• No results found

Proportionella bötesbelopp Motion 2019/20:951 av Markus Wiechel (SD) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Proportionella bötesbelopp Motion 2019/20:951 av Markus Wiechel (SD) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Enskild motion SD321

Motion till riksdagen

2019/20:951

av Markus Wiechel (SD)

Proportionella bötesbelopp

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av lagstiftningen om bötesbelopp och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Böter är en summa pengar som en dömd person ska betala som straff för att ha begått ett brott. De vanligaste typerna av böter är penningbot, som är ett fast belopp, och dags-böter, som är proportionella mot den taxerade inkomsten. En dagsbot fastställs till ett visst belopp, från 50 till 1 000 kronor, och bedöms efter vad som anses vara skäligt med hänsyn till den dömdes inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt. Utöver detta kan böter utskrivas av en polisman, exempelvis vid olika trafikbrott. Vad vi dock har sett är att bötesbelopp ofta inte alls är proportionerliga avseende brottets skada.

Att exempelvis köra för fort på en tom raksträcka kan innebära tusentals kronor i böter, trots att ingen skada skett. Det finns också exempel där dömda personer får för-hållandevis låga böter, trots att kostnaden för såväl skadan för drabbade som rättegångs-kostnader varit betydligt högre. Ett exempel är den unga aktivisten som för inte så länge sedan dömdes att betala sammanlagt 3 000 kronor i böter efter att ha stoppat utvis-ningen av en 52-årig afghan. Utöver faktumet att passagerare på det aktuella planet drabbats av förseningar, oro och allmän olust beräknade Kriminalvården att händelsen på Landvetters flygplats orsakade en merkostnad på omkring 240 000 kronor. Med andra ord var den faktiska kostnaden för brottet 80 gånger högre än vad den dömde ålades att betala, samtidigt som förlusten i form av tid och eventuella andra problem för alla de drabbade inte alls räknades in.

(2)

2 Det finns en låg rad andra exempel som är lika bisarra, varför regeringen bör göra en översyn av lagstiftningen i syfte att möjliggöra bötesbelopp som i större utsträckning än i dag står i proportion till den skada som en dömd brottsling har orsakat.

References

Related documents

Vid religiösa offentliga samlingar möts ofta personer som är regelbundna besökare och därmed kända för varandra, vilket kan skilja sig från exempelvis en allmän konsert då

Regeringen uppdrar åt Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) att, inom ramen för sitt uppdrag att bistå regeringen i arbetet med EU:s gemensamma jordbrukspolitik för

Ett sätt att införa ett nationellt biljettsystem är att koppla sam- man befintliga biljettsystem med gemensamma standarder för biljettsystemets utformning (BoB-standarden) och

Många svenskar väljer även att bosätta sig i ett tredje land och där ser vi en enorm orättvisa i att en person som uppfyller förmånskraven för grundpension, blir fråntagen

avgörande är att de svenska reglerna rörande garantipension inte är tillämpliga, dvs att garantipensionen ska baseras på det antal år individen varit bosatt i Sverige och

I den utsträckning som det behövs för att utgöra en utgångspunkt för de analyser och förslag som efterfrågas får utredaren göra en bedömning av vilka externa effekter som det

Regeringens förslag: Om det inte finns någon som kan fullgöra ansva- ret för säkerheten enligt 10 § lagen om kärnteknisk verksamhet övergår ansvaret till staten.. Staten

Om en enskild som fyllt 18 år på grund av sitt hälsotillstånd eller av annat skäl inte kan samtycka till att en uppgift lämnas ut, hindrar sekretessen enligt 1 § inte att

På motsvarande sätt som gäller för uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning bör uppehållstillstånd för att delta i uppdragsutbildningar

Den föreslagna begräsningen kan ha stor inverkan på situationen för de som riskerar att få en längre preskriptionstid på sina beslut om avvisning eller utvisning, Vi

Detta beslut har fattats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter föredragning av juristen Jonas Agnvall. Charlotte Waller Dahlberg, 2020-02-19 (Det här är en

Dock beskriver utvärderingen att det hos både lärare, elever och vårdnadshavare finns en upplevelse om att olika grupper påverkas på olika sätt av de tidigare betygen samt

Kommunen förordar utvärdering av pågående försöksverksamhet av betyg i årskurs 4 innan det införs någon förändring av regelverket.. Svar på remisser är delegerat

Att konsumentmarknaderna blir mer komplexa ökar behovet av information och vägledning, och många konsumenter söker sig till den nationella upplysningstjänst som Konsumentverket,

Skälen för regeringens förslag: I juni 2017 beslutade riksdagen om ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (prop. omfattar det långsiktiga, nationella klimatmålet att Sverige

[r]

Visita anser sammantaget att tillämpningsområdet för den svenska lagstiftningen på aktuellt område inte ska vara vidare än vad UTP-direktivet kräver och avstyrker

Socialstyrelsen har tagit del av remiss På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdig- het inom komvux för elever med svenska som andraspråk och bedömer att för- slagen inte

Specialpedagogiska skolmyndigheten anser att det är viktigt att beakta behoven hos studerande med funktionsnedsättning och att de får den tid som krävs. Föredragande har i detta

Av bestämmelserna framgår att utbildningen för skolpliktiga ska motsvara utbildning i grundskola eller i förekommande fall grundsärskola eller specialskola medan den för

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2019-09-06 ERT DATUM 2019-07-02 DIARIENR 2019/133-4 ER BETECKNING U2019/02278/GV Regeringskansliet