Självständighet, närhet, mångsidighet: ideal i Helsingforsflickornas vänskapskultur

12  Download (0)

Full text

(1)

S I N I K K A A A P O L A

Självständighet, närhet,

mångsidighet: ideal i

Helsingfors flickors vänskapskultur

1

Sinikka Aapola visar i denna artikel

hur unga flickors vänskapsrelationer präglar så gott

som all deras verksamhet. Via vänskapskulturen kan man komma

åt mekanismerna för hur det kvinnliga formas i samhället: vilka

färdigheter erhåller flickorna tillsammans med sina

jämn-åriga på vägen mot vuxenhet och kvinnlighet ?

S o c i a l i s a t i o n s p r o c e s s e n ä r k o n f l i k t f y l l d f ö r f l i c k o r b å d e i F i n l a n d o c h i a n d r a v ä s t l ä n d e r . K u l t u r e l l k v i n n l i g h e t , s o m f l i c k o r f ö r v ä n t a s i d e n t i f i e r a s i g i n e d p å v ä g i n i v u x e n l i v e t , d e -finieras f r a m f ö r allt s o m f ö r m å g a a t t s k a p a i n t i m a r e l a t i o n e r o c h u p p r ä t t h å l l a d e m . D e t v ä s t e r l ä n d s k a u n g d o m s b e g r e p p e t f ö r k n i p -p a s d ä r e m o t a l l t m ä n t m e d a t t m a n e r ö v r a r n y a l i v s o m r å d e n o c h t a r a v s t å n d f r å n s å d a n a r e l a t i o n e r s o m h a r u p p r ä t t a t s g e n o m f a m i l -j e n . Ä v e n i s k o l a n u p p m u n t r a s e l e v e r n a till s j ä l v s t ä n d i g a p r e s t a t i o n e r . F l i c k o r l ö s e r d e m o t s t r i d i g a f ö r v ä n t n i n g a r n a g e n o m a t t k o m -b i n e r a s t r ä v a n d e n a e f t e r a v s t å n d s t a g a n d e o c h n ä r h e t : att bli s j ä l v s t ä n d i g i n n e b ä r f ö r d e m a t t u p p r ä t t a n y a r e l a t i o n e r .2 F l i c k o r s t r ä -v a r e f t e r att s k a p a n ä r a -v ä n s k a p s b i n d n i n g a r , d ä r d e k a n s p e g l a s i n e g e n i d e n t i t e t o c h ö v a sig a t t b e h ä r s k a n y a s i t u a t i o n e r . V ä n s k a p e n b l i r e n f ö r e n i n g s p u n k t m e l l a n f a m i l j e n s i n t i m a r e l a t i o n e r o c h u n g d o m s g r u p p e n s u t å t -r i k t a d e a k t i v i t e t e -r .5 F l i c k o r s v ä n s k a p s f ö r h å l -l a n d e n -l i g g e r i g r ä n s -l a n d e t m e -l -l a n d e t o f f e n t l i g a o c h d e t p r i v a t a : d e ä r p r i v a t a , f o r m b a r a t i l l s t å n d , s o m u p p s t å r u r k o m m u -n i k a t i o -n o c h g e -n o m vilka f l i c k o r a g e r a r i o f f e n t l i g a m i l j ö e r . F l i c k o r s o c h p o j k a r s i d e n t i t e t e r u t f o r m a s g e n o m o l i k a s o c i a l i s a t i o n s p r o c e s s e n F l i c k o r h a r o f t a e t t s y n n e r l i g e n n ä r a f ö r h å l l a n d e till s i n a m ö d r a r , o c h m ö d r a r n a h a r e n l i g t p s y k o -a n -a l y t i s k -a t e o r i e r * s v å r t -a t t u p p m u n t r -a s i n -a d ö t t r a r till s j ä l v s t ä n d i g h e t . F l i c k o r s j a g b i l d b l i r b e r o e n d e av m o d e r n s — o c h s e n a r e o c k s å av a n d r a m ä n n i s k o r s — g o d k ä n n a n d e , m e d a n p o j k a r h a r l ä t t a r e a t t f å g r e p p o m e n e g e n s ä r s k i l d i d e n t i t e t . P o j k a r k a n i n v e s t e r a i p r e s -t a -t i o n e r f ö r a -t -t f å b e r ö m , m e n f l i c k o r m å s -t e s ä t t a h e l a s i n p e r s o n l i g h e t p å s p e l . D ä r f ö r b e h ö v e r f l i c k o r a n d r a e r f a r e n h e t e r av s i n a v ä n -s k a p -s r e l a t i o n e r ä n p o j k a r f ö r a t t f å -sitt j a g s t y r k t . I n t i m a v ä n s k a p s r e l a t i o n e r ä r i a l l m ä n -h e t av s p e c i e l l t s t o r b e t y d e l s e f ö r flickor. Poj-k a r v ä l j e r f r ä m s t Poj-k o m p i s a r s o m u p p s Poj-k a t t a r d e r a s p r e s t a t i o n e r . F l i c k o r s ö k e r e f t e r e n b e -k r ä f t e l s e f ö r s i n i d e n t i t e t g e n o m a t t s -k a p a e n f ö r t r o l i g o c h f a m i l j ä r s t ä m n i n g m e d vissa a n d r a m ä n n i s k o r , vilket i n n e b ä r a t t f l i c k o r ä r v ä l d i g t s å r b a r a i s i n a v ä n s k a p s f ö r h å l l a n d e n . E n flicka k a n u p p l e v a att h e l a h e n n e s m ä n n i s k o v ä r d e b l i r i f r å g a s a t t o m e n v ä n s k a p s r e l a -t i o n b r y -t s . ' Flickors v ä n s k a p ä r ett i n t r e s s a n t o b j e k t föls o c i o l o g i föls k k u l t u r f o r föls k n i n g . D e t ä r e n g e o -g r a f i s k t s p l i t t r a d , v a r i a t i o n s r i k u n -g d o m l i -g s u b k u l t u r , d ä r vissa h a n d l i n g s m ö n s t e r o c h t o l k n i n g a r i a n s l u t n i n g till d e s o c i a l a r e l a t i o -n e r -n a ä r d e g e m e -n s a m m a -n ä m -n a r -n a . H o s f l i c k o r p r ä g l a r v ä n s k a p s r e l a t i o n e r n a så g o t i s o m all v e r k s a m h e t . G e n o m att u n d e r s ö k a

(2)

16

d e s s a k a n m a n s å l e d e s b ä t t r e f ö r s t å f l i c k o r s l i v s s i t u a t i o n . Via v ä n s k a p s k u l t u r e n k a n m a n o c k s å k o m m a åt m e k a n i s m e r n a f ö r h u r d e t k v i n n l i g a f o r m a s i s a m h ä l l e t : vilka f ä r d i g h e -t e r e r h å l l e r f l i c k o r n a -t i l l s a m m a n s m e d s i n a j ä m n å r i g a p å v ä g e n in i v u x e n l i v o c h k v i n n -l i g h e t ? M i n u n d e r s ö k n i n g b a s e r a r s i g p å t e m a i n t e r v j u e r m e d 18 f l i c k o r , s o m b o r o c h g å r i s k o -la i H e l s i n g f o r s i n n e r s t a d , s a m t p å l i t t e r a t u r i a n s l u t n i n g till ä m n e t , s o m j a g b e h a n d l a r m e -ra i n g å e n d e i m i n p r o g r a d u - a v h a n d l i n g i so-ciologi'1. J a g i n t e r v j u a d e f l i c k o r n a p a r o m p a r . D e v a r d å 11 1 2 å r g a m l a o c h gick i g r u n d -s k o l a n -s f e m t e k l a -s -s i o l i k a -s k o l o r i c e n t r u m av H e l s i n g f o r s . D e f l e s t a f l i c k o r n a k o m f r å n m e -d e l k l a s s f a m i l j e r o c h h a -d e e n r ö r l i g livsstil, m å n g a h o b b y e r o c h f l e r a u m g ä n g e s k r e t s a r . M a n k a n a n t a a t t v ä n s k a p b l a n d f l i c k o r s o m h a r v u x i t u p p i a n d r a s o c i a l a m i l j ö e r , s o m t e x p å l a n d s b y g d e n , u t f o r m a s p å ett a n n a t sätt ä n b l a n d f l i c k o r s o m h a r v u x i t u p p i c e n t -r u m av e n s t o -r s t a d ; d ä -r f ö -r k a n -r e s u l t a t e n av m i n u n d e r s ö k n i n g i n t e g e n e r a l i s e r a s a t t g ä l l a alla f i n s k a f l i c k o r s v ä n s k a p s r e l a t i o n e r . M i n m å l s ä t t n i n g h a r varit a t t s k a p a e n m å n g s i d i g b e s k r i v n i n g o c h t o l k n i n g av e n viss — i t i d o c h r u m b e g r ä n s a d — v ä n s k a p s k u l t u r b l a n d flick-o r .

Olika vänskapsrelationer bland flickor

D e f l i c k o r s o m j a g i n t e r v j u a d e r e p r e s e n t e r a -d e e n k u l t u r -d ä r r e l a t i o n e r ställs i c e n t r u m . V ä n s k a p e n f a n n s m e d i allt s o m f l i c k o r n a g j o r d e : s k o l g å n g , f r i t i d s s y s s e l s ä t t n i n g a r o c h a k t i v i t e t e r i g r a n n s k a p e t . F l i c k o r n a s v ä n s k a p v i s a d e s i g v a r a m å n g f a c e t t e r a d o c h v a r i e r a d , e n a k t i v p r o c e s s s n a r a r e ä n e t t statiskt till-s t å n d . T y p i till-s k t f ö r d e i n t e r v j u a d e v a r a t t d e v ä x l a d e m e l l a n o l i k a v ä n n e r : i b l a n d v a l d e d e att u m g å s m e d e n e n d a v ä n , i b l a n d gick d e m e d i s t o r a h a n d l i n g s i n r i k t a d e g r u p p e r . U p p f a t t n i n g e n o m d e t i d e a l i s k a i f l i c k o r s s k b ä s t a - v ä n - r e l a t i o n e r , s o m h a r u p p r e p a t s i lie-ra t i d i g a r e u n d e r s ö k n i n g a r o c h s o m h a r b l i v i t n å g o t av e n m y t , b l e v i f r å g a s a t t : s t ö r s t a d e l e n av d e i n t e r v j u a d e u n d v e k att n a m n g e e n e n d a » b ä s t a v ä n » . D e s a d e sig u p p s k a t t a a l l a n ä -ra v ä n n e r lika m y c k e t — v i s s e r l i g e n k u n d e m a n h ä r d e l v i s s k ö n j a m e r a a r t i g h e t ä n u p p -r i k t i g h e t . M e n ä v e n m å n g a s å d a n a f l i c k o -r s o m i p r a k t i k e n t i l l b r i n g a d e m e s t tid m e d d e n f l i c k a s o m d e h a d e t a g i t m e d sig till i n -t e r v j u n v ä g r a d e a -t -t u -t p e k a e n » b ä s -t a v ä n » . H e n n a ' : » I n t k a n jag g å o c h s ä g a att h o n ä r m i n b ä s t a k o m p i s att... d e t finns m å n g a s å n a i sko-lan.» U l l a : »Int h a r j a g n å n b ä s t a k o m p i s — f r å n v å r klass — liksom — i v å r i d r o t t s f ö r e n i n g finns d e t . . . ja, d ä r h a r j a g k a n s k e n å g r a j ä t t e g o d a k o m p i s a r . » T e r h i : » Jag h a r å t m i n s t o n e int att... så d ä r alla ä r olika och trevliga o c h sej själv o c h int k a n m a n s ä g a o m n å n att d e n d ä r ä r m i n bäs-ta k o m p i s . » S a t u : » A n n a r s t r o r alla att jag favori-s e r a r n å n ( o m h o n u t p e k a r n å g o n flicka favori-s o m favori-sin särskilda v ä n SA) — s e n b ö r j a r d e skrika e l l e r t j u -ra — e n d e l blir s å r a d e o m jag s ä g e r att n å d e n d ä r där.» D e i n t e r v j u a d e f l i c k o r n a b a l a n s e r a d e i e t t n ä t v e r k av s o c i a l a r e l a t i o n e r , d ä r m a n k u n d e u r s k i l j a i n t e r i ö r e r ( v ä n s k a p e r ) o c h e x t e r i ö r e r ( t i d e r av e n s a m h e t , b r u t n a v ä n s k a p s b a n d , g r ä l ) . D e t v a r v i k t i g t f ö r f l i c k o r n a a t t f ä s t a s i g v i d v ä n n e r n a , b i l d a i n t e r i ö r e r t i l l s a m m a n s m e d a n d r a f l i c k o r o c h s t r ä v a e f t e r a t t u p p f y l la v ä n s k a p s i d e a l e n . A n t a l e t v ä n s k a p s r e l a t i o n e r v a r i e r a d e , likaså g r a d e n av s a m m a n h å l l -n i -n g ; a l l r a v i k t i g a s t v a r d e t f ö r f l i c k o r -n a att u n d v i k a att l ä m n a s u t a n f ö r r e l a t i o n e r n a . A t t v a r a f r i s t å e n d e i n n e b a r i d e i n t e r v j u a d e flick-o r n a s v ä n s k a p s k u l t u r i n t e f r i h e t , u t a n o l y c k a , e n s a m h e t . F r i h e t v a r f ö r f l i c k o r n a att k u n n a v ä l j a m e l l a n m å n g a o l i k a v ä n n e r . E n f r i s t å e n d e flicka k u n d e bli a v v i s a d o m h o n s ö k t e s ä l l s k a p . D ä r e m o t a n s å g s d e t n o r m a l t a t t v ä n n e r n a v ä x l a r : H e n n a : »de b a r a bvts u t » , N i n n i : »det b a r a k o m m e r s å n a p e r i o d e r » . Kat i: » J a g h a r h a f t g a n s k a m å n g a flickor a t t j a g h a r varit m e d d e m ett å r o c h så... i b l a n d blir d e b a r a i r r i t e r a n d e så... m a n o r k a r int riktigt vara p å n å g o t sätt.»

J a g i n d e l a d e v ä n s k a p s r e l a t i o n e r n a b l a n d d e i n t e r v j u a d e f l i c k o r n a i t r e i d e a l t y p e r : v ä x l a n d e p a r v ä n s k a p , » t r a d i t i o n e l l » fast p a r v ä n s k a p o c h g r u p p v ä n s k a p . F l e r t a l e t av d e i n -t e r v j u a d e h a d e l i e r a n ä r a v ä n n e r p a r a l l e l l -t . E n flicka k u n d e bl a t i l l b r i n g a e n s t o r d e l av sin t i d m e d o l i k a f l i c k o r i t u r o c h o r d n i n g , m e n b y t t e s ä l l s k a p så att v ä n i n n o r f r å n o l i k a k o n t e x t e r — s k o l a n , g r a n n s k a p e t , h o b b y e r n a — i n t e t r ä f f a d e v a r a n d r a . D ä r a v b e n ä m n i n g e n » v ä x l a n d e p a r v ä n s k a p » . N å g r a f å av d e i n

(3)

-FOTO: Eva Hedling. t e r v j u a d e h a d e r ä t t i n t e n s i v a , » t r a d i t i o n e l l a » p a r v ä n s k a p s r e l a t i o n e r , d ä r v ä n i n n o r n a n ä s -t a n u -t e s l u -t a n d e h ö l l s i g -till v a r a n d r a , o c h n å g r a r ö r d e sig i f r ä m s t a h a n d i n å g o n s ä r -s k i l d b e -s t å e n d e f l i c k g r u p p e l l e r » k l u b b » . D e b e k a n t a p r o b l e m e n m e d » t r i a n g e l v ä n s k a p » f r a m t r ä d d e ä v e n h ä r : d e i n t e r v j u a d e s a d e a t t u m g ä n g e t r e f l i c k o r e m e l l a n o f t a s t i n n e b ä r f ö r m å n g a p r o b l e m , t e x s v a r t s j u k a e l l e r att n å g o n k ä n n e r s i g u t a n f ö r . P o j k a r n a s t o d p å d e t h e l a t a g e t u t a n f ö r f l i c k o r n a s e g e n t l i g a v ä n k r e t s : r e l a t i o n e r till p o j k a r e r b j ö d f r ä m s t r o m a n t i k o c h s p ä n n i n g . V ä n s k a p s f ö r h å l l a n d e n u p p s t å r o f t a av e n s l u m p , t e x d å f l i c k o r s o m ä r b e k a n t a f r å n ti-d i g a r e t r ä f f a r v a r a n ti-d r a p å n y t t i e n l ä m p l i g sit u a sit i o n d å b å d a l e sit a r e f sit e r n y sit sit s ä l l s k a p . K r i -t e r i e r n a f ö r h u r m a n v ä l j e r v ä n n e r u -t -t r y c k -t e s i n t e s p e c i e l l t k ä r n f u l l t i i n t e r v j u e r n a , m e n i m å n g a fäll h a d e v ä n i n n o r n a l i k n a n d e i n t r e s -s e n , b o d d e n ä r a v a r a n d r a o c h v a r lika g a m l a ; d e s s u t o m h a d e d e l i k a r t a d f a m i l j e b a k g r u n d o c h e n d e l v ä n i n n e p a r l i k n a d e till o c h m e d v a r a n d r a till u t s e e n d e t . D e y t t r e e g e n s k a p e r n a v a r e m e l l e r t i d i n t e t i l l r ä c k l i g a : d e i n t e r v j u -a d e -a n s å g -a t t e n v ä n f r -a m f ö r -allt m å s t e v -a r -a p å l i t l i g o c h b e v a r a d e g e m e n s a m m a h e m l i g -h e t e r n a . V ä n n e r m å s t e f ö r s t å v a r a n d r a , v a r a av s a m m a åsikt i v i k t i g a f r å g o r o c h v a r a r e d o till g e m e n s a m m a u p p t å g . Y t t r e stil e l l e r m u -s i k -s m a k -s t y r d e i n t e v ä n -s k a p -s r e l a t i o n e r n a . D e v i k t i g a s t e e g e n s k a p e r n a v a r e n l i g t f l i c k o r n a v ä n n e n s k a r a k t ä r s d r a g : u p p f i n n i n g s r i k e d o m , m å n g s i d i g h e t , p å l i t l i g h e t , s i n n e f ö r h u -m o r o c h b e r e d s k a p a t t g ö r a r o l i g a s a k e r . S a t u : »Ulla ä r e n g o d v ä n till m i g —int h e l l e r n å -g o n trist... k a n i b l a n d vara till o c h m e d roli-g.» H e n n a : »Vi trivs t i l l s a m m a n s o c h h a r roligt... h i t t a r p å allt m ö j l i g t s p ä n n a n d e . » F l i c k o r n a f ö r e n a d e m å n g a h a n d a s t r ä v a n d e n i s i n a v ä n s k a p s r e l a t i o n e r . F ö r d e m v ä r d e t vik-tigt att u p p n å f ö r t r o e n d e f u l l a f ö r h å l l a n d e n m e d vissa f l i c k o r o c h b e f ä s t a d e h ä r v ä n s k a p s b a n d e n m e d h e m l i g h e t e r , s o m o f t a g ä l l d e d e -r a s -r e l a t i o n e -r till a n d -r a flicko-r. S a m t i d i g t i d k a d e f l i c k o r n a o c k s å o l i k a a k t i v i t e t e r , vilket b l a n d a n n a t a v s p e g l a s i d e m å n g a h o b b y e r -n a . D e d e l a d e g ä r -n a s i -n a i -n t r e s s e -n m e d s i -n a v ä n n e r o c h s t r ä v a d e m e d v e t e t e f t e r att s k a p a

(4)

g e m e n s a m m a a k t i v i t e t e r i n o m r a m e n f ö r v ä n s k a p s r e l a t i o n e r n a . S y s s e l s ä t t n i n g a r n a u t a n f ö r h e m m e t h j ä l p t e f l i c k o r n a att s m å -n i -n g o m l ö s g ö r a sig f r å -n f a m i l j e -n s i -n f l y t a -n d e .

Självständighet, närhet och oberoende

F l e x i b i l i t e t o c h f i n j u s t e r a d e s o c i a l a f ä r d i g h e t e r k r ä v d e s av f l i c k o r n a d å d e s k u l l e u p p r ä t t h å l l a s i n a m å n g a v ä n s k a p s r e l a t i o n e r . D e s t ö t -t e o f -t a p å s v å r i g h e -t e r , e f -t e r s o m d e -t f i n n s m å n g a m o t s t r i d i g a , s v å r s a m m a n j ä m k a d e i d e a l i f l i c k o r s v ä n s k a p s k u l t u r . F l i c k o r n a b a -l a n s e r a d e i s i n a v ä n s k a p s r e -l a t i o n e r p å ett g u n g b r ä d e m e l l a n o l i k a s t r ä v a n d e n o c h i d e a l . D e n m e s t p å f a l l a n d e k o n f l i k t e n s t o d e n l i g t m i n u n d e r s ö k n i n g m e l l a n s j ä l v s t ä n -d i g h e t o c h n ä r h e t . F l i c k o r n a e f t e r s t r ä v a -d e ö m s e s i d i g f ö r s t å e l s e o c h v a r a n d r a s s t ö d , m e n s a m t i d i g t f ö r s ö k t e d e m e d h j ä l p av v ä n s k a -p e n f r i g ö r a s i g f r å n s i n a f ö r ä l d r a r , k l a r l ä g g a sin e g e n i d e n t i t e t o c h u p p n å a u t o n o m i . M å n g a f l i c k o r h a d e skaf fat s i g e n b ä s t a v ä n g e n a s t n ä r d e b ö r j a d e i s k o l a n , o c h d å u p p r ä t t a t f ö r h å l l a n d e n s o m p r ä g l a d e s av i n t e n s i -t e -t o c h e n ö m s e s i d i g ö n s k a n o m n ä r h e -t . F l i c k o r n a h a d e l ä t t a r e att a n f ö r t r o sig å t l å n g v a r i g a , n ä r a v ä n n e r ä n åt a n d r a k l a s s k a m r a -ter. N ä r h e t k u n d e i n t e u p p n å s m e d v e m s o m h e l s t ; f ö r d e t f o r d r a d e s e n l å n g g e m e n s a m his-t o r i a o c h ahis-this-t f l i c k o r n a k ä n d e v a r a n d r a väl: C a m i l l a : » J a g vet i n g e n a n n a n ä n Virpi s o m jag s k u l l e k u n n a p r a t a o m till e x e m p e l p o j k a r m e d . » Virpi: » M e d C a m i l l a b e h ö v e r jag int (vä-g a m i n a o r d SA).» U l l a : »Vi h a r varit så h i m l a mycket p å f y r m a n h a n d . . . ( m e d k l u b b e n SA) o c h k ä n n e r v a r a n d r a så j ä t t e b r a . » H e n n a : »Jät-teroligt s å n t att m a n f ö r s t å r d e n a n d r a . . . h j ä l p e r s e n n ä r d e t ä r n ö d . » 'I iina: » J a g kan i n t e t ä n k a m e j att jag s k u l l e var m e d n å n S i r p a e l l e r n å n s å n . . . att... H e n n a f ö r s t å r å t m i n s t o n e m e j . . . att n ä r jag h a r s å n a d ä r g r e j e r så f ö r s t å r h o n m e j . » N ä r h e t e n k u n d e e m e l l e r t i d o c k s å u t m y n n a i e t t s t a r k t b e r o e n d e o c h i d e n e n a p a r t e n s b e h o v a t t ä g a o c h d o m i n e r a d e n a n d r a . Flic k o r -n a h a d e i b l a -n d e -n b e -n ä g e -n h e t a t t f ö r s ö k a b i n d a s i n v ä n i n n a h å r t till s i g själv. E n d e l av d e i n t e r v j u a d e b e s k r e v s v a r t s j u k e i n c i d e n t e r , d ä r d e n e n a p a r t e n t o m h a d e a v k r ä v t sin vä-n i vä-n vä-n a l ö f t e vä-n o m att f l i c k o r vä-n a s k u l l e b o tills a m m a n tills tills o m v u x n a . Dylikt b e t e e n d e u p p -f a t t a d e s i a l l m ä n h e t s o m p å t r ä n g a n d e o c h d e t k u n d e l e d a till att v ä n s k a p e n t o g s l u t , m e n i f ö r h å l l a n d e n av f a s t p a r v ä n s k a p k u n d e flickorna g e u t t r y c k f ö r s v a r t s j u k a å t m i n s t o n e i viss u t s t r ä c k n i n g . T e x K a t i , s o m t i l l s a m m a n s m e d A n n i k a b i l d a d e ett fast v ä n s k a p s -p a r , m e d g a v ö -p -p e t a t t h o n s k u l l e bli i r r i t e r a d 0111 A n n i k a b ö r j a d e t i l l b r i n g a m v c k e t tid till-s a m m a n till-s m e d n å g o n n y v ä n :

»Jag s k u l l e bli arg... Eller e g e n t l i g e n s k u l l e jag först bli s v a r t s j u k o c h s e n s k u l l e jag ta n å n a n -n a -n . . . h e l t avsiktligt.»

M a j o r i t e t e n av d e i n t e r v j u a d e a n s å g att insti-t u insti-t i o n e n » b ä s insti-t a v ä n » b a n d d e m f ö r h å r insti-t insti-till e n e n d a m ä n n i s k a s i d é e r , s i n n e s s t ä m n i n g o c h sätt att t i l l b r i n g a sin t i d . A l l a d e flickor s o m j a g i n t e r v j u a d e h a d e t i d i g a r e e r f a r e n h e t e r av f a s t a v ä n i n n e f ö r h å l l a n d e n , m e n d å i n t e r v j u e r n a g j o r d e s v ä r d e s a t t e d e flesta I r a m -f ö r allt s j ä l v s t ä n d i g h e t o c h -f r i h e t att v ä l j a vilk e n v ä n d e s vilk u l l e u m g å s m e d . D e p o ä n g t e r a d e sitt o b e r o e n d e , sin a u t o n o m i o c h d e r a s u t t a l a d e avsikt v a r att u p p r ä t t h å l l a flera p a r a l lella v ä n s k a p s f ö r h å l l a n d e n * . V ä n n e r n a k u n -d e i n t e v a r a s p e c i e l l t m å n g a , e f t e r s o m flickor-n a ville u p p flickor-n å e flickor-n viss g r a d av flickor-n ä r h e t m e d d e m a l l a . G e n o m v ä x l a n d e , m e n k o n t i n u e r l i g a v ä n s k a p s f ö r h å l l a n d e n ville flickorna f ö r -s ä k r a -s i g o m att d e h a d e -s ä l l -s k a p av e n n ä r a v ä n n ä r d e så ö n s k a d e , s a m t i d i g t s o m d e g a v sig själva r ö r e l s e f r i h e t . D e t h ä r v a r e t t sätt a t t t r y g g a att d e n e g n a a u t o n o m a i d e n t i t e t e n s t ä n d i g t b e k r ä f t a d e s . F l i c k o r n a v a r i n t e b e r o -e n d -e av -e n v ä n i n n a s g ö r o n t å l o c h v ä x l a n d -e h u m ö r , u t a n k u n d e v ä l j a m e l l a n o l i k a u m -g ä n -g e s a l t e r n a t i v . V i s s e r l i -g e n v a r i n t e h e l l e r d e p a r a l l e l l a v ä n s k a p s r e l a t i o n e r n a p r o b l e m f r i a . F l i c k o r n a v a r r ä d d a f ö r att bli » n ö d l ö s -n i -n g a r » , vars s ä l l s k a p d u g e r e -n d a s t d å a -n -n a t i n t e finns att t i l l g å . G e n o m a t t f ä s t a sig v i d p a r a l l e l l a m e n k o n -t i n u e r l i g a r e l a -t i o n e r l ö s -t e flickorna e n l i g -t m i n u p p f a t t n i n g o c k s å e n a n n a n k o n f l i k t d ä r d e t k r ä v s b a l a n s g å n g . 1 s i n a o l i k a r e l a t i o n e r v ä g d e d e m e l l a n e n ö n s k a n o m å e n a s i d a n k o n t i n u i t e t , å a n d r a s i d a n o m v ä x l i n g . S a m t i -d i g t s o m -d e e f t e r t r a k t a -d e -d e n t r y g g h e t s o m p e r m a n e n t a r e l a t i o n e r g e r , s ö k t e d e o c k s å e f t e r m å n g s i d i g h e t o c h o m v ä x l i n g . D e i n t e r v j u a d e flickorna a n s å g att l å n g v a r i g a v ä n

(5)

s k a p s f ö i h å l l a n d e n s k a p a r n ä r h e t o c h f ö r t r o e n d e , vilket i n t e k a n u p p n å s s n a b b t . D e f ö r -s ö k t e b e f ä -s t a k o n t i n u i t e t e n bl a g e n o m att u p p r ä t t h å l l a k o n t a k t e n till f l i c k o r s o m f ö r l ä n g e s e d a n h a d e f l y t t a t b o r t f r å n g r a n n s k a -p e t . D e -p l a n e r a d e o c k s å s a k e r s o m d e s k u l l e g ö r a t i l l s a m m a n s o m relativt l å n g t i d ( n ä s t a å r ) . E n b a r t t r y g g h e t o c h b e k a n t s k a p r ä c k t e e m e l l e r t i d i n t e till. M å n g s i d i g h e t o c h i d é l ike-d o m u p p f a t t a ike-d e s , s o m j a g r e ike-d a n n ä m n t , av m å n g a f l i c k o r s o m i d e a l i s k a e g e n s k a p e r h o s e n v ä n i n n a . F l i c k o r n a f ö r m o d a d e att ä v e n d e n m e s t m å n g s i d i g a v ä n i n n a n så s m å n i n g o m s k u l l e b ö r j a g å d e m p å n e r v e r n a , 0111 u m g ä n g e t m e d h e n n e v a r l å n g v a r i g t o c h i n t e n -sivt. G e n o m a t t b y t a v ä n i n n a g a r a n t e r a d e s d e o c k s å o m v ä x l a n d e s y s s e l s ä t t n i n g . Ii i 11 a: » M e d d e n d ä r Miira d å i s l u t s k e d e t — n ä r vi h a d e vant oss vid d e t o c h jag alltid b a r a gick m e d Miira, m e n s e n h a d e vi a l d r i g n å n t i n g att g ö r a — d e t var j ä t t e t r å k i g t — vi k u n d e int e n s hit-ta p å n å n t i n g n ä r i n g e n t i n g r o a d e h e n n e . » Mir-j a m i : »Sen t r ö t t n a r m a n . . . d e t b ö r Mir-j a r i r r i t e r a n ä r m a n h a r varit l ä n g e m e d n å n o c h s e n vill m a n byta e m e l l a n å t . » S a t u : » J a g b y t e r o m Ulla b e r m e j m e d o c h s p e l a boboll — m e n o m Meijit b e r m e j k o m m a till sej till e x e m p e l ö v e r n a t t e n , så b ö r j a r jag vara m e d M e i j u . » N i n n i : »Alltid n ä r Rea h a r varit m e d S a n n a o c h d e —bara h a r fnissat o c h s k r a t t a t . . . m e n s e n m e d T u i j a h å r d e g j o r t allt m ö j l i g t o c h s i m m a t och så.» Fasta p a r v ä n s k a p s b a n d v e r k a d e b r v t a s e f t e r e n viss t i d , d å d e n e n a f l i c k a n ville h a o m v ä x -l i n g o c h b ö r j a d e -l e t a e f t e r n y t t s ä -l -l s k a p . D e n g a m l a v ä n s k a p e n f o r t s a t t e i a l l m ä n h e t i n t e s o m e n p a r a l l e l l v ä n s k a p i s å d a n a fall. I fall e n flicka u p p r ä t t h ö l l f l e r a p a r a l l e l l a v ä n s k a p s r e -l a t i o n e r f o r t s a t t e d ä r e m o t d e ö v r i g a t r o t s att e t t f ö r h å l l a n d e t o g s l u t . Ett b r u t e t v ä n s k a p s -b a n d i e t t n ä t v e r k av v ä n n e r ä r o c k s å p s v k i s k t m i n d r e p å f r e s t a n d e ä n s ö n d r i n g i ett m e r a allo m f a t t a n d e f ö r h å l l a n d e . D å fasta v ä n s k a p s b a n d b r ö t s k o m s e p a r a t i o n e n o f t a s o m e n ö v e r -r a s k n i n g f ö -r d e n e n a p a -r t e n , vai-s s j ä l v k ä n s l a f ö r m o d l i g e n fick e n h å r d t ö r n . I interv j u e r n a f ö r s ö k t e f l i c k o r n a e m e l l e r t i d t o n a n e r s i n a n e gativa k ä n s l o r o c h i stället se d e positiva s i d o r -n a ä v e -n i s m ä r t s a m m a e r f a r e -n h e t e r . O r s a k e -n till d e t h ä r k a n h a varit b l y g h e t i i n t e r v j u s i t u a -t i o n e n o c h r ä d s l a f ö r a -t -t -t a p p a m a s k e n . Flickor-n a m e d g a v d o c k att e Flickor-n b r u t e Flickor-n v ä Flickor-n s k a j ) i b l a Flickor-n d

l e d e r till s v a r t s j u k a o c h t o m h ä m n d l y s t n a d . H e n n a : »lnt k ä n d e s d e t alls t r å k i g t . . . jag tvckte d e t var b a r a roligt att byta lite... n ä r d e n d ä r Rii-n a alltid s å g rött oRii-nt jag var m e d Rii-n å Rii-n a Rii-n Rii-n a Rii-n . » N i n n i : »Int var d e t så d ä r e l ä n d i g t . . . jag h a d e varit så l ä n g e m e d Kirsi r e d a n att jag ville h a lite o m v ä x l i n g o c h s e n . . . s e n b ö r j a d e j a g vara m e d d e n h ä r M i r j a m i . » Kali: »Jag b ö r j a d e vara m e d A n n i k a och Piia ( s o m h a d e varit mycket p å t u m a n h a n d SA) o c h s e n gick d e t så att v i var... A n -nika o c h jag... jag vet int s e n h u r d e n h ä r Piia... m å n t r o h o n var lite a v u n d s j u k » ( s e n a r e h a d e i f r å g a v a r a n d e Piia avrått e n ny flicka i klassen att g e sitt t e l e f o n n u m m e r åt Kat i e l l e r A n n i k a » f ö r d e r i n g e r a n o n y m a s a m t a l » SA).

Ärlighet och tolerans för avvikande åsikter

F l i c k o r n a b a l a n s e r a d e o c k s å m e l l a n att v a r a ä r l i g a , att u n d v i k a k o n f l i k t e r o c h att b e h a g a v a r a n d r a . D e f l e s t a av d e i n t e r v j u a d e s a d e sig u p p s k a t t a s å d a n a v ä n n e r s o m i n t e ä r i n s t ä l l -s a m m a j a -s ä g a r e , u t a n a v -s l ö j a r -s i n a v e r k l i g a å s i k t e r . V u x n a k v i n n o r h a r o c k s å k o n s t a t e r a t s u p p s k a t t a ä r l i g h e t o c h f ö r t r o e n d e f u l l h e t m e s t i s i n a v ä n s k a p s r e l a t i o n e r . M e d ä r l i g h e t a v s å g s att m a n k a n b e r ä t t a o m e g n a e r f a r e n -h e t e r o c -h f å s t ö d av d e n a n d r a , m e n o c k s å att m a n f å r ta d e l av n y a s y n p u n k t e r1. D e i n t e r -v j u a d e f l i c k o r n a s a d e s i g -vilja b i l d a s i g s i n a å s i k t e r själva, o c h d e h o p p a d e s att d e r a s v ä n -n e r o c k s å a l l t i d u p p r i k t i g t s ä g e r v a d d e a -n s e r . D e t h ä r i d e a l e t k u n d e t o l k a s så att f l i c k o r n a u p p s k a t t a r s j ä l v s t ä n d i g h e t o c h a u t o n o m i o c k s å i n o m e t t v ä n s k a p s f ö r h å l l a n d e . F ö r f ö r t r o e n d e k r ä v s e t t d j u p t p e r s o n l i g t e n g a g e -m a n g , s o -m b y g g e r p å att -m a n a c c e p t e r a r v ä n n e n s m å n g f a c e t t e r a d e p e r s o n l i g h e t . D e n e v i g a l i s m a r e n a v s l ö j a r i n t e s i n a v e r k l i g a åsikt e r : ä v e n f l i c k o r n a a n s å g a åsikt åsikt e n n y a n s r i k m ä n -n i s k a ä r m e r a i -n t r e s s a -n t ä -n e -n s l ä t s t r u k e -n b i l d . T e r h i : »En g o d vän — f ö r s ö k e r i n t e h e l a t i d e n vara l i k a d a n s o m n å n a n n a n k o m p i s —att liksom int u p p r e p a r n å n a n n a n s o r d e l l e r ä r n å n s s k u g -g a — a t t n o -g kan h o n vara e n trevli-g m ä n s k a i sej m e n int — vet m a n h u r u d a n h o n e g e n t l i g e n ä r själv.» M i r j a m i k o n s t a t e r a d e att d e t i n t e ä r trev-ligt att u m g å s m e d n å g o n s o m b a r a l o v p r i s a r e n : »Det s k u l l e vara f ö r h e l g o n a k t i g t » .

(6)

20

U r d e i n t e r v j u a d e s s v a r f r a m k o m e n u p p e n -b a r m o t s t r i d i g h e t : v ä n n e r ska v a r a ä r l i g a o c h u p p r i k t i g a , m e n s a m t i d i g t vill m a n u n d v i k a tvister. F l i c k o r n a a n s å g i p r i n c i p a t t m e n i n g s -s k i l j a k t i g h e t e r ä r n a t u r l i g a o c h till o c h m e d ö n s k v ä r d a , m e n i p r a k t i k e n h a d e d e (lesta s v å r t a t t h a n t e r a k o n f l i k t e r . D e ville h e l t e n -kelt i n t e h a g r ä l :

T e r h i : » D e t ä r klart att d e t alltid blir gräl också m e d d e n b ä s t a v ä n n e n . . . m e n d e t ä r b a r a u p p i g -g a n d e att -g r ä l a e l l e r till o c h m e d slåss i b l a n d . »

l i i n a : »Alla ä r h e m s k t trevliga så att f ö r d e t m e s t a k a n vi vara h e l t i g r u p p u t a n att d e t blir b r å k . » A t t r e s p e k t e r a d e n a n d r a s å s i k t e r v e r k a d e f ö r flickorna i n n e b ä r a att m a n i n t e s ä g e r e m o t . M o t s ä t t n i n g a r n a s k u l l e b a r a k o n s t a t e r a s ; v ä n n e r ska i n t e k ä b b l a m o t v a r a n d r a , u t a n b å d a p a r t e r s å s i k t e r ska g o d k ä n n a s s o m lika r i k t i g a . E n d e l av d e i n t e r v j u a d e v e r k a d e h y s a e n d r ö m o m f u l l k o m l i g ä r l i g h e t k o m b i n e r a d m e d s t ä n d i g f r e d . H e n n a : » D e n d ä r Maija ä r lite b ö ö — så d ä r h e m s k t e g e n d o m l i g g e n a s t 0111 j a g ä r av a n -n a -n åsikt så b ö r j a r ett o t r o l i g t v i t t -n a -n d e 0111 h u r d e t n u är.» ' I i i n a : » Å t m i n s t o n e vi m e d H a n n a . . . så o m vi n u s ä g e r n å t olika o m n å n t i n g så l ä m -n a r vi d e t vid d e t s e -n — att i b l a -n d -n ä r m a -n s ä g e r n å n t i n g åt n å n så b ö r j a r d e n a n d r a g e n a s t g r ä l a o c h s ä g a e m o t . . . alltid m å s t e m a n ju s ä g a n å n -ting... eller n o g k a n m a n ju s l u t a , m e n i b l a n d blir d e t så att m a n m å s t e s ä g a n å n t i n g . » I d e n v ä n s k a p s k u l t u r b l a n d flickor s o m j a g h a r u n d e r s ö k t f ö r u t s a t t e s e m p a t i : v ä n i n n o r n a s k u l l e f ö r s t å v a r a n d r a s t a n k a r . M a n v ä n t a d e sig a t t v ä n s k a p e n s k u l l e v a r a i d e t n ä r m a s -t e m y s -t i s k -t h a r m o n i s k . I b l a n d u p p s -t o d - tvist e r v ä n i n n o r e m e l l a n , m e n flickorna tvist e n d e r a d e a t t b a g a t e l l i s e r a a l l v a r e t i k o n f l i k t e r n a . E n -b a r t o r d e t m e n i n g s s k i l j a k t i g h e t v e r k a d e v ä c k a m o t s t å n d . F l i c k o r n a u n d e r s t r ö k att v ä n n e r i n t e g r ä l a r » p å r i k t i g t » e l l e r » p å all-v a r » , u t a n b a r a o m » d u m m a s a k e r » e l l e r » s m å s a k e r » , så s o m s m a k f r å g o r . F l i c k o r n a g j o r d e i p r i n c i p s k i l l n a d m e l l a n g r ä l s o m gick u t p å p e r s o n l i g h e t e r o c h kiv i f r å g a o m »sa-k e r » , m e n o c »sa-k s å s a »sa-k t v i s t e r »sa-k u n d e u t m y n n a i p e r s o n l i g a b e s k y l l n i n g a r . M i s s t a n k a r o c h b e s k y l l n i n g a r o m f a l s k h e t m o t a n d r a m ä n n i s k o r g a v u p p h o v till d e m e s t l a d d a d e t v i s t e r -n a . D e t k u -n d e g ä l l a a t t d e -n e -n a h a d e a v s l ö j a t g e m e n s a m m a h e m l i g h e t e r - s y m b o l e n f ö r s a m h ö r i g h e t m e l l a n v ä n n e r — e l l e r a t t h o n s a m t i d i g t h a d e givit flera flickor l ö f t e o m att u m g å s m e d just h e n n e . I d y l i k a fall k u n d e v ä n s k a p s r e l a t i o n e n s f r a m t i d stå p å s p e l .

D e t h a r s a g t s " ' a t t f l i c k o r u n d e r s o c i a l i s a -t i o n e n l ä r sig a-t-t u n d e r -t r y c k a a g g r e s s i o n e r o c h u t v e c k l a v å r d a n d e e g e n s k a p e r i f ö r h å l -l a n d e ti-l-l a n d r a . D e t v i n g a s i n t e -l ä r a sig att k l a r a u p p k o n f l i k t e r p å s a m m a s ä t t s o m p o j kar, m e d a n e t t o m v ä n d a n d e b e t e e n d e ä r o f ö r -e n l i g t m -e d p o j k a r n a s m a k t k a m p . D -e t h a r e m e l l e r t i d o c k s å p å v i s a t s " a t t flickor g e r s i g in i k o n f l i k t e r o m d e a n s e r a t t d e r a s r ä t t i g h e t e r h a r k r ä n k t s . D e i n t e r v j u a d e flickorna b e -r ä t t a d e a t t g -r ä l i a l l m ä n h e t t o g s l u t lika s n a b b t s o m d e h a d e b ö r j a t . S m å g r ä l l ö s t e s o f t a så a t t o r s a k e n till t v i s t e n å s i d o s a t t e s o c h » g l ö m d e s » . 'Iill g r ä l e n h ö r d e i b l a n d a t t vä-n i vä-n vä-n o r vä-n a s l u t a d e t a l a m e d v a r a vä-n d r a f ö r e vä-n t i d o c h a t t d e u n d v e k v a r a n d r a s s ä l l s k a p , m e n e f t e r d e t v a r allt » s o m 0111 i n g e t h a d e h ä n t » . O f t a v a r d e t o m ö j l i g t att l ö s a t v i s t e r n a , v i l k e t i n n e b a r a t t v ä n n e r n a m å s t e k o m m a ö v e r e n s o m a t t l å t a s a k e n b e r o . D e t h ä n d e a t t g r ä l e t v a r så a l l v a r l i g t a t t d e t s k i l j d e v ä n n e r n a f r å n v a r a n d r a f ö r g o t t . H e n n a t e x s a d e s i g f o r t f a -r a n d e h y s a a g g g e n t e m o t e n f ö -r e d e t t a v ä n . F ö r d e t m e s t a s t r ä v a d e f l i c k o r n a i a l l a fall e f -t e r a -t -t f ö r s o n a s . F l i c k o r n a a n s å g d e -t i n -t e v a r a e n d y g d a t t v a r a ö m h u d a d . M e n i n g s s k i l j a k t i g h e t e r v a r e n ö m p u n k t i flickornas v ä n s k a p , e f t e r s o m d e v e r k a d e h o t a r e l a t i o n e n s f r a m t i d . O f ö r m å g a n a t t m ö t a m o t s t å n d o c h o l i k a å s i k t e r h a r av allt att d ö m a s a m b a n d m e d flickornas s j ä l v k ä n s l a . O e -n i g h e t m e d e -n v ä -n i -n -n a k a -n m e d f ö r a tvivel 0111 f l i c k a n s e g e n i d e n t i t e t : H a r h o n misslycka t s m e d sin misslycka v s i k t misslycka t t s k misslycka p misslycka n ä r h e t o c h f ö r t r o -e n d -e ? I i n t -e n s i v a v ä n s k a p s r -e l a t i o n -e r f ä s t s flickorna så h å r t till v a r a n d r a a t t g r ä l b l i r m y c k e t s m ä r t s a m m a . G r ä l e n g ö r flickorna m e d v e t n a o m v ä n s k a p e n s s å r b a r h e t . O e n i g -h e t e n k a n s m u l a s ö n d e r f ö r t r o e n d e t m e l l a n v ä n i n n o r o c h s l u t l i g e n l e d a till a t t v ä n s k a p e n t a r s l u t . P å b a s e n av m i n u n d e r s ö k n i n g verk a r d e t a t t f i n n a s m e r a u t r y m m e f ö r m e n i n g s s k i l j a k t i g h e t e r o c h t e x h ä f t i g t t e m p e r a -m e n t i s k flickklubbar o c h s t ö r r e g r u p p e r av v ä n n e r ä n i p a r v ä n s k a p s f ö r h å l l a n d e n .

(7)

Makt och jämlikhet

N ä r b a r n ä r t i l l s a m m a n s m e d a n d r a b a r n k a n d e f ö r f ö r s t a g å n g e n u t ö v a m a k t s o m i n d i v i -d e r i s o c i a l a r o l l e r s o m m ö j l i g g ö r j ä m l i k h e t ; t i l l s a m m a n s m e d e n v u x e n ä r b a r n e t i e n l ä g r e p o s i t i o n . D e t t i d i g a f ö r h å l l a n d e t m o r d o t -t e r ä r p e r m a n e n -t o c h a s y m m e -t r i s k -t p å g r u n d av m o d e r n s s t o r a m a k t , m e n e t t f ö r h å l l a n d e v ä n i n n o r e m e l l a n b a s e r a r sig p å f r i v i l l i g h e t o c h p å e n s y m m e t r i s k m a k t r e l a t i o n . D ä r f ö r h ö r d e m o k r a t i till d e m e s t c e n t r a l a f r å g o r n a i v ä n s k a p s r e l a t i o n e r m e l l a n flickor. I flit k-g r u p p e r f i n n s d e t i n k-g e n e n t y d i k-g , e r k ä n d led a r e . V ä n s k a p s r e l a t i o n e r n a i g r u p p e r n a b y g -g e r p å j ä m l i k h e t s p r i n c i p e n . D e a v s p e -g l a r f l i c k o r n a s s t r ä v a n a t t f r i g ö r a s i g f r å n s i n a f ö r -ä l d r a r — i s y n n e r h e t f r å n s i n a m ö d r a r . D e f l i c k o r s o m j a g i n t e r v j u a d e f ö r k n i p p a -d e m a k t b r u k i v ä n s k a p s r e l a t i o n e r m e -d vilja a t t k o m m e n d e r a . D e u n d e r s t r ö k att d e s j ä l v a e f t e r s t r ä v a d e j ä m l i k h e t ; m a k t l y s t n a o c h s k r y t s a m m a f l i c k o r o g i l l a d e s . F l i c k o r n a ville h a d e m o k r a t i i s i n a v ä n s k a p s r e l a t i o n e r , d e ville a t t b e s l u t s k u l l e f a t t a s g e m e n s a m t e l l e r t u r v i s . F l i c k o r s o m a n s å g sig v a r a f ö r m e r ä n a n d r a i k l a s s e n s å g s m e d o b l i d a ö g o n , o c h såd a n a s o m s k r ö t ö v e r s i n a p r e s t a t i o n e r u n såd -veks. K a t i p å p e k a d e : » J a g h a r h a t a t d e n d ä r K a i j a så... h o n ville h ä r s k a ö v e r h e l a k l a s s e n . . . e l l e r f l i c k o r n a . » F l i c k o r n a a n s å g a t t f r å g a n o m m a k t f r a m t r ä d d e t y d l i g a s t d å d e s k u l l e b e s l u t a o m g e m e n s a m m a a k t i v i t e t e r . 1 k o n f l i k t s i t u a t i o n e r f ö r s ö k t e f l i c k o r n a n å k o m p r o -m i s s e r g e n o -m f ö r h a n d l i n g .

H e n n a : » | a g tycker att d e t ä r b ä t t r e att... alla så d ä r d i s k u t e r a r o c h att m a n f ö r s ö k e r ta h ä n s y n till d e n a n d r a s åsikt att... h u r s k u l l e d u vilja... m e n H a n n e l e . . . ä r n o g int så att h o n b e s t ä m -m e r ö v e r a n d r a -m e n h o n . . . t r o r sej veta allt.» D e n g o d a v i l j a n till t r o t s f u n g e r a d e d e m o k r a tin i n t e a l l t i d . F l i c k o r n a k ä n d e till e n d e l v ä -n i -n -n e p a r , d ä r d e t r å d d e e -n t y d l i g o b a l a -n s . 1 d e h ä r f ö r h å l l a n d e n a b e h a n d l a d e d e n p s y -k i s -k t s t a r -k a f l i c -k a n i b l a n d sin v ä n i n n a p å e t t n e d l å t a n d e s ä t t . D e i n t e r v j u a d e v i d k ä n d e s o c k s å s i t u a t i o n e r i s i n a e g n a v ä n s k a p s r e l a t i o -n e r , d ä r d e -n e -n a v ä -n i -n -n a -n lät d e -n a -n d r a f a t t a b e s l u t e n , m e n d e g o d k ä n d e i n t e a t t d e n e n a p a r t e n a l l t i d k r ä v d e a t t f å sista o r d e t . B e s l u -t e n s k u l l e f a -t -t a s -t u r v i s , d e m o k r a -t i s k -t . T e r h i : » E n del ä r så att d e e g e n t l i g e n n ä s t a n k o m m e n d e r a r d e n a n d r a o c h . . . så d ä r b a r a d r a r h e n n e till alla ställen... m e n int s k u l l e jag å t m i n s t o n e tycka o m att vara d e n e n a i ett sånt f ö r h å l l a n d e — d e t k ä n n s p å n å t sätt löjligt n ä r d e n a n d -ra... p r e c i s s o m o m h o n s k u l l e vara h e n n e s tjän a r e . » C a m i l l a : »Det k a tjän vara så att e tjän kväll b e -s t ä m m e r Virpi a t t vi g å r d i t o c h n ä -s t a kväll jag.» Virpi: »Det ä r a l l d e l e s n a t u r l i g t . . . att d e t liksom växlar.» D e t f i n n s d o l d a m a k t r e l a t i o n e r i v ä n s k a p s f ö r h å l l a n d e n m e l l a n flickor. D e m e s t p o p u l ä ra f l i c k o r n a h a r s t ö r r e b e s l u t a n d e r ä t t ä n a n d -ra i k o n f l i k t s i t u a t i o n e r .1 ( E n l i g t S 0 r e n s e n " ä r l ä n g t a n e f t e r s k ö n h e t e t t t y d l i g t o c h f o r t l ö -p a n d e t e m a i t l i c k k u l t u r e r . M e d d e t a v s e r h o n a t t f l i c k o r g e n o m k u l t u r e l l a u t t r y c k s f o r -m e r — s o m v ä n s k a p s r e l a t i o n e r — v e r k a r e f t e r s t r ä v a b a l a n s o c h h a r m o n i . D e n n a l ä n g t a n e f -t e r s k o n h e -t k a n f ö r v a n d l a s -till e n flyk-t in i e-t-t d r ö m l a n d , o m m a n i n t e v å g a r v i d k ä n n a v e r k -l i g h e t e n s k o n f -l i k t e r . J a g k u n d e u r s k i l j a h i e r a r k i e r o c k s å i flick-g r u p p e r n a , m e n d e s s a h i e r a r k i e r b y flick-g flick-g d e f r ä m s t p å s t a r k a k l i c k b i l d n i n g a r , i n t e p å m a k t k a m p m e l l a n e n s k i l d a flickor. S t y r k a n i k l i c k a r n a b e s t o d i a t t f l i c k o r s o m h a d e s a m -m a n g a d d a t s i g k u n d e f ö r d ö -m a e n e n s k i l d flicka m o r a l i s k t d å d e a n s å g a t t h o n h a d e g j o r t n å g o n t i n g b e t ä n k l i g t .

Petra: »Av oss f y r a v a r Riitta f ö r r e n s å n d ä r le-d a r e — e l l e r Riitta o c h M e r i e l l e r Riitta och jag, int vet jag... i alla fall så att Riitta a l d r i g var u t a n k o m p i s . . . m e n s e n u t n y t t j a d e h o n folk h e m s k t mycket — m e n s e n sa jag och M e r i o c h J a a n a åt h e n n e o m d e t o c h h o n blev så h i m l a a r g att h o n stack h e m f r å n s k o l a n m i t t i allt t r e d a g a r i sträck.»

Vänskapens skuggsida: ensamhet

V ä n s k a p i n n e b a r s o m s a g t f ö r d e i n t e r v j u a d e f l i c k o r n a a t t d e f ä s t e sig v i d a n d r a flickor. E n s a m h e t v a r v ä n s k a p e n s a v i g s i d a o c h d e t s t ö r s t a h o t e t f ö r flickorna. D e f ö r k n i p p a d e e n -s a m h e t e n m e d -s i t u a t i o n e r d ä r d e i n t e k u n d e f i n n a s ä l l s k a p . F ö r d e f l e s t a i n t e r v j u a d e v a r e n s a m h e t e n t i l l f ä l l i g , i n t e k r o n i s k . K ä n s l a n av e n s a m h e t u p p s t o d f ö r d e t m e s t a n ä r n å g o n g o d v ä n i n t e f a n n s a t t t i l l g å . V ä n n e n k u n -d e v a r a t i l l s a m m a n s m e -d n å g o n a n n a n , b o r t a

(8)
(9)

f r å n s k o l a n e l l e r p å s e m e s t e r p å a n n a n o r t . P r o b l e m e t v a r i a l l m ä n h e t l ä t t l ö s t : f l i c k o r n a k u n d e finna a n d r a k o m p i s a r e l l e r a n n a n sys-s e l sys-s ä t t n i n g . Av d e i n t e r v j u a d e u p p l e v d e e n e n d a e n s a m h e t e n s o m e t t m e r a p e r m a n e n t p r o b l e m . L o t t a h a d e i n g a v a r a k t i g a , n ä r a v ä n n e r o c h v a r d ä r f ö r t v u n g e n a t t k o m m a ö v e r e n s o m v a r j e t r ä f f e f t e r s k o l a n skilt f ö r sig. R ä t t o f t a b l e v h o n u t a n s ä l l s k a p . H o n h a d e löst p r o b l e m e t g e n o m att s k a f f a sig e n m å n g f a l d f r i t i d s i n t r e s s e n . E n s a m h e t e n ä r e n s u b j e k t i v u p p l e v e l s e , i n t e e t t a b s o l u t till-s t å n d . D e t k a n k ä n n a till-s b r a e l l e r h e m till-s k t a t t v a r a e n s a m . T v å av d e i n t e r v j u a d e h a d e valt e n s a m h e t f r i v i l l i g t . D e h a d e g o d a v ä n n e r i s k o l a n , m e n t i l l b r i n g a d e h e l s t f r i t i d e n h e m -m a -m e d s i n a f ö r ä l d r a r . D e t a l a d e f r ä -m s t o -m f ö r d e l a r n a m e d e n s a m h e t , i n t e o m n a c k d e -l a r n a . E n -l i g t d e m v a r d e t t r e v -l i g t a t t v a r a h e m m a , d ä r d e i f r e d k u n d e g ö r a v a d d e ville, t e x l ä s a l ä x o r n ä r d e h a d e l u s t . F ö r d e l l e s t a a n d r a v a r e n s a m h e t e n n å g o n t i n g trist. D e n e n s a m m a h a d e i n g e t s ä l l s k a p a t t t a l a m e d el-l e r g ö r a t r e v el-l i g a s a k e r m e d . E n e n s a m b el-l e v o c k s å lätt o f f e r f ö r m o b b n i n g .

A n n i k a : » M å n g a g å n g e r — h a r jag int riktigt n å n t i n g att g ö r a n ä r j a g ä r e n s a m . . . att jag f ö r s ö -k e r b a r a f ö r d r i v a t i d e n . » M i r j a m i : » N o g h a r jag alltid n å n k o m p i s a t t int g å r j a g n å n s i n n å n s t a n s e n s a m . » E n s a m h e t v a r i n t e a l l t i d av o n d o . I b l a n d , o m m a n v a r a r g e l l e r l e d s e n e l l e r i ö v r i g t ville f u n d e r a i f r e d , k u n d e e n s a m h e t e n v a r a n ö d -v ä n d i g . F ö r e n flicka s o m -v a r d o t t e r i e n s t o r f a m i l j i n n e b a r e n s a m h e t e n a t t h o n k u n d e p r ö v a p å s j ä l v s t ä n d i g h e t . L o t t a : » N o g ä r e n s a m h e t e n ( n ö d v ä n d i g SA) i b l a n d . . . o m m a n till e x e m p e l h a r g r ä l a t m e d m a m m a o c h vill vara e n s a m . . . d å o m m a n i n t e tål n å n . . . m e n — int ä r d e t a l l t f ö r roligt o m d e n fortsätter.» V i r p i : » E n s a m h e t k a n var jättebefVi-a n d e f ö r e n d e l — m jättebefVi-a n f å r vjättebefVi-arjättebefVi-a e n s jättebefVi-a m h e m m jättebefVi-a ö v e r veckoslutet... n ä r m a n a n n a r s m å s t e h a e n j ä t t e s t o r f a m i l j o m k r i n g sig h e l a t i d e n . » N å g r a av f l i c k o r n a s a d e s i g i b l a n d h a l ä n g t a t e f t e r a t t f å vara e n s a m m a o c h i f r e d o c k s å i s k o l a n . D e t g i c k i n t e a l l d e l e s e n k e l t a t t o r d n a . F l i c k o r n a v a r så fast i s i n a s o c i a l a n ä t v e r k a t t a n d r a k u n d e bli s å r a d e o m d e b l e v a v v i s a d e . O m e n f l i c k a s ö k t e sig till e n s a m h e t t r o d d e h e n n e s v ä n n e r o f t a a t t h o n v a r s t ö t t e l l e r d e p -r i m e -r a d . V ä n n e -r n a ville f -r a m f ö -r allt v e t a o m d e n e n s a m h e t s t ö r s t a n d e f l i c k a n v a r a r g p å n å g o n ; i f l i c k o r n a s v ä n s k a p s k u l t u r v a r d e t o f t a e t t t e c k e n p å s ö n d r i n g o m n å g o n u n d v e k a n d r a . I s o l e r i n g i n g i c k i n t e i v ä n s k a p s r e -l a t i o n e r n a — v ä n n e r m å s t e v a r a t i -l -l s a m m a n s . F l i c k g r u p p e r n a ville t y d l i g e n h a ett s l a g s k o n t r o l l ö v e r s i n a m e d l e m m a r . G r u p p e n s k ä r n t r u p p b e s l ö t vilka s o m fick d e l t a i g r u p p e n s a k t i v i t e t e r o c h vilka s o m i n t e fick. G r u p -p e n s m a k t s t r ä c k t e s i g d ä r e m o t i n t e till f l i c k o r s o m h ö l l s i g f ö r sig s j ä l v a . D e s s a s t o d u t a n f ö r v ä n s k a p e n . O m e n v ä n i n n a i n t e t a l a d e k u n d e d e t t a t o l k a s s o m ilska, o c h d e ö v r i g a f ö r -s ö k t e f å r e d a p å o r -s a k e n till d e n . C a m i l l a : »Virpi h a d e e t t s å n t s k e d e att h o n — p å r a s t e r n a satt h o n p å e n t r a p p a o c h t e c k n a d e n å n t i n g k o n s t i g t i sin b o k o c h alla s a m l a d e s k r i n g V i r p i o c h sa a t t vad ä r d e t m e d d e j riu e g e n t l i g e n , att ä r d u a r g p å n å n eller... ä r d u led-s e n eller... h a r d e t h ä n t n å n t i n g — alla var helt f ö r u n d r a d e . » Virpi: » J a g ville b a r a prova att h u r f ö r h å l l e r ni e r o m jag int s ä g e r n å n t i n g åt n å n . . . m e n d e t blev e n r i k t i g s k a n d a l o c h jag t ä n k t e att jag int s k u l l e g ö r a d e t p å nytt.» M i r j a m i : » I b l a n d vill jag till o c h m e d vara e n s a m m e n i s k o l a n ä r d e t g a n s k a svårt n ä r n å n alltid t r o r att å h å , n u h a r d e n d ä r blivit e n s a m o c h s e n k o m -m e r d e o c h s e n ä r d e t svårt att s ä g a att gå b o r t , jag vill vara e n s a m . » T i i n a : » D e n d ä r T u i r e k a n f r å g a o m m a n b a r a t ä n k e r o c h f u n d e r a r att 0111 m a n ä r m e d h e n n e så s e n plötsligt f r å g a r h o n b a r a att ä r d u a r g p å m e j ? O c h s e n f ö r s ö k e r m a n alltid f ö r k l a r a att int ä r jag... o c h s e n n ä r m a n f o r t f a r a n d e ä r lite i t a n k a r n a , så s e n t r o r h o n att m a n ä r a r g o c h sen blir h o n själv också e g e n t l i -g e n ar-g.» T i l l f ä l l i g e n s a m h e t , s o m b e r o r p å a t t ett k a m -r a t s k a p s f ö -r h å l l a n d e h a -r b -r u t i t s e l l e -r p å att v ä n n e r n a h a r a n n a t f ö r sig, ä r n å g o n t i n g a n -n a t ä -n k r o -n i s k e -n s a m h e t . T r o t s att i -n g e -n av d e i n t e r v j u a d e s j ä l v a d i r e k t b e r ö r d e s av k r o -n i s k e -n s a m h e t (så g o t t s o m t o t a l s o c i a l isole-r i n g ) , k ä n d e n ä s t a n a l l a till n å g o n i s k o l a n s o m f ö r d e t m e s t a v a r e n s a m . K r o n i s k e n s a m h e t k a n h a f l e r a o r s a k e r : e n d e l b a r n vill i s o l e -ra sig p å g r u n d av d å l i g a s o c i a l a e r f a r e n h e t e r , m e n a n d r a b a r n b l i r o f r i v i l l i g t a v v i s a d e o c h m o b b a d e . L a i n e1' h a r k o n s t a t e r a t att b a r n k a n a v v i s a n å g o n f r å n sitt s ä l l s k a p p å g r u n d av a g g r e s s i

(10)

vitet e l l e r i ö v r i g t o u t v e c k l a d e s o c i a l a f ä r d i g -h e t e r . E n l i g t i n t e r v j u s v a r e n k u n d e n å g o n bli a v v i s a d s o m v ä n m e d m o t i v e r i n g e n att d e n n a v a r aggressiv, h a d e e n m i n o r i t e t s k u l t u r s se-d e r , u p p f ö r se-d e sig e g e n se-d o m l i g t ( i s o l e r a se-d e sig e l l e r v a r f ö r vild), h a d e e n s j u k d o m s o m a n -s å g -s m i -s -s t ä n k t e l l e r v a r -s ä m r e i -s k o l a n . D e -s -s a e g e n s k a p e r ä r relativa: o m r e f e r e n s g r u p p e n ä r m y c k e t h o m o g e n r ä c k e r o b e t y d l i g a avvi-k e l s e r till f ö r att n å g o n savvi-ka s t ö t a s u t . I n ä s t a n alla k l a s s e r finns d e t e l e v e r s o m b l i r i s o l e r a d e , m e n d e k a n h a v ä n n e r i a n d r a sociala m i l j ö e r . E r f a r e n h e t e r av a t t bli a v v i s a d k a n f ö r o r s a k a s v å r a p s y k i s k a l i d a n d e n . E n av d e i n t e r -v j u a d e h a d e bytt skola p å g r u n d a-v d e t . Ett b a r n s o m k ä n n e r sig u t s t ö t t f å r o f t a e n k ä n s l a av a t t vara s ä m r e ä n a n d r a . För f l i c k o r n a v ä r d e t av s t ö r s t a vikt att f ä s t a sig i s i n a v ä n s k a p s f ö r h å l l a n d e n , o c h s a m h ö -r i g h e t e n m å s t e s t ä n d i g t b e k -r ä f t a s . E n s a m m a f l i c k o r gick m i s t e o m s ä l l s k a p , n ä r h e t o c h s t ö d , o c h d e s s u t o m v a r d e u t s a t t a f ö r a n g r e p p u t i f r å n . V ä n i n n e g e m e n s k a p e n u p p -f a t t a d e s h a e n s t y r k a , s o m vid b e h o v k u n d e r i k t a s m o t a n d r a .

Petra: »Nå j a g t r o r att d e t finns i n o m oss fyra (flickor i g r u p p e n SA) jag och Meri... (som ä r starkare) att vi ä r liksom m e s t t i l l s a m m a n s . O c h vi h a r a l d r i g s å d a n a p r o b l e m att vi skulle s a k n a k o m p i s i a l l m ä n h e t . »

Vänskaperna — lektioner i det kvinnliga

U r m i n a i n t e r v j u e r f r a m g i c k d e t a t t f l i c k o r f å r ut m y c k e t av v ä n s k a p d å d e n ä r s o m b ä s t . U t ö v e r t i d s f ö r d r i v e r b j ö d v ä n s k a p e n o c k s å s t ö d f ö r d e e g n a s j ä l v s t ä n d i g h e t s s t r ä v a n d e -n a , t a -n k a r -n a o c h å s i k t e r -n a i e t t s k e d e av livet n ä r f a m i l j e n s b e t y d e l s e s o m p r i m ä r g e m e n -s k a p m i n -s k a r . V ä n i n n o r k a n i v a r a n d r a -s - sälls k a p f r i t t g e u t l o p p f ö r sälls i n a e g n a p e r sälls o n l i g -h e t e r o c -h f å p o s i t i v r e s p o n s p å d e m . D e k a n a n f ö r t r o s i n a h e m l i g h e t e r o c h p r o b l e m åt v ä n n e r n a o c h lita p å att d e h å l l s h e m l i g a . Till-s a m m a n Till-s ä r v ä n i n n o r Till-s t a r k a o c h k a n f ö r Till-s v a r a sig m o t y t t r e a n g r e p p , t e x f r å n p o j k a r , s o m ä r e n s t ä n d i g m o t k r a f t o c h s p e g l i n g s y t a f ö r flickor. G e n o m att alliera sig s i n s e m e l l a n s t r ä v a r f l i c k o r e f t e r a t t f r i g ö r a sig f r å n s i n a f ö r ä l d r a r o c h u p p n å s j ä l v s t ä n d i g h e t . T i l l s a m -m a n s v å g a r f l i c k o r e r ö v r a nya i n t r e s s a n t a livs-o m r å d e n livs-o c h i n t r e s s e n , b r y t a m livs-o t n livs-o r m e r , g ö r a g a l n a u p p t å g o c h s p ä n n a n d e s a k e r , s o m att t r ä f f a p o j k a r . S 0 r e n s e n " ' h a r också fäst u p p m ä r k s a m h e t vid att e n v ä n i n n a ä r e n vik-t i g s p e g e l o c h f ö r s vik-t ä r k a r e n ä r e n Hicka b ö r j a r p r ö v a s i n a f ä r d i g h e t e r i d e t s k f ö r f ö r e l s e s p e -let, i h e t e r o s e x u e l l a n ä r m a n d e n . F l i c k o r n a ä r p å v ä g in i v u x e n l i v e t , in i d e t k v i n n l i g a , o c h e r f a r e n h e t e r n a f r å n d e n e g n a j ä m n å l d e r s g r u p p e n f o r m a r d e r a s t a l a n g e r o c h f ä r d i g h e t e r . T i l l s a m m a n s m e d o l i k t n ä r -s t å e n d e v ä n n e r l ä r -sig f l i c k o r n a d e v i k t i g a -s t e f ä r d i g h e t e r n a f ö r f r a m t i d a r e l a t i o n e r . H u r u d a n a e r f a r e n h e t e r f å r f l i c k o r n a av s i n a v ä n s k a p s f ö r h å l l a n d e n ? D e t ä r svårt att g e e t t e n t y d i g t svar. 1 d e v ä n s k a p s f ö r h å l l a n d e n m e l l a n f l i c k o r s o m jag h a r b e s k r i v i t i n g i c k e l e -m e n t av b å d e f r i g ö r e l s e o c h b u n d e n h e t . I n o m r a m e n f ö r r e l a t i o n e r n a k a n v ä n i n n o r n a ö v e r t r ä d a sin roll s o m s n ä l l Hicka o c h u p p s ö k a s p ä n n i n g . M e n s a m t i d i g t k r ä v e r v ä n s k a -p e n e n s t ä n d i g b a l a n s g å n g m e l l a n -p a r t e r n a s b e h o v a t t d r i v a sin e g e n vilja o c h j ä m l i k h e t , m e l l a n ä r l i g h e t o c h o e n i g h e t , m e l l a n n ä r h e t o c h o b e r o e n d e — e n b a l a n s g å n g s o m f ö r b r u -k a r m y c -k e t e n e r g i . Ytligt s e t t v e r k a r d e u n d e r s ö k t a f l i c k o r n a s s o c i a l a v ä r l d s y n n e r l i g e n » k v i n n l i g » , f l i c k o r n a v a r m y c k e t i n r i k t a d e p å r e l a t i o n e r o c h u t -v e c k l a d e s i n a f ä r d i g h e t e r p å d e t t a o m r å d e , i b l a n d p å b e k o s t n a d av sin h a n d l i n g s k r a f t . Av s t o r vikt i v ä n s k a p s k u l t u r e n v a r att flickor-n a s k u l l e lära sig f ä r d i g h e t e r s å s o m e m p a t i , d i p l o m a t i s a m t f ö r m å g a att f a t t a d e m o k r a t i s ka b e s l u t o c h b y g g a u p p f ö r t r o e n d e f u l l a f ö r h å l l a n d e n . F l i c k o r n a s ö k t e o c k s å e f t e r g o d -k ä n n a n d e g e n o m a n d r a m ä n n i s -k o r . D e l ä r d e sig att s a m a r b e t a o c h k o m p r o m i s s a , o c h d e m å s t e l ä g g a b a n d p å s i n a n e g a t i v a k ä n s l o r o c h sin vilja a t t k o m m e n d e r a f ö r att t r y g g a k o n t i n u i t e t e n i f ö r h å l l a n d e n a . A n d r a p r i o r i -t e r i n g a r f ö r e k o m o c k s å : d e i n -t e r v j u a d e flick-o r n a v a r i n t e r e d flick-o a t t g e avkall p å sin e g e n i d e n t i t e t f ö r att u p p n å b e s t å e n d e r e l a t i o n e r . D e u n d e r s t r ö k sitt b e h o v att t ä n k a s j ä l v s t ä n d i g t o c h b e v a r a k ä n s l a n av o b e r o e n d e . D e f ö r -u t s a t t e d e t s a m m a o c k s å av a n d r a flickor, t r o t s att d e t t a k u n d e l e d a till o l ö s l i g a k o n f l i k t e r vä-n i vä-n vä-n o r e m e l l a vä-n . D e f l e s t a av d e f l i c k o r s o m j a g i n t e r v j u a d e s a d e k l a i t i f r å n att d e i n t e vill o f f r a s i n a e g n a

(11)

m å l s ä t t n i n g a r o c h sin e g e n vilja f ö r a t t u p p -r ä t t h å l l a e n s t a k a v ä n s k a p s f ö -r h å l l a n d e n . D e h a d e f o r t f a r a n d e n ä r a v ä n n e r , m e n d e ville i n t e g e e n e n d a v ä n i n n a f ö r mycket m a k t . G e n o m a t t u p p r ä t t h å l l a f l e r a v ä n s k a p s r e l a t i o n e r s a m t i d i g t k u n d e d e själva h å l l a l ä g e t u n -d e r k o n t r o l l . N å g o n s ä r s k i l -d v ä n i n n a k u n -d e v a r a v i k t i g a r e ä n d e ö v r i g a , m e n vid b e h o v k u n d e o c k s å h o n e r s ä t t a s av a n d r a . F l i c k o r n a ville s å l e d e s h å l l a fast vid f r i h e t e n a t t v ä l j a o c k s å n ä r d e s ö k t e e f t e r n ä r h e t . D e t k a n tol-kas s o m ett t e c k e n p å d e n i n d i v i d u a l i s t i s k a ins t ä l l n i n g till livet ins o m a n ins e ins k ä n n e t e c k n a i n -v å n a r n a i d e t s k p o s t m o d e r n a s a m h ä l l e t1' . F ö r att ö v e r l e v a i d e n p o s t m o d e r n a s a m h ä l l s -s t r u k t u r e n m å -s t e m ä n n i -s k a n h a f ö r m å g a att k o m b i n e r a o l i k a l i v s m i l j ö e r o c h r e l a t i o n s n ä t v e r k i n d i v i d u e l l t o c h m e n i n g s f u l l t . H o n f ö r v ä n t a s v a r a f l e x i b e l n o g a t t byta y r k e , a r b e t s -p l a t s , b o s t a d s o r t o c h f r i t i d s i n t r e s s e n allt e f t e r s a m h ä l l e t s b e h o v . M ä n n i s k o r t v i n g a s t å l a allt s t ö r r e o t r y g g h e t i s i n a r e l a t i o n e r till a n d r a . F ö r h å l l a n d e n a b l i r m e r a k o r t v a r i g a o c h s p e c i -a l i s e r -a d e . D e n v ä n s k -a p s k u l t u r b l -a n d f l i c k o r s o m j a g h a r b e s k r i v i t h ä r v e r k a r h a a n t a g i t d e n p o s t m o d e r n a u t m a n i n g e n . F l i c k o r l ä r sig att u p p r ä t t h å l l a p a r a l l e l l a , f o r t l ö p a n d e o c h v ä x l a n d e , o c h s a m t i d i g t n ä r a v ä n s k a p s r e -l a t i o n e r i o -l i k a k o n t e x t e r . D e t h ä r f ö r b r u k a r m y c k e t av d e r a s e n e r g i , m e n d e t p r e m i e r a r d e m s a m t i d i g t p å m å n g a s ä t t . G e n o m v ä n s k a p s f ö r h å l l a n d e n a ö v e r d e u p p sig till a u t o n o m a a k t ö r e r , s o m a k t i v t o c h k r e a t i v t f o r -m a r sin s o c i a l a v ä r l d .

Översättning Nina Edgren-Henrichson

N O i KR 1 A r t i k e l n u t k o m m e r p å f i n s k a å r 1992 i e n a n t o l o g i o m f l i c k f o r s k n i n g r e d i g e r a d av Sari N ä r e o c h J a a n a L ä h t e e n m a a . 2 S t e r n , Lori: C o n c e p t i o n s of S e p a r a t i o n a n d C o n n e c t i o n in F e m a l e A d o l e s c e n t s . I verket G i l l i g a n , C a r o l — Lyons, N o n a P - H a n m e r , T r u d y J (red): MakingConnections. The

Rela-tional Worlds ofAdolecent Girls att Emma Willard School. H a r v a r d Universitv Press, C a m

-b r i d g e , U S A 1990. s 7 3 - 8 7 .

3 S o r e n s e n , A n n e Scott: L ä n g t a n e f t e r s k ö n -het — o m f l i c k k u l t u r e n f ö r r o c h n u .

Kvinna-vetenskaplig tidskrift 1/1986, vol 9.

4 Se t e x C h o d o r o w , N a n c y : The Reproduction

of Mothering. Berkeley Universitv Press,

U S A 1978. '

5 B j e r r u m N i e l s e n , H a r r i e t - R u d b e r g , Mo-nica: H u r flickor blir flickor o c h p o j k a r blir pojkar. Kvinnovetenskaplig tidskrift 1/1986, vol 9, s 2 8 - 4 2 .

(i A a p o l a , Sinikka: Ystävyyden keimdauta:

nu-orten helsinkiläistyttöjen ystävyyskulttuurin ris-tiriitoja ja ratkaisuja P r o g r a d u - a v h a n d l i n g .

H e l s i n g f o r s Universitet, sociologiska instit u instit i o n e n 1991. ( U instit k o m m e r i J ä m s instit ä l l d h e instit s -d e l e g a t i o n e n s serie å r 1992.)

7 N a m n e n i t e x t e n ä r f i n g e r a d e .

8 Dylika n ä t v e r k av parallella v ä n n e r h a r m i g v e t e r l i g e n i n t e b e h a n d l a t s i ö v r i g l i t t e r a t u r o m flickors v ä n s k a p s r e l a t i o n e r . Jag h a r tolkat f e n o m e n e t s o m ett t e c k e n p å e n e v e n t u -ell, p å g å e n d e f ö r ä n d r i n g i flickors inställ-n i inställ-n g till p a r v ä inställ-n s k a p . Å t m i inställ-n s t o inställ-n e e inställ-n d e l flickor i e n viss å l d e r ställer u p p e n b a r l i g e n b a l a n s g å n g e n i ett n ä t v e r k av v ä n n e r f r a m -f ö r ett e n d a i n t i m t v ä n s k a p s -f ö r h å l l a n d e . Det ä r e m e l l e r t i d svårt att d r a n å g r a säkra s l u t s a t s e r i f r å g a n , e f t e r s o m m o t s v a r a n d e j ä m f ö r e l s e m a t e r i a l f r å n t i d i g a r e p e r i o d e r i n t e h a r f u n n i t s att tillgå.

9 H o l t e r , H a r r i e t , von d e r L i p p e , A n n a , H a a -v i n d , H a n n e : V e n n i n n e r . I -verket H o l t e r , H a r r i e t (red): Kvinner i fellesskap. Kvinners

levekår og livsbp. U n i v e r s i t e t s f ö r l a g e t , O s l o

1982.

K) Pitcher, Evelyn C , S h u l t z , L y n n H : Boysand

Girls att Piay. The development of sex roles. H a r

-vester Press, B r i g h t o n 1983.

11 G o o d w i n , M a r j o r i e H : Tactile uses of sto-ries: p a r t i c i p a t i o n f r a m e w o r k s w i t h i n girls' a n d bovs' d i s p u t e s . Artikel i verket B e r e n t -z e n , S i g u r d (red): The proceedings of tlie

sym-posium on Ethnographic Approaches to Chil-drens Worlds and Peer C.ultures. R e p o r t n o 15,

T h e N o r w e g i a n C e n t r e f o r C h i l d R e s e a r c h . T r o n d h e i m 1989.

12 Se f o t n o t 9: H o l t e r et al 1982, s 2 9 2 . 13 B j e r r u m N i e l s e n , H a r r i e t : S m å piger, s 0 d e

piger, stille p i g e r — o m pigeliv o g pigesoci-a l i s e r i n g . Sociologi i <lpigesoci-ag 3-4/1981, s 34. 14 Se f o t n o t 3: S 0 r e n s e n 1/1986, s 4 5 .

15 L a i n e , K a a r i n a : H u o n o o s a i s u u s k o u l u i k ä -isten lasten t o v e r i s u h t e i s s a . Kasvutustiede vol 21,111 1, 1990, s 22.

16 Se f o t n o t 3: S 0 r e n s e n 1986.

17 A n g å e n d e p o s t m o d e r n i s m o c h u n g d o m a r s livssituation: se t e x L ä h t e e n m a a , J a a n a — Siurala, L a s s e (red): Nuoret ja muutos. Iilas-t o k e s k u k s e n Iilas-t u Iilas-t k i m u k s i a 177. H e l s i n k i

(12)

26

S U M M A R Y

Independence, Closeness, Variety — Ideals in the Friendship Culture ofYoung Girls in Helsinki

G i r l s in o u r society h a v e t o d c a l w i t h t h e c o n t r a -d i c t i n g W e s t e r n c u l t u r a l i -d e a s a b o u t y o u t h a n -d f e m i n i n i t y d u r i n g t h e i r g r o w i n g - u p p r o c e s s . Y o u t h is c o n s i d e r e d a p h a s é o f g r o w i n g i n d e -p e n d e n c e , h u t f e m i n i n i t y is t o a g r e a t e x t e n t c o n c e p t u a l i z e d t h r o u g h t h e ability of m a i n t a i -n i -n g c l o s e r e l a t i o -n s h i p s . T h i s is why f r i e -n d s h i p s a r e especially i m p o r t a n t to girls in a d o l e s c e n c e — they o f f e r t h e m e m o t i o n a l s u p p o r t in v e n t u -r i n g i n t o n e w social w o -r l d s w h i l e g -r a d u a l l y l o o s e n i n g t h e i r f a m i l y ties. 1 s e e y o u n g girls' f r i e n d s h i p s as a n i m p o r t a n t a g e n t o f socializa-t i o n . liv s socializa-t u d y i n g socializa-t h e m isocializa-t is p o s s i b l e socializa-t o b e socializa-t socializa-t e r u n d e r s t a n d h o w f e m i n i n i t y is f o r m e d in t h e so-ciety. My r e s e a r c h is b a s e d o n q u a l i t a t i v e i n t e r v i e w s w i t h 11-12-year-old s c h o o l g i r l s living in city c e n t e r a r e a in H e l s i n k i . I w a n t e d t o find o u t a b o u t t h e variety o f m e a n i n g s girls a t t r i b u t e t o t h e i r f r i e n d s h i p s today. T h e girls h a d c u l t u r a l l y s h a r e d i d e a l s a b o u t f r i e n d s h i p s : t h e y e m p h a s i -z e d t r u s t , e q u a l i t y , d e m o c r a c y , i n d e p e n d e n c e , e m o t i o n a l c l o s e n e s s as well as » h a v i n g f u n » . B e -c a u s e s o m e o f t h e i r ideals w e r e -c o n t r a d i -c t o r y , t h e girls h a d t o c o n s t a n t l v b a l a n c e b e t w e e n t h e m . B e s i d e s m a i n t a i n i n g c l o s e n e s s a n d a s e n s e o f b e l o n g i n g , t h e i n t e r v i e w e e s e x p r e s s e d t h e i r h o -p e to -p r e s e r v e t h e i r s e n s e o f i n d i v i d u a l i t y . T h e y d i d n o t w a n t t o b e t o o d e p e n d e n t 011 a p a r t i c u -lar f r i e n d . For this r e a s o n m a n y o f t h e m said t h e y p r e f e r r e d h a v i n g m a n y e q u a l l y i m p o r t a n t f r i e n d s at t h e s a m e t i m e to exclusive »best f r i e n d » relationships. Kstablishing w i d e r f r i e n d -s h i p n e t w o r k -s a n d a l t e r n a t i n g b e t w e e n f r i e n d -s in d i f f e r e n t c o n t e x t s s e e m e d t o o f f e r t h e m a n o p p o r t u n i t y t o try t o fulfill all t h e i r f r i e n d s h i p i d e a l s at t h e s a m e t i m e . Sinikka Aapola Sociologiska institutionen Helsingfors Universitet Fabianinkatu 33 SF-001 70 Helsinki Finland

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :