• No results found

Uppdrag att bistå Försäkringskassan med ett referensmaterial om normala levnadskostnader

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag att bistå Försäkringskassan med ett referensmaterial om normala levnadskostnader"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2020-03-19 S2020/01859/SF (delvis) II:3 Socialdepartementet Konsumentverket Box 48 651 02 Karlstad Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-723 11 91 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: s.registrator@regeringskansliet.se

Uppdrag att bistå Försäkringskassan med ett referensmaterial om normala levnadskostnader

Regeringens beslut

Regeringen ger Konsumentverket i uppdrag att bistå Försäkringskassan i arbetet med att bedöma merkostnader för personer med

funktionsnedsättning, genom att dela med sig av kunskaper och erfarenheter när det gäller vad som utgör normala levnadskostnader i olika avseenden. Skillnader i normala levnadskostnader utifrån ålder och geografisk hemvist ska belysas i möjligaste mån, där så är relevant. I uppdraget ingår att utveckla det referensmaterial som Konsumentverket tar fram avseende normala levnadskostnader för att det, där så är relevant och lämpligt, ska omfatta vissa av de kostnader som anges i 50 kap. 9 § socialförsäkringsbalken. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Försäkringskassan. Konsumentverket ska löpande bistå Försäkringskassan med relevanta uppgifter när sådana är framtagna, och årligen uppdatera materialet.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 mars 2021. Redovisningen ska hänvisa till detta besluts diarienummer.

Bakgrund

Den 1 januari 2019 infördes förmånerna omvårdnadsbidrag och

merkostnadsersättning som successivt ersätter förmånerna vårdbidrag och handikappersättning. Enligt gällande bestämmelser kan

merkostnadsersättning beviljas när den försäkrade har merkostnader till följd av sin eller sitt barns funktionsnedsättning, och det kan antas att

nedsättningen kommer att bestå i minst ett år för den enskilde eller för barnet i minst sex månader. Försäkringskassan ska bedöma skäligheten i den enskildes merkostnader. I propositionen 2017/18:190 Reformerade stöd till

(2)

2 (2)

personer med funktionsnedsättning definierades att merkostnad ska avse sådana skäliga kostnader som uppkommer för en person på grund av hans eller hennes funktionsnedsättning och som går utöver de kostnader som är normala för personer utan funktionsnedsättning i motsvarande ålder. En bestämmelse om detta finns i 50 kap. 2 § socialförsäkringsbalken. Det ska således finnas ett orsakssamband mellan en persons funktionsnedsättning och de uppkomna merkostnaderna.

Regelverket för såväl merkostnadsersättning som den tidigare

handikappersättningen ställer höga krav på individuella bedömningar av vilka merkostnader som anses som skäliga. Handläggningen av

merkostnadsersättningen riskerar att bli tidskrävande i och med att

Försäkringskassan ska bedöma skäligheten i den enskildes utgifter och om dessa kan härledas till funktionsnedsättningen.

Ett referensmaterial avseende vad som utgör normala kostnader för personer utan funktionsnedsättning bedöms kunna underlätta Försäkringskassans bedömning av vad som är skäliga merkostnader för personer med funktionsnedsättning.

Konsumentverket har för ändamålet tilldelats 1,5 miljoner kronor för 2020, och 0,3 miljoner kronor årligen från och med 2021.

På regeringens vägnar

Ardalan Shekarabi

David Dager

Kopia till

References

Related documents

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning beskriver nödvändiga åtgärder för att alla ska kunna ta del av samhället.. En god hälsa berörs särskilt

KBF kan utgå till person med funktionsnedsättning som är folkbokförd i Ulricehamns kommun och har beslut om bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för

Sedan 2004 (ändrat 2009) finns ett särskilt utjämningssystem för insatser enligt LSS som ska utjämna de skillnader som finns. 2015/16:1178) om assistansbehov uttalade

Totala antalet personer med insatser enligt LSS, exklusive råd och stöd, har ökat med 15 procent sedan år 2006. Motsvarande ökning det senaste året är 1,5 procent eller 900

- den kommunala verksamheten skall vara utformad för invånarnas skilda behov samt all kommunal verksamhet med myndighetsutövning skall ske utifrån perspektivet att en person

- Gäller din ansökan andra åtgärder än trösklar och stödhandtag måste du komplettera din ansökan med intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan medicinsk sakkunnig..

I den promemoria som ligger till grund för lagstiftningsarbetet (Ds 2015:58 s.192 och 241) anges att om båda föräldrarna ansöker om omvårdnadsbidrag för samma barn

I det här kapitlet börjar jag med den kvantitativa analysen för att besvara min första forskningsfråga ”Vilka benämningar för personer med