Bi 1 Svar kap 2

Full text

(1)

13

O M L I V O C H C E L L E R – K A P I T E L 2

Iris •

1

Lärarhandledning

© Anders Henriksson och Gleerups Utbildning AB. Detta material ingår som en del i Iris lärarwebb.

Materialet får skrivas ut, kopieras och användas under giltig licenstid. Om liv och celler (faktaboken s. 47)

SVAR TILL TESTA DIG SJÄLV – KAPITEL 2

2.1 Levande varelser består av celler, kan föröka sig, behöver energi, behöver ämnen som byggmaterial till celler, kan reglera sin inre miljö och reagerar på omgivningen. 2.2 a En vävnad består av celler som liknar

varandra och som har samma ”arbets-uppgift” i organismen (t.ex. muskelväv-nad, benvävnad och nervvävnad). b Ett organ består av olika vävnadstyper

(hjärta, lever och lungor är exempel på organ).

c En organell är en tydligt avgränsad (ofta membranomsluten) del av en cell. 2.3 a A = cellmembran B = ribosomer C = mitokondrie D = cellkärna E = kloroplast F = vakuol G = cellvägg

b Cellmembranet omger och skyddar cellen samt påverkar vilka ämnen som släpps in respektive ut.

Ribosomerna medverkar när cellen

”bygger” proteinmolekyler.

Mitokondrierna är cellens ”kraftverk”. I

dessa sker cellandningen.

Cellkärnan förvarar generna

(arvsanla-gen) i form av DNA.

Kloroplasterna innehåller klorofyll som

”fångar ”ljusenergi. Med hjälp av ener-gin byggs energirikt socker av koldioxid och vatten.

Vakuolen innehåller vätska. Trycket i

vätskan gör att växtcellen spänns ut och antar den form som cellväggen bestämmer.

Cellväggen skyddar och ger stöd åt

växtcellen.

2.4 Till skillnad från eukaryota celler saknar bakterier cellkärna och andra mem-branomslutna organeller. Bakterier har dessutom små DNA-ringar som heter plasmider och som kompletterar bakterie-kromosomen.

2.5 Kloroplast och cellkärna.

2.6 En liten cell har större area i förhållande till sin volym än vad en stor cell har. Där-för är ämnesutbytet med omgivningen effektivare för en liten cell än för en stor. Dessutom underlättas ämnestranspor-terna inom cellen om denna är liten. 2.7 a Upplagsnäring.

b Ingår i cellväggar.

2.8 Fett är energirikt och används som upp-lagsnäring. (Dessutom isolerar fett som finns i underhuden mot kyla. Fett flyter på vatten. Det utnyttjar vissa encelliga alger som håller sig svävande i vattnet med hjälp av fettdroppar.)

2.9 Cellmembranet består huvudsakligen av ett dubbelt skikt av fosfolipider. Dessa vänder sina hydrofila ändar mot cellens omgivning respektive cellplasman. I cell-membranet förekommer även proteiner som bl.a. svarar för ämnestransport ge-nom membranet.

(2)

14

O M L I V O C H C E L L E R – K A P I T E L 2

Iris •

1

Lärarhandledning

© Anders Henriksson och Gleerups Utbildning AB. Detta material ingår som en del i Iris lärarwebb.

Materialet får skrivas ut, kopieras och användas under giltig licenstid. 2.10 a Kväve ingår i t.ex. proteiner och DNA.

b Fosfor ingår i t.ex. fosfolipider och DNA. 2.11 Vattnet utanför cellen är inte ”uppblandat”

med andra ämnen, vilket vattnet i cellplas-man är. Vattenhalten är alltså större utan-för cellmembranet än innanutan-för. Under en viss tid hinner därför fler vattenmolekyler diffundera in i cellen än vad som hinner passera ut. Sådan nettotransport av vat-ten genom ett semipermeabelt membran (till följd av diffusion) kallas osmos. 2.12 a

koldioxid + vatten + ljusenergi druvsocker +syrgas 6CO2 + 6H2O + ljusenergi C6H12O6 + 6O2

b Genom fotosyntes omvandlas ljusenergi till kemiskt bunden energi i glukos (druvsocker). Detta används som bränsle vid cellandning eller ”byggas om” till andra organiska ämnen. På så sätt får organismerna på jorden tillgång till organiska näringsämnen. Dessutom bildas syrgas genom fotosyntes. Om vi undantar vissa bakterier (och vissa arkéer) behöver allt liv på jorden syrgas till sin cellandning.

2.13 Växter behöver energi även när det är mörkt. De behöver även kunna transpor-tera ”bränsle” till celler som inte har fo-tosyntes. Sockermolekylerna som bildas genom fotosyntes kan liknas vid ”laddade batterier” som både kan sparas och transporteras.

2.14 a En autotrof organism kan tillverkar energirik näring ur oorganiska ämnen som koldioxid och vatten. Den kan med andra ord försörja sig utan att utnyttja andra organismer.

b Nedbrytare. Saprofyter utvinner näring ur döda organismer.

c Organism som lever på andra levande varelser på sådant sätt att dessa tar skada.

TÄNK UT

2.15 Akvarium D innehåller mest koldioxid. När det är mörkt pågår ingen fotosyntes (som förbrukar koldioxid). Däremot pågår cell-andning hos såväl växterna som djuren. I akvarium D finns alltså flest organismer som avger koldioxid.

TA REDA PÅ 2.16 a heterotrof b heterotrof c heterotrof d autotrof e autotrof f heterotrof

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :