• No results found

Få fler barn att röra sig mer Motion 2019/20:1889 av Lars Jilmstad (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Få fler barn att röra sig mer Motion 2019/20:1889 av Lars Jilmstad (M) - Riksdagen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M1416

Motion till riksdagen

2019/20:1889

av Lars Jilmstad (M)

Få fler barn att röra sig mer

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att få fler barn att röra sig mer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många slår nu larm om en ”fetmaepidemi” bland barn och ungdomar. Och även om det kan vara något överdrivet så är det ett tråkigt faktum att många barn inte rör sig så mycket som de borde för att kunna ha en aktiv tillvaro och lägga grunden för ett friskt och aktivt liv.

Orsakerna behöver vi inte leta länge efter. Datorer, pekplattor och smarta telefoner gör att det finns mycket som lockar mer än att vara ute i skog och mark, klättra i träd eller pröva på olika idrotter.

Förskolor, vanliga skolor och olika kommunala ambitioner bör på olika sätt verka för att barn ska röra sig mycket mer än vad som nu är fallet. Det kan handla om tydli-gare kursplaner, anställningar av motionshandledare eller vidareutbildning av befintlig personal i syfte att med deras insatser få barn att röra sig mer.

Det kan också krävas olika former av informationsinsatser riktade mot föräldrar. Eller att skapa trygga skolvägar, så att barn kan cykla eller gå till skolan själva i stället för att bli skjutsade av föräldrar.

Att få barn att tidigt inse vikten av att röra sig och att delta i olika motions- eller tävlingsaktiviteter är en bra investering för ett längre och friskare liv.

References

Related documents

Polisförbundet vill också framhålla att utifrån ett arbetsmiljöperspektiv kan det ifrågasättas huruvida civilanställda utan adekvat utbildning, behörighet och befogenhet har

Det görs inte heller någon avvägning av det påstådda behovet mot intresset av öppenhet inom den offentliga verksamheten. Jag utesluter inte att det kan finnas skäl att utvidga

1. Vid skälig misstanke om en utbredd överträdelse ska de behöriga myndigheter som berörs av denna överträdelse inleda en samordnad insats som ska baseras på en överenskommelse

Ett av de tidigare kapitlen i denna rapport (3) är ägnat denna fråga. Tekniken står inte still och vunna erfarenheter kan kräva omprövning av tidigare lösningar. IAEA har

Även om det i nuläget inte finns skäl att göra några stora förändringar av skattens uppbyggnad finns det mycket som talar för att sådana akut toxiska e-vätskor

barhetsförklaringen och det kan antas att den dömde inte kommer rätta sig genom 36.. någon åtgärd som kan vidtas enligt 13 § andra stycket, ska Kriminalvården åter-

Vi har ingen invändning mot att kraven för deltagande på fondtorget höjs – för att minska risken för bedrägeri eller andra oegentligheter – men tror att regelbaserade krav

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) instämmer i utredningens bedömning (avsnitt 7.1) att ett premiepensionssystem utan fondtorg och utan val av enskilda fonder skulle