Raps ska följas i fält

Download (0)

Full text

(1)

24 Svensk Frötidning 6/17

Raps ska följas i fält

Södra Sveriges Frö­ och Oljeväxt­ odlares Rapsdag går in på sin 12:e säsong. I slutet av april 2018 är det dags igen. Men allt är redan förberett och på plats givetvis. Åk gärna till Råbelöfs Gods norr om Kristianstad och följ utvecklingen av alla de intressanta försöken i fält.

Text & foto: Hans Jonsson, Svensk Frötidning

O

m 8 månader är det dags för den 12:e upplagan av Rapsdagen - Södra Sveriges Frö- och Oljeväxodlares kraft samling för utveckling av höstraps. Och kraft centrum i denna kraft samling är denna gång Th omas Nilsson och Erik Baeksted. Th omas, entusiastisk medlem i odlarorganisationen i Blekingeområdet, Erik VD för Råbelöfs Godsförvaltning AB, mycket kunnig och drivande för utveckling av rapsodlingen.

På gränsen till Blekinge

Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare

omfattar sedan 15 år Halland, Skåne och Blekinge. Rapsdagen cirkulerar i området och 2018 är det Blekinges tur. Men att hantera ett så här stort evenemang kräver resurser i form av stora fält, parkerings-ytor med mera och då föll blickarna på Råbelöfs Gods i nordöstra Skåne. 2008 var man på motsvarande sätt på Bäcka-skog och 2013 på Trolle Ljungby även dessa relativt nära Blekingegränsen. Alla är välkomna

Att vi redan nu berättar om Raps dagen, och kommer så att göra i Svensk Frö-tidning fram till evenemanget i slutet av april 2018, är enkel: raps ska följas i fält! När den blommar i april–maj, då är den förvisso gudomligt vacker och hänförande, men det är under hösten och våren som man kan läsa av hur den trivs, vilka insatser som påverka och hur mycket. Även dynamiken med väder, vind och klimat är mycket intressant och lärorikt.

– Vi vill verkligen att man ska följa försöksfältet här på Råbelöf. Alla är väl-komna, när som helst och hur som helst, inbjuder Erik hjärtligt.

Det står en brevlåda vid ett cykelställ i början av Råbelöfsallén (se karta t.h.) med inplastade kartor över försöksområ-det som man kan ta med sig och studera insatserna. Materialet fi nns även på SFOs hemsida www.svenskraps.se för utskrift . Mycket att beskåda

Vad fi nns det då att beskåda? Ja, väldigt, väldigt mycket. Fältet i sin helhet om fattar 52 hektar som man kan köra runt med bilen. Och allt på fältet är värt att beskåda.

Raps är kul. Att

anordna en Rapsdag är ett stort samar-betsprojekt. Här på Råbelöfs försöks-område fr. v. Thomas Nilsson Södra Sve-riges Frö- och Olje-växtodlare, Erik Baeksted, VD Råbe-löfs Godsförvaltning samt Jonas Torner-hjelm från Väder-stad som för dagen var och inspekte-rade etableringarna med deras såmaskin Tempo.

Mycket att se. Bilden visar Råbelöfsallén och

en liten del av det 52 hektar stora Rapsdags-fältet. Till höger om bilden fi nns en brevlåda med kartor att låna vid besök. Längre till

(2)

25 Svensk Frötidning 6/17

Massor av försök, jämförelser,

teknik och ekonomi på

Rapsdagen 2018

Översiktligt kan man beskriva försöksfältet och evenemanget som 6 stycken huvudområden. Detaljerad redovisning fi nns på

SFOs hemsida, på plats på Råbelöf, och kommer att redovisas efter hand här i Svensk Frötidning.

1) Försöksområdet

5–6 stationer med fokus på sorter, utsädesmängder, gödsling, ogräs-bekämpning, växtskydd, etablering i en stor mängd olika kombinationer!

2) Etablering med Väderstads Tempo

4 stycken, 48 meter breda remsor med olika utsädesmängder och behandlingar.

3) Dekalb, sortdemo i storrutor

12 sorter, befi ntligt och nytt sortiment, även s.k. Clearfi eldsorter

4) Tillväxtreglering

Ett 48 meter brett drag behandlat med TopRex körs över alla Dekalbsorterna, Tempoetableringarna och gårdens etablering. TopRex körs på hösten, är tillväxt-reglerande samt har effekt på svampsjukdomar som Phoma och ljus bladfl äck. Preparatet är för närvarande ej registrerat för användning i Sverige.

5) Råbelöfs egen odling

Försöksytorna omges av Råbelöfs egen odling som även den med fördel kan studeras.

6) Försäljning av raps

Ett antal aktörer kommer för att diskutera försäljning av raps ur många perspektiv för bästa utfall. En nog så viktig åtgärd!

Initialt tänkte sig Th omas och Erik fokus på odling i framkanten speciellt behovsanpassad odling.

– Men vi vill mer än så – vi vill inte bara ha det senaste, vi vill försöka fånga upp det kommande, berättar de sam-stämmigt.

Här fi nns det mycket på gång, till exempel så kallade Clearfi eldsorter från Dekalb, men även Dataväxt satsar:

– Vi är på gång och testar och utveck-lar skanning av höstraps med drönare för att beräkna plantbeståndet. Vi kommer att köra nu i höst och till våren, berättar Nilla Mårtensson vid Dataväxt.

Många av branschens ledande aktörer inom rapsodling fi nns således med och bidrar och stöttar. För vem vill inte vara med på ett evenemang som samlar så många rapsodlare och som slår deltagar-rekord år eft er år.

Unikt fält

Fältet på Råbelöf är unikt ur fl era aspekter, kanske mest speciellt är att det faktiskt är jungfrulig mark för raps.

– Vi har aldrig odlat raps på fältet och nu ville vi bjuda på det bästa vi har för ett sådant här evenemang av denna kaliber, menar Erik Baeksted.

För Eriks och Råbelöfs rapsintresse går inte att ta miste på:

– Jag har alltid varit intresserad av raps. Det är en fantastisk gröda, Europas sojaböna och som jag menar tillsammans med sockerbetor är den enda riktiga omväxlingsgrödan. En gröda med en ordentlig potential att utvecklas!

I nästa nummer av Svensk Frö tidning i slutet av november fördjupar vi oss i de olika försöken och aktörerna och följer upp med hur hösten och början av vintern har påverkat odlingen. Och till dess har kanske även du varit på plats och kollat utvecklingen.

vänster ligger gården och slottet. Själva för-söksområdet ligger närmast allén, i förgrun-den till vänster Tempoetableringarna i kul-tivatering, till höger Dekalb-sorterna.

RÅBELÖFSALLÉN KRISTIANSTAD

3

Dekalb, sortdemo i storrutor BREVLÅDA Karta över området att låna

2

Etablering med Väderstads Tempo

6

Försäljning av raps

5

Råbelöfs egen odling

1

Försöks-området

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :