licensmarknaden; bland annat har lotterierna en möjlighet till undantag

Ett dilemma som SKR samtidigt ser är att en hårdare gränsdragning kan öka risken för att personer söker sig till aktörer som agerar utanför den statliga regleringen och till