• No results found

marken ny

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "marken ny"

Copied!
18
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Marken vi lever av

11 % av jordens landyta är jordbruksmark.

(2)

Faktorer som påverkar typ av

jordbruk

• Klimat… • Jordlager… • Politik… • Kunskap… • Kapital… • Teknik… • Transport… • Marknad… • Tradition…

(3)

Viktiga frågor:

• Hur påverkar jordbruket landskap och miljö?

• Hur många arbetar inom jordbruk? • Kan vi producera mera mat?

(4)

Vad som kan växa påverkas av..

• Antal frostfria dygn

• Dygnsmedeltemperatur • Nederbörd

• Soltimmar

• Jordmånens beskaffenhet: brunjord, podsol, alluviala jordar(vatten), andosoljordar(vulkanisk),

(5)

Hur kan människan påverka?

• Bevattning

• Konstgödning

• Kunskap, den ”gröna revolutionen” • Maskiner/redskap

(6)

Hur framställer jordbruken mat?

• Marken, bördighet och klimat

• Arbetskraft, antal, utbildning och kompetens

(7)

Intensiva jordbruk

• Stor satsning/arealenhet på arbetskraft och kapital

• Arbetsintensiva: stor arbetsinsats krävs, ex: risodlingar i Asien

• Kapitalintensiva: stort kapital krävs ex: Nordamerikanska och Europeiska

(8)

Extensiva jordbruk

• Liten satsning på arbete och kapital/arelaenhet

• Ex: U-land: familjejordbruk

I-land:stora arealer som sköts av effektiva maskiner

(9)

Alternativ indelning:

• Självförsörjningsjordbruk • Marknadsjordbruk

(10)

Alltså:

• Vad produceras? Djur och/eller växter? • Intensivt/extensivt?

• Självförsörjning/marknad?

(11)

…..sju olika typer av jordbruk i

världen

• Svedjebruk • Hackbruk • Risodling • Plantageodling • Spannmålsodling • Blandjordbruk • Boskapsuppfödning

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

References

Related documents

När han till världen lände, så fick han genast hicka, och far hans svor och gorma för inte han var flicka och sade skarpt åt gumman, som i sängen låg så still:.. ”Fy

Denna uppdelning på bundet och fritt eget kapital låg tidigare bland annat till grund för att kunna bestämma utdelningsbara medel. Det kapital som var fritt eget kapital kunde

Vissa samer anser att de behöver komma underfund med det moderna samhället, men också att samhället behöver distribuera sina resurser och vinster på ett bättre sätt. Andra

Dock finns andra delar av “protest paradigm” med i rapporteringen - som just fokuset på våldsamhet eller olaglighet som dyker upp i både texterna om Standing Rock och texterna om

Reglerna ansågs dock inte proportionerliga i och med förekomsten av 1977 års handräckningsdirektiv (77/799/EEG). Genom förekomsten av detta direktiv kunde de

Ansökan avser även förtätning av Louisedals gård med bostäder, däribland LSS-bostäder som det finns ett behov av i området. Innan beslut kan tas angående gårdens framtid

ta gäss hjälper till att ta fram ny kunskap, så att vi på ett smart sätt kan hjälpa de gäss som behöver det, men också hjälpa de människor för vilka gässen ibland skapar

Vi har pekat på behovet av höjt humankapital för nyanlända och kortutbildade, beho- vet att värna ingångsjobb till arbetslösa i Sverige, insatser för yrkesväxling för

Boken innehåller en illus- trerad nyckel till de vanligaste skalbaggsfamiljer- na med teckningar som identifieringsstöd och med aktuell information om utbredning, biologi

Han konstaterar, att det har inte gjorts nAgra allvarligare fors<ik att defi- niera familjen och de diiri ingAende sliiktena med fylogenetiska metoder, och dven

Ekonomisk teori rekommenderar att statliga stöd till innovativa företag och entreprenörer bör ges i tidiga faser till små och riskfyllda projekt.. Enligt empi- risk forskning bör

(d) inleder eller blir föremål för förhandlingar som syftar till en dom om obestånd eller konkurs eller någon annan skuldsanering enligt någon konkurs- eller insol- venslag

Enligt andra stycket 2 gäller lagen ifall gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en företagsgrupp inte har sitt säte i någon EES-stat och det inte har utsetts

Årlig data bidrar till 40 observationer per variabel, vilket möjliggör en godtycklig grund för analysen i denna uppsats..

Där spelar kapillärkraften en viktig roll eftersom den suger upp vatten genom marken till växternas rötter.. precis som när man vattnar en krukväxt enbart på fatet sugs

Slutligen utförde vi en multipel regressionsanalys för att se om förändringar i sportaktiviteter under året predicerade förändringar i självkänsla, misslyckande förväntningar

En stor del av Bergmans tidiga och ihärdiga skrivande ligger också till grund för hans senare arbeten inom teater och film, och kommer att prägla hans roll som auteur inom

Göteborgs Stad och huvuddelen av fastighetsägarna längs Avenyn har just skrivit under ett första samverkansavtal för att tillsammans omedelbart börja arbeta med att ta fram

* Eftersom kapitalet bara är skyddat på förfallodagen, kan det kapital som åter- betalas till placeraren över- eller under- stiga det nominella kapitalet, om place- ringen säljs

I nästa kapitel kommer vi att gå djupare kring den tidigare forskning som finns om rikstäckande nyhetsrapportering av Norrland, motivera ytterligare varför vi väljer att

Both conventional and improved LSSVM models were applied in the short term forecasting of the water level in the middle reaches of the Yangtze River, China.. Evaluations were made

Ur DB vittnesmålen kan man urskilja en meningsstruktur som konstruerar verk- ligheten för skam och sexuella övergrepp på ett specifikt sätt. Jag hänvisar till detta som

Vi anser att den här artikeln besvarar frågorna ”Vad är sociala medier?”, ”Varför använder vi människor oss av sociala medier?”, ”Är det positivt