• No results found

Så här kan man stoppa joniserande strålning

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Så här kan man stoppa joniserande strålning"

Copied!
1
17
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

JONISERANDE STRÅLNING

Så här kan man stoppa

Strålning som träffar materia överför en del av sin energi till materiens atomer. Om

strål-ningen innehåller mycket energi kan elektroner slitas loss från atomen. Då sker en

jonisa-tion. Sådan strålning är joniserande. Vi kan varken se, känna eller lukta oss till den

jon-iserande strålningen, men den är lätt att mäta. Det handlar om alfa-, beta- och

gamma-strålning. Namnen kommer från grekiskans första bokstäver, α β γ

.

FAKTA: STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN. GRAFIK: SOLVEIG HELLMARK

Tunt papper stoppar

Alfastrålning har en räckvidd i luft på bara några få centimeter. Den stoppas av tunt papper. Strålningen består av heliumkär-nor som sänds ut när vissa tunga atomkär-nor sönderfaller.

Den kan inte tränga igenom huden men kan skada oss om det alfastrålande ämnet kommer in i kroppen genom inandningsluft, livsmedel eller dricksvatten. Radon är vanligast av de alfastrålande ämnen som kan komma in i kroppen.

Fönsterglas hindrar

Betastrålning hindras av fönsterglas, tjocka kläder eller 3 cm tjockt trä. Betastrålning är partikelstrålning som består av elektroner eller positroner. De sänds ut när vissa atomer sönderfaller.

Betastrålning utgör en risk för människan om partik-larna kommer in i kroppen på samma sätt som alfa-partiklar. Betastrålningen kan ge skador på ytliga organ som ögats lins.

Papper

ALFASTRÅLNING

Heliumkärnor som består av två protoner och två neutroner, skickas iväg.

BETASTRÅLNING

En neutron delas i en proton och en elektron.

Elektronen skickas iväg från kärnan.

GAMMASTRÅLNING

Elektromagnetisk strålning med hög energi. Det sker vid både alfa- och betasönderfall.

Lätt att mäta strålning

Vill man ange ett radioaktivt ämnes mängd använder man begreppet aktivitet, som mäts i enheten becquerel (Bq). En Bq är ett sönderfall per sekund.

Bly

Gla

s

Bly och betong stoppar

Gammastrålning har längre räckvidd och större genomträng-ningsförmåga än alfa- och beta-strålning. Den stoppas av flera meter vatten, decimetertjock betong eller av bly.

References

Related documents

Även om det fanns blandade kunskaper hos de deltagande lärarna om vad elever ska utveckla eller kunna inom programmering, kunde de berätta eller komma fram till

The effect of guided web-based cognitive behavioral therapy on patients with depressive symptoms and heart failure- A pilot randomized controlled trial.. Johan Lundgren,

mellan Piteås Hamndirektion, ASSI:s och SCA:s företrädare angående Hamnfrågan... kraftig ökning av fartygens storlek och därmed ställdes det ett krav på ett större vattendjup

En vetenskaplig grund kommer att stärka läraren i sin professionalism och han/hon kommer på ett nytt sätt att kunna ställa sig i relation till andra ämnen som

Berntsson beskriver de traditionella professionaliseringsstrategier som Lärarförbundet utnyttjat: kampen för att förskollärarnas kunskapsbas skall grundas på en längre

The major strategic areas for Sida support to the HIV/AIDS sector in 2004 continued to be centred on prevention, care and impact mitigation through direct support mainly

Skillnaden i SVB framträder än mer tydligt i figur 4.3, som visar differensen mellan SVB för kvinnor respektive män. Ett positivt värde indikerar således att kvinnor har ett

Texter som Mario Equiolas Libro di natura d’amore från 1526 eller Girolamo Ruscellis Lettura från 1552 är exempel på filogyna texter som är avhängiga detta

Ett sådant angreppssätt leder till att underlagen inte kan anses tillräckliga för att ligga till grund för

När det gäller bestämmelsen om när det föreligger grund för att återkalla ett godkännande för F-skatt föreslås att den omfattar den som inte har betalat skatter eller

Röjd tystnadsplikt var även något som framkom i studierna (Brinsdon et al., 2017; Carmel et al., 2011; Donnelly et al., 2016; Rintamaki et al., 2007; Rutledge et al., 2009;

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det bör genomföras en nationell studie och sammanställning av den forskning som hitintills

När en cell exponeras för joniserande strålning kan det uppstå direkta och/eller indirekta effekter. Dessa effekter kan i sin tur leda till att DNA i cellen klyvs i två delar,

• Beräkningsgrunderna för ersättning till primärvårdsenheterna för de in- satser de mest sjuka äldre behöver är på många håll diffusa och svåra att bedöma effekterna

Ingen isolering får plats och energi strålar rakt ut från röret istället för att transporteras till det ställe den är av- sedd för!. Rören är oisolerade sista biten mot vägg

I samlad bedömning av villkoren avseende konstruktion, utförande, säkerhetsanalys och värdering, vilka återfinns i Villkorsbilagan i kap. 4, bedömer SSM att ESS i stort har goda

Utgångspunkten för att använda waringmetoden för att uppskatta antalet aktiva forskare är observa- tioner som går tillbaka till 1920-talet gällande antalet författare som har

Vår initiala tanke kring risker med fokusgrupp med unga män i 18- årsåldern, var att normer och liknande kan leda till att intervjupersonerna blir rädda att uttrycka tankar och

användbart redskap i diagnostiskt syfte, visar den här studien att det finns en potentiell risk att drabbas av strålningsinducerad cancer efter att ha exponerats för

o Stora atomkärnor innehåller ofta för många protoner, vilket innebär att det blir svårt för den starka kärnkraften att hålla ihop atomkärnan p.g.a.. alla protoner som

(Röntgenstrålar för behandling i motsats till diagnostik har betydligt högre energi och kommer från en linjäraccelerator, inte bara ett röntgenrör som ovan. Det finns också

När hjärtat vilar mellan varje slag fylls blodet på i hjärtat, trycket faller till ett minsta värde, som kallas diastoliskt blodtryck.. Blodtrycket kan variera beroende av

Definitionen av en anhörig har en emotionell utgångspunkt och fokuserar på de känslomässiga band som finns mellan människor vilket betyder att du kan vara make, maka,