Virksomhedsberetning 2005

Full text

(1)

SKEMA til virksomhedsberetninger for miljøsektoren-

må højst fylde 5

sider

1. Sammenfatning af virksomheden med årets vigtigste resultater

MiFi har i 2005 holdt to møder hhv. d. 28/1 og d. 14-15/9. Begge møder blev afholdt i København. MiFi aktiviteter i 2005

MiFi har indenfor rammerne af NMR handlingsplaner for 2005 – 2008 og understøttet af danske formandskabsinitiativer, prioriteret emner omkring samarbejde og forvaltning indenfor miljø- og fiskeriområdet gennem projekter med en bred forankring. Fokus har været lagt på projekter, der kan blive ”policy” skabende, og som vil kunne løftes ind i en forvaltningssammenhæng.

Det har været målet med mødeaktiviteten i 2005 at skærpe MiFi’s profil iht. projektemnerne og at fortsætte bestræbelserne på at øge samarbejdet om større projekter og få skabt en sammenhæng mellem tidligere og kommende emner herunder formandskabsprioriteringer.

Som eksempel kan nævnes at MiFi i 2005 har arbejdet med indkaldelsen for projekter i 2006 for målrettet at tilpasse projekter til MHP 2005 – 2008. Der er indkaldt projekter med temaer omkring ”beskyttelse og bæredygtig udnyttelse af marin biodiversitet og havets levende ressourcer”. Med særlig interesse for: Klimaændringer, Beskyttede områder (MPA), Fiskegenetik, Marine invasive arter, EU’s Marine Strategi (EMS) og EU’s habitat og vandrammedirektiv.

Foranlediget af Grønland har MiFi på begge sine møder i 2005 diskuteret problemet vedr. forvaltning af marine områder, hvor viden er ringe eller fraværende og hvor rådgivning er tilsvarende usikker. Det norske formandskab for MiFi vil i 2006 arbejde videre med emnet i form af bl.a. en konference i Bergen d. 26 – 28 september 2006 – ”How to manage fisheries in large marine ecosystems”. Konferencen støttes af både MiFi og NAF.

Formandskabsprioriteringer 2005

Et NMR samarbejdsprojekt ”NorGIS” 2005 – 2006 (kortlægningsprojektet) er etableret, som skal

evaluere og harmonisere brugen af GIS data om kortlægning af marine landskaber og habitater i Norden. Der er i 2005 etableret et samarbejde med et lignende EU-Interregprojekt (BALANCE) i Baltikum. Med støtte fra MiFi og Strategisk Pulje blev der afholdt en konference om ”Miljøpåvirkninger og fiskeriet” og en workshop om ”EU’s marine strategi” og kommissionens forslag til et nyt

havrammedirektiv.

Førstnævnte konkluderer på 7 hovedområder. MiFi vil i foråret 2006 lave en indstilling til hhv. EK-M og EK-FJLS (Fiskeri og havbrug), hvor MiFi angiver hvilke punkter den synes der bør arbejdes videre med på et højere niveau.

Sidstnævnte workshop konkluderer også på en række områder. En af hovedkonklusionerne går på at der bør arbejdes for at definere begrebet ”Good environmental status” samt en koordinering og

harmonisering af terminologien i EMS, Vandrammedirektivet og Habitatdirektivet. MiFi vil ligeledes her indsende sin anbefaling.

(2)

2. Opfyldelse af MHP mål, aktivitet og forventet resultat

Tallene henviser til det skema, som Nikolaj Bock har udarbejdet i forbindelse med MHP 2005 – 2008. 2.1.7 – Etablering af fora for metodeudvikling, sammenstilling og formidling af data samt information om kystzonen. Aktivitet: NorGIS – Anvendelse af geografiske analyser til identifikation og kortlægning

af nordiske hav- og kysthabitater.

2.3.1 – Arbejde for at opnå en bæredygtig udnyttelse af havet og dets ressourcer gennem en

økosystembaseret forvaltning. Aktivitet: ” Interactions between seals, coastal fishery and fishermen in

the Baltic Sea. Who is killing who in the system?”. Projektets resultater vil forhåbentlig hjælpe til at

belyse konflikten grundigt, således at mulige forvaltningstiltag bliver etableret på så godt et grundlag som muligt.

2.3.2 samt 2.3.3 – ”Økosystemernes mangfoldighed, struktur, funktion og produktivitet skal bevares” samt ”Har økosystemet lidt skade, skal det genoprettes”. Aktivitet: Restaurering af koldtvandskoralrev

(2004 projekt, men endnu ikke afsluttet) Resultaterne fra bl.a. forsøg med dyrkning af koldtvandskoraller

kan bruges i de tiltag de nationale forvaltninger skal træffe for at beskytte de naturlige forekomster af koldtvandskoralrev.

2.3.6 – Fælles indspil og koordinering. Aktivitet: ”Den Europæiske Marine Strategi – workshop”. Samling af nordiske interessenter på området. Netværksdannelse og initiativ til videre arbejde med området.

2.3.8 – Initiativer til at reducere omfanget af udslip af opdrætsfisk og fokus på evt. regional forurening som følge af akvakultur. Aktiviteter: ”Miljørisikovurdering af kemikalier fra havbrug i nordiske

havområder – medicin, biocider og miljøgifte fra foder”. Resultaterne kan bruges i arbejdet med at

optimere driften (bl.a. reducere udslip af kemikaler) af havbrug.

2.3.12 – Kortlægning, klassificering, kundskabsopbygning og beskyttelse af marine naturtyper herunder koldtvandskoralrev. Aktivitet: Se 2.1.7 samt 2.3.2 og 2.3.3

2.3.14 – Udvikling af nationale, regionale og internationale tiltag for at minimere risikoen for tab af marin biologisk mangfoldighed, herunder også beskyttelse af truede arter og habitater. Aktivitet:

”NIPPER – Nordic Interactive Pinger for Porpoise Entanglement Reduction” samt 2.3.2 og 2.3.3

Resultatet af projektet kan føre til en sænkning af den nuværende store uønskede bifangst af marsvin. Se endvidere vedhæftet skema med MHP mål og projekter.

(3)

3. Gruppens konkrete indspil til EK-M og MR-M møder

MiFi har ikke i 2005 leveret indspil til EK-M og NEF (fra 2006 EK-FJLS (Fiskeri og havbrug)) møder. MiFi er i 2005 sammen med HLG blevet bedt om input til EU’s marine strategi, men resultaterne heraf skal først afleveres i 2006.

4. Gruppens konkrete indspil til internationale forhandlinger

MiFi og HLG har i efteråret 2005 arbejdet med den opgave om EU’s marine strategi som MR-M stillede grupperne i foråret. I skrivende stund er grupperne ved at godkende den statusrapport som vil blive forelagt MR-M på deres næste møde.

5. Informationsvirksomhed

MiFi publicerer hovedsageligt sine resultater i ”TemaNord” eller i sjældnere tilfælde ”Nord”. Derudover er alle resultater/rapporter tilgændelige på NMR’s hjemmeside

http://www.norden.org/fisk/sk/publikationer.asp?lang=1 I visse tilfælde er resultaterne også tilgængelige på projekternes egne hjemmesider. I visse tilfælde publiceres et projekts resultat kun på ovennævnte internetadresse.

MiFi har i 2005 udgivet to TemaNord rapporter baseret på følgende to projekter: - Affald fra skibe - Forvaltningsstrategier

- Workshop om urval og skötsel av marina skyddade områden

Derudover er ”NIPPER” (Nordic Interactive Pinger for Porpoise Entanglement Reduction” udgivet som NordFiskeri i 2005. I 2006 vil ”Affald fra skibe – Forvaltningsstrategier” udkomme i NordFiskeri. 6. Samarbejde med andre grupper og sektorer

MiFi har i 2005 deltaget i nedennævnte to samarbejdsprojekter. For de to første projekter gælder at samarbejdet udelukkende er af økonomisk karakter.

- Anvendelse af geografiske analyser til identifikation af nordiske hav- og kysthabitater (MiFi, NMD, NFK) Projektet skal evaluere og harmonisere anvendelsen af geografiske

informationssystemer (GIS) samt georelaterede data mellem de nordiske miljø- og

naturforvaltningsmyndigheder. Herved frembringes et nødvendigt vidensgrundlag som kan fremme en ensartet arealorienteret forvaltning af det marine økosystem, specifikt m.h.t. bevarelsen af diversiteten af nordiske hav- og kysthabitater.

- Miljørisikovurdering af kemikalier fra havbrug i nordiske havområder – medicin, biocider og miljøgifte fra foder (MiFi, NMD, HLG)

Der skal tilvejebringes et veldokumenteret grundlag for udvikling og implementering af produktionsmetoder, som sikrer at fiskeproduktion i nordiske havbrug foregår på en miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Projektet skal ses i relation til ønsket om nordisk miljøvenlig produktion samt udmøntning af EU’s handlingsplan for akvakultur i et nordisk perspektiv. - I samarbejde med HLG skal MiFi levere input til MR-M om EU’s marine strategi. I denne

forbindelse har MiFi og HLG formandskabet holdt et møde. 7. Projektkatalog

Se projektkatalog på følgende hjemmeside:

(4)

8. Gruppens sammensætning

MiFi arbejdsgruppen er sammensat af en repræsentant fra hhv. fiskeri- og miljøforvaltningen i de nordiske lande. Alle lande pånær Grønland og Åland har således to medlemmer. Der er endvidere tilknyttet en sekretær på halv tid.

Yderligere information om MiFi kan findes på følgende hjemmeside: http://www.norden.org/miljoe/sk/miljoogfisk.asp?lang=1

9. Økonomisk redegørelse

Skema 1: Oversigt over midler i 2005 fordelt på bevillingsmyndighed

Bevillingsmyndighed DKK Bemærkninger

1. NMR miljø 1.000.000

2. NMR FJLS 1.000.000

3. Strategisk pulje 230.000 Specificering se skema 2

4. Andre puljer f.eks. BU, Arktis

m.m. 205.000449.000 Specificering se skema 2 Specificering se skema 2 (midler til samarbejdsprojekter

5. Overførte frie midler fra forrige år 155.641 6. Sum (midler til rådighed 2005) 3.040.641

Skema 2: Oversigt over aktiviteter/projekter fordelt på midler i 2005 1. Aktiviteter/projekter 2. Midler til rådighed

2005

3. Kontraktbundne midler 2005 + endnu ikke udbetalte kontrakt- bundne midler fra 2004

4. Ikke kontraktbundne midler pr 31.12.2005

5. Bemærkninger

NIPPER – Nordic Interactive Pinger for Porpoise Entanglement Reduction

300.000 325.000

Anvendelse af

geografiske analyser til identifikation af nordiske hav- og kysthabitater 541.000 541.000 MiFi: 235.000 NMD: 153.000 NFK: 153.000 Miljørisikovurdering af kemikalier fra havbrug i nordiske havområder – medicin, biocider og miljøgifte fra foder 423.000 423.000 MiFi: 280.000 HLG: 40.000 NMD: 103.000 Interactions between seals, coastal fishery and fishermen in the Baltic Sea. Who is killing who in the system

200.000 200.000

Miljöpåvirkninger og fiskeriressourcer – hvordan påvirker

420.000 420.000 MiFi: 255.000 Strategisk pulje: 165.000

(5)

forureningsbelastninge n havets levende ressourcer? Den Europæiske Marine Strategi (EMS) – afholdelse af nordisk temadag efteråret 2005 195.000 195.000 MiFi: 130.000 Strategisk pulje: 65.000 Adaptive capacity of ringed seals to deal with exposure to variable POP (persistent organic pollutants) levels in their environment – with special emphasis on the Russian Arctiv

206.000 206.000

Administreres af

MiFi. Finansieret af Arktisk pulje.

MiFi ad hoc pulje 100.000 100.000

MiFi sekretariat 250.000 250.000 Frie midler 405.641 405.641 275.000 var reserveret til 2005 projektforslag, som MiFi ikke fandt godt nok. Derfor overført til 2006.

Sum

3.040.641 2.660.000 405.641 90 % Norden 7 % EU 3 % Nærområdet

Skema 3. Oversigt over sekretariatsmidler 2005

Anvendelse af midler DKK Bemærkninger

Løn 180.000 Rejser 30.000 Administration 40.000

Øvrige 0 Total 250.000

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :