• No results found

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om förstärkningsresurser för brandsläckning från luften

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om förstärkningsresurser för brandsläckning från luften"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kopia Regeringsbeslut 2019-12-11 Ju2019/04155/SSK II:9 Justitiedepartementet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 Karlstad Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Herkulesgatan 17 E-post: ju.registrator@regeringskansliet.se

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om förstärkningsresurser för brandsläckning från luften

Regeringens beslut

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ges i uppdrag att redovisa en inriktning och planering för myndighetens arbete med att

utveckla förmågan att bistå kommunala räddningstjänster med nationella och internationella förstärkningsresurser för brandbekämpning från luften i Sverige. Därvid ska MSB ta särskild hänsyn till möjligheterna för Sverige att få stöd från EU och övriga nordiska länder med förstärkningsresurser för brandsläckning från luften samt att Sverige bör ha möjlighet att kunna lämna motsvarande stöd till dem.

MSB ska utgå från att statliga flygande förstärkningsresurser för räddningstjänst ska kunna finansieras inom myndighetens nuvarande ekonomiska ramar.

Redovisningen ska även innefatta en övergripande utvärdering av

beredskapen och användningen av de av helikoptrar för räddningstjänst som MSB har upphandlat för 2019.

Vid genomförandet av uppdraget ska MSB i relevanta delar inhämta synpunkter från kommunala räddningstjänster.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 20 mars 2020.

(2)

2 (3)

Bakgrund

MSB har i februari 2019 redovisat ett uppdrag om behoven av förstärkt kapacitet avseende materiel, personalförsörjning och brandbekämpning från luften till kommunernas räddningstjänster. Enligt MSB finns det bl.a. ett behov av statligt förstärkningsstöd i form av både helikoptrar och skopande flygplan för brandsläckning.

MSB har för åren 2019 och 2020 upphandlat helikoptrar som en statlig förstärkningsresurs på räddningstjänstområdet och myndigheten undersöker för närvarande möjligheterna att även kunna upphandla mindre skopande flygplan för samma syfte.

Inom EU pågår ett arbete med att bygga upp en stärkt EU-gemensam räddningstjänstkapacitet med stödresurser (rescEU). Under en successiv uppbyggnadsfas av rescEU, som beräknas pågå fram till ca 2025, finns även den tillfälliga funktionen rescEU-transition som bygger på

medlemsländernas egna räddningstjänstresurser som efter tillåtelse av respektive medlemsland kan användas för insatser inom EU.

Inom ramen för Hagasamarbetet har de nordiska länderna nyligen enats om en fortsatt utveckling av bl.a. det nordiska samarbetet i fråga om

räddningstjänst vid omfattande skogsbränder. Skälen för regeringens beslut

Regeringen bedömer liksom MSB att det vid omfattande skogsbränder och andra allvarliga olyckor finns ett behov av att de kommunala

räddningstjänsterna har tillgång till såväl nationella som internationella förstärkningsresurser för brandsläckning från luften.

Flygande förstärkningsresurser är, som även Skogsbrandsutredningen (SOU 2019:7) har konstaterat, av avgörande betydelse för att så snabbt som möjligt kunna släcka uppkomna mark- och skogsbränder eller för att mera effektivt kunna hantera större bränder. Utöver nationella resurser är det vid

omfattande bränder och andra allvarliga olyckor även av stor vikt att det finns goda möjligheter att snabbt kunna få hjälp från andra länder med förstärkningsresurser för brandbekämpning från luften. På motsvarande sätt ska Sverige kunna hjälpa andra länder.

(3)

3 (3)

Mot denna bakgrund ska MSB ges i uppdrag att redovisa en inriktning och planering för myndighetens arbete med att utveckla förmågan att bistå kommunala räddningstjänster med nationella och internationella förstärkningsresurser för brandbekämpning från luften i Sverige. På regeringens vägnar Morgan Johansson Keijo Ekelund Kopia till Statsrådsberedningen/SAM Finansdepartementet/Ba, K Försvarsdepartementet/MFI Näringsdepartementet/SMF Infrastrukturdepartementet/US Justitiedepartementet/L4

References

Related documents

att ge kommunchefen i uppdrag att utreda var i kommunen det finns lämplig plats för anläggning av trygghetsboenden, att utreda intresset hos potentiella investerare/exploatörer

Upplägget i landöversikterna är detsamma för alla länder, och redogör för stadspolitikens mål och inriktning, strategier och program, nationella aktörer,

Kodinstruktion: Personifiering i detta fall innebär att det finns någon privatperson som läsaren kan identifiera sig med eller förmänskligar en auktoritet så att det är lättare

Konsekvensutredning avseende förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)..

Leverantören ska kunna göra montering av utrustning och/eller tillverkning av hållare för utrustning som tillhandahålls av beställaren och inte ingår i grund-

När frågan om hur efterlängtad en taxesänk- ning egentligen var går vidare till Erik Wassén, folkpartistisk ordförande i styrelsen för Stockholm Vatten, slår han ifrån sig.. –

PTS kan meddela MSB tillstånd till radioanvändning för tillhandahållande av Rakel G2 till samtliga aktörer som ryms inom den avsedda användarkretsen och för all den verksamhet

„ Statens styrning av kommunal räddnings- tjänst ökar, och det ställer krav på MSB att stödja utvecklingsarbetet i kommunerna, bland annat genom Enhetlig ledningssystem,