Stationssamhälle 2.0 – Överföring av budgetFörslag till beslut

Download (0)

Full text

(1)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)

Version Dnr

2018-03-15 TN 2018/147

Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunservice gata/park

Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se

Tekniska nämnden

Stationssamhälle 2.0 – Överföring av budget

Förslag till beslut

 Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige överföra 17,25 mnkr från kommunstyrelsen till tekniska nämnden för genomförandet av projektet Stationssamhälle 2.0 –

genomförandet av det regionala superbusskonceptet.

 Föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen i samband med överföring av budget bilda en ny styrgrupp mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden för genomförande av projekt Stationssamhälle 2.0.

Sammanfattning av ärendet

Projektet Stationssamhälle 2.0 – en del av det regionala superbussprojektet övergår i produktion och det krävs en ny organisation för ett effektivt genomförande. Därför föreslås

överföring av budget samt ansvar och befogenheter för projektet från kommunstyrelsen till tekniska nämnden.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Projektet Stationssamhälle 2.0 – en del av det regionala superbussprojektet övergår i produktion och det krävs en ny organisation för ett effektivt genomförande. Hittills har de flesta beslut tagits i kommunstyrelse och kommunfullmäktige och ekonomin har till stora delar legat hos kommunstyrelsen.

(2)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE 2 (4)

Version Dnr

2018-03-15 TN 2018/147

Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunservice gata/park

Idag finns medlen som är kopplade till projektet både under

kommun-styrelsen och tekniska nämnden och det finns en styrgrupp med uppdrag att driva projektet (kommunstyrelsens arbetsutskott) samtidigt som de formella besluten som behöver tas framöver sorterar under tekniska nämnden.

För att göra beslutsgången tydlig och för att effektivisera

hanteringen föreslås därför att i samband med överföring av budget bilda en ny styrgrupp mellan kommunstyrelsen och tekniska

nämnden för genomförande av projekt Stationssamhälle 2.0 och att de medel som finns kvar hos kommunstyrelsen överförs till tekniska nämnden.

I projektbudgeten för Stationssamhälle 2.0 – en del av det regionala superbussprojektet finns följande poster:

Kommunala medel:

 Kommunstyrelsen – 500 tkr.

500 tkr är avsatta för framtagande av förslag. Medlen är förbrukade under 2017.

 Kommunstyrelsen – 250 tkr

250 tkr avsattes av kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-13, § 216, för upphandling av extern specialist inom entreprenadrätt för upprättande av förfrågningsunderlag till en totalentreprenad.

Medlen är förbrukade under 2017 och 2018.

 Tekniska nämnden – 3 mnkr

(3)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE 3 (4)

Version Dnr

2018-03-15 TN 2018/147

Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunservice gata/park

Kommunfullmäktige avsatte 3 mkr till tekniska nämnden 2017-08- 28, § 99, varav 2 mkr avser projekteringskostnader och 1 mkr avser finansiering av en projektledare.

 Kommunstyrelsen – 17,25 mnkr

I kommunens budget är 17,25 mnkr avsatta för att finansiera entreprenadkostnader i projektet.

 Medfinansiering från Trafikverket och Skånetrafiken:

Tekniska nämnden – maximalt 17,25 mkr i motfinansiering

Trafikverket medfinansierar 50 % av entreprenadkostnaderna upp till 17,25 mnkr. Hittills är 8,625 mnkr utbetalade till tekniska nämnden.

 Tekniska nämnden – 2,8 mnkr i bidrag och maximalt 2,6 mnkr i motfinansiering

Skånetrafikens åtgärder har preciserats i en dialog mellan kommunen och Skånetrafiken. De finansierar några till 100 % och värdet av de åtgärderna är uppskattade till 2,8 mnkr och så finns åtgärder som de finansierar till 50 % och värdet av den medfinansieringen uppskattas till 2,6 mnkr. Hittills är 2,624 mnkr utbetalda till tekniska nämnden.

Förvaltningens förslag till beslut

 Föreslå tekniska nämnden föreslå kommunfullmäktige överföra 17,25 mnkr från kommunstyrelsen till tekniska nämnden för genomförandet av projektet Stationssamhälle 2.0 – genomförandet av det regionala superbusskonceptet.

 Föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen i samband med överföring av budget bilda en ny styrgrupp mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden för genomförande av projekt Stationssamhälle 2.0.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2017- 08-28 § 99

(4)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE 4 (4)

Version Dnr

2018-03-15 TN 2018/147

Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunservice gata/park

Beslutet skickas till Kommunstyrelsen

Åsa Ratcovich

Samhällsbyggnadsch ef

Mikael Wallberg Planering- och utvecklingschef

Anders Jönsson Gata/parkchef

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :