• No results found

Osby 25:18 (Osby Tappavittsvägen 32) – Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus Förslag till beslut

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Osby 25:18 (Osby Tappavittsvägen 32) – Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus Förslag till beslut"

Copied!
8
0
0

Full text

(1)

Hörby kommun 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4| Tel: 0415-37 80 00| Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se

Bygg- och miljönämnden

Osby 25:18 (Osby Tappavittsvägen 32) –

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus

Förslag till beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av fritidshus.

Beslutet är fattat med stöd av 9 kap 31 § Plan- och bygglagen.

Avgift enligt antagen taxa är 23 055 kr.

Kontrollansvarig är Magnus Grönvall, Ekastorp 4406, 242 94 Hörby.

Upplysning

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

Beslutet om bygglov kommer att kungöras i Post- och inrikes tidningar. Vi kommer även meddela berörda grannar att du fått bygglov.

Du får inte börja bygga innan det har gått fyra veckor från att beslutet har kungjorts i Post- och inrikes tidningar. Normalt kungör vi beslutet två vardagar efter beslutsdatumet för ditt lov. Du får inte påbörja arbetet innan du har fått ett startbesked från oss.

(2)

För ditt ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Du kan beställa utstakning av byggnadens läge genom Geoinfo Mittskåne på bifogad blankett. Du kan även välja att anlita en annan med mätningsteknisk kompetens. Om du anlitar annan mättekniker ska denna godkännas av Geoinfo Mittskåne. Du beställer lägeskontrollen genom Bygg & Miljö på bifogad blankett. Geoinfo Mittskåne tar betalt för utstakning och lägeskontroll separat.

Om du ska göra ett ingrepp i ett biotopskyddat objekt (till exempel en stengärdsgård) ska du ta kontakt med Länsstyrelsens naturvårdsenhet för att ansöka om dispens.

Du ska lämna in en ansökan till Mittskåne Vatten för installation av vatten och avlopp i en ny byggnad.

Ditt bygglov måste påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag då beslutet fått laga kraft. Du har påbörjat ditt bygglov när du har fått ditt startbesked. Påbörjar du inte ditt lov inom två år slutar lovet att gälla.

Hur du överklagar

Detta beslut kan överklagas. Du ska skriva överklagan till Länsstyrelsen i Skåne, men skicka den till Hörby kommun, Bygg- och miljönämnden, 242 80 Hörby. Bygg- och miljönämnden måste ha fått din överklagan senast 3 veckor efter den dag du tog del av beslutet för att kunna pröva den. Har överklagan kommit in i rätt tid kommer den att skickas vidare till

länsstyrelsen.

Hur du utformar överklagandet

Ange vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets beslutsdatum, diarienummer och fastighetsbeteckning.

Skriv att du överklagar beslutet, varför du tycker att beslutet är fel och hur du vill att beslutet ska ändras.

Bifoga handlingar eller annat som du tycker stöder din uppfattning.

Underteckna skrivelsen och förtydliga namnteckningen.

Ange ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Övrig information

Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna överklagan. Skicka i så fall med en fullmakt.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan om bygglov inkom ursprungligen 2017-03-28 på fastigheten Osby 25:18. Ursprunglig ansökan gällde en tillbyggnad och ombyggnad av

fritidshus. Vid granskning konstaterades att fastigheten ligger inom

(3)

strandskyddat område, och den sökande rekommenderades att lösa frågan gällande strandskydd innan denne gick vidare med ansökan om bygglov.

Strandskyddsdispens med en tomtplatsavgränsning meddelades av kommunstyrelsen 2018-03-12, vilket sökande överklagade. Sökande meddelade att de ville ha bygglovsansökan på is i väntan på slutligt besked.

Sökande lämnade in nya handlingar till sin ansökan om bygglov 2020-11-16.

Fastigheten Osby 25:18 ligger utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen bebyggelse. Fastigheten berörs inte av några skydd förutom strandskydd.

Föreslagen åtgärd innebär att befintligt fritidshus på 31 m² ersätts med ett nytt fritidshus på 209 m². Byggnaden placeras på fastighetens sydvästra hörn och ligger inom tomtplatsavgränsningen enligt strandskyddet. Färdig golvhöjd är satt till +57,2 m ö h, vilket bedöms vara tillräckligt för att skydda byggnaden vid en eventuell översvämning.

Berörda grannars har hörts i enlighet med 9 kap 25 § Plan- och bygglagen.

Ingen erinran har inkommit.

Remisser har skickats till Mittskåne Vatten och kommunekologen. Svar inkom från kommunekolog utan erinran. Yttrande har inkommit från Mittskåne vatten med viss erinran, sökande har anpassat ansökan efter yttrandet.

Förslag till beslutsmotivering

Föreslagen åtgärd bedöms passa väl in på platsen och har placerats väl på fastigheten. Byggnaden är anpassad till områdets karaktär. Tomten och byggnaden bedöms utföras på ett sådant sätt att naturligt översvämmande vatten inte kommer skada byggnaden. Åtgärden bedöms uppfylla

utformningskraven i 2 och 8 kap Plan- och bygglagen. Bygglov kan därmed beviljas i enlighet med 9 kap 31 § Plan- och bygglagen.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Ansökan om bygglov inkom ursprungligen 2017-03-28 på fastigheten Osby 25:18. Ursprunglig ansökan gällde en tillbyggnad och ombyggnad av

fritidshus. Vid granskning konstaterades att fastigheten ligger inom strandskyddat område, och den sökande rekommenderades att lösa frågan gällande strandskydd innan denne gick vidare med ansökan om bygglov.

Detta för att säkerställa att bygglovet skulle kunna gå att utnyttja och att sökande inte betalade för ett lov som inte gick att använda. Sökande meddelade att de lade bygglovsärendet på is till dess att strandskyddsfrågan var utredd. Strandskyddsdispens med en tomtplatsavgränsning meddelades av kommunstyrelsen 2018-03-12. Sökande valde dock att överklaga beslutet i flera omgångar. Bygg & Miljö var i kontakt med sökande under flera tillfällen under denna tid för att kontrollera om de ville ha kvar sin ansökan om lov, vilket sökande meddelade att de ville. I början av 2020 kom sökande på besök

(4)

uppe på kontoret, och det konstaterades då att sökande missförstått beslutet om strandskyddsdispensen då denne trodde att de inte fått en dispens som tillät byggnation på fastigheten. Efter att ha tydliggjort för sökande vad strandskyddsdispensen innebar tillsammans med kommunekologen, lämnade sökande sedan in nya handlingar till sin ansökan om bygglov 2020-11-16.

Denna ansökan innebär att befintligt fritidshus rivs och ersätts med ett nytt större fritidshus.

Fastigheten Osby 25:18 ligger utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger som nämnt inom strandskyddat område men har fått dispens med tomtplatsavgränsning. Fastigheten berörs inte av några övriga skydd så som riksintressen eller kända fornlämningar.

Föreslagen åtgärd innebär att befintligt fritidshus på 31 m² rivs med hjälp av en anmälan och ersätts med ett nytt fritidshus på 209 m². Fritidshuset uppförs i en våning med sadeltak. Fasaderna utförs i en mörkgrå puts och taket kläs med en svart, tvåkupig betongpanna.

Byggnaden placeras på fastighetens sydvästra hörn och ligger inom

tomtplatsavgränsningen enligt strandskyddet. Färdig golvhöjd är satt till +57,2 m ö h, vilket bedöms vara tillräckligt för att skydda byggnaden vid en

eventuell översvämning. Sökande har meddelat att byggnaden ska kopplas på det kommunala VA-nätet.

Avgift tas ut enligt den gamla taxan antagen 2011 då ansökan kom in 2017 innan den nya taxan börjat gälla.

Ärendets beredning

Då fastigheten ligger utanför detaljplanerat område har berörda grannars hörts i enlighet med 9 kap 25 § Plan- och bygglagen. Ingen erinran har inkommit.

Remisser har skickats till Mittskåne Vatten och kommunekologen.

Svar inkom från Mittskåne Vatten 2020-12-22. De meddelar att fastigheten ligger inom verksamhetsområde för spillvatten och dricksvatten.

Spillvattenförsörjningen sker genom så kallat vakuumsystem vilket kräver att

(5)

en brunn placeras inne på fastigheten. För att säkra underhåll och

reparationsarbeten ska det vara farbar väg fram till 2 meter från brunnen.

Dagvattenförsörjning ansvarar sökande för själv då det ligger utanför verksamhetsområde för dagvatten. Mittskåne Vatten vill upplysa om att SMHI har beräknat en högsta vattennivå med 100 års återkomsttid i Östra Ringsjön till +55,45+/- 0,1 meter. Detta gör att marginalen till planerad bebyggelse är liten.

Sökande har tagit del av yttrandet och svarade 2020-12-28 att de kommer att placera brunnen enligt Mittskåne Vattens instruktioner på fastigheten.

Sökande inkom sedan med uppdaterade ritningar 2021-01-04 där de höjt marknivån runt huset för att skapa större marginal mot naturligt

översvämmande vatten.

Svar inkom från kommunekologen 2021-01-08. Kommunekologen anger att ansökan tidigare gällt en tillbyggnad men gäller nu en nybyggnad. Dock bedöms förhållandena liknande de som rådde vid förra ansökan och

kommunekologen hänvisar till den utredning som skedde då inför beslut om strandskyddsdispens och tomtplatsavgränsning. Kommunekologen bedömer inte att områdets värden kommer att påverkas negativt eller påtagligt skadas av den planerade åtgärden, under förutsättning att villkoren om tomtplats och avgränsning i strandskyddsdispensen följs. Kommunekologen upplyser om att det på inskickad situationsplan saknas markering av tomtplats enligt

strandskyddsbeslut och anser det motiverat att tomtplatsen ritas ut och markeras i handlingarna så att denna tydligt framgår. Det är också viktigt att villkoret följs i strandskyddsbeslutet om att:

- Gränsen mellan tomtplatsavgränsning (hemfridszonen) och strandskyddsområde markeras med staket, mur eller häck.

Sökande har tagit del av yttrandet. Efter samtal med sökande över telefon 2021-01-08 gjordes en enklare justering av situationsplanen där

tomtplatsavgränsningen ritades in. Sökande meddelar att de kommer följa villkoret i strandskyddsdispensen och markera gränsen.

Gällande bestämmelser Plan- och bygglagen 2 kap 2 §

Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1–8 §§ miljöbalken ska tillämpas. Lag (2014:862).

Plan- och bygglagen 2 kap 4 §

Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet.

Plan- och bygglagen 2 kap 5 §

(6)

Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till

1. människors hälsa och säkerhet, 2. jord, berg- och vattenförhållandena,

3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,

4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och 5. risken för olyckor, översvämning och erosion.

Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi ska lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och energihushållningen.

Plan- och bygglagen 2 kap 6 §

Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till

1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan,

2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser,

3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av stridshandlingar,

4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och hygienförhållanden, 5. möjligheterna att hantera avfall,

6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,

7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området, och

8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.

Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.

Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska,

kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.

Lag (2014:477).

Plan- och bygglagen 2 kap 9 §

Planläggning av mark och vattenområden samt lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna lag får inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.

Plan- och bygglagen 8 kap 1 § En byggnad ska

1. vara lämplig för sitt ändamål,

2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och

3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

(7)

Plan- och bygglagen 8 kap 4 §

Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är vä- sentliga i fråga om 1. bärförmåga, stadga och beständighet,

2. säkerhet i händelse av brand,

3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, 4. säkerhet vid användning,

5. skydd mot buller,

6. energihushållning och värmeisolering, 7. lämplighet för det avsedda ändamålet,

8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga,

9. hushållning med vatten och avfall, 10. bredbandsanslutning, och 11. laddning av elfordon.

Vad som krävs för att ett byggnadsverk ska anses uppfylla första stycket framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 §. Lag (2020:239).

Plan- och bygglagen 9 kap 2 § Det krävs bygglov för

1. nybyggnad, 2. tillbyggnad, och

3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd,

b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri, eller

c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.

Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en detaljplan.

Plan- och bygglagen 9 kap 25 §

Byggnadsnämnden ska underrätta dem som avses i 5 kap. 11 § första stycket 2 och 3 och ge dem tillfälle att yttra sig över en ansökan som avser en åtgärd som

1. innebär en avvikelse från en detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 2. ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan, inte är reglerad i områdesbestämmelser och inte heller är en sådan åtgärd som avses i 31 a § 1.

Om ett stort antal personer ska underrättas, får nämnden tillämpa 5 kap. 35 § första stycket 2.

Underrättelse enligt första stycket behöver inte ske om det är uppenbart att lov inte kan ges.

Lag (2015:668)

(8)

Plan- och bygglagen 9 kap 31 §

Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 1. inte strider mot områdesbestämmelser,

2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och

3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9- 11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i

områdesbestämmelser. Lag (2014:900).

Förvaltningens förslag till beslut

Bygglov beviljas för nybyggnad av fritidshus.

Beslutet är fattat med stöd av 9 kap 31 § Plan- och bygglagen.

Avgift enligt antagen taxa är 23 055 kr.

Kontrollansvarig är Magnus Grönvall, Ekastorp 4406, 242 94 Hörby.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2021-01-12

- Situationsplan / markplanering 2021-01-08 - Yttrande kommunekolog 2021-01-08 - Plan- och fasadritning 2021-01-04 - Fakturaunderlag 2020-12-29 - E-post sökande 2020-12-28

- Yttrande Mittskåne Vatten 2020-12-22 - Kulör- och material 2020-12-03 - Ansökan om lov 2020-12-03 - Sektionsritning 2020-11-16 - Nybyggnadskarta 2020-11-16

- Beslut strandskyddsdispens KS 2018-06-13 - Ansökan om lov 2017-03-28

Beslutet skickas till - Sökande

Kajsa Blomberg Bygglovsarkitekt

References

Related documents

Spillvattenförsörjningen sker via så kallat vakuumsystem och för funktionen av detta system placeras en brunn inne på fastigheten via vilken spillvattenförsörjningen sker.. För

4 § PBL får vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är

Då fastigheten ligger utanför detaljplanerat område ska berörda grannar höras enligt 9 kap 25 § Plan- och bygglagen.. Grannehörande har skickats ut, men ingen erinran

Enligt beslut från kommunstyrelsens sammanträde 2018-02-12 § 38 återremitteras ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott, angående strandskyddsdispens på fastigheten Osby

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta avslå ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna, för uppförande av fritidshus på del av fastigheten

9. hushållning med vatten och avfall, 10. bredbandsanslutning, och 11. laddning av elfordon. Vad som krävs för att ett byggnadsverk ska anses uppfylla första stycket framgår av

Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för

Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig

anfört att området för den nya byggnaden är taget i anspråk genom den befintliga fritidsstugan och att det finns el, kommunalt vatten och avlopp.. På fastigheten finns

Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för

Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig

Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn

- Föreningen vill att kommunen utreder särskilt behovet av parkeringsplatser för fastigheten Fulltofta 33:29 inom ramen för det sökta bygglovet, samt att utfart från sådan parkering

Ansökan om bygglov inkom 2021-02-23 på del av fastigheten Långaröd 2:1 för nybyggnad av teknikbod. Fastigheten ligger utanför detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse.

Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för

Byggnaderna uppförs med tidsbegränsat bygglov för att de ska flyttas till annan plats i framtiden samt inte uppfyller alla villkor i 8 kap Plan- och bygglagen.. Föreslagna

Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för

Bygg- och miljönämnden avvisar ansökan om bygglov för ombyggnad samt ändrad användning från magasin till flerbostadshus med stöd av 39 § förvaltningslagen (2017:900)..

Bygg- och miljönämnden har den 20 februari 2020 fått förslag till nya avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun för yttrande. Förslag till de nya avfallsföreskrifterna har

Av 2 kap 4 § plan- och bygglagen framgår att i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov med stöd av plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 d § för tillbyggnad med inglasat uterum på fastigheten xxxxxxx,

4 $ vid planläggning och i ärenden om bygglov eller ftirhandsbesked enligt denna lag fär mark tas i anspråk ftir att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt

Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD ANLÄGGNING på fastigheten Hohult 7:76. 4 § Vid plananläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i