• No results found

Ordning och reda i klassen utan mobil Motion 2019/20:1057 av Runar Filper (SD) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ordning och reda i klassen utan mobil Motion 2019/20:1057 av Runar Filper (SD) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

SD341 Enskild motion

Motion till riksdagen

2019/20:1057

av Runar Filper (SD)

Ordning och reda i klassen utan mobil

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa skrivningen i skollagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Som ett led i att skapa bättre ordning och reda i klassrummen med bättre koncentra-tionsmöjligheter för eleverna, måste också förutsättningar skapas. Genom att inte tillåta mobiltelefoner i klassrummen förbättras arbetsmiljön avsevärt, både för de elever som brukar och missbrukar mobiltelefoner och för de elever som har svårt att koncentrera sig på grund av andra elevers prat, sms och ständiga aktivitet med sina mobiler.

Att detta orosmoment så länge kunnat tolereras på många skolor är en av flera viktiga förklaringar till den stökiga situation som under många år upplevts och upplevs av både lärare och elever på dagens skolor. Men med ett tydligt regelverk om mobilfria klassrum ges en konkret signal till elever och föräldrar som de har att rätta sig efter.

I många år har denna problematik diskuterats utan att komma till konkreta åtgärder. Lärare har några år kunnat omhänderta elevers mobiler när ordningen i klassrummet har störts, men att använda den ljudlöst och spela eller sms:a har inte ansetts som störande av ordning och därför har mobilerna fått följa med in i klassrummen. Tyvärr missbrukas detta vilket resulterar i att det blir mer eller mindre omöjligt att stävja situationen för allas bästa.

(2)

SD341 Därför är det nödvändigt att skärpa skrivningen i skollagen, för att skolledningen skall ges rätt att stoppa elever från att ta med sig mobilerna in på lektionen. Studier och bättre möjlighet till koncentration borgar för bättre studieresultat, både för mobilbru-karna och för de som störs av mobilbrukandet. Detta bör ges regeringen till känna.

Runar Filper (SD)

References

Related documents

landsrapporter utgör den analytiska grunden för kommissionens förslag till landsspecifika rekommendationer som väntas publiceras senare i vår. I rapporterna redogör kommissionen

Om remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Mattias Almqvist och specialistföredraganden Catherine Törner.

Förslagen i betänkandet ligger i linje med kommunens digitaliseringsmål samt det förslag som lagts till ny lag om statlig elektronisk identitetshantering - SOU 2017:114 Reboot

Remiss av Svensk kärnbränslehantering AB:s kompletterande yttrande i ärende om tillståndsprövning enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet av anläggningar i

Högskoledirektören beslutar att Mälardalens högskola (MDH) avstår från att svara på miljödepartementets remiss av svensk kärnbränslehantering AB:s kompletterande

Skbs villkorsförslag, första meningen lyder SKB ska erbjuda bullerskyddande åtgärder till ägare av fastighet som vid tiden för detta beslut används som permanentbostad belägen

Beslut i detta ärende har fattats av riksarkivarie Karin Åström Iko.. Ärendet har beretts av utredare Désirée

tillstånd enligt miljöbalken till anläggning i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall (daterat 2018-01-23) i de delar som är

Socialnämndens arbetsutskott har 2019-11-07 § 70 föreslagit socialnämnden besluta att anta socialförvaltningens yttrande till Socialdepartementet som sitt

Lunds universitet ställer sig tillfullo bakom betänkandets förslag att tydliga knyta funktionshinderspolitiken och myndigheternas ansvar till FN:s konvention om mänskliga

Syftet med arbetet är att undersöka vilka beteenden hos barn som de intervjuade pedagogerna upplever stör undervisningen, vilka strategier de använder för att bemöta

heterostructures with rectifying and photosensitive properties was fabricated. The relative quantum efficiency of photoconversion of fabricated by the firs time heterostructures was

The aim of this study is to investigate the sorption of hydrocarbons on raised bog peat with different botanical composition and levels of decomposition, to determine the optimal

Om ett band spelar konserter för sittande publik är det alltså 6 procent i moms, men om samma band spelar på en dansbana med exakt samma låtar så är momsen 25 procent.. I en dom

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka och återta det svenska språkets ställning i statliga medier och tillkännager detta för regeringen..

Satsningen har medfört ökade resurser för att genomföra skräddarsydda besöksprogram för nya målgrupper och länder, främja Sveriges attraktivitet som studiedestination i

Remissvaret har utarbetats av HR-specialist Petter Svensson och handläggare Relocation Lotta Rosenfeldt på HR-avdelningen på KTH.. Sigbritt Karlsson

Promemorian innehåller förslag om att brittiska medborgares uppehållsrätt i Sverige ska omvandlas till uppehållstillstånd vid ett avtalslöst brexit. Ett avtalslöst brexit

Av 13 § i den nya brexitförordningen föreslås att en utlänning som sökt uppehållstillstånd enligt förordningen är undantagen kravet på arbetstill- stånd till

Vårdförbundet är tveksamt till utredningens bedömning om att tidsbegränsade bevis om rätt att använda yrkestiteln inte bör utfärdas.. Detta gäller även om regeringen uttalat att

Det gäller särskilt de konsekvenser som förslaget får för upphandlad vård och omsorg, hur förslaget kommer att påverka kostnaderna för arbetsgivare och vad den mycket

- Västra Götalandsregionen delar utredningens bedömning om att socialstyrelsen samråder med arbetsmarknadens parter att ta fram en vägledning för hur kompetenskriterier för