• No results found

Nationellt register för parkeringstillstånd för personer med nedsatt rörelseförmåga Motion 2019/20:718 av Markus Wiechel (SD) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nationellt register för parkeringstillstånd för personer med nedsatt rörelseförmåga Motion 2019/20:718 av Markus Wiechel (SD) - Riksdagen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion SD238

Motion till riksdagen

2019/20:718

av Markus Wiechel (SD)

Nationellt register för parkeringstillstånd

för personer med nedsatt rörelseförmåga

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett nationellt register för parkeringstillstånd för personer med nedsatt rörelseförmåga och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ökad tillgänglighet och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsätt-ning är en fråga som aldrig får glömmas bort. Möjligheten att kunna transportera sig i en egen bil är därför också en av möjligheterna till ökad delaktighet i samhället men det är inte alltid helt enkelt för funktionsnedsatta. För att möjliggöra för rörelsehindrade att enklare kunna använda sig av en egen bil finns därför särskilda parkeringstillstånd och reserverade parkeringsplatser, vilket anges i trafikförordningen (1998:1276). De senaste åren har det dock framkommit uppgifter om att dessa har missbrukats och att personer som inte lider av en funktionsnedsättning använt sig av systemet. Det aktuella tillståndet kan idag utfärdas både till de funktionsnedsatta som själva framför ett fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Under åren har det gradvis skett förbättringar avseende motverkandet av fusket, men det finns fortfarande mycket kvar att göra som att exempelvis skapa en nationell sam-ordning av parkeringstillstånd. Riksdagen bör därför ge regeringen i uppgift att införa ett nationellt register för parkeringstillstånd för personer med nedsatt rörelseförmåga.

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

Vad som behövs är en lagstiftning som ger franchisetagaren och en organisation av franchisetagare förhandlingsrätt och regler framförallt för uppsägning... och överlåtelse

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet för en framtidsfullmäktig att företräda den enskilde gentemot hälso- och sjukvården när denne inte längre

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Internetadress Älmhults kommun Stortorget 0476-550 00 tekniska@almhult.se www.almhult.se Box 500.. 343 23

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör skärpa sin kritik mot den turkiska regeringen för dess brott mot demokratins principer och bristande

(2019) ger exempel på hållbara arbetssätt inom renovering, där en strategi är att skapa 3D-modeller av äldre byggnader eller renoveringsobjekt, för att lättare kunna

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återgång till tidigare straff vid ny brottslighet och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta