• No results found

Möjlighet att stryka kandidater i allmänna val Motion 2020/21:3632 av Hans Rothenberg (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Möjlighet att stryka kandidater i allmänna val Motion 2020/21:3632 av Hans Rothenberg (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion M1575

Motion till riksdagen

2020/21:3632

av Hans Rothenberg (M)

Möjlighet att stryka kandidater i allmänna

val

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över vallagen med möjlighet att både kunna kryssa och stryka kandidater på valsedlar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I samband med de allmänna valen 1998 infördes möjligheten att kryssa kandidater på respektive valsedel. Det innebär att den avgivna rösten placerar den kryssade kandidaten först bland listans kandidater. Dock kan endast en kandidat kan kryssas. Vid

röstsammanräkning beaktas de samlade kryssen och kan innebära att kandidater som står längre ned på listan kan väljas in i den beslutsförsamling som valet utgör. Detta har blivit verklighet i många fall.

Samtidigt som möjligheten att kryssa kandidater infördes förändrades den tidigare möjligheten att stryka kandidater på valsedeln. Oftast innebar en strykning lite för valresultatet då få kandidater flyttades från sin av plats på listan. Detta ”negativa” förfaringssätt vid val bedömdes spela liten roll varvid möjligheten att stryka kandidater försvann vid de allmänna valen 1998 då man ville främja ett positivt ställningstagande till enskilda kandidater. Ur demokratisk synpunkt är det dock rimligt att väljare såväl ska kunna förorda kandidater på en valsedel genom att kryssa densamma samtidigt som

(2)

2 man ska kunna visa att man saknar förtroende för andra kandidater. Det kan handla om att man vill markera mot kandidater som uttalat sig i strid med det egna partiets program och uppfattning eller som på annat sätt kan uppfattas olämpliga för att uppbära

förtroendeuppdrag.

För valmanskåren är det viktigt att vid allmänna val kunna välja parti, men också att kunna signalera både starkt som bristande förtroende för enskilda kandidater.

Möjligheten att kunna kryssa men också stryka kandidater på valsedlar skulle fördjupa väljarnas möjlighet till inflytande samtidigt som de politiska församlingarnas

representativitet skulle avspeglas tydligare. Med anledning av ovanstående bör regeringen se över vallagen och införa möjligheten att både kunna kryssa och stryka kandidater på valsedlar.

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet för en framtidsfullmäktig att företräda den enskilde gentemot hälso- och sjukvården när denne inte längre

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en person som ansöker om medborgarskap bör underteckna en deklaration där denna bekräftar

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om det ska vara straffbart att lämna felaktiga uppgifter för ett samordningsnummer och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kunskapen behöver öka om sambanden mellan tandhälsa och sjukvårdsbehov och tillkännager detta för regeringen3.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att SBAB bör få i uppdrag att aktivt arbeta med att utveckla lösningar för produktutveckling för små och medelstora

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara pådrivande i internationella samarbeten för havsmiljöfrågor, lägga särskilt fokus på arbetet med

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör skärpa sin kritik mot den turkiska regeringen för dess brott mot demokratins principer och bristande

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som an- förs i motionen om att regeringen i samband med EU:s fiskeförhand- lingar och vid behandling

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återgång till tidigare straff vid ny brottslighet och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett lättillgängligt och användarvänligt informationsmaterial till nyanlända om mänskliga fri- och

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

Vad som behövs är en lagstiftning som ger franchisetagaren och en organisation av franchisetagare förhandlingsrätt och regler framförallt för uppsägning... och överlåtelse

eller uppmana till bruk av alkohol. Den får inte heller rikta sig till eller skildra barn eller ungdomar som inte har fyllt 25 år. De svenska reglerna för mark- nadsföring av

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som an- förs i motionen om att lägenheter under 30 kvadratmeter som byggs på råvindar bör ges dispens från

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över skadeståndsbeloppen för ideella skador och tillkännager detta för regeringen.. Riksdagen ställer sig bakom

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Första AP-fonden bör omvandlas till en fond för samhällsnyttiga investeringar och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige även framöver, såväl bilateralt som inom ramen för EU-samarbetet, bör vara drivande i arbetet med att få

Regelrådet har inte funnit några skäl till att ifrågasätta förslagsställarens bedömning och finner att beskrivningen av om särskilda hänsyn behöver tas till tidpunkt

finns uppgiftslämnarplikt vid insamling av uppgifter för rapportering i enlighet med EUs avfallsstatistikförordning, eftersom det handlar om ”uppgifter för framställning av

Förslaget innebär bland annat att kommunen ska rapportera till Naturvårdsverket om kommunalt avfall, förändringar i rapporteringskraven enligt producentansvaret samt för bygg-

skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränsle enligt första stycket 3 a respektive bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt 3 eller 4 § har förvärvats

Härigenom föreskrivs att lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, som gäller till utgången av 2020,