• No results found

Samverkan för bättre turistnäring Motion 2019/20:1140 av Lars Beckman (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Samverkan för bättre turistnäring Motion 2019/20:1140 av Lars Beckman (M) - Riksdagen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M1798

Motion till riksdagen

2019/20:1140

av Lars Beckman (M)

Samverkan för bättre turistnäring

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om samverkan mellan det privata och offentliga för att uppnå en bättre turistnäring och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

På landsbygden och i glesbygd är turistnäringen en av de absolut viktigaste näringarna för Sverige. Företagen som är verksamma inom turism är ofta små eller medelstora och de ekonomiska medlen för marknadsföring utanför regionens och nationens gränser är små. Det krävs därför att stat, landsting och enskilda kommuner satsar stora resurser, både personellt och ekonomiskt. Det som saknas är dock en organiserad samordning som skulle leda till en mer framgångsrik marknadsföring av Sverige som resmål.

En satsning på turistnäringen skulle skapa många nya arbetstillfällen samtidigt som en mer positiv bild av Sverige skulle spridas utanför nationens gränser.

Vasaloppet är ett bra exempel på ett stort evenemang som sker i nära samarbete med näringslivet med målet att bidra till en positiv utveckling för hembygden samt för Sverige som helhet. Genom att utnyttja starka och befintliga varumärken kan vi utveckla turistnäringen i Sverige.

Det vore därför önskvärt att regeringen ser över möjligheten att samordna insatserna från det offentliga i respektive län samt samordna de regionala insatserna till en

nationell kraftsamling i samarbete med näringslivet och dess branschföreträdare.

References

Related documents

Villaägarnas Riksförbund, VILLAÄGARNA, har beretts tillfälle att yttra sig över angivna förslag och har följande synpunkter.. Skatteverket föreslår utökade möjligheter

I lagrådsremissen lämnas förslag till delegationsbestämmelser för Skatte- rättsnämnden och Forskarskattenämnden. Förslagen innebär att Skatte- rättsnämnden genom

Rekvisiten för en straffbar gärning ska således formuleras noggrant för att säkerställa förutsebarheten vad gäller dess tillämpning, omfattning och innebörd (lex

Vad gäller Turkiets agerande i förhållande till EU:s yttre gräns kommer regeringen att betona vikten att EU behöver stå enat och till stöd för... Regeringen avvisar användning

Det finns även andra omständigheter som skolpersonal möter frekvent vilka ställer krav på hur personalen ska anpassa skolvardagen för dessa elever.. Allt fler elever

Barn- och utbildningsförvaltning i Värnamo kommun är utsedda som remissinstans gällande utredningen ”Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad

Jag har inte några synpunkter på förslagen i promemorian annat än att det i förarbetena till den föreslagna bestämmelsen i 32 c § folkbokföringslagen (1991:481) bör

Riksrevisionen har dock inte tillräckligt underlag för att bedöma hur kapaciteten att omhänderta underrättelser ser ut idag och kan därför vare sig tillstyrka eller