• No results found

§ 185Medborgarförslag om gång- och cykelväg längs Christian Kruses väg Beslut

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "§ 185Medborgarförslag om gång- och cykelväg längs Christian Kruses väg Beslut"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sida

PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)

Sammanträdesdatum

2017-05-23 – 2017-05- Kommunstyrelsens arbetsutskott 24

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/580

§ 185Medborgarförslag om gång- och cykelväg längs Christian Kruses väg

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

-Avslå förslaget att anlägga farthinder enligt gällande Policy för hastighetsdämpande åtgärder.

-Medborgarförslaget anses härmed besvarat.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har beslutat 2017-01-30, § 12, att medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning gällande Gång- och

cykelväg längs Christian Kruses väg.

Medborgarförslaget tar upp följande synpunkter:

-Trafiken på Christian Kruses väg håller inte hastighetsbegränsningen 40 km/h utan snarare 70 km/h. Detta är speciellt på morgon och eftermiddag då det är många stressade föräldrar som ska hämta/lämna sina barn på Regnbågens förskola.

-Många gator har smalnats av och gång- och cykelvägar har anlagts, vilket saknas på Christian Kruses väg, trots att det är många som rör sig här bl a äldre från Källhaga, föräldrar med barn, hundar, cyklister och personer som joggar m fl.

-Gatan kompletteras med farthinder för att minska hastigheten då gatans bredd och avsaknaden av korsningar inbjuder till höga hastigheter.

Kommunservice gata/park har studerat situationen på Christian Kruses väg.

Parallellt med Christian Kruses väg finns det en friliggande gång- och cykelväg samt bra kopplingar till denna. Med detta som bakgrund finner inte gata/park motiv att vidta några åtgärder då dessa parallella vägar är ett mycket bättre alternativ för oskyddade trafikanter. Generellt är gata/park restriktiva med att anlägga farthinder eftersom det kan uppstå följdeffekter av detta såsom buller till följd av fordon som bromsar och accelererar.

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens beslut 2017-04-27, § 80.

Policy för hastighetsdämpande åtgärder, beslutad i tekniska nämnden 2013-04-25.

(2)

Sida

PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)

Sammanträdesdatum

2017-05-23 – 2017-05- Kommunstyrelsens arbetsutskott 24

Justerande Utdragsbestyrkande

Forts. § 185

Gång- och cykelvägsnät.

Kommunfullmäktiges beslut 2017-01-30, § 12.

Medborgarförslag daterad 2016-12-10.

_____

References

Related documents

Med utgångspunkt från att sträckan vidare österut mot Åre kommer att bebyggas med gång- och cykelväg så kommer sträckningen att vika upp något från väg 638 för att

GC-Vägen projekteras för att klara en säker väg för de oskyddade trafikanterna.. Projekteringen ska göras för

Ett PM har tagits fram i detta projekt avseende massor som behöver hanteras i projektet, PM Masshanteringsanalys ( 0T140001). Projektet kommer att medföra ett massöverskott.

Situationen för gående förbättras avsevärt i anslutning till Hjärups tätort genom anläggning av cykelväg öster om väg 852 mellan Kyrkstigen och Stora Uppåkravägen

Detta gestaltningsprogram ingår i vägplan för Väg 53, Södra infarten till Eskilstuna, som om- fattar en cirka fyra kilometer lång vägsträcka, söder om Eskilstuna stad..

medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning gällande Gång- och cykelväg längs Christian Kruses väg.. Medborgarförslaget tar upp

Kommunfullmäktige har beslutat 2017-01-30, § 12, att medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning gällande Gång- och.. cykelväg längs Christian

medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning gällande Gång- och cykelväg längs Christian Kruses väg.. Medborgarförslaget tar upp