• No results found

Här kan du ladda ned källförteckningen som pdf

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Här kan du ladda ned källförteckningen som pdf"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KÄLLOR 2017 B

KVANTITATIV DEL 1

DTK

Personbilar och drivmedel

SCB (2008). Statistik hämtad 2008-09-17 från

http://www.scb.se/statistik/TK/TK1001/2008A01A/Fordon_län_kommun_årsskiftet_0708_95.xls Den svenska åkerarealens användning

SCB (1959). Historisk statistik för Sverige II. Väderlek, lantmäteri, jordbruk, skogsbruk, fiske t.o.m. år

1955. Stockholm: Statistiska centralbyrån

Fysiskt slitsamt arbete 1986/87

Sanne, Christer (1991). Mer eller mindre arbete? Löntagarnas arbetstidsönskemål. Levnadsförhållanden. Rapport nr 70. Stockholm: Statistiska centralbyrån

Sjukdomstillstånd hos patienter i sluten sjukvård

Socialstyrelsen (2005). Sjukdomar i sluten vård 1987–2003. Sveriges officiella statistik. Hälsa och sjukdomar 2005:1. Stockholm: Socialstyrelsen

KVANTITATIV DEL 2

DTK

Vattenmiljön i Östergötlands skärgård

Bergstrand, Erland (1987). Östergötlands skärgård. Vattenmiljön. SMHI oceanografi nr 17. Norrköping: SMHI & Linköping: Länsstyrelsen

Industrier i delar av Barentsområdet

Groth, Östen (1995). Nordkalotten. Konung Faravids land. Stockholm: Tiden Kulturaktiviteter

SCB (2009). Fritid 2006–07. Sveriges officiella statistik. Levnadsförhållanden. Rapport nr 118. Hämtat 2012-02-24 från

http://www.scb.se/contentassets/d899137d2dbe42b28589adccbf84a720/tabellbilaga-rapport-118-fritid-2006-2007.xlsx

Personal i pedagogisk verksamhet

SCB (2007). Utbildningsstatistisk årsbok 2008. Tabeller. Örebro: Enheten för statistik om utbildning och arbete, Statistiska centralbyrån

VERBAL DEL 1

LÄS

Förbindelsepunktens läge

Nordenswan, Gilbert (2011). Förbindelsepunktens läge. Svenskt Vatten 2011:6 Bredda litteraturens fält

(2)

Helgesson, Stefan (2004). Bredda litteraturens fält. Karavan 2004:4 Närmare skolans praktik

Carlgren, Ingrid (2012). Lärare ska få svar på sina frågor … Pedagogiska magasinet 2012:2 MEK

Benämningen ____ eller den äldre …

Svenskt naturlexikon (1980). Lundevall, Carl-Fredrik, Andersson, Evert & Det bästa (red.).

Stockholm: Anfang förlag & Stockholm: Reader´s Digest Om än läsandet av böcker …

Olsson, Jesper (2013). Den digitala boken har många sidor. Svenska Dagbladet 2013-04-15. Hämtat 2013-04-15 från www.svd.se/den-digitala-boken-har-manga-sidor

Medborgarnas syn på Posten …

Anderberg, Johan (2014). Som ett brev på posten. Fokus 2014:6. Hämtat 2015-11-30 från http://www.fokus.se/2014/02/som-ett-brev-pa-posten

Att ____, som facktermen lyder …

Glans, Kay (2014). Konsten att komma till skott. Respons 2014:3 Risken finns ju också …

Rydman, Annika (2013). Hålla isär rollerna. Scoop 2013:1 Kapillärprov är ett …

Nationalencyklopedins webbplats. Kapillärprov. Artikelförfattare Bengt Lundh. Hämtat 2014-12-17 från http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kapillärprov

I likhet med många …

Ekström, Andreas (2010). Google-koden. Stockholm: Weyler förlag Varje sort är en ____ …

Nationalencyklopedins webbplats. Äpple. Artikelförfattare Birger Granström & Lennart Engstrand. Hämtat 2014-04-22 från http://www.ne.se/lang/%C3%A4pple

Vi barn ____ länge …

Churchland, Patricia S. (2015). Min hjärna och jag. Översättning Bitte Wallin. Lidingö: Fri Tanke I arbetsmiljölagen …

Visions webbplats. Arbetsmiljölagen. Hämtat 2016-01-14 från http://vision.se/Din-trygghet/Rattigheter/Lagar-i-arbetslivet/Arbetsmiljolagen/

VERBAL DEL 2

LÄS

Apbarn och nallebrandmän

(3)

Yrsel

Hägnebo, Christina (1999). Psykologiska faktorer vi yrsel. Svensk Rehabilitering 1999:1 Ett liv i leran

Asplund, Maria & Eriksson, Susanne (2002). Ett liv långt ner i leran. Havsutsikt 2002:2 MEK

Edith Södergrans expressionistiska …

Brunner, Ernst (1985). Till fots genom solsystemen. En studie i Edith Södergrans expressionism. Avhandling. Stockholm: Bonnier

Det finns alltså två …

Gospic, Katarina (2012). Välj rätt. En guide till bra beslut. Stockholm: Bromberg Uppgivet utbrister hon …

Rabe, Annina (2013). Som bäst i vardagshelvetet. Svenska Dagbladet 2013-09-23. Hämtat 2015-12-16 från http://www.svd.se/som-bast-i-vardagshelvetet/om/kultur:litteratur

I första utskottet kan alla …

Webbplatsen Lär om Kärnvapen. FN och Kärnvapen. Svenska Läkare mot Kärnvapen. Hämtat 2015-11-23 från http://laromkarnvapen.se/karnvapen-varlden/internationellt

Studien visar att …

Höjer, Henrik (2011). Stressande ledighet. Forskning & Framsteg 2011:1 Det sägs att det på …

Glans, Kay (2014). När ska vi tröttna på att vara trötta? Respons 2014:3 Efter en intensivt uppflammande …

Tidholm, Po (2014). Ligger Umeå i Norrland? Tänk 2014:1 Polarskensaktiviteten är störst …

Svenskt naturlexikon (1980). Lundevall, Carl-Fredrik, Andersson, Evert & Det bästa (red.).

Stockholm: Anfang förlag & Stockholm: Reader´s Digest Låt mig börja med …

Bloggen Himmel & Ord (2011). Recension: Det fördolda av Michael Hjorth och Hans Rosenfeldt. Hämtat 2015-08-10 från http://www.himmelochord.se/2011/05/09/recension-det-fordolda-av-michael-hjorth-och-hans-rosenfeldt

I framtiden kan läkemedelsbehandlingen …

Nationalencyklopedins webbplats. Psykiatrisk behandling. Artikelförfattare Jörgen Malmquist, Jan-Otto Jan-Ottosson & Lena Flyckt. Hämtat 2014-12-17 från

References

Related documents

[r]

Tabell 1.3 Antal anmälda arbetssjukdomsfall efter misstänkt orsak till skadan samt antal fall per 1000 arbetstagare (frekvens) är 1980-1985.. I samtliga näringsgrenar har en

Tabell 10 Antal arbetsolyckor efter huvudsaklig händelse och huvudsaklig skadad kroppsdel, år 1981. Arbetstagare Number of occupational accidents by main event and main part of

För att skriva och köra program i Python 3 på din dator kan du ladda ned och installera Python tillsammans med en så kallad editor.. Allt detta finns gratis på

I Del 1 har du undersökt sambanden mellan pris från början, nytt pris, för- ändring i kronor och procent samt förändringsfaktor genom att testa olika exempel på prisökningar..

Även Nora betonar platsens betydelse och framför allt de symboliska innebörder som minnesplatserna tilldelas, men intresse- rar sig i högre grad än Halbwachs för hur de kollektiva

sker manuellt, genomföres emellertid fördelning länsvis jämväl av de avlidna efter dödsorsak och dödsmånad (tab. 1) samt efter dödsorsak, kön och ålder (tab. Dessa

Efter att Access Client är installerat ska det gå att starta en anslutning genom att klicka på ikonen MONA MTSXX RDP client (Windows) och acceptera de popup-rutor som kommer