Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2018-09-19, MBN § 134.pdf Pdf, 51.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Download (0)

Full text

(1)

Sammanträdesprotokoll 1(4)

Sammanträdesdatum 2018-09-19 Miljö- och byggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Tunasalen, stadshuset Vimmerby 19 september 2018 kl. 9.00-9.10

Beslutande Se särskild närvarolista

Övriga deltagande Anders Helgée, miljö- och byggnadschef

Karin Schultz, nämndsekreterare Klas Svensson, avdelningschef Gabriel Helgesson

Utses att justera Bo Svensson

Underskrifter Paragrafer 134

Sekreterare ……….

Karin Schultz

Ordförande ……….

Lennart Davidsson

Justerande ……….

Bo Svensson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-09-19

Datum för anslags 2018-09-19 Datum för anslags 2018-10-12

uppsättande nedtagande

Förvaringsplats av protokollet Miljö- och byggnadsförvaltningen

Underskrift ……….

Karin Schultz

(2)

Sammanträdesprotokoll 2(4)

Sammanträdesdatum 2018-09-19 Miljö- och byggnadsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ärendelista 2018-09-19

Närvarolista

§ 134 Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 Rönnbärsgatan, Vimmerby kommun. Antagande

(3)

Sammanträdesprotokoll 3(4)

Sammanträdesdatum 2018-09-19 Miljö- och byggnadsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA

Ledamot Tjänstgörande ersättare

Närvar- ande

§

Ja Nej

§

Ja Nej

§

Ja Nej

1 Lennart Davidsson, KD X

2 Lars-Inge Green, S X

3 Sievert Andersson, M X

4 Ulf Larsson, C X

5 Konny Bogren, S X

6 Martin Rydén, S X

7 Johan Blomberg, M

8 Anders Sundberg, S X

9 Bo Svensson, C X

10 Annika Fundin, MP X

(4)

Sammanträdesprotokoll 4(4)

Sammanträdesdatum 2018-09-19 Miljö- och byggnadsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 Rönnbärs- gatan, Vimmerby kommun. Antagande

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överlämna detaljplan för del av Vimmerby 3:3 Rönnbärsgatan, Vimmerby kommun till kommun-

fullmäktige för antagande.

Lagstöd

PBL 5 kap 27-32 §§ Antagandet av en detaljplan.

Motivering till beslut

I kommunens fördjupade översiktsplan för Vimmerby ska ny bebyggelse möjliggöras genom förtätning av staden inom gång- och cykelavstånd från stadskärnan, med närhet till rekreationsområden, skola och idrotts-

anläggningar. Detaljplanen skapar byggrätt för flerbostadshus på en central plats där trycket och behovet av bostäder är stort. Målet med detaljplanen är att ge utrymme för den stadsmässiga gestaltningen i enlighet med gestaltningsprogrammet Vackra Vimmerby.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att förtäta området och möjliggöra för ett nytt flerbostadshus.

Ärendebeskrivning

Detaljplanen har varit på samråds- och granskningsremiss under våren och sommaren. Fem yttranden har kommit in och de föranledde vissa

förtydliganden i planhandlingarna i enlighet med granskningsutlåtandet.

Detaljplanen bedöms vara klar för att antas enligt PBL 5 kap 27-32 §§.

Beslutsunderlag Plankarta

Planbeskrivning Granskningsutlåtande Skickas till

Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsavdelningen

MBN § 134/2018 Dnr MBN 2017-1203

Figure

Updating...

References

Related subjects :