• No results found

Innehåll 2006

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Innehåll 2006"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Innehåll 2006

http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/2006_reg

Fornvännen 2006

(2)

Baudou, E. Det arkeologiska året 1906. Oscar Almgren, Oscar Montelius och Fornvännen. –Summary. 75

Damell, D. & Edlund, M. Järn och bosättning vid Råsvalslund. En vikingatida by i Linde bergs -lag, Örebro län. –Summary. 243

Edberg, R. Spår efter en tidig Jerusalems färd. –Sum mary. 342

Gustafsson, P. & Nordin, M.Ett nytt land – tidig -mesolitikum i Kolmården. –Summary. 233 Gustavson, H.; Hamilton, J. & Kitzler Åhfeldt, L.

Fragmenten från Tomteboda. Runsten med bildframställning eller bildstenar med run -inskrift. –Summary. 254

Görman, M. & Henriksson, M. Maskbilden från Vång. Ett keltiskt avtryck i Blekinges äldre järnålder? –Summary. 168

Hedenstierna-Jonson, C. Borre style metal work in the material culture of the Birka War riors. An apotropaic symbol –Sum mary. 312 Heimdahl, J. Spår av en mellanpaleolitisk be folk

ning i Sverige? Förnyad granskning av Mår -tensöfynden 1938 och 1964. –Summary. 1 Jansson, I. Fornvännens förbindelser med Östern

under 100 år. –Summary. 131

Jägerbrand, M.; Lindholm, C. & Sjökvist, K-E. Fing er avtryck på gropkeramik från Siretorp i Blekinge och Gullrum på Gotland. –Sum -mary. 9

Källström, H. Linköpingsfunten och andra senmedeltida bronsfuntar i Sverige. En konst -vetenskaplig och teologisk analys. –Sum -mary. 184

Larsson, L. Glimtar ur ett yxliv. Stenåldersfors k -ning i Fornvännen. –Summary. 107

Larsson, T.B. Bronsåldern i Fornvännen 1906– 2005: axplock och analys. –Summary. 119 Lidén, K.Naturvetenskap i Fornvännen. –Sum

-mary. 95

Liepe, L. Konstvetaren, medeltiden och Forn -vännen. –Summary. 143

Lund, J. Vikingetidens værktøjskister i land skab og mytologi. –Summary. 323

Nordberg, A. & Wikell, R.Kammargravar på Sö -dertörn. –Sum ma ry. 305

Pettersson, M. & Wikell, R.Mesolitiska boplatser i Stockholms skärgård. Fiske och säljakt på utskären under 10 000 år. –Summary. 153 Trotzig, G.Från stenyxor till altarskåp. 73 Welinder, S. Fornvännen och de första kvinnliga

arkeologerna. –Summary. 85

Zachrisson, I. Väskan från Röstahammaren i Ås och gravfältets etniska tillhörighet. –Sum -mary. 19

debatt

Franzén, R. En bild säger mer än tusen ord. Om behovet av nya riktlinjer för avbildningar av föremål i arkeologisk rapportering. 204 Fritz, B. När makten blev synlig i södra Dalarna

– synpunkter på arkeologisk historieskriv -ning. 35

Monié-Nordin, J. Svar till Birgitta Fritz om me -del tiden i Dalarna. 278

Roslund, M. Mannaminnet räcker inte till. Om arkeologin som politiskt medel för nutid och framtid. 198

Rundkvist, M. Notes on Axboe’s and Mal mer’s gold bracteate chronologies. 348

Skak-Nielsen, N. V. The Genesis of the Battle Axe Culture. On Klaus Ebbesen’s doctoral the-sis. A critique and an alternative conclusion. 274

Thrane, H.»Figurinen» fra Pryssgården – et al -ter nativt tolkningsforslag. 268

korta meddelanden

Assarsson-Rizzi, K. Fornvännenblir digital. Hund -ra årgångar skall bli åtkomliga i sin helhet på webben. 196

Franzén, M-L. & Lundwall, E.Nya upptäckter på Gerumsmanteln. 283

Hammar. T. Runblecket nr II från Vassunda. En omläsning. 280

Söderberg, A. & Gustafsson, N. B.A Viking Period silver workshop in Fröjel, Gotland. 29

Fornvännen 101 (2006)

Innehåll

(3)

Tollin, C.; Höglund, M. & Karsvall, O. Projekt Na -tionalutgåva av de äldre geometriska kartor-na. 32

Öberg, J. En nyupptäckt signering av Al ber tus Pic tor. 356

konferenser

Häggström, L. En heldag kring småländsk medel-tid. Växjö 10 november 2005. 39

Rundkvist, M.Ongoing Research Into War Boo -ty Sacrifices and Princely Graves in Bar baricum. International Conference, Schles -wig, 15–17 June 2006. 284

recensioner

Andersson, F. Med historien i ryggen. Om den arkeologiska uppgiften. Anmälan av C. Hol -torf.61

Andersson, F. Med historien i ryggen. Om den ar keologiska uppgiften. Anmälan av S.O. Hans -son. 63

Andersen, H. Til hele rigets værn. Danevirkes arkæologi og historie. Anmälan av J. Eng -ström.47

Andersson, S. & Ragnesten, U. (red.). Fångstfolk och bönder. Om forntiden i Göteborg. An -mälan av L. Häggström. 225

Artelius, T. & Svanberg, F.(eds.). Dealing with the dead. Archaeological perspectives on pre -historic Scandinavian burial ri tual. An mälan av H. Williams. 216

Beckensall, S. The prehistoric rock art of Kil -martin. Anmälan av K. Sognnes. 228

Bencard, M.; Kann Rasmussen, A. & Brinch Mad sen, H. (red.). Ribe excavations 1970–76. Vo lume 5. Anmälan av L. Holmquist Olausson. 214 Bergström Hyenstrand, E. med bidrag av Åke Hyen

-strand. Romartida rikedom runt Billingen. Anmälan av N. Ringstedt. 217

Boström, G.; Grundberg, L. & Puktörne, T.(red.). Stora Ådalen. Kulturmiljön och dess glömda förflutna. Styresholmsprojektet – en mono-grafi. Anmälan av H. Andersson. 290 Bunte, C.; Berglund, B.E. & Larsson, L.(red.). Ar

-keologi och naturvetenskap. Anmälan av L. Häggström. 65

Carlie, A. Forntida byggnadskult. Tradition och regionalitet i södra Skandinavien. An mälan av F-A. Stylegar. 57

Davies, J. & Fabis, M. et al.(red.). Diet and health in past animal populations. Current research and future directions. Anmälan av L. Hägg -ström.67

Ebbesen, K. The Battle Axe Period. Anmälan av L. Larsson. 230

Eisenschmidt, S. Grabfunde des 8. bis 11. Jahr -hunderts zwischen Kongeå und Eider. Zur Bestattungssitte der Wikingerzeit im süd lich -en Altdänemark. Anmälan av F. Svan berg. 287 Eisenschmidt, S. (red.). Starigard /Oldenburg. Haupt burg der Slawen in Wagrien. Vol. 5, Na tur wissenschaftliche Beiträge. Anmälan av J. Heimdahl. 48

Ericson, P.G.P. & Tyrberg, T.The Early History of the Swedish Avifauna. A Review of the Subfossil Record and Early Written Sources. Anmälan av J. Storå. 288

Field, N. & Parker Pearson, M. (eds). Fiskerton. An Iron Age timber causeway with Iron Age and Roman votive offerings. Anmälan av J. Martens. 43

Fisher, L.E. & Valentin Eriksen , B. (red.) Li thic raw material economiecs in Late Gla cial and Early Postglacial Europe. An mälan av C. Lindgren. 358

Grünzweig, F.E.Runeninschriften auf Waf fen. In -schriften vom 2. Jahrhundert n. Chr. bis ins Hochmittelalter. Anmälan av S. Fischer. 360 Hagerman, M. Det rena landet. Om konsten att

uppfinna sina förfäder. Anmälan av C. The -lian der.301

Heimann, C. Förflutna rum. Landskapets neoli-tisering i sydvästra Värmland. Anmälan av H. Glørstad. 223

Heimdahl, J. Urbanized nature in the past. Site formation and environmental development in two Swedish towns, AD1200–1800. An mä lan av J. Sidell. 368

Herschend, F. Ackulturation och kulturkonflikt. Fyra essäer om järnåldersmentalitet. Anmä -lan av M. Lerche Nielsen. 299

Holm, J.(red.). Neolitiska nedslag – arkeologiska uppslag. Anmälan av M. Rundkvist. 55 Holtorf, C. From Stonehenge to Las Vegas. Ar

-chaeology as Popular Culture. Anmälan av A. Högberg. 294

Hübner, E. Jungneolithische Gräber auf der Jütischen Halbinsel. Typologische und

chro-Fornvännen 101 (2006)

(4)

nologische Studien zur Einzelgrabkultur. An -mälan av L. Larsson. 296

Johnsen, B. The cosmic wedding. A new inter preta tion of South Scandinavian rock car -vings, Stonehenge, and other manifestations of Bron ze Age religion. Anmälan av K. Sogn -nes. 229

Kaliff, A. & Tagesson, G. (red.). Liunga. Kau pinga. Kulturhistoria och arkeologi i Lin köpings -bygden. Anmälan av M. Rundkvist. 227 Knutsson, H.(red.). Coast to coast – arrival. Re

-sults and reflections. Proceedings of the final Coast to Coast Conference, 1–5 October 2002 in Falköping, Sweden. Anmälan av M. Rundkvist. 55

Kraft, J.Ledung och sockenbildning. Anmälan av L. Gahrn. 220

Kristjánsdóttir, S. The awakening of Chris tia nity in Iceland. Discovery of a timber church and graveyard at Þórarinsstaðir in Seyðis fjörður. Anmälan av A. Sanmark. 209

Lang, V. & Laneman, M. (red.). Archaeo logical research in Estonia 1865–2005. An mä lan av H. Bolin. 363

Milstreu, G. & Prøhl, H. (red.). Prehistoric pic-tures as archaeological source. Förhistoriska bilder som arkeologisk källa. Anmälan av I-M. Back Danielsson. 45

Monié Nordin, J.När makten blev synlig – sen-medeltid i södra Dalarna. Anmälan av M. Hans son. 221

Müller-Wille, M. (red.). Zwischen Tier und Kreuz. Untersuchungen zur wikinger zeit lichen Or -na mentik im Ostseeraum. Anmälan av M. Neiß. 50

Nybo Rasmussen, J. Die Franziskaner in den Nor -dischen Ländern im Mittelalter. Anmä lan av G. Tagesson. 206

Painted altar frontals of Norway. Vol. 1 –3. An -mälan av P. Tångeberg. 211

Patterson, T.C. Marx's ghost. Conversations with archaeologists. Anmälan av F-A. Stylegar. 41 Roeck Hansen, B. (red.). Nationalutgåva av de

äldre geometriska kartorna. Konferens i Stock -holm 27–28 november 2003. Anmälan av E. Gräslund Berg. 59

Sjöberg, J.E. Att återerövra det förflutna. Georg F.L. Sarauw. Botanikern som blev arkeolog. Anmälan av J. Wigforss. 219

Skaarup, J. & Grøn, O. Møllegabet II. A sub-merged Mesolithic settlement in southern Denmark. Anmälan av B. Nilsson. 52 Skoglund, P.Vardagens landskap – lokala per s pek

tiv på bronsålderns materiella kultur. An mä -lan av C. Prescott. 70

Stene, K. m.fl. (red.). »Utmarkens grøde». Mell om registrering og utgravning i Grå fjell om -rådet, Østerdalen. Anmälan av L. Hägg ström. 293

Svearikets tillkomst – än en gång. – Hur gick det till egentligen? Ett seminarium arrangerat av arbetsgruppen Långhundraleden. Anmä lan av B. Arrhenius. 361

Thålin Bergman, L. & Arrhenius, B. Weapon in -vestigations. Helgö and the Swedish hinter-land. Anmälan av I. Martens. 68

Vogt, D. Helleristninger i Østfold og Bo huslän. En analyse av det økonomiske og politiske landskap. Anmä lan av T. B. Lars son. 366

Fornvännen 101 (2006)

References

Related documents

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden till nästa årsstämma vid ett eller fl era tillfällen besluta om förvärv av bolagets egna aktier, innefattande rätt

För elva år sedan hade Clas Ohlson fem butiker, cirka 400 medarbetare och en försäljning på 500 miljoner kronor.. Nu växer vi med lika mycket eller mer

portionen mellan dessa verktygs tyngd, ifall de varit yxor, och skafthålens diameter, ett förhållande, som kraftigt talar för, att vi här icke i regel hafva framför oss några yxor,

2 § Har panträtt i fast egendom upplåtits och var upplåtaren ej rätt ägare till egendomen på den grund att hans eller någon hans företrädares åtkomst var ogiltig eller av

1) Det är oförenligt med artikel 7.1 i rådets direktiv 93/104/EG av den 23 november 1993 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden att en del av den lön som betalas ut

5 700 000 euro för leverans av bränsle (varav 4/5 eldningsolja och 1/5 metan), 1 000 000 euro för underhåll av värmeanläggningar och 1 750 000 euro för anpassning till

Tidigare har en relief med Marie kröning i Kalmar museum (II. Cornell) samt en apostel från Qothem (Roosval) satts i samband med Stenrat. Gothemsaposteln är emellertid

"Arbetsanteckningar" i ett medeltida altarskåp. Bland de konstföremål, som år 1926 undergingo konservering hos kon- servatorn Oscar Svensson i Stockholm, märkes ett