Uppdrag att vidta förberedande åtgärder för att kunna ställa ut statliga kreditgarantier för gröna investeringar

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2020-11-19 Fi2020/04596 II 4 Finansdepartementet Riksgäldskontoret 103 74 Stockholm Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24 E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se

Uppdrag att vidta förberedande åtgärder för att kunna ställa ut statliga kreditgarantier för gröna investeringar

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Riksgäldskontoret att vidta förberedande åtgärder för att kunna ställa ut statliga kreditgarantier för gröna investeringar.

Riksgäldskontoret bör vid behov samverka med andra berörda myndigheter. Myndigheten ska även vid behov informera Regeringskansliet

(Finansdepartementet) om hur arbetet fortlöper.

Bakgrund

För att nå miljömålen och främja omställningen till en mer cirkulär och biobaserad ekonomi med nettonollutsläpp till 2045 krävs industri-investeringar i hållbar teknik.

Trots väl fungerande finansiella marknader och ett utbud av statliga marknadskompletterande finansieringsinsatser riktade till företag kvarstår utmaningar för finansiering av investeringar inom vissa segment, där frånvaron av kapital får negativ inverkan på samhälleliga mål. För stora industriinvesteringar som syftar till att implementera hållbar teknik i full skala bedöms sådana utmaningar finnas.

Regeringen föreslog därför i budgetpropositionen för 2021 att riksdagen bemyndigar regeringen att ställa ut kreditgarantier som utifrån teknikneutrala kriterier ges till företag för stora industriinvesteringar i Sverige som bidrar till att nå målen i miljömålssystemet och det klimatpolitiska ramverket.

Kreditgarantierna kommer att utformas så att åtgärden är förenlig med EU:s regler om statligt stöd. Kreditgarantierna kan ställas ut under flera år och

(2)

2 (2) uppgår till högst 10 miljarder kronor 2021. För 2022 beräknas garantiramen uppgå till 15 miljarder kronor och för 2023 till 25 miljarder kronor.

Statliga kreditgarantier bidrar till att möjliggöra finansiering av samhälls-viktiga investeringar i ny teknik, vilket innebär att sådana investeringar kan genomföras i ökad omfattning.

På regeringens vägnar

Per Bolund

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :