• No results found

sommarbokenläsbingokort 0-5 år 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "sommarbokenläsbingokort 0-5 år 2020"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

mini 2020 mini 2020

förnamn efternamn

ålder postadress postnummer och ort

ljusdal.se Läs tillsammans med

dina vuxna i sommar!

Hämta ditt LÄSBINGO på biblioteket eller bokbussen och fyll det med härlig sommarläsning.

Du kan även fylla i läsbingot på ljusdal.se/bibliotek.

Utlottning av böcker och presentkort på bokhandeln.

Diplom och bokmärke till alla deltagande barn.

Lämna in senast 31 augusti.

TREVLIG SOMMARLÄSNING!

Lästips på www.helgebiblioteken.se Om du inte kan komma till biblioteket: Beställ

gärna en bokpåse från Ljusdals bibliotek.

bibliotek@ljusdal.se, 0651-180 01

LÄSBINGO 0-5 år

VÄND FÖR LÄSBINGO

VÄND FÖR LÄSBINGO

(2)

HÖGLÄSNING GÖR S TOR SKILLNAD! Läs tillsammans och kr yssa ö ver rut orna allt e fter som st i s olen st en re gnig sommard ag st p å str anden st under ett b ord

st en fakt ab ok st p å en onsd ag st p å en fav oritpl ats st p å en fil t

References

Related documents

Det finns två huvudtyper av dessa mynt näm- ligen globpiastrar (Fig l.) och byst- piastrar (Fig 3.).. Mexiko producerade mer än 441 millioner av dessa väl- kända mynt med

Sverigedemokraterna har alltid varit ett EU-kritiskt parti och även om en förändrad inställning kan skönjas framställs fortfarande samma typ av kritik som funnits sedan

För många glest befolkade kommuner har, även om besöksintresset för våra skyddade områden växer, en negativ utveckling av sysselsättningen och skatteintäkterna. Dessa kommuner

För att kunna tillförsäkra medborgare och företag en hög servicenivå på rimliga kostnadsnivåer ser vi att staten behöver ge PostNord förutsättningar att kunna göra så..

Regeringens egna skrivningar i kommittédirektivet om att distribution av tidningar är viktig ur ett demokratiperspektiv och att idag är utdelning via ordinarie postgång en

Med en egen maskinpool så kan rätt maskiner för våra förutsättningar och vårt klimat anskaffas och styras till bästa möjliga beläggning över hela landet som då ger en

Arbetsmarknadsförvaltningen ser positivt på förslaget och anser att det för individen skulle innebära bättre förutsättningar att kunna visa sitt kunnande efter en validering

I Sörmland sågs för alla preparat utom tramadol en tendens till minskning i förskrivningen 2016 jämfört med 2015 på samtliga deltagande enheter. Trenden var att förskrivningen var

Ärenden som inte tagits med i styrelsens förslag till dagordning får ändå behandlas efter särskilt beslut av ombudsmötet med minst två tredjedels majoritet av hela

Eggen har vinkeln 5° och måste h ållas vass. och an vänd s i finkornig jord är detta vanligtvis möjligt även v id neddrivning genom hejning. Vid borrning i grusigt-

»Eine fahrend e ordinaire Post ist, w enn J ahr aus und ein, an gewissen Tag und Su n de ein bedeckt oder undb edeckt er auf reisende P ersonen und Guter zugleich

D€kamdt Faleu Ety

Orsaken till detta var att styrelsen ville att skogs ä garna skulle kunna ha en!. nära kontakt med sin l

Ingen kunde ha drömt om att vi skulle komma med sådana mängder skor och kläder, att det skulle räcka till alla.. Vi tackade också för oss,

Sveaskogs/Fastlghetsverkets utförsäljningar av all skogsmark - oavsett areal - till privatpersoner inte få r ske utan hänsyn till rennäringensbehov. Samebyarna och Sametinget måste

ZOEGAS KAFFE ZOEGAS KAFFE 450 gram, Blue Java, Intenzo, Mezzo, Skånerost, Dark

På grund av den skada som Länsstyrelsen anser att skarvens predation orsakar på fisket, genom att vissa för fisket ekonomiskt viktiga bestånd inte tål det predationstryck

Vad Dante själv skulle tänkt om festen, skulle vara roligt att veta. Många och granna ord talades över honom på olika platser i staden. Hans bildstod var lager- smyckad och på

mande, mot lyckans härliga tusenårsrike, som de högst utvecklade af alla tiders ungdom alltid drömt om oeh som de skola fortfara att drömma om i årtusenden ännu.

delas dels muntligt, dels genom att eleverna får ta del av gällande författningar och föreskrifter så att de får en helhetsbild av mål och medel.. 2) Om delning av klass,

Brage är dock skaldekonstens gud, vilket skulle göra honom till Apollon eller Orfeus motsvarighet (se ovan under de två föregående visanalyserna) men inte heller det tycks vara

 Huvudbyggnader ska uppföras i en våning med inredd vind med en byggnadsarea om cirka 115 kvm och en bruttoarea på cirka 190 kvm eller två våningar utan inredd vind med

Kilbrink (2008) skriver att elever som får arbeta i grupp ges pedagogiska vinster, genom att eleverna får chansen att uttrycka sig och hjälpa varandra för en tydligare förståelse