• No results found

Intersexpersoners rättigheter Motion 2018/19:1689 av Joar Forssell (L) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Intersexpersoners rättigheter Motion 2018/19:1689 av Joar Forssell (L) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion L

Motion till riksdagen

2018/19:1689

av Joar Forssell (L)

Intersexpersoners rättigheter

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge intersexpersoner rätt till sin medicinska historia och tillkännager detta för regeringen.

2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa juridiskt kön och tillkännager detta för regeringen.

3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda medicinskt omotiverade ingrepp och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När organisationen ILGA Europe tidigare i år släppte sin årliga rapport Rainbow Europe om situationen för HBTQIA-personers rättigheter i Europa stod det klart att Sveriges arbete för HBTQIA-personers rättigheter delvis tappat fart.

Sverige uppfyller bara 60 procent av de rättigheter och policyer som ILGA

rekommenderar Europas länder att uppfylla. Vi ligger särskilt efter när det kommer till intersexpersoners rättigheter. Det är mycket allvarligt och Sverige bör omgående göra mer för att intersexpersoner ska kunna leva i frihet.

Sverige har inte genomfört en enda av de reformer som rekommenderas för att säkerställa intersexpersoners rättigheter. Intersexpersoner utsätts för kroppsliga övergrepp och behandlingar som inte är medicinskt motiverade, mot sin vilja, och saknar uttryckligt skydd mot diskriminering.

Förbjud medicinskt omotiverade ingrepp. I en rapport från 2017 visade Socialstyrel-sen att barn fortfarande utsätts för kirurgiska ingrepp för att ”rätta till könet” som motiverats med kosmetiska eller sociala skäl snarare än medicinska. Både FN, WHO och Europarådet menar att dessa ingrepp utgör grova kränkningar av intersexpersoners mänskliga rättigheter. Därför måste medicinska ingrepp på minderåriga intersex-personer när insatsen inte är medicinskt nödvändig förbjudas eller skjutas upp tills personen kan ge ett informerat samtycke.

Avskaffa juridiskt kön. Juridiska kön är en rest från den tid då människor åtnjöt olika rättigheter beroende på kön och fyller ingen eller en försvinnande liten funktion i

(2)

2 dagens Sverige. De bör därför avskaffas. I de fall där det är nödvändigt att uppge kön ska detta helt baseras på personens självbestämmande och vara fritt från kränkande krav på exempelvis medicinsk diagnos och kirurgisk eller medicinsk intervention.

Ge intersexpersoner rätt till sin medicinska historia. I vissa fall har intersexpersoner undanhållits från att få tillgång till sin egen medicinska historia. Det ger dessa personer mindre makt över sig själva och underminerar personens möjlighet att fatta informerade beslut om den egna kroppen. Undanhållandet av information måste sluta, den enskilde patienten ska ha rätt till information om den egna kroppen.

Vi i Sverige som ofta ser oss själva som ett föredöme för mänskliga rättigheter i världen riskerar att hamna efter. Vårt agerande kritiseras av FN, WHO och Europarådet. Malta, som annars är känt som ett konservativt land, ligger till och med i vissa delar före oss i arbetet med intersexpersoners rättigheter.

References

Related documents

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett förbättrat samhällsstöd till offren för endometrios och andra könsspecifika

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

Vad som behövs är en lagstiftning som ger franchisetagaren och en organisation av franchisetagare förhandlingsrätt och regler framförallt för uppsägning... och överlåtelse

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet för en framtidsfullmäktig att företräda den enskilde gentemot hälso- och sjukvården när denne inte längre

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en person som ansöker om medborgarskap bör underteckna en deklaration där denna bekräftar

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om det ska vara straffbart att lämna felaktiga uppgifter för ett samordningsnummer och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kunskapen behöver öka om sambanden mellan tandhälsa och sjukvårdsbehov och tillkännager detta för regeringen3.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta