• No results found

Det är möjligt att halvera fattigdomen till 2015

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Det är möjligt att halvera fattigdomen till 2015"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

FN:s millenniemål (Millennium Development Goals – MDGs) är ett urval av konkreta målsättningar som baseras på FN:s Millenniedeklaration. Deklarationen antogs enhälligt av generalförsamlingens särskilda

topp-möte i september 2000 (UN Millen-nium Summit).

De åtta millenniemålen är inriktade på att fattigdomen ska halveras till 2015. Fattigdomen mäts på många olika sätt. Det handlar om brist på

ekonomiska resurser och mat. Om barns och ungas rätt till grundläggande utbildning. Om jämställdhet och kvinnors ställning, mödra- och späd-barnsdödlighet. Om hiv/aids, malaria och andra sjukdomar. Det handlar om miljömässig hållbarhet samt globalt utvecklingssamarbete.

Sidas arbete för att minska fattigdomen

Att minska fattigdomen i världen är det svenska biståndets huvuduppgift, och Sidas mål. Det finns inskrivet i Sidas policydokument Perspectives on Poverty (PoP) som togs fram 2002. Här är FN:s millenniemål en central utgångspunkt bland flera internationellt överenskomna riktlinjer och konven-tioner samt – inte minst – de svenska statsmakternas riktlinjer.

Regeringens proposition Gemen-samt ansvar: Sveriges politik för global utveckling (2002/03:122) utgår från FN:s millenniedeklaration. I proposi-tionen är millennieutvecklingsmålen etappmål på vägen mot målet att helt avskaffa fattigdomen. För att nå detta mål ska Sverige i samverkan med andra länder bidra till att skapa förutsätt-ningar för fattiga människor att för-bättra sina levnadsvillkor.

Gemensamt ansvar för utvecklingen

De fattiga länderna måste själva ta ansvar för utvecklingen. Men vi, och alla andra rika länder, har ett ansvar för att bidra till den utvecklingen.

Det är möjligt att halvera

fattigdomen till 2015

Världens länder har, genom FN, bestämt sig för att halvera fattigdomen i världen till 2015. Millenniemålen är ambitiösa men inte ouppnåeliga.

Det krävs att vi samarbetar för en mer rättvis och öppen handel. Det krävs hänsyn till miljön. Det krävs ökat bistånd och skuldlättnader, insatser för demokrati och mänskliga rättigheter. Det krävs systema-tiska satsningar på barn och på jämställdhet mellan män och kvinnor.

Då är det möjligt att halvera fattigdomen till 2015.

Alla insatser utgår från de fattiga ländernas egna strategier för att bekämpa fattigdomen.

Foto: Lasse Ber

g

(2)

Utvecklingssamarbetet är ett stöd och komplement till de ansträngningar som görs av fattiga människor och länder för att ta sig ur sin fattigdom.

Insatserna ska stödja, och präglas av respekt för, de mänskliga rättig-heterna, demokrati och god samhälls-styrning. De ska stödja jämställdhet mellan kvinnor och män, hållbart nyttjande av naturresurserna och om-sorg om miljön, ekonomisk tillväxt och social utveckling och trygghet. Särskilda ansträngningar ska göras för att stärka arbetet som handlar om konflikthantering och globala gemen-samma nyttigheter som till exempel internationell miljölagstiftning.

Utveckling på de fattigas villkor

Sveriges utvecklingssamarbete grundas på fattiga kvinnors, mäns och barns perspektiv. Det utgår från att förut-sättningar, behov och intressen skiftar i olika länder. Alla insatser utgår från de fattiga ländernas egna strategier för fattigdomsbekämpning och prioriter-ingar. Stöd ges också för att stärka ländernas egen kapacitet för att vidare-utveckla och förbättra strategierna.

Sida arbetar både med

millennie-målen och med de andra områden som regeringen och riksdagen har angivit för det svenska utvecklingssamarbetet. Allt hänger ihop. Fred och demokratiska rättigheter, ekonomisk stabilitet och fungerande kreditmarknader, är också viktiga för att förverkliga millennie-målen.

De olika millenniemålen är också

ömsesidigt beroende. De påverkas inte bara av insatser inom respektive sektor, utan också av varandra. Spädbarns-och mödradödlighet till exempel, påverkas av hushållens och lokalsam-hällenas inkomster, sysselsättning, jämställdhet, tillgång till mat, vatten-försörjning, sanitära förhållanden och utbildningsnivå. STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE 105 25 Stockholm Besök: Sveavägen 20 Telefon: 08-698 50 00 Telefax: 08-698 56 15 www.sida.se, info@sida.se

Att halvera fattigdomen i världen till år 2015 är vår tids största utmaning. Det kräver samarbete och uthållighet. Samarbetsländerna ansvarar för sin utveckling. Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och kompetens. Det gör världen rikare.

Det är möjligt att halvera fattigdomen till 2015.

1. Utplåna extrem fattigdom och hunger Mellan åren 1990 och 2015 ska andelen människor som lever på mindre än en dollar per dag halveras. Samtidigt ska andelen som lider av hunger halveras. 2. Uppnå allmän grundskoleutbildning

Alla flickor och pojkar ska få grund-skoleutbildning senast år 2015. 3. Främja jämställdhet och ökade

möjligheter för kvinnor

Utbildningsskillnader beroende på kön ska elimineras, helst före år 2005, men inte senare än år 2015.

4. Minska barnadödligheten Dödligheten bland barn under femårs ålder ska minska med två tredjedelar fram till år 2015.

5. Förbättra mödrars hälsa

Att minska mödradödligheten med tre fjärdedelar fram till år 2015.

6. Bekämpa hiv/aids, malaria och andra sjukdomar

Spridningen av hiv/aids, malaria och andra sjukdomar ska stoppas före år 2015.

7. Försäkra en miljömässigt hållbar utveckling

Alla länder ska arbeta efter principerna om hållbar utveckling. Och slöseriet med naturresurser ska minskas. Att halvera andelen människor utan tillgång till rent vatten före år 2015.

Att livsvillkoren för minst 100 miljoner människor som lever i slumområden signifikant ska ha förbättrat före år 2015.

8. Utveckla ett globalt partnerskap för utvecklingssamarbete

Att utveckla ett öppet, rättvist och icke-diskriminerande handels- och finans-system. Att beakta behoven hos de minst utvecklade länderna.

FN:S MILLENNIEMÅL

– ATT HALVERA FATTIGDOMEN TILL 2015 SID-2759 Milleniemålen 03-09-19 16.49 Sida 2

References

Related documents

En förklaring till att jag inte hittat fakta om stolen i renässansmodell kan vara att Marby gamla kyrka under en tid tjänat som museilokal för äldre föremål.. Kanske kommer

En metakognitiv strategianvändning innebär samtidigt att känna till vilka strategier som finns och vilka som fungerar bäst, samt hur man använder dem i olika lässituationer (OECD,

Alla är väl förberedda inför gruppträffar och gör ungefär lika stor arbetsinsats. Medlemmarna påminner varandra om kursens mål och de individuella lärandemålen.. Man

Handeln är i planeringen inte begränsad till fysisk planering utan kommunen bör använda sig av sina olika roller för att kombinera och synkronisera initiativ inom och utom PBL för

lymfoida stamceller, vilka celler dessa ger upphov till, stamcellers morfologi och förekomst av ytmarkörer, progenitorceller för olika cellinjer, inverkan av interleukiner med

utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska

From the simulation results we measure the early-time spreading power of the 120 busiest airports under four different intervention scenarios: (1) increase of hand-washing

Lilla pinnen Lilla snigel Masken kryper i vårt land Masken Pellejöns.. Sida av

Till exempel svarar 70 procent av de som arbetar inom HVB och 75 procent av medlemmarna inom tandvården att de har förutsättningar att utföra sitt arbete utifrån sina professionella

1 Innan dess hade den finansiella sektorn för blygsam omfattning och roll för att kunna påverka ekonomin mer brett – det var ju en ganska liten del av befolkningen

Sverige är faktiskt ett av de främsta länderna i världen när det gäller att ta tillvara värme som blir över.. Vi tar vara på värmen från elproduktion i så kallade

Under rubrik 5.1 diskuteras hur eleverna använder uppgiftsinstruktionerna och källtexterna när de skriver sina egna texter och under rubrik 5.2 diskuteras hur

Därutöver illustrerar även denna studie det faktum att man från Öis sida menar att man i kampen om att attrahera partners och publik till klubben måste försöka utforma

för energiändamål var 133 TWh under 2010 varav 45 procent användes inom industrin (inkl. elgenerering) 41 procent inom fjärrvärmesektorn och 14 procent för uppvärmning av

Anmäl dig till utbildningen senast 28 september

Open Doors Network har som mål att informera om, och möjliggöra internationella erfarenheter för ungdomar i Skaraborg. Gå gärna in

Subject D, for example, spends most of the time (54%) reading with both index fingers in parallel, 24% reading with the left index finger only, and 11% with the right

Låt oss därför för stunden bortse från bostadspriser och andra ekonomiska variabler som inkomster, räntor och andra kostnader för att bo och en- bart se till

Flertalet kommuner som svarat på enkäten menar att de känner till hyresgarantier men de använder inte verktyget eftersom; de inte ser att målgruppen finns, kräver för

Uppsiktsansvaret innebär att Boverket ska skaffa sig överblick över hur kommunerna och länsstyrelserna arbetar med och tar sitt ansvar för planering, tillståndsgivning och tillsyn

För att redan i programskedet få till stånd ett samarbete mellan projektets olika aktörer initierade Helsingborgshem en projektorga- nisation där byggherre, förvaltare, arkitekt

▪ Vidare anser Västra Götalandsregionen att tydligheten i kopplingen till avfallshierarkin är ytterst viktig som framkommer både i 18§ punkt 5 samt i