• No results found

upprör i andra länder

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "upprör i andra länder"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Arbetaren 6/2009 Reportage 11

framför sig i syfte att kunna sänka taxorna lämnar man i praktiken över till kommande generationers stockholmare att städa upp efter vår generation”, rasar S, V och MP i styrelseprotokollen.

– Problemet är att det här inte behöver slå igenom ekonomiskt i sommar eller nästa sommar, det kan ta fem, tio år innan man ser effekterna och då är det kanske en annan politisk regim som får på nöten för det. För mig saknar det motstycke. Jag har bevakat den här branschen i snart tjugo år och har aldrig sett något liknande, säger Erik Winnfors.

Ett argument för renodlingen och ned- skärningarna var att vatten och avloppstax- an skulle sänkas, något som aldrig har varit en politisk fråga, påpekar han.

– Stockholm hade redan en av de lägsta avgifterna i landet och det finns undersök- ningar gjorda som visar att stockholmarna inte alls tycker att den är för hög, konstate- rar Erik Winnfors.

När frågan om hur efterlängtad en taxesänk- ning egentligen var går vidare till Erik Wassén, folkpartistisk ordförande i styrelsen för Stockholm Vatten, slår han ifrån sig.

– Det är märkligt att vi som vill hålla nere en avgift som drabbar lågin-

komsttagare alltid måste försvara det gent- emot er på vänsterkanten. Om det är någon i Stockholms stad som är betjänt av en låg avgift är det väl de hushåll som har lite pengar? säger han.

Några tankar på att gå vidare och privat- isera själva driften av vattnet i Stockholm finns inte, menar Erik Wassén. Men han är nöjd med de avstyckningar som gjorts.

– Målsättningen med Stockholm Vatten är att vi ska syssla med det som bolaget är bra på, nämligen vatten- och avloppstjäns- ter, det är kärnverksamheten.

Argumenten om att besparingarna inne- bär att man skjuter en kostnad framför sig ger han heller inte mycket för.

– Ja, om femtio år kommer det att fin- nas ett större underhållsbehov. Men varför ska vi byta ut ledningar nu som behöver bytas om femtio år?

I andra delar av världen tycks det ju gå åt motsatt håll: en återkommunalisering?

– Ja, det är möjligt. Men i Stockholm går det åt rätt håll.

TRANSFORMATIONEN AV Stockholm Vatten är ingenting som har gått resten av Europa obemärkt förbi. Oroliga forskare från andra länder har hört av sig och undrat vad som händer med bolagets internationella verksamhet, som har haft gott rykte. Den tyske vattenaktivisten David Hachfeld, aktiv i Attac och Berlin Water Table, säger att även den europeiska vattenrörelsen är brydd över Stockholms vägval.

– Stockholm Vatten har varit känt i hela

Europa som ett vattenbolag som fungerade enormt bra. Varför då sälja ut delar av det?

Att det bara är ”sidoverksamheter” som sålts ut och inte rubb och stubb ser han inte som någon större lindring.

– Privatisering är negativ eftersom vattenförsörjning inte ska vara något man kan tjäna på – i något led. Effekterna av out- sourcing är desamma som att privatisera helt, även om de är lite mindre synliga.

PER LEFVERT DRAR PÅ SIG sin illgula jobbjacka igen och gör sig beredd att återgå till arbetet bland stadens vattenrör. Han säger att han märker av nedskärningarna av underhålls- budgeten, men än så länge inte så mycket.

– Förhoppningsvis är det en nedslim- ning nu, i ett eller två eller tre år till. Sedan måste man nog tänka om. Om fem, tio år skulle ledningarna kunna gå sönder mer och mer och då finns det ju risker.

SARA JESWANI sara.jeswani@arbetaren.se

upprör i andra länder

Erik Wassén

Bolaget Stockholm Vatten började styckas upp och säljas av efter maktskiftet 2006. Tanken var att rationalisera och fokusera på kärnverksamheten.

FOTO: JAN-ÅKE ERIKSSON

References

Related documents

På denna mark gäller dock till skillnad från marken ovanför odlingsgränsen inte de särregler i 32 och 34 §§ rennärings- lagen som skyddar samebymedlemmars rätt och ger

Både Anderberg, af Klintberg och Mattsson i Fula Visboken (1977) och Lantz i Folkets Visor (1984) skriver utförligt att fulvisan inte utgör någon egen genre utan består av

De hade deltagit i den stora diskussionen under kulturrevolutionen. Hon hade kritiserat funktionärerna. De hade börjat bli ämbetsmän. De hade börjat dra sig för att arbeta ute

I början behöver den sjuke och hans eller hennes närstående i första hand tid och möjlighet att prata om sina känslor ‒ när det känns bra för dem att göra det.. Under

Upplägget i landöversikterna är detsamma för alla länder, och redogör för stadspolitikens mål och inriktning, strategier och program, nationella aktörer,

Ett exempel är ”San-En-Nashin Industrial Cluster” som är ett initiativ startat 2002 av METI med två huvudsyften: För det första att understödja samarbete mellan

Om landstinget skulle bli osäkert på om den vårdsökande är berättigad till nödvändig vård till vanlig patientavgift, t.ex. EU-kortet eller det provisoriska intyget saknas eller är

Kodinstruktion: Personifiering i detta fall innebär att det finns någon privatperson som läsaren kan identifiera sig med eller förmänskligar en auktoritet så att det är lättare