• No results found

200180329 MUR_Nybro 3_1 (Tyréns)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "200180329 MUR_Nybro 3_1 (Tyréns)"

Copied!
16
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK

DEL AV NYBRO 3:1, NYBRO

SLUTRAPPORT

2018-03-29

(2)

Titel på rapport: Markundersökningsrapport – Del av Nybro 3:1 Status:

Datum:

Slutrapport 2018-03-29 MEDVERKANDE

Beställare: Nybro Kommun

Kontaktperson: Elin Hausenkamp

Konsult: Tyréns AB

Uppdragsansvarig: Jessica Toft Handläggare: Eric Lindvall Kvalitetsgranskare: Johan Striberger

(3)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 OBJEKT ... 5

2 ÄNDAMÅL ... 6

3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN ... 6

4 STYRANDE DOKUMENT ... 6

5 GEOTEKNISK KATEGORI ... 7

6 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN ... 7

6.1 BEFINLIGA FÖRHÅLLANDEN PÅ PLATS ...7

7 POSITIONERING ... 7

8 GEOTEKNISKA OCH MILJÖTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR ... 7

8.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR ...7

8.2 KALIBRERING OCH CERTIFIERING...7

8.3 PROVHANTERING ...8

9 GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR ... 8

9.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR ...8

9.2 PROVFÖRVARING ...8

10 HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR ... 8

10.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR ...8

11 HÄRLEDDA VÄRDEN ... 9

11.1 JORDARTSBESKRIVNING ...9

11.2 HÅLLFASTHETSEGENSKAPER ...9

11.3 HYDROGEOLOGISKA EGENSKAPER ... 12

11.4 RADON ... 12

12 VÄRDERING AV UNDERSÖKNINGEN ... 12

(4)

Bilagor

Beteckning Datum

Bilaga 1 – Geoteknisk laboratorieundersökning – provtabell, 2 sidor 2018-03-29 Bilaga 2 – Resultat undersökning av markradon, 2 sidor 2018-02-15

Ritningar

Beteckning Typ, skala Datum

100G1101 Plan, sektion A-A och B-B, P:1:500 S:1/100/1:500 2018-03-29

(5)

En Markteknisk undersökningsrapport (MUR) är en faktabaserad handling vilken redovisar omfattning och resultat av utförd geoteknisk undersökning.

Samtliga nivåer i denna rapport är angivna i höjdsystem RH 2000.

Utvärdering av geotekniska förutsättningar redovisas i Projekteringsunderlag Geoteknik, daterat 2018-03-29.

1 OBJEKT

Tyréns AB har på uppdrag av Nybro Kommun utfört en geoteknisk och miljöteknisk

undersökning för ett exploateringsområde i Nybro. Man planerar bland annat att bygga en ny skola. Området för undersökningarna, som är ca 8000 m2, ligger söder om Västerängsgatan och väster om Vasagatan i södra Nybro, se figur 1 nedan.

Figur 1 - Läget för undersökningsområdet. Området är markerat med en röd figur. Källa:

www.hitta.se

Uppdragsansvarig för geoteknisk- och miljögeoteknisk undersökning har varit Jessica Toft, som även varit miljögeoteknisk handläggare. Handläggare för geoteknik har varit Eric Lindvall.

Kvalitetsgranskning har utförts av Johan Striberger. Beställarens kontaktperson har varit Elin Hausenkamp.

Miljögeoteknisk undersökning redovisas i separat rapport (se ”Miljöteknisk markundersökning – Del av fastigheten Nybro 3:1”, daterad 2018-03-29).

(6)

2 ÄNDAMÅL

Syftet med den geotekniska undersökningen har varit att ge underlag avseende de geotekniska förhållandena inom området inför projektering av nya byggnader, bl.a. planeras en ny skola.

3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN

För planering av fältundersökningen har följande underlagsmaterial använts:

 Jordartskarta Sveriges geologiska undersökning:

http://apps.sgu.se

 Berggrundskarta Sveriges geologiska undersökning:

http://apps.sgu.se

 Grundkarta erhållen från beställaren.

Enligt jordartskartan består jordlagren av sandig morän. Enligt berggrundskarta består berggrunden av urberg och förväntas ligga mellan 3 – 5 meter under markytan

4 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1:2005 med tillhörande nationell bilaga.

Tabell 1 - Planering och redovisning

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument Fältplanering SS-EN 1997-2

Fältutförande (Geoteknisk fälthandbok) SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO 22475-1

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 samt av SGF:s styrelse godkänt kompletterat beteckningsblad, 2016-11-01

Tabell 2 – Fältundersökningar

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument Sondering

DPSH-A/ HFA/ SS-EN ISO 22476-2:2005/A:2011 Provtagning

Kategori B EN ISO 22475–1:2006/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

Radon SGF Rapport 2:2013 (passiv provtagning)

Tabell 3 - Laboratorieundersökningar

Metod Standard eller annat styrande dokument Klassificering

Materialtyp Tjälfarlighetsklass Markradon

SS-EN/ISO 14688-1 AMA Anläggning 17 AMA Anläggning 17

Utfört av Eurofins Radon Testing Sweden AB som är ackrediterat av Swedac enligt SS-EN ISO/IEC 17025

(7)

Tabell 4 - Hydrogeologiska undersökningar

Metod Standard eller annat styrande dokument

Öppna system, grundvattenrör ø 1”

med 0,7 meter filter och lock EN ISO 22475–1:2006

Fria vattenytor i borrhål Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

5 GEOTEKNISK KATEGORI

Undersökningarna är utförda i enlighet med Geoteknisk kategori 2 för konstruktion/

grundläggning.

6 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

6.1 BEFINLIGA FÖRHÅLLANDEN PÅ PLATS

Inom det aktuella området har det troligtvis varit en täkt med uttag av naturmaterial.

Området ligger ca 2 m lägre närliggande mark och består av skog eller trädbeväxt mark.

Undersökningsområdet ligger på en nivå mellan +77,9 till +76,6 vid inmätta

undersökningspunkter. Undersökningspunkt 18T02 är utförd uppe vid Vasagatan och ligger på nivå +80,0.

7 POSITIONERING

Inmätning av den geotekniska undersökningen har utförts av Nicklas Andersson och Victor Hatava, Tyréns AB, i mätklass B enligt SGF Rapport 1:2013 (Geoteknisk Fälthandbok), och av Nybro kommun.

Koordinatsystem: SWEREF 99 16 30 Höjdsystem: RH 2000

8 GEOTEKNISKA OCH MILJÖTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR

8.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR Aktuella undersökningar omfattar:

 Störd provtagning med skruvborr (Skr) i 8 st punkter; 18T01-18T08

 Hejarsondering (HfA) i 5 st punkter; 18T01, 18T02, 18T04, 18T07 och 18T08

 Installation och mätning av markradon i 2 st punkter;18T01 och 18T04 Utförda undersökningar redovisas på ritning 100G1101.

Undersökningar har utförts under 21-22 februari 2018 av fältgeotekniker Nicklas Andersson och Victor Hatava, Tyréns AB.

8.2 KALIBRERING OCH CERTIFIERING

Undersökningarna har utförts med borrbandvagn Geotech 604.

(8)

8.3 PROVHANTERING

Provhantering av jordprover har utförts enligt SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk Fälthandbok.

Störda prover har förpackats i märkta provpåsar av plast och transporterats till Tyréns geotekniska laboratorium i Malmö för analys.

Burkarna med markradon har skickats till Eurofins laboratorium.

9 GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

9.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Aktuella laboratorieundersökningar omfattar:

 Jordartbenämning av 36 st prover.

 Bestämning av materialtyp och tjälfarlighetsklass enligt AMA Anläggning 17 på 36 st prover.

 Markradonmätning av radonhalt av 2 st prover.

Resultatet från undersökningen redovisas i bilaga 1 – Geoteknisk laborationsundersökning – provtabell och bilaga 2 - Markradonmätning samt på ritning 100G1101.

Laboratorieundersökningar har utförts den 7 mars 2018 av Jonas Åkerman, laboratorieingenjör Tyréns AB.

Markradonmätningarna har utförts av Eurofins laboratorium den 5 mars 2018.

9.2 PROVFÖRVARING

Jordproverna har efter mottagande förvarats i kylrum. Proverna sparas i två månader på Tyréns laboratorium i Malmö efter att rapporten levererats.

10 HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR

10.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Aktuella hydrogeologiska undersökningar omfattar:

 Installation av grundvattenrör (Rf) ø 1” med 0,7 meter filter i 2 punkter (18T01 och 18T08).

 Installation av grundvattenrör (Rf) ø 2” med 1,0 meter filter i 1 punkt (18T04).

Utförda hydrogeologiska undersökningar redovisas i ritning 100G1101.

Avläsning av grundvattennivåerna har utförts av Nicklas Andersson och Victor Hatava den 22 februari 2018 och Eric Lindvall den 28 februari 2018.

(9)

11 HÄRLEDDA VÄRDEN

11.1 JORDARTSBESKRIVNING

Jordlagren består huvudsakligen (från ytan och nedåt) av ett lager fyllning. Fyllningen

underlagras av naturligt grusig sand med vissa inslag av silt följt av ett naturligt lager bestående av sandmorän. Skruvprovtagning har drivits ner till metodstopp mellan 1,4 och 6,6 meter djup.

Mäktigheten av fyllningen varierar mellan 0,3 – 2,2 meter och består av ett varierat innehåll av humusjord, sand, grus, lera, och tegel.

11.2 HÅLLFASTHETSEGENSKAPER

Härledda värden på hållfasthetsegenskaper (inre friktionsvinkel 𝜙) och deformationsegenskaper (𝐸 -modul) för friktionsjord är utvärderade från utförda HfA-sonderingar med stöd av SS-EN 1997-1 (Eurokod 7) och TK Geo 13 med tillhörande TR Geo 13.

För fyllning har sonderingsmotståndet dividerats med 1,2 innan utvärdering av 𝜙. Vidare har ett avdrag på 3° gjorts vid framtagande av härledda värden för ϕ i förekommande silt.

(10)

Figur 2 - Sammanställning av härledda värden för inre friktionsvinkel ∅ utvärderad från utförd HfA-sondering.

+72 +73 +74 +75 +76 +77 +78 +79 +80 +81

30 32 34 36 38 40 42

Ni v å

Friktionsvinkel, φ (°)

18T01 (HfA) 18T02 (HfA) 18T04 (HfA)

18T07 (HfA) 18T08 (HfA)

(11)

Figur 3 - Sammanställning av härledda värden för E-modul utvärderad från utför HfA- sondering.

+72 +73 +74 +75 +76 +77 +78 +79 +80 +81

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Ni v å

Modul friktionsjord, E (MPa)

18T01 (HfA) 18T02 (HfA) 18T04 (HfA) 18T07 (HfA) 18T08 (HfA)

(12)

11.3 HYDROGEOLOGISKA EGENSKAPER

Avläst grundvattennivå redovisas i tabell 5 nedan och på ritning 100G1101.

Tabell 5 – Grundvattennivåer

18T01 Djup

(m u my) Nivå (m) 22 februari 2018

28 februari 2018 18T04

28 februari 2018 18T08

22 februari 2018 28 februari 2018

1,43 1,46 1,28 0,22 0,53

+76,40 +76,37 +76,36 +76,34 +76,03 11.4 RADON

Uppmätt markradonhalt i undersökningspunkt 18T01 och 18T04 låg på mellan 17 till 21 kBq/m3 (se bilaga 2), vilket betyder att marken klassas som normalriskmark enligt Statens Planverk, rapport 59:1982. Se tabell 6 för olika riktvärden (klassindelning).

Tabell 6 - Riktvärden för markradon

Värde Klass enligt Statens planverk

< 10 kBq/m3 Lågriskmark 10 – 50 kBq/m3 Normalriskmark

> 50 kBq/m3 Högriskmark

12 VÄRDERING AV UNDERSÖKNINGEN

Inga avvikelser har noteras.

(13)

Del av Nybro 3:1 - Geoteknik och miljögeoteknikLittera:283647 Nybro kommunDatum:2018-03-29 Geoteknisk laboratorieundersökningProvtagningsredskap:Skr Provtabell BorrhålJordartEurocodeAnm IDMtrl.typTjälfarl.

18T01 0,0 - 0,3 mörkbrun FYL L NI NG av humusjord och sand Mg[hu, sa]

6A3

0,3 - 0,5 brun FYL L NI NG av sand, humusjord och g rus Mg[sa, hu, gr ]

5B4

0,5 - 1,1 brun grusig SAND gr Sa

21

1,1 - 2,0 brun grusig SAND gr Sa

21

2,0 - 2,7 brun grusig SAND gr Sa

21

18T02 0,0 - 0,1 mörkbrun FYL L NI NG av humusjord och sand Mg[hu, sa]

6A3

0,1 - 0,4 brun FYL L NI NG av sand, g rus och humusjord Mg[sa, gr , hu]

6A3

0,4 - 1,0 brun FYL L NI NG av sand och g rus Mg[ sa , gr ]

21

1,0 - 2,2 brun FYL L NI NG av sand och g rus Mg[ sa , gr ]

21

2,2 - 2,4 svart något sandig HUMUSJOR D (sa)Hu

6B1

2,4 - 2,8 brun SAND Sa

21

2,8 - 4,0 brun grusig SAND gr Sa

21

4,0 - 5,0 brun grusig GROVSAND gr CSa

21

5,0 - 6,0 brun grusig SAND gr Sa

21

6,0 - 6,6 brun grusig SAND gr Sa

21

18T03 0,0 - 0,3 mörkbrun FYL L NI NG av sandig humusjord Mg[sahu]

6A3

0,3 - 1,0 brun grusig SAND gr Sa

21

1,0 - 2,2 brun grusig SAND gr Sa

21 AMA-17Djup (m)

(14)

Del av Nybro 3:1 - Geoteknik och miljögeoteknikLittera:283647 Nybro kommunDatum:2018-03-29 Geoteknisk laboratorieundersökningProvtagningsredskap:Skr Provtabell BorrhålJordartEurocodeAnm IDMtrl.typTjälfarl.

AMA-17Djup (m)

18T04 0,0 - 0,3 mörkbrun FYL L NI NG av sandig humusjord Mg[sahu]

6A3

0,3 - 1,0 grå brun gr usig SAND gr Sa

21

1,0 - 1,2 brun finsandig SI L T fsa Si

5A4

1,2 - 2,0 grå och röd g rusig SAND gr Sa

21

2,0 - 3,5 grå och röd SAND Sa

21

18T05 0,0 - 1,2 mörkbrun FYL L NI NG av humusjord Mg[hu]

6B1

1,2 - 1,5 mörkbrun FYL L NI NG av humushaltig SAND Mg[husa]

5B4

1,5 - 2,0 brun någ ot grusig siltig SAND (gr)siSa

3B2

18T06 0,0 - 0,35 mörkbrun FYL L NI NG av humusjord Mg[hu]

6B1

0,35 - 0,8 brun någ ot siltig SAND (si)S a

21

0,8 - 1,2 brun SANDMORÄN SaTi

21

1,2 - 1,4 brungrå SANDMORÄN SaTi

21

18T07 0,0 - 0,4 brun FYL L NI NG av humusjord, sand och tegel Mg[hu, sa, bricks]

21

0,4 - 1,0 brun någ ot humushaltig g rusig SAND (hu)grSa

21

1,0 - 2,1 brun grusig SAND gr Sa

21

18T08 0,0 - 0,3 svart FYL L NI NG av humusjord och lera Mg[hu, cl]

4B3

0,3 - 1,0 mörkbrun FYL L NI NG av sand, g rus och humusjord Mg[sa, gr , hu]

21

1,0 - 1,6 mörkbrun grusig SAND gr Sa

21

(15)
(16)

References

Related documents

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Vingförsök SFG Rapport 2:93; Rekommenderad standard för.. vingförsök i

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument Grundvattenmätning Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013. 4 GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR 4.1 Tidigare

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Avläsning av

Metod Standard eller annat styrande dokument Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok GW-observationer i bh SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok.. Tabell

Utformningen på vägprofilerna är gjorda med hänsyn till befintliga marknivåer men också utifrån VGU:s krav för största lutning på gångbanor (3.2.2.3 Tabell 3.2-6).. Där

Utsättning och Inmätning av geotekniska undersökningar har utförts av Magnus Wiklander, Tyréns AB i mätklass B enligt SGF Rapport 1:2013. 7.4

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Jord-bergsondering SGF Rapport 4:2012; Metodbeskrivning för

Utsättning och Inmätning av geotekniska undersökningar har utförts av Magnus Wiklander och Kenneth Andersson, Tyréns AB, samt Mehdi Shafiei, Metria AB, i mätklass B enligt SGF Rapport