• No results found

§ 185Medborgarförslag om gång- och cykelväg längs Christian Kruses väg Beslut

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "§ 185Medborgarförslag om gång- och cykelväg längs Christian Kruses väg Beslut"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Sida

PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)

Sammanträdesdatum

2017-05-23 – 2017-05- Kommunstyrelsens arbetsutskott 24

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/580

§ 185Medborgarförslag om gång- och cykelväg längs Christian Kruses väg

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

-Avslå förslaget att anlägga farthinder enligt gällande Policy för hastighetsdämpande åtgärder.

-Medborgarförslaget anses härmed besvarat.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har beslutat 2017-01-30, § 12, att medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning gällande Gång- och

cykelväg längs Christian Kruses väg.

Medborgarförslaget tar upp följande synpunkter:

-Trafiken på Christian Kruses väg håller inte hastighetsbegränsningen 40 km/h utan snarare 70 km/h. Detta är speciellt på morgon och eftermiddag då det är många stressade föräldrar som ska hämta/lämna sina barn på Regnbågens förskola.

-Många gator har smalnats av och gång- och cykelvägar har anlagts, vilket saknas på Christian Kruses väg, trots att det är många som rör sig här bl a äldre från Källhaga, föräldrar med barn, hundar, cyklister och personer som joggar m fl.

-Gatan kompletteras med farthinder för att minska hastigheten då gatans bredd och avsaknaden av korsningar inbjuder till höga hastigheter.

Kommunservice gata/park har studerat situationen på Christian Kruses väg.

Parallellt med Christian Kruses väg finns det en friliggande gång- och cykelväg samt bra kopplingar till denna. Med detta som bakgrund finner inte gata/park motiv att vidta några åtgärder då dessa parallella vägar är ett mycket bättre alternativ för oskyddade trafikanter. Generellt är gata/park restriktiva med att anlägga farthinder eftersom det kan uppstå följdeffekter av detta såsom buller till följd av fordon som bromsar och accelererar.

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens beslut 2017-04-27, § 80.

Policy för hastighetsdämpande åtgärder, beslutad i tekniska nämnden 2013-04-25.

(2)

Sida

PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)

Sammanträdesdatum

2017-05-23 – 2017-05- Kommunstyrelsens arbetsutskott 24

Justerande Utdragsbestyrkande

Forts. § 185

Gång- och cykelvägsnät.

Kommunfullmäktiges beslut 2017-01-30, § 12.

Medborgarförslag daterad 2016-12-10.

_____

References

Related documents

Tillgängligheten för kollektivtrafiken ökar genom anläggande av busshållplatser med yta för möjligt väderskydd i anslutning till gång- och

Läggs gång och cykelvägen längs med vägens söd- ra sida berörs Marstrand 56, en äldre kajanläggning, som ligger där vägen angör Koön på Mittsunds västra strand..

Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter kommer att förbättras väsentligt när gående och cyklister får en separat gång- och cykelväg, till skillnad från idag då de

Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter kommer att förbättras väsentligt när gående och cyklister får en separat gång- och cykelväg, till skillnad från idag då de

Syftet med samrådsredogörelsen är att redogöra för de synpunkter som kommit in till Trafikverket rörande den planerade gång- och cykelvägen längs väg 226.?. 5 Vad

I detta alternativ föreslås att gång- och cykelvägen fortsätter nära väg 94 på den södra sidan av vägen och ansluter till Idrottsvägen i Korsträsk alternativt att gång-

Från Älvsbyn fram till denna korsning finns idag en belyst gång- och cykelväg men sträckan vidare till Korsträsk saknar en trygg förbindelse för oskyddade trafikanter?.

I sektion 1/840 korsar gång- och cykelvägen väg 1357 (Ålabodsvägen) till norra sidan om vägen för att inne i Glumslöv sedan ansluta dels till den befintliga gång- och cykelvägen

Vägplanen syftar till att utreda förutsättningarna och utformningen av en gång- och cykelväg längs väg 1357 från Glumslöv till Ålabodarna.. Detta i syfte att erbjuda en

En separat gång- och cykelväg längs 1357 förbättrar möjligheten för de boende i Ålabodarna och längs vägen att gå eller cykla till busshållplatser och tågstation i

GC-vägen ligger på samma sida som bostäderna längs Nybovägen vilket är positivt då man går/cyklar intill bostäderna och de boende i området inte behöver korsa väg

Andelen fordonstrafik bedöms endast marginellt minska och därmed kommer utsläpp till luft och bullerstörningar för boende längs sträckan att i princip för- bli de samma som om

Andelen fordonstrafik bedöms endast marginellt minska och därmed kommer utsläpp till luft och bullerstörningar för boende längs sträckan att i princip för- bli de samma som om

Med utgångspunkt från att sträckan vidare österut mot Åre kommer att bebyggas med gång- och cykelväg så kommer sträckningen att vika upp något från väg 638 för att

GC-Vägen projekteras för att klara en säker väg för de oskyddade trafikanterna.. Projekteringen ska göras för

Ett PM har tagits fram i detta projekt avseende massor som behöver hanteras i projektet, PM Masshanteringsanalys ( 0T140001). Projektet kommer att medföra ett massöverskott.

Situationen för gående förbättras avsevärt i anslutning till Hjärups tätort genom anläggning av cykelväg öster om väg 852 mellan Kyrkstigen och Stora Uppåkravägen

Detta gestaltningsprogram ingår i vägplan för Väg 53, Södra infarten till Eskilstuna, som om- fattar en cirka fyra kilometer lång vägsträcka, söder om Eskilstuna stad..

medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning gällande Gång- och cykelväg längs Christian Kruses väg.. Medborgarförslaget tar upp

Kommunfullmäktige har beslutat 2017-01-30, § 12, att medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning gällande Gång- och.. cykelväg längs Christian

medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning gällande Gång- och cykelväg längs Christian Kruses väg.. Medborgarförslaget tar upp

Förslaget är att anlägga trottoar/cykelbana längs Christian Kruses väg för att öka

Förslagsställaren vill att kommunen anlägger en gång- och cykelbana längs med Gorsingeholmsvägen från Ulvhäll till Lötladugården en sträcka på cirka 3 km för att få