De cholelithis per abscessum ruptum egredientibus, casus et experimenta, quæ, venia exper. Fac. Med. Ups. præside Joh. Gust. Acrel ... pro gradu doctoris, publico subjicit examini Andr. Magn. Wadsberg, Ostrogothus. In audit. Gust. maj. d. VII Junii, MDCCL

Full text

(1)

DJ*

C H O L E L I T H I S

P e r A B S C E S S U M R U P T U M

C A S U S

E T

E X P E R I M E N T A

,

QUÆ, y E N I A EXPER. FAC. M E D . UP 5. P R Æ S I D E

J OH. GUS T . A C R E L ,

M . D. MED. T H E O R E T . E T PR ACT. PROF. REG. E T ORD. REG. ACAD. SCI ENT. HOLM. AT QUE SOC. REG. SCI ENT.

UPS, MEMBRO. CE T. P R O G R A D U D O C T O R I S

,

P U B L I C O S U B J I C I T E X A M I N I

A N D R . M A G N . W A D S B E R G >

O S T R O G O T H U S . I N A U D I T . G U S T . MAJ. D. VI I . J U N I I , M D C C L X X X V 1 1 1. HORI S A. ET P. MERI DI EM SOLI TI S.

■r— -T -- • ,, — , — J —

(2)

T \ T i - A v r -v ’ i ; h -t

Ardet fia

at

o

S en eca

Trag«d.

(3)

R E G I O

DICO

»

(4)

J J • I: ■ ; -. -. -. * . / ■ ' . - ■ ■ - • -' • \ À • • v "«* « • y ■: -• i v , n: »j ' • ■ > * *i * ■

(5)

^ p e & a b i l i s quidam vir, aliquot fupra L . annos na*

^3

t u s , fedentariam vitam agens, obefus, duobus d e­ inceps annis, m enfe A ugufto in Febrem incidit re­

m ittentem biliofam , quae priori vice in intermitten­ tem exitum habuit, altera autem in I&erum tranfiit, per biennium durantem, nunc leniorem, nunc vehe- mentiorem ; ad illum licet depellendum tam acidula­ rum u fu s, quam congruentium rem ediorum , omni

cura adhiberetur. Quum tandem periodicus hic Ifte- rus evanuisfe maximam certe partem videretur, va­ letudine fatis firma Sc inconcusfa per G annos fruitus

eft valetudinarius nofter. Poflxnodum autem , fub

continuo triennio, pluribus iterum laboravit febribus variis, intermittentibus praecipue, cum v ern is, tum autum nalibus, quarum unamquamque violenta exci­

piebant fymptomata I&erica. Sedatis rite his febri­

b u s , verfus finem Junii 1 7 8 0 , praegresfa vehemen- tiori animi ccm m otion e, Colica vexari ccepit atro- cisfima, junfta cum gravi tenfione & dolore in re­

gione hepatis, pertinacisfima alvi o b ftr u ftio n e, nec

nom vehementi dein confecuto I&ero.. Gonfveta ini

(6)

ejusmodi cafii medicamenta ex fapone parata, una eum Talibus neutris mellitis , aliisque ejusdem gene­

ris, diu multumque adhibebantur; quibus per vices Tuccedebant mitiora Mercurialia & Extratlum Conii, nec non fucci Vegetabilium expresfi, Terum la& is, & diaeta vegetabilis; quandoquidem ex I&ero fepius redeunte, ne adesfenc Calculi Biliarii, jufta fubesfe

videbatur metuendi causia. Quamvis color Æ groti

in melius aliquantum mutaretur, durities quædam ta­ m en in latere dextro & obtuTus ibidem dolor re-

manfit.

Menfe Junio 178S accidit, ut æger, relaxandi a-

nimi corporisque movendi gratia, curru veheretur, qui ab imprudente auriga jufto vehementius agebatur in via, (axis afpera, unde poft horulae momentum, in morbido latere dolorem , ad animi usque deliquium excruciantem, perlentiebat. H u n c confeftim fecuta eft Febris gravisfima, horrore, æftu, reliquisque fym- ptomatibus per 3 dies flipata, fub quo tempore in d ex­

tro latere, Tub coftis, tumor quidam le prodidit {pedan­ dum. F ad a a Celeb. Præfîde exploratione repertum eft, tumorem hunc in dextro hepatis lobo fedem ha­ b e r e , atque ab iis, quæ præcesferant, & præfentibus jam (ignis, haud dubie conftare poterat, ftafin adesfe fuppurationem minitantem. Itaque eum in finem con- fveta tum adhibebantur cataplasmata em ollientia, ut puri verfus cutem panderetur via, a tq u e, dum tem ­ pus adhuc lineret, apertura fieri posfit congrua. Æ - g e r , qui dein abfens fibique reli&us erat, his uteba­

(7)

tut* tamdiu rem ediis, donec apertura fua fponte in T u m o r e Te monftraret, ex qua, non bilis nec verum p u s , fed tenue manabat ferum non nihil, fangvine tin& um; paucisque diebus praegresfis, calculus felle­ us, facile forcipe eximendus, pondus ôtfgran. æquans, apparuit. Inftituta denuo perquifitione, plures ad­ h uc inveniebantur altius in cyftide fellea latitantes

calculi, quos ut eximi fineret, aegro perfvadere co ­ nabatur Celeb. Praefes. Acerbi v ero , quos femper adferebant haec experimenta cruciatus, fpesque ex e- gresfo jam fponte calculo concepta, fo re, ut reliqui etiam eadem facilitate prodirent, fecerunt, ut fpongia cerata apertum U lcus fervare, quodque reliquum erat, quotidianis ex fapone in aqua foluto inje&ionibus, na­ turae auxiliatrici relinquere confultius tum videretur. Diverfis dein vicibus plures alii calculi intra aper­ turam fe præbebant confpiciendos ex im en d o sq u e, quorum primus egrediens 15 granorum, alter aliquot:

& 60 gr. tandemque tertius

0

gran. pondus habe­

re reperiebatur.

Poftquam fic prodierant hi calculi, apertum ta­ m en adhuc tenebatur ulcus, q uo, fi forte plures ad- esfent, liber etiam illis pateret exitus. Sed quum adhibita ulteriori exploratione nulli eorum inveniren­ tur reli&i, & aegrum haud parum taederet dolorificae

dilatationis, Celeb. Praefes, asfiduis aegri precibus ce­ dens, ulceri confolidando tandem a n n u it, quod et>am fine mora fa&um eft, excepto parvo foramine fiftulofo, unde per longum deinde tempus tenue manabat fe­

(8)

rum. T ertius jam agitur annus, e x quo ultimus Calculus biliofus extrahebatur, & aeger bona in hunc

usque diem fruitur valetu d in e, nullum ex hocce m orb o expertus poftea incom m odum .

§. 11.

Hilis, certe ille ad D igeftionem , forfan etiam ad animalifationem, fummae necesfitatis h u m o r , cujus .quotidie tanta excernitur copia, in corporis oeconomi­

am adhibenda, morbis faepe proxima exiftic ca u sfa , quando fcilicet aut deficitjaut nimis abundat, aut in- folitnm adquirit acrimoniae gradum , vel etiam in recep­

taculo fuo, Cyftide Fellea, detentus ftagnat, paulatim- q ue ibidem indurefcit, & in calculos propriae indo­ lis abit. N e q u e hoc ipfum raro even it, quoniam nul­ lus in corpore fecretus humor ad coagulationem ae­ que pronus fertur, ac ille ipfe, de q uo jam agimus; dum vero evacuatio ejus e veficula fellea impeditur, pars illius aquofa {fatim a Vafis abforbentibus exci­ pitur, & hinc crasfior remanens pars magis indure- fcendi occafionem nancifcitur. Notabile adm odum eft, quod etiam f e l, in ejusmodi cafu om nem fuum p e ­ nitus amifisfe deprehendatur amarorem. E x infarfhi vaforum hepatis ch ron ico, praeeunte Plethora Syfte- matis Portarum, ut in Haemorrhoidibus, vel inflam­

mationibus concavae ejus partis, plerumque accidit,

ut D u&lis Choledochus communis in longius tem ­

pus & repetitis vicibus comprimatur, atque adeo bi­ lis hepatica, cui in duodenum obfeptus eft tr a n ftu s, inmasfa fangvinis abforbeatur, Ifterum obftinatisfimum

(9)

efficiens, Bilis vero Cyftica, hoc obtinente cafu, fa­ cile fenfim indurefcit inque calculos coagulatur, ifte« r o s periodicus fæpe recurrens diuque p rotrachis , h a u d iev em praebet de calculorum generatione fufpi- c i o n e m , q u o d antiqui pariter ac Recentioris ævi O b -

f e rv a to re s ultro concedunt. Sed fatendum q u o q u e eft, posfe h u n c h u m o r e m , ab sq u e minimo Itteri cri- t e r i o , in Cyftica bilis transmutari & indurefeere, q u o d q u i d e m non folum immortalis ille Phyfiologus H a l ­ l e r oblervavit *), fed etiam in extifpiciis cad av eru m

q u o tid ia n a dem onftrat experientia; n e q u e enim nifl p o f t m o r te m d e m u m illud poterit animadverti. His ita q u e in cafibus ab initio fortasfe fpisfitudo bilis Ve- ftculæ felleae m eatu m tantum m odo o b f e p f it, exitu bi­ lis Hepaticae libero nihilominus nec impedito manen-

t e ; quas t u m q u o q u e fola, in fnppeditando hoc h u ­ m o r e , ad digeftionem alimentorum perficiendam o-

m n i n o necesfario, naturae expleverit ufum. Indicia e x t e r n a , ex quibus Calculorum F elleorum præfentiam dijudicare liceat, eo minus exhiberi posfunt, q u u m ipfe Veficæ illius, in qua latitant, ficus impediat, q u o ­

m i n u s fenfibus noftris posfint obfervari. Sed tam en n o n n u n q u a m ejusmodi exiftunt cafus, in quibus Cy- ftis fellea u sq u e eo aut bile, aut concretionibus vel coagulationibus calculofis infigniter oppletur, u t etiam forim ecus, m a n u medentis adm ota, palpari q u e a t, c u ­ ju s rei M a g n u s ille M o r g a g n i **) docum enta nobis

fubminiftrat dilucidisfima. B §. III.

* ) Opufciila P a t h ö l o g i c a , Ob fervatio X X X H f .

(10)

§. IIL

Concreti in vefictila calculi fellei, p e r plures fæpe annos ibidem co m m o ran tu r, nulla aut certe pauca ex­ citantes incommoda. H a u t aliter, q u a m conjedtando tem p u s determinare p o sfu m u s, q u o g e n e r e n t u r ; fit

enim fæpe eo ru m formatio paulatim, fine prægresfis q u ibusdam fymptomatibus. H a u d raro per d u £ t u m c o m m u n e m felleum viam fibi aperiunt, q u e m , una c u m adfiuente b i l e , fenfim eo u sq u e e x p a n d u n t, utfingen* tis fæpe magnitudinis calculi verfus t u b u m inteftinalem exitum quaerant, adeoque p e r fecesfum abeant. H o c ipfum n o n autem ab initio fine acerbisfimis c r u c ia ­ tibus fieri, p e r fe intelligitur, fi confideraverimus , q u a m fenfiles & irritabiles hæ fuerint partes. Q u æ h o c comitantur f y m p t o m a t a , Colica, V o m itu s , fiim- m a praecordiorum anxietas & dolor regionis h y p o - chondrii d e x t r i , jun£ta cum fignis I£tericis A lv iq u e O b f t r u & i o n e , p e r d u r e n t necesfe e f t , donec u r g e n s bilis copia atq u e presfio Diaphragmatis & M ufculo- r u m Abdominis fub vomendi nixibus, ad p r o p e lle n ­

d u m calculum adjuverint. O bfervatum etiam eft n o n minus hoc in cafu, q u am in defcenfu Calculi Renis in Veficam U r i n a r i a m , p r i m o r u m calculorum egres-

fum m axime fuisfe gravem & dolorificum ; via a u t e m p e r hos aperta, minus a fequentibus excitatum eft doloris, adeo ut ingens fæpe, calculorum n u m e r u s di- verfis vicibus abierit, fine aliquo notabili in c o m m o d o .

$. IV.

Q u o d Calculi fellei viam fibi q u o q u e p a r a v e ­ rin t

(11)

) n ( JS*

r i n t p e r f u n d u m expanfæ veficulæ biliariæ, 8r fub f o r m a Abfcesfus p e r cutem p o t u e r i n t , fu p p u ra tio n e f a f t a , e x ir e , pauca in v e n iu n tu r, fed illa indubitatae fidei ex em p la. Haec inter elegantisfima & copiofis- fima fuo j u r e cenfeantur, quae exhibuit 111. P e t i t :

q u i b u s , fupplem enti cujusdam loco, h u n c no ftru n i cafum addi posfe fperamus. L e g e n d a om nino eft fo- lidisfima laudati m o d o Au& oris co m m en tatio , ut fa­ cilius p e rfp ic ia tu r, q u a m periculolus committi posfic e r r o r , fi q u em v is hoc in loco tu m o r e m p r o Abfces- fu h a b e a m u s , & cito nimis illum aperire ad g red iam u r. E f t fo lu m m o d o illo in c a f u , q u o certo cognofcere d a ­ t u r , veficulam biliariam fua fub expanfione Peritoneo esfe c o n c re ta m , ubi m a t u r u m a C hirurgica O p e r a ­ tio n e praeftitum auxilium utilitatem p o terit adferre. Certisfima illius rei figna capere licet partim e x a c ­ c u r a ta p e r q u i f i d o n e , fub idoneo Æ g r i corporis fitu , f a & a , ubi h e p a r relin q u itu r liberum , & presfionis a p a r tib u s adjacentibus e x p e r s ,.d u m adhaerentia illa pot- eft m a n u p a lp a ri; partim ex minori majorive cutis r u b e d i n e ; p a r d m denique ex ipfa morbi duratione. C o m m e n d a t a ab 111. P e t i t Seftio Calculi b iliarii,

in ejusm odi cafu & natura ipfa m onftrante viam , m u l t u m h a b e r e poteft utilitatis. Q u a n tu m nobis con­ f la t, n e m o tamen hanc fufcepit o p e r a t i o n e m , praeter CI. C i v a d i e r *), q u u m ja m , ut in noftro cafu, calculus

felleus, exploratione inftituta, p e r a p e rtu ra m

fiftulo-II 2

fam

*) Recueil Périodique de Medecine p a r V a n d e r - m o n d e

(12)

fam p a l p a r e t u r ; & A. Z . V o g e l * ) , q u i pluribus præ-

gresfîs evidentibus expanfæ veficulæ fignis, a b s q u e q u a d a m inflammatione au t abscesfii in cute confpi- cuo ; a p e r tu r a m fecit atq u e u t ipfe affirmat, forcipe exemit calculum d u ftu i biliari o b je& u m . N ihil de- t r a f t u m vo lu m u s maximis hujus Viri m eritis, in l a u ­ dabili adeo a u f u ; fed etiam fle tam en licebit nobis d u b ita re , an forcipe adfequi p o tu erit calculum in O- rifleio Cyfticae bilis latitantem. Pronius ad fidem, n o ­ bis faltim , v id e tu r , fi tum illum fuisfe in fundo vefi-

culæ, q u e m a d m o d u m in cafu noftro. E xiflim am us q u o q u e , exiguam a p e r t u r a m , five a N a t u r a ipfa p a ­ r a t a m , five Arce inftitutam , & p o f t m o d u m fpongiæ

ceratæ ope c o n tin u a ta m , lo n g e certio rem esfe ad p r o ­ m o v e n d u m Calculi fellei abitum, q u a m tem erariam il­ lam o p e ra tio n e m , p riu s q u a m e x p lo ra tu m f u it, q u o ­ u s q u e Veficula fit peritoneo adnexa. Interna r e m e ­ dia his folvendis concretionibus idonea, fero au t n u n ­ q u a m o b tin en d a autum am us. N o n q u id em diffite­ m u r , certa Vegetabilia, tantis ab Empiricis ja&ata laudibus & fub nom inibus vanis Solventium & A p e ­ rientium co g n ita, u t : Succus G ra m in is , O lito rio ru m H e r b a r u m Rad. fucculent. tarax. c ic h o re i, petrofel. &c. in eo falutarem q u e n d a m p r o d e r e posfe effectum, q u o d ufu quotidiano adhibita co rp o ri fu p p ed iten t c o ­ piam tenuis nec facile coagulandi feliis, q u o d deinde ipfa fua quantitate crasfiorem bilem Cyfticam u r g e t

& expellit; fed an vel m in im u m facere q u e a n t ad

(13)

l o lv e n d o s Calculos biliarios, f u m m o ju re dubitamus. E o d e m nixi fu n d a m e n to n e q u e n eg am u s utilitatem S a liu m M e d i o r u m & M e l l i s , u t p o t e quae lenem effice­ r e valeant irritationem in D u f t u inteflinali ; folvendi a u t e m illis inesfe v i m , h aud facile credimus.

$. V.

Calculi fellei ejusdem necesfario e r u n t indolis , ac p a rte s conftitutivae bilis: Infinita autem illorum in­ v e n i t u r varietas, non minus ratione magnitudinis, q u a m

figurae, formae & compofitionis. Inter fingulares illi c e r t e n u m e r a n d i , qui Cryftallifationis véftigia p r o d u n t. C u j u s generis pasfim (tint o b f e r v â t i , etiam ab 111.

H a l l e r , O pufcula Pathologica Obf. XXI. Hiffor. VII. I n te r io r fa b rica a p p a ru it, ejus cortex f u feus ^ J u b ß an­ t i a Jclenitica q u a f f m ic a n s , ex centro fla v o radis- tim e x tr o r ju m p o rreä a ad corticem in c ru ftu la s cf la rn in u ia s fa c ia erat. Ibidem etiam citantur Au£t. H .

A l b . N i c o l a i & F a b r . H i l d a n u s , ejusmodi calculos

cryftallinos obfervantes , illis o m n in o (im iles, qui in n o f tr o cafu exemti & deferipti funt.

$ VI.

Operae p r e tiu m fore credidimus , delineare & p a u l o curatius chemice explorare h o r u m calculorum p a r t e s ingredientes, noffraque ex p erim en ta coronidis lo c o cum B. L . com m unicare voluimus.

F orm am £? T e x tu r a m , optim e forte illuftrabit T a ­ b u l a aeri incifa & opellae noftrae a d n e x a ; in q u a H c ? -

i & 2 m o n f lr a n t Calculum in m agnitudine naturali co n ftitu en tem inaequalia P olygona lateribus 5 1. 7 Jn_

(14)

ftru-ftruCta, q u x externam efficiunt c r u f t a m , ac flratis & lamellis confiant. F ig. 3. E ju sd e m etjam calculi fracti dimidiam p artem præbet.

Fig. 4. Bono fimplici Microfcopio vifus often- dit internam te x tu ram esfe porofam & radiatam, cry- ftallis nitidis concretam, a certo punCto tan q u a m a c e n ­ t r o ad p eripheriam divergentibus.

Fig. 5. T a l e m cryftallum præ bet compofîto M i ­ crofcopio Solari confpeCtam.

Fig. 6. Dimidiam p a rte m calculi e x h i b e t , cujus figura Prismatica & interior textura magis lamellifor- m is, a ceteris fupra com m em oratis e u m diftingvir, q u o r u m ad n u m e r u m n e q u e pertinuit, fed indituro extifpicio in Cyftide fellea G lo rio f M e m . Regis F R E - D E R I C I I : m i , una c u m pluribus aliis r e p e r tu s fuit

a M e d ic o ru m Svecicorum Seniore m axim e S p e c ta b i­ li & Celeberr. D:no Asfesf. Z a c h . S t r a n d b e r g &

uobifcum benevole communicatus.

Cqlor h o r u m C alcu lo ru m fuit l u te o - f e r r u g i n e u s , interius autem paulo magis flavefcens; Calculus vero F ig . 6. colorem faturatiorem ex luteo-fufco mon- ftravit.

Odor: valde e x i g u u s , fed non ingratus. S a p o r: nullus om nino fentiebatur.

Pondus: aquae injeCti fu p ern ataru n t Calculi, fed in Spiritu Vini ReCtificatisfimo fubmerfi funt. C a lc u ­ lus Fig. 2. in aëre L o th , aequavit, q u u m v e r o in

(15)

) 1 5 (

JÇ*

A q u a Deftillata p e r 48 horas jacuisfet L o th , p o n ­ d u s h a b e b a t , licet in fuperficie illius nulli omnino p o ­ ri perfpici posfent.

G ra vita s Specifica ad A q u a m DeftilL accuratis-

fim e inventa efl: u t 0 ,9 4 5 ad 1000.

C a n d ela A r d e n ti admoti lucidam c o n c e p e ru n t

f l a m m a m , f u m u m & nidorem e d id e r u n t, carbonem n i g r u m ta n d e m relinquentes.

D eft ili at i p e r fe d e d e ru n t, p r o quovis Cente-

n a r i o 89 partes Olei fœtidi, E m p y reu m aticr, Refi*

d u u m relinquentes pauxillum C a rb o n aceu m nitidisfi- m u m , q u o d igni aperto ulterius u f tu m , in cinerem albefcentem a b ib at, nullum au tem terræ Calcareæ nu- d æ indicium praebebat.

C u m A q u a Deflillata & in Digeftione5o° Caloris p e r 7 N y ë t e m e r a & deinde co&ione 3 h o ra ru m , ni­ h il o m nino folvebatur calculus *).

N e q u e cum A q u a Calcis fimili operatione ulla obtineri potuit folutio.

A lk a li V olatile caufticum folvebat 4 Pij. q. Centen. O leum T b ereb m tini digeftione folvebat 52 Pr. q. C. S p ir itu s V in i R eftificatis/im us potisfimum h u ju s

cal-*) In omnibu-s his folutionibus, Calcnli in fubtilisfl-

m u m pulverem fuerunt reda&i,- & ad

^

Loth, pulveris

adhibitae 2 Loth. Menftrui ad m in im u m , faepe tamen m a­ jo r hujus quantüas.

(16)

^ ( iS ) J t *

calculi m e n f tr u u m exftitit, utpote q u o d 2. Nyctemte- r o r u m fpatio, calore medio illum fere to tu m folve- b at colore fufco virefcente: Interea autem Cryftallli L am ellofæ , nitidisfimæ, albidae, circumcirca in lagerna fefe conlpiciendas p r æ b e b a n t; Q u a p r o p t e r nova fpii- ritus Vini Re&ificatisiimi portio ad fu n d eb atu r & leini a d m o v e b a tu r igni, u n d e Cryftalli generatae iterum phe­ ne folvebantur. Solutione hac calida, per c h a r t a m bibulam fiitrata, ite r u m q u e refrigerata, cryftalli ntu- p e r nominatæ denuo in c o n f p e f tu m v e n e ru n t; & ?p>i- ritu Vini exhalato ad r i ë ô L o t h a r u m pondus e x fu r-

gebant. Refiduum filtro colleftum Spiritu Vini optti- m e lavatum pofteaque exftccatum, t #öö L oth, æqu:a- le erat, ejusdem que naturae ac q u o d antea commenno- r a v i m u s , d u m de Calculi deftillatione p e r fe locuiti fuimus. C ryftailorum proprietates funt:

1 M odico calore f u n d u n t u r , O le u m q u e fufoo- n i g r u m p o r r i g u n t ; igne flammeo au te m accenduin- t u r & flamma ccerulea ■ albefeente u r u n t , t a n d e m q u e c a rb o n e m fpongiofum " r e lin q u u n t, qui tu b o f e r r u m h natorio igni in vitro expofitus, totus confumitur.

2 A q u a deftillata nullam illarum partem foivit., 3 Affufo Acido N itri parva oritur etfervefcein- tia,quae adveniente calore majores adquirit vires, d o- nec plane follitae fuerint Cryftalli. . S ub hacce o p e ­ ratione vapores rubri copiofi ex generato aere nitro- (o exfurgunt. L iq u id u m ad ficcum u sq u e e v a p o r a ­ t u m refiduum r e lin q u it, p rim o q u id em a l b o - g r i f u m , fed quod cito fufeum evadit, ta n d e m q u e in c a r b o '

(17)

nem fpongiofum commutatur, dum fuccesfivis calo­ ris gradibus uftum fuerit.

Æ th e r V itn o la tiis Calculos noftros optime etiam

f o l v i t , idque eodem m odo ac Spiritus Vini.

Haec circa Calculos Biliarios inftituta experimen­ ta, comparata cum illis, quae plures Obfervafores *), cum ipfa bile fluida hominum & animalium fecerunt, demonftrare videntur, concretiones biiiofas fimplicio- ra m u lto, quam quibus fel ipfum conflat, ingredi­

enda habere, quorum praecipuam partem efficere vi­ detur Refinofa materia in Criftallos facile abiens, cu ­ jus optimum menflruum eft Spiritus Vini; qui fepa- rata exigua terreftris indisfolubilis parte, huic Refinae albefcentem colorem tribuit, illi fimilem, quem prae­

fert Sperma Ceti; Ejus generis albi calculi biliares etiam in corporibus humanis reperti funt, cujus rei antiquo pariter ac recentiori aevo dilucida exftiterunt

documenta; ideoque nec multum a vero aberrare vi­

d em u r, fi credamus diverfum Calculorum Biliarium

c o lo r e m , exiguae illi quantitati terreftris, quod eos ingreditur, adfcribendum esfe.

D e cetero optamus, ut leviora forte haec tenta­ mina , quae ulterius perfequi non permifit exigua h o­

rum Calculorum copia, amplioribus experimentis, aliquando inftituendis, occafionem fubminiftrent.

* ) M . C a d e t , Htßoire de VAcadanie des Jciences An- net /7Ö7, & M . M o r a n d , C o e , M a c - l u r g , G o l d w i t z . reh

(18)
(19)
(20)

\ i ' I » ï i -. * . « V . . • s / / ■ : M ■ ■ » s \ w m

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :