• No results found

Ändring av trafikförordningen avseende störst tillåtna längd för fordon med aerodynamiska förarhytter

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ändring av trafikförordningen avseende störst tillåtna längd för fordon med aerodynamiska förarhytter"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remiss 2020-05-15 I2020/01411/TM Infrastrukturdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Malmtorgsgatan 3 E-post: i.registrator@regeringskansliet.se Remiss av PM – ändring av trafikförordningen avseende största tillåtna längd för fordon med aerodynamiska förarhytter

Remissinstanser AB Volvo BIL Sweden Kommerskollegium Konkurrensverket Lastfordonsgruppen

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) Naturvårdsverket Näringslivets transportråd Polismyndigheten Regelrådet Scania AB Skogsindustrierna Statens Energimyndighet

(2)

2 (3) Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

Swetic - Swedish Association for Testing, Inspection and Certification Svenska Transportarbetareförbundet Sveriges standardiseringsförbund Sveriges Åkeriföretag Trafikverket Transportföretagen Transportstyreslen Åklagarmyndigheten

Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 30

juni 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per

e-post till i.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till

ylva.berg@regeringskansliet.se. Ange diarienummer I2020/01411/TM och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemoria.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Promemorian kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

(3)

3 (3) Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens

promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Maria Gelin Departementsråd

References

Related documents

Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 6 E-post: m.registrator@regeringskansliet.se

Remiss 2020-11-03 I2020/01781 Infrastrukturdepartementet Transportmarknadsenheten Departementssekreterare Sofie Mååg 08-4059459 Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31

Remiss 2020-11-11 S2020/08228 Socialdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-723 11 91 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8

Johan Hedberg, kansliråd 08-405 93 38 Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24

Fredrik von Malmborg 08-405 19 59 Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Malmtorgsgatan 3

Remiss 2020-05-18 M2020/00750/Me Miljödepartementet Miljöprövningsenheten Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 16 29 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Remiss 2020-05-27 Fi2020/02469/S2 Finansdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24

Remiss 2020-03-10 Ju2020/01026/L7 Justitiedepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm