• No results found

• Försäljningen inom Healthcare ökade 16 procent;

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "• Försäljningen inom Healthcare ökade 16 procent; "

Copied!
30
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)
(2)

AstraZeneca 15 Stanhope Gate London WIX 6LN

AstraZeneca

Västra Mälarhamnen 9 151 85 Södertälje

(3)

Stark försäljnings- och resultattillväxt inom Healthcare

• Försäljningen inom Healthcare ökade 16 procent;

Försäljningen inom Healthcare i USA ökade 17 procent

• Rörelseresultatet inom Healthcare ökade 13 procent

• Försäljningen inom Agrochemicals minskade 5 procent

• Specialties avyttrat för 2 miljarder USD (rörelse- resultatet för första halvåret 1999: 71 MUSD)

• Första halvårets utdelning uppgår till 0,23 USD per aktie (0,142 GBP per aktie, 1,89 SEK per aktie)

• Ny utdelningspolitik - med möjlighet till återköp av aktier

Tom McKillop, koncernchef:

"AstraZeneca har haft en mycket god inledning med stark försäljnings- och resultattillväxt inom Healthcare.

Integrationsarbetet framskrider väl och vi ser framåt

med stor tillförsikt."

(4)

Utvecklingen i sammandrag

Siffrorna redovisas exklusive avyttrade Zeneca Specialties och före jämförelse- påverkande poster. Med Healthcare avses verksamheterna inom Pharmaceuticals och Salick Health Care. Siffror omräknade till svenska kronor återfinns på

sidan 24.

Redovisat

utfall Proforma11

Första Första Första Fasta

halvåret halvåret halvåret valuta-

1999 1999 1998 kurser

$m $m $m

% %

Försäljning:

Koncernen 9.043 9.043 8.096 + 12 +12 Healthcare 7.382 7.382 6.360 + 16 +16 Rörelseresultat:

Koncernen 2.103 2.091 1.938 + 8 + 9 Healthcare 1.834 1.822 1.610 +13 +13

Vinst före skatt 2.092 2.059 1.934 + 6 + 7 Vinst per aktie $0,83 $0,81 $0,75 + 8 n/a

1) Proformaberäkningarna förklaras på sid 14, not 2.

n/a

=

ej tillämplig

Redovisat faktiskt utfatl för koncernen (Inklusive avyttrad verksamhet och jämförelsepåverkande poster)

Första halvåret 1999

$m

Vinst före skatt 1 .342 Vinst per aktie (FRS3) $0,47

Första halvåret 1998

$m

2.089

$0,81

Samtliga kommentarer i denna rapport avser tillväxt proforma

London den 3 augusti 1999

Redovisad faktisk förändring

%

-36

-42

(5)

Koncernchefens översikt

Samtliga kommentarer i denna rapport avser tillväxt proforma.

AstraZeneca bildades den 5 april 1999 efter ett samgående som genomförts på rekordtiden 80 arbetsdagar.

AstraZeneca är ett ledande företag i läkemedelsvärlden och siktar på att bli "First for Innovation and Value".

Under perioden har stora framsteg gjorts när det gäller integrationen av de två företage

n och en genomgripande

översyn och omstrukturering av koncernen. Samtidigt har fokuseringen på affär sve

rksamheten bibehållits för att

nå en stark utveckling och maximera marknadsmöjligheterna för produktportföljen.

Huvudingredienserna under första halvåret är den starka försäljnings- och resultatutvecklingen inom Healthcare (16 respektive 13 procent). Detta har uppnåtts genom en god utveckling för de etablerade produkterna, en stark tillväxt för ett antal nyare produkter och värdefulla insatser från de största marknaderna. En mycket stark utveckling för det nya fungicidmedlet Amistar har mer än neutraliserats av den allmänt svaga agrokemimarknaden, speciellt i Nordamerika.

Integrationen

Integrationsarbetet gör snabba framsteg. Mer än 600 chefer utsågs före 1 juni 1999, då Healthcare började arbeta som en enhet. Omstruktureringen av försäljnings- och marknadsföringsorganisationen pågår redan och fokuseringen på affärsverksamheten har kunnat upprätthållas med en försäljningsökning

på 16 procent.

Integrationen av försäljnings- och marknadsföringsorganisationen kommer i huvudsak att vara slutförd före årets slut, vilket kommer att vara positivt med hänsyn till försäljningspotentialen i produktportföljen. En omfattande genomgång av forsknings- och utvecklingsverksamheten pågår och utvecklingen inom de viktigaste projekten kommer att redovisas vid analytikermöten i London och New York den 6 och 8 december i år. Viktiga beslut om verksamheternas lokalisering har fattats. Mål för synergieffekter i form av kostnadsbesparingar har fördelats på ansvariga chefer och kommer att uppgå till 1,1 miljarder USD inom en

treårsperiod från fusionens

genomförande, varav ca 1

O procent uppnås under 1999. Omstruktureringskostnaderna uppgick under första

halvåret till 130 MUSD. En betydande del av omstruktureringskostnaderna, som

för närvarande beräknas

komma att uppgå till1 ,2 miljarder USD, beräknas ha belastat resultatet vid årets slut.

Översyn och omstrukturering av koncernen

Avyttringen av Specialties för 2 miljarder USD slutfördes 30 juni 1999. Avyttringen medförde en realisationsvinst på 237 MUSD och kommer att generera ett nettokassaflöde på ca 1,5 miljarder USD. Resultatet för Specialties under första halvåret har medräknats i koncernens resultat, men redovisas separat som avyttrad ve

rksamhet,

inklusive kontraktstillverkningen av textilfärgningsmedel för BASF vilken kom

mer att upphöra i början av 2000.

Marlow Foods ingår nu i Övrig verksamhet.

En omfattande översyn av strategin för Salick Health Care pågår mot bakgrund av lönsamhetspressen på vårdgivare i USA och risken för ytterligare åtstramningar.

Agrokemiindustrin, speciellt i Nordamerika, möter nu mycket svåra marknadsvillkor med de lägsta råvarupriserna på mer än tio år. Mot bakgrund av de svåra marknadsförutsättningarna har ett åtgärdsprogram inom Zeneca Agrochemicals påskyndats för att höja lönsamheten och säkerställa att verksamheten är konkurrenskraftig även om vår försäljning har utvecklats bättre än för många andra företag inom branschen.

Verksamhetens resultat

Exklusive avyttrad verksamhet och före jämförelsepåverkande poster ökade koncernens försäljning och rörelseresultat med 12 respektive 8 procent (12 respektive 9 procent i fasta valutakurser).

Försäljningen inom Healthcare ökade med 16 procent (samma ökning i fasta valutakurser) med tillväxt över

i

stort sett hela produktsortimentet Rörelseresultatet ökade med 13 procent (samma ökning i fasta valutakurser).

Försäljningen inom Agrochemicals minskade med 5 procent (samma minskning i fasta valutakurser) till följd av en avsevärt. minskad efterfrågan i Nord- och Sydamerika, till en del kompenserad av god tillväxt i Västeuropa och en återhämtning i Asien. Rörelseresultatet minskade med 16 procent (10 pr ocent i fasta valutakurser).

Koncernens rörelsemarginal minskade något från 23,9 procent till 23,3 procent, vilket delvis beror på produktmix, högre tillverkningskostnader inom Heaithcare samt ökade kostnader inom Agrochemicais i samband med fortsatta biotekniksatsningar och utökning av tillverkningskapaciteten för Amistar och Touchdown.

Vinsten per aktie uppgick till 0,81 USD, en ökning med 8 procent.

(6)

AstraZeneca PLC

Utdelningspolitik med återköp av aktier

Efter ändringar i skattebehandlingen av aktieutdelning och borttagandet av skatter f

ör företag som återköper

sina aktier, kommer AstraZenecas utdelningspolitik att innehålla både ett ordinarie utdelningsflöde samt en möjlighet till återköp av egna aktier, vilket ger företaget större flexibilitet över tiden i förvaltningen

av kapitalet.

Aktieutdelningen kommer att utbetalas två gånger per år, med en större andel för andra halvåret. Utdelningen kommer över tiden att anpassas så att vinstens storlek motsvarar två till tre gånger utdelningen. Förutsatt att inget oförutsett inträffar kommer utdelningen att bibehållas på 0,70 USD per aktie tills denna relation säkerställs.

Därefter är avsikten att utdelningen skall höjas i takt med vinsttillväxten. l enlighet med denna politi

k kommer en

första halvårsutdelning på 0,23 USD (0,142 GBP, 1,89 SEK) att utbetalas i oktober.

Koncernen genererar starka kassaflöden med ett nettokassaflöde från rörelsen i storleksordningen 2 miljarder USD (före fusionskostnader). Koncernens nettokassa, efter avdrag för låneskulder, uppgick vid halvårsskiftet till 1 ,8 miljarder USD.

De likvida medlen kommer i första hand att utnyttjas för investeringar i syfte att säkerställa en attraktiv långsiktig tillväxt. Enligt nuvarande kassaflödesprognoser - och förutsatt att inga oförutsedda investeringsmöjligheter uppkommer- skulle minst 2 miljarder USD vara tillgängliga för återköp av aktier.

Healthcare

Alla kommentarer i detta avsnitt avser tillväxt proforma i fasta valutakurser.

Försäljningen ökade med 16 procent; rörelseresultatet ökade med 13 procent.

Mage/tarm

Försäljningen av

Losec/Prilosec,

liksom försäljningen

inom

hela mage/tarmområdet, ökade med 15

procent.

Tillväxten fortsätter att vara stark och andelen av receptförskrivningar

den amerika nska syrasekretionsmarknaden ökade till 37 procent. Den redovisade tillväxttakten i USA för

Prilosec var

som förväntat lägre jämfört med första halvåret 1998 till följd av en omfattande lageruppbyggnad i juni 1998 och uppgick till 11 procent. Den kvartalsmässiga försäljningsutvecklingen 1999 förvän

tas vara jämnare än under

1998 och försäljningstillväxten mot föregående år bör vara god under

det

tredje

kvartalet. l Europa ökade

försäljningen av

Losec

med 29 procent, med en stark utveckling speciellt i Frankrike, Storbritannien och Sverige. Försäljningen gynnades också av återköpet av marknadsrättigheterna i Italien och Spanien.

Lanseringen av generiska produkter i Tyskland i april medförde en oförändrad försälj ning under det första halvåret. Rättsliga processer pågår mot ett antal generika på den tyska marknaden.

Hjärta/kärl

Inom området hjärta/kärl ökade försäljningen med 17 procent. Försäljningen av

Zestril

ökade med 18 procent, genom en snabb tillväxt i USA, där fortsatt receptförskrivningstillväxt medförde att marknadsandelen ökade till 23,7 procent. Tillväxttakten under perioden påverkades av omfattande grossistinköp

och

en större kontraktsleverans, vilket kan medföra en lägre tillväxttakt för hela 1999. Försäljningen av

Seloken

ökade med 24 procent. Försäljningen ökade starkt i USA, där produkten är den enda betablockerare

som

aktivt marknadsförs för behandling av högt blodtryck. Försäljningen av

Atacand

utvecklades positivt

flera större marknader och uppgick till 73 MUSD.

Atacand

har i USA sedan lanseringen i oktober 1998 uppnått en andel på fyra procent av angiotensin Il-marknaden. Marknadsandelen

l Tyskland har nått 17 procent.

Andningsvägar

Försäljningen inom området andningsvägar ökade med

11

procent. l USA kan en stark efterf

rågan av Pulmicort

inte helt tillgodoses på grund av begränsade leveransmöjligheter. situati

onen förbättras stadigt, samtidigt som

marknadsandelen ökar (närmar sig 5 procent) och de långsiktiga framtidsutsi

kterna är goda. Försäljningen

av

Rhinocort

ökade med 24 procent påverkat av en stark efterfrågan i USA efter att produkter återkallades i slutet

av 1998.

Oxis

har fortsatt att öka marknadsandelarna på samtliga marknader och försäljningen uppgick till 41

MUSD. Ökad konkurrens i USA och en långsam utveckling på vissa europeiska marknader medförde

att

försäljningen av

Accolate

var oförändrad. De senaste marknadsföringsinsatserna,

bl

a ri

ktade direkt iill

konsument, har dock inneburit att tillväxttakten

i

receptförskrivningarna ökat något.

(7)

Försäljningen av cancerprodukter ökade med 14 procent. Försäljningen av

Casodex

ökade med 44 procent med en fortsatt tillväxt på samtliga marknader. Tillväxten påverkades positivt av en god utveckling i Frankrike och lanseringen i Japan. Försäljningen av

Zoladex

ökade med 9 procent med starkast utveckling i Japan. Den nya indikationen för behandling av tidig prostatacancer i kombination med strålbehandling förväntas leda till en positiv produktdifferentiering och potential för fortsatt försäljningstillväxt Försäljningen av

Nolvadex ökade med

8 procent.

l USA ökade försäljningen med tvåsiffriga tal och utvecklingen gynnades av nya godkända

indikationer, bl a för reducering av risken för bröstcancer hos högriskpatienter. Försäljningen av

Arimidex

ökade med 9 procent.

Specialist/sjukhusprodukter

Försäljningen av produkter inom området specialist/sjukhusvård (produ

kter inom

områdena smärtlindring och CNS) ökade med 21 procent. Den starka försäljningsökningen för

Seroquel

till 95 MUSD återspeglar en ökad medvetenhet om att produkten tolereras väl, vilket speciellt haft betydelse på den viktiga amerikanska marknaden. Försäljningen av

Zomig

uppgick till 86 MUSD. Försäljningen utvecklades starkt i USA och Frankrike. l USA ökar receptförskrivningarna av triptaner stadigt. Volymen för den

totala

triplanmarknaden ökade med ca 25 procent under de senaste tolv månaderna, jämfört med en

oförändrad volym för den totala

amerikanska migränmarknaden. Försäljningen av

Merrem

ökade med 26 procent. Försäljningen av

Xylocain

ökade med 7 procent. Försäljningen av

Diprivan

ökade med 2 procent. Försäljningen utvecklades

starkt i

Japan till följd av det nya godkännandet för användning inom intensivvården. Denna utveckling motverkades av en viss försäljningsminskning i USA, att jämföras med ett starkt första halvår 1998 men också påverkat av lanseringen av en konkurrerande beredningsform i april 1999.

Astra Tech och Salick Health Care ökade försäljningen med 17 respektive 16 procent.

Marknader

Försäljningen

l

USA ökade med 17 procent. Jämförelsen med föregående år påverkades av

ovan

nämnda försäljningsmönster för

Prilosec

under 1998. Försäljningen i Europa ökade med 15 procent, med en speciellt stark tillväxt i Frankrike, där försäljningen ökade med 26 procent. Försäljningen i Japan ökade

snabbare

än totalmarknaden. Försäljningsökningen i Japan uppgick

till 5

procent och gynnades av nya lanseringar och indikationer.

Forskning och utveckling

FoU-kostnaderna uppgick till 1,16 miljarder USD. Utökade satsningar görs på projekt l sen utvecklingsfas, ZD4522 (superstatin}, en produkt ur en ny generation syrapumpshämmare samt trombinprojekten. Utvecklingen inom FoU-verksamheten kommer att presenteras vid analytikermöten den 6 och 8 december i London respektive New York. Chirocaine har återlämnats till Chiroscience i enlighet

med

myndighetsgodkännandet av samgåendet. Två utvecklingssamarbeten har avslutats: samarbetet med Ga

rboMed avseende ZD01 01 (en

antiangiogenetisk substans för behandling av solida tumörer i

fas

Il)

och

samarbetet med CytoTherapeutics avseende Actid (en cellterapi för främst cancersmärta l fas Il).

Rörelsemarginal

Rörelsemarginalen minskade något från 25,3 procent

till

24,8 procent, delvis som en följd av försäljningens produktmix samt högre tillverkningskostnader i avvaktan på växande försäljning. Den något lägre ökningstakten i FoU-kostnader (16 procent som andel av försäljningen) motverkades av högre marknadsföringskostnader, speciellt för Nolvadex i USA. Den relativa andelen FoU-kostnader förväntas öka under andra halvåret 1999.

Agrochemicals

Samtliga tillviixtsiffror i detta avsnitt anges i fasta valutakurser och exklusive. effekterna av förvärv och avyttringar.

Försäljningen minskade med 5 procent. Rörelseresultatet minskade med 1 O procent i fasta valutakurser och med 19 procent exklusive integrationskostnaderna som uppstod 1998 i samband med förvärvet av ISK.

Herbicider

Försäljningen av herbicider minskade med

12 procent.

(8)

Astrazeneca PLC

Effekterna av de starkt fallande priserna på jordbruksprodukter till i ett historiskt pe

rspektiv låga prisnivåer har

varit mest påtagliga på den viktiga nordamerikanska marknaden. Lägre inkomster har lett till att lantbrukarna i större utsträckning har gått över till lågprisprodukter. Denna utveckling har i synnerhet påverkat försäljningen av selektiva herbicider- i första hand

Surpass

för korn,

Achieve

främst för vete och

Flex och Fusilade

för soja- som totalt sett minskade med 19 procent.

Försäljningen av icke-selektiva herbicider var oförändrad. Ökningar i Nordamerika

och Asien eliminerades

genom en markant minskning i Latinamerika, främst i Brasilien efter den ekonomis

ka krisen i början av 1999.

Försäljningen av

Touchdown

fortsätter att utvecklas väl med en volymtillväxt på över 20 procent.

Insekticider

Försäljningen av insekticider minskade med 13 procent till stor del beroende på en 61-procentig minskning

för Force

(för korn) till följd av minskad förbrukning bland nordamerikanska odlare i samband med låga kornpri

ser.

Försäljningen av

Karate

minskade med 2 procent.

Fungicider

Försäljningen av fungicider ökade med 16 procent. Försäljningen av

Amistar

ökade 38 procent till

276 MUSD.

Marknadsandelarna för

Amistar

stärktes på alla större marknader och produkten är nu registrerad i 49 länder och för 55 växtsorter. Preliminär statistik visar att

Amistar nu är världens ledande fungicidprodukt. Försäljningen

av

Bravo

minskade med 4 procent.

Marknader

Sammantaget ökade försäljningen i Europa med

5

procent. En stark tillväxt för fungicider och

en ökad

marknadsandel i Västeuropa har delvis motverkats av minskad efterfrågan i Östeuropa.

Försäljningen i Nordamerika minskade med 15 procent. Minskningar för såväl

selektiva herbicider som för

insektsmedlet

Force

har endast delvis uppvägts av ökningar för

Amistar och Touchdown.

Försäljningen i Latinamerika minskade med 21 procent genom effekter av låga priser på jordbruktsprodukter och svaga ekonomier inom Mercosur.

Försäljningen i Asien, Afrika och Australasien ökade med 14 procent främst gen

om återhämtningen i Asien.

Forskning och utveckling

satsningarna på bioteknologisk forskning har fortsatt att öka och ett samarbete är på väg att inledas med Japan Tobacco för forskning på ris (avtalet beräknas vara slutförhandlat i oktober 1999).

Rörelsemarginal

Rörelsemarginalen minskade från 19,8 procent

till

18,8 procent till följd

av

ökade

kostnader

för biotekniksatsningar samt högre rörelsekostnader avseende utökad tillverkningskapacitet för

Amistar

och

Touchdown.

Advanta

Lågkonjunkturen inom jordbruksområdet har medfört ett något lägre bidrag från samriskföretaget Advanta.

Ar 2000~projektet

AstraZenecas år 2000-projekt har nu gått in i slutskedet och 98 procent av projekten som skall säkerställa kompatibilitet hos IT- och inbäddade system är slutförda. De återstående projekten följer ett strikt tidsschema.

Fokus ligger nu på att säkerställa kontinuitet i verksamheten. Fusionen, med åtföljande organisations- och

systemförändringar, har medfört ökad kompiexitet men ledningen vidtar ett samlat åtgärdsprogram för att

säkerställa att fokus på hanteringen av år 2000-problematiken bibehålls. AstraZenecas kostnader för år 2000-

projektetet beräknas uppgå till 166 MUSD, exklusive interna personalkostnader.

Hittills

uppgår kostnaderna till

136 MUSD, varav 23 MUSD under första halvåret 1999.

(9)

Jämförelsepåverkande poster

Jämförelsepåverkande poster uppgick under första halvåret till sammanlagt 822 MUSD

(efter

en skatteminskning med 141 MUSD).

Jämförelsepåverkande poster i rörelseresultatet utgörs av 130 MUSD

i integrationskostnader och 12 MUSD för

det rationaliseringsprogram som pågår i USA sedan halvårsskiftet 1998 efter avtalet om

omstrukturering

av Astra Merck.

Avyttringen av Specialties medförde

en

reavinst på 237 MUSD före skatt (140 MUSD

efter

skatt) efter nedskrivning av goodwill (406 MUSD) som tidigare gjorts mot eget kapital, kostnader för att skilja av Specialties från andra Astraleneca-enheter och reservering för pensionsåtaganden.

l fusionskostnaderna ingår en FoU-relaterad betalning på 713

MU~_D

till Merck. Merck har ifrågasatt beräkningsprinciperna och hävdar att beloppet

skulle vara 822 MUSD. Arendet har förts till skiljedom.

Ovriga fusionskostnader på 204 MUSD inkluderar kostnader för avbrytande av utvecklingsarbetet för Chirocaine (enligt begäran från konkurrensmyndigheterna).

Skatter

skatteavsättningen för första halvåret 1999, för kvarvarande verksamhet och före jämförelsepåverkande poster, uppgick till 624 MUSD, vilket motsvarar en skattesats på 30 procent. De jämförelsepåverkande posterna ger begränsade skattebesparingar genom inslaget av goodwill.

Kassaflöde

Nettokassaflödet från rörelsen före jämförelsepåverkande poster uppgick till 2,0 miljarder USD under första halvåret 1999 inklusive den säsongsmässiga uppbyggnaden av rörelsekapital inom Agrochemicals.

Investeringarna i anläggningstillgångar, som

uppgick

till 0,9 miljarder USD,

inkluderar

en betalning på 180 MUSD till Schering-Piough avseende marknadsrättigheter till Losec i Italien och Spanien. Dessutom ingår investeringar för utökning av kapacitet för tablettillverkning, tillverkning av substanser, tillverkning av Turbuhaler, samt forskningsanläggningar. Efter skatt

och

utdelning

0,6

miljarder

USD respektive 0,8 miljarder USD, uppgick nettokassautflödet för första halvåret 1999 till 0,3 miljarder USD.

Utbetalningar hänförliga till jämförelsepåverkande poster avseende samgåendet, inklusive betalningar till Merck på 1,7 miljarder USD och fusions- och integrationskostnader på 0,3 miljarder USD, uppvägdes under det första halvåret av den erhållna köpeskillingen för Specialties.

Vid halvårsskiftet 1999 översteg kassa, bank och kortfristiga placeringar koncernens lån med 1

,8 miljarder USD.

Utdelningar

En första halvårsutdelning på 0,23 USD (O, 142 GBP, 1

,89 SEK) kommer att utbetalas den 25 oktober 1999 till de aktieägare som är registrerade den 1 O

september 1999.

Framtidsutsikter

Den styrka som uppnåtts i affärsverksamheten under perioden för samgåendet upprätthålls. Detta bör resultera i en god tvåsiffrig tillväxttakt proforma i helårsresultatet för Heallhcare,

grundat

en

fortsatt god . försäljningstillväxt Forsknings-

och

utvecklingsprogrammen utvecklas väl och framstegen kommer

att

presenteras i december.

Ingen betydande förbättring förutses av marknadsvillkoren för Agrochemicals. strategierna för verksamheterna vid sidan av Pharmaceuticals är för närvarande föremål för

en översyn,

vilken förväntas leda till någon form av omstruktureringsåtgärd före årsskiftet.

Tom McKillop

Koncernchef och verkställande direktör

(10)

AstraZeneca PLC

Koncernens resultaträkning

Kvarvarande verksamhet Före Jämförelse- Jämförelse-

påverkande påverkande Avvecklad

poster poster verksamhet Totalt

Januari- juni 1999 Noter $m Sm $m Sm

Försäljning 7 9 043 615 9 658

Kostnad för sålda varor (2 768) (10) (380) (3 158)

Distri b utianskostnader (167) (29) (196)

Forsknings- och utvecklingskostnader (1 312) (5) (43) (1 360)

Marknadsförings-och administrationskostnader (2 778) (127) (94) (2 999)

Övriga intäkter 85 2 87

Koncernens rörelseresultat 7 2103 (142) 71 2032

Resultatandel i samrisk-och intresseföretag 3 22 23

Resultat från avyttring eller avveckling av verksamhet 4 237 237

Fusionskostnader 4 (917) (917)

Finansiella intäkter och kostnader netto (33) (33)

Resultat före skatt 2092 (1 059) 309 1 342

Skatt (624) 238 (122) (508)

Resultat efter skatt 1 468 (821) 187 834

Minoritetens andel av resultatet (2) (2)

Periodens resultat 1 466 (821) 187 832

Utdelning till aktieägare för perioden (408) (408)

Periodens balanserade resultat 1 058 (821) 187 424

Resultat per aktie före jämförelsepåverkande poster $0.83 $0.02 $0.85

Resultat per aktie $0.83 $(0.46) $0.10 $0.47

Resultat per aktie efter utspädning $0.83 $(0.46) $0.10 $0.47

Vägt antal utestående aktier (miljoner), genomsnitt 1 776

Antal utestående aktier (miljoner) efter utspädning, genomsnitt 1 780

Den ekonomiska informationen i delårsrapporten på sidorna 8 till 21 har godkänts av styrelsen den 2 augusti 1999.

Not: Samtliga siffror inom parentes i tabellerna på sidorna 8 ti/124 i delårsrapporten avser negativa tal.

(11)

Koncernens resultaträkning proforma*

Kvarvarande verksamhet Före jämförelse- Jämförelse-

Januari-juni1998 Försäljning

Kostnad för sålda varor Distributionskostnader

Forsknings- och utvecklingskostnader

Marknadsförings- och administrationskostnader Övriga intäkter

Koncernens rörelseresultat

Resultatandel i samrisk-och intresseföretag

Resultat från avyttring eller avveckling av verksamhet Finansiella intäkter och kostnader netto

Resultat före skatt Skatt

Resultat etter skatt

Minoritetens andel av resultatet Perlodens resultat

Utdelning till aktieägare för perioden Perlodens balanserade resultat

Resultat per aktie före jämförelsepåverkande poster Resultat per aktie

Resultat per aktie efter utspädning

Vägt antal utestående aktier (miljoner), genomsnitt

Antal utestående aktier (miljoner) efter utspädning, genomsnitt

• Se not 2, Proformasiffror

påverkande påverkande poster poster

$m $m

8 096 (2 512)

(166) (1 191) (2 377) 88 1 938 23

(27) 1 934 (601) 1 333

3 1 336 (220) 1 116

$0.75

$0.75

$0.75

Awecklad verksamhet

$m 672 (419)

(33) (41) (1 03) 2 78 2 (46)

34 (16)

18

18

18

$0.03

$0.01

$0.01

Totalt

$m

8 768 (2 931)

(199) (1 232) (2480) 90 2 016 25 (46) (27) 1 968

(617) 1 351

3 1 354 (220) 1 134

$0.78

$0.76

$0.76 1 778 1 782

(12)

AstraZeneca PLC

Koncernens resultaträkning

Kvarvarande verksamhet Före jämförelse- Jämförelse-

påverkande påverkande Avvecklad

poster poster verksamhet Totalt

Januari- junl1998 Noter $m $m $m $m

Försäljning 7 6 381 672 7053

Kostnad för sålda varor (1 861) (419) (2 280)

Distributions kostnader (158) (33) (191)

Forsknings-och utvecklingskostnader (1 113) (41) (1 154)

Marknadsförings-och administrationskostnader (1 879) (103) (1 982)

Övriga intäkter 88 2 90

Koncernens rörelseresultat 7 1 458 78 1 536

Resultatandel i samrisk- och intresseföretag 3 559 2 561

Resultat från avyttring eller aweckling av verksamhet 4 (46) (46)

Finansiella intäkter och kostnader netto 38 38

Resultat före skatt 2055 34 2 089

Skatt (636) (16) (652)

Resultat efter skatt 1 419 18 1 437

Minoritetens andel av resultatet 3 3

Perlodens resultat 1 422 18 1 440

Utdelning till aktieägare för perioden (220) (220)

Perlodens balanserade resultat 1 202 18 1 220

Resultat per aktie före jämförelsepåverkande poster $0.80 $0.03 $0.83

Resultat per aktie $0.80 $0.01 $0.81

Resultat per aktie efter utspädning $0.80 $0.01 $0.81

Vägt antal utestående aktier (miljoner), genomsnitt 1 778

Antal utestående aktier (miljoner) efter utspädning, genomsnitt 1 782

(13)

;

Koncernens balansräkning

Noter

Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångar Aktier och andelar

Omsättningstillgångar Varulager

Fordringar

Kassa, bank och kortfristiga placeringar 6

Summa tillgångar

Kortfristiga skulder

Kortfristiga lån 6

Övriga skulder

Omsättningstillgångar netto

Summa tillgångar minus kortfristiga skulder

Långfristiga skulder

Långfristiga lån 6

Övriga skulder Avsättningar

Nettotillgångar

Eget kapital

Eget kapital 5

Minoritetens andel av eget kapital

Eget kapital och minoritetens andel av eget kapital

Kostnader och intäkter redovisade direkt mot eget kapital

Januari -juni Periodens resultat

Valutakursförändringar på nettotillgångar

Omräkningsdifferenser avseende upplåning i utländsk valuta Skatt på omräkningsdifferenser avseende upplåning i utländsk valuta Övriga förändringar

Perlodens resultat justerat för kostnader och Intäkter redovisade direkt mot eget kapital

30junl 31 dec

1999 1998

$m $m

5 689 6 281 3 959 2 440

225 353

9 873 9 074

1 906 2 029 4587 3 963 3264 3 412

9 757 9404

19 630 18 478

(678) (377) (5 274) (5 273) (5 952) (5 650) 3 805 3 754 13 678 12 828

(749) (761)

(509) (40)

(1 224) (1 045) (2 482) (1 846) 11 196 10 982

11 145 10 929

51 53

11 196 10 982

1999 1998

$m $m

832 1 440

(491) (3)

(5) 7

(2)

(6) 2

330 i 444

(14)

AstraZeneca PLC

Koncernens finansieringsanalys

Januari - juni

Kassaflöde från periodens verksamhet Rörelseresultat före jämförelsepåverkande poster Avskrivningar

Avskrivningar (goodwill och övriga immateriella rättigheter) Ökning av rörelsekapital

Övriga ej kassapåverkande förändringar

Nettokassaflöde från rörelsen före jämförelsepåverkande poster

Utbetalningar hänförliga till jämförelsepåverkande poster Nettokassaflöde från rörelsen

Utdelningar från sam risk- och intresseföretag Avkastning på placeringar och finansiell förvaltning Betald skatt

Kassaflöde från investeringar Investeringar netto i anläggningar Investeringar i aktier och andelar

Förvärv och avyttringar Utdelning betald till aktieägare

Nettokassaflöde före förvaltning av likvida medel och finansiering

Förvaltning av likvida medel

Förändringar av kortfristiga placeringar och bundna depositioner (netto) Finansiering

Minskning av kassa och bank för perloden

Jämförelsepåverkande och fusionsrelaterade kassaflöden inkluderade ovan Fusions-och integrationskostnader

Merck 'Trigger Event' betalning Övriga fusionskostnader

Kassaflöde hänförligt till jämförelsepåverkande poster First Option-betalning till Merck (inkluderad i "Investeringar

netto i anläggningar'')

Intäkter från avyttringen av Specialties-verksamheten (inkluderade i "Förvärv och avyttringar")

1999

$m

2174 378 142 (853)

136

1 977 (997)

980 3 (49) (550)

(1 830)

(1 830) 1 945

(800)

(301)

(1 011) 324 (988)

$m

(713) (284)

(997)

(967)

1 937 (27)

1998

$m

1 536 311

57 (762)

(50)

1 092 (41)

1 051 262

56 (280)

(713) (18) (731)

(400) (772)

(814)

428 234 (152)

(15)

Granskningsrapport från KPMG Audit Plc och Deloitte & Touche till AstraZeneca Plc

Inledning

Vi har blivit Instruerade av bolaget att översiktligt granska den ekonomiska information som redovisas på sidorna 8 till 21, och vi har läst övrig information i delårsrapporten och bedömt huruvida denna information innehåller några uppenbara felaktigheter eller väsentliga awikelser i förhållande till den ekonomiska informationen.

styrelsens ansvar

Delårsrapporten med ingående e·konomisk information är styrelsens ansvar och har godkänts av styrelsen. Londonbörsens regelverk (The Listing Rules of the London Stock Exchange) kräver att redovisningsprinciper och den presentationsform som används avseende delårsrapportens sifferdel är i överensstämmelse med årsbokslutet för 1998, med undantag av förändringar som uppgivits och motiverats.

Utförd granskning .

Vi har genomfört vår granskning i enlighet med riktlinjer i Bulletin 1999/4, utgiven av Auditing Practices Board. En översiktlig granskning består främst av att intervjua företagsledningen och att utföra en analytisk granskning av ekonomisk information och underliggande ekonomiska fakta, och bedöma om redovisningsprinciper och presentationsform har tillämpats konsekvent, där inte annat har uppgivits. En översiktlig granskning innefattar ej revisionsåtgärder som tester av internkontroll samt verifiering av tillgångar, skulder och transaktioner. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision utförd i enlighet med god revisionssed (Auditing standards) och ger således en lägre nivå av säkerhet än en revision. l enlighet med detta lämnas ingen revisionsberättelse avseende informationen i delårsrapporten.

Slutsats av granskningen

På grundval av vår översiktliga granskning känner vi inte till några väsentliga förändringar som borde vidtas avseende den ekonomiska informationen såsom den presenterats för perioden 1 januari till30 juni 1999.

Not: Denna granskningsberättelse har avgivits på engelska och utgör således en översättning.

KPMG Audit Plc Chartered Accountants London

2 augusti 1999

Noter till delårsbokslutet

1 TILLÄMPADE REDOVISNINGSPRINCIPER

Deloitte & Touche Chartered Accountants London 2 augusti 1999

Delårsbokslutet har upprättats i enlighet med poolningsmetoden. Sammanslagningen mellan Zeneca Group PLC och Astra AB trädde i kraft den 5 april 1999. l enlighet med poolningsmetoden har resultat och kassaflöden för Zeneca Group PLC och Astra AB räknats samman från början av den redovisningsperiod sammanslagningen ägde rum.

Företagens tillgångar och skulder har räknats samman till de belopp de bokförts till efter justeringar för att åstadkomma överensstämmelse i redovisningsprinciper. Jämförande resultat och balansräkningar samt kassaflöden har upprättats för det sammanslagna företaget.

Då USD anses vara den för koncernen, vad gäller valutaexponering, viktigaste valutan kommer efter samgåendet all ekonomisk information att presenteras i USD. Omräkning av nyckeltal till brittiska pund och svenska kronor tillhandahålls på sidan 24. AstraZeneca PLCs aktiekapital har omvandlats från GBP till USD.

De oreviderade resultaten för perioden 1 januari-30 juni 1999 har upprättats i enlighet med UK GAAP. Tillämpade redovisningsprinciper beskrivs i AstraZeneca-koncernens (f d Zeneca Group PLC) årsredovisning och Form 20-F för 1998, med tillägget att AstraZeneca under perioden antog "Financial Reporting standard No.12 - Provisions, Conlingent Liabilities and Conlingent Assets" (FRS 12). Tillämpningen av FRS 12 hade ingen påverkan på koncernens nettotillgångar per den 1 januari 1999.

Räkenskaperna är inte reviderade men har översiktligt granskats av revisorerna enligt granskningsberättelsen ovan.

Uppgifterna innehåller inte koncernens lagstadgade redovisning. Den lagstadgade redovisningen för Zeneca Group PL.C gällande året som avslutades 3~ december 1998 har inlämnats till aktiebolagsregistret (Registrar of Companies).

Revisionsberättelsen för dessa redovisningar var en ren revisionsberättelse och innehöll inga uppgifter enligt paragraf 237 i UK Campanies Act 1985.

(16)

As1razeneca PLC

2 PROFORMASIFFROR

Förutom en sammanräkning av de historiska resultaten för Astra och Zeneca enligt UK GAAP, enligt den faktiska redovisningen, har ytterligare två anpassningar gjorts i de oreviderade resultaträkningarna proforma för 1998 och 1999.

Syftet är att illustrera effekterna på försäljning och resultat om omstruktureringen av Astra Merck och ett antal betalningar till Merck relaterade till samgåendet ägt rum i början av 1998 (istället för i juli 1998, respektive april 1999).

Siffrorna proforma inkluderar försäljning om 1.715 MUSD för de sex första månaderna 1998 i samriskföretaget Astra Merck, vilken ej ingår i den faktiska redovisningen. Också de förändringar i kostnaderna som uppstår genom omstruktureringen av Astra Merck har daterats tillbaka sex månader till den 1 januari 1998. Nettoeffekten av dessa proformajusteringar utgör en reducering av resultatet för första halvåret 1998 med 55 MUSD, före skatteminskningar på 23 MUSD.

En avskrivningskostnad proforma på 12 MUSD per kvartal har inräknats från 1 januari 1998 till 5 april 1999 liksom en teoretisk räntekostnad på 21 MUSD per kvartal på betalningarna till Merck erlagda vid fusionens genomförande. Mot dessa kostnader har en skatteminskning avräknats på 6 MUSD per kvartal.

Ytterligare information avseende proformajusteringarna finns i prospektet inför samgåendet och i AstraZenecas informationsfolder till aktieägarna, daterade den 21 januari 1999, samt i AstraZenecas Registration statement on Form F-4 inlämnad till den amerikanska US seeurities and Exchange Commission.

3 SAMRISK- OCH INTRESSEFÖRETAG

Koncernens del av försäljningen i samriskföretag under perioden 1 januari till 30 juni 1999 uppgick till 168 MUSD respektive 1 .871 MUSD för motsvarande period föregående år. Andelar av rörelseresultatet i sam risk- och intresseföretag för perioden 1 januari till 30 juni 1999 uppgick till 22 MUSD respektive 1 MUSD och för motsvarande period föregående år till 560 MUSD respektive 1 MUSD. Före den 1 juli 1998 redovisades Astra Merck lnc. som samriskföretag.

4 JÄMFÖRELsEPÅVERKANDE POSTER

Integrations-och synergikostnader

Astra Pharmaceuticals LP. omstruktureringskostnader

Jämförelsepåverkande intäkter och kostnader i rörelseresultatet Vinst vid avyttring av verksamheten Specialties

(efter 406 MUSD i goodwill, tidigare avskriven mot eget kapital) Förlust vid aweckling av verksamhet för arganotostat

Resultat från avyttring eller avveckling av verksamhet

Merck 'Trigger Event'-betalning Övriga fusionskostnader Fusionskostnader

Totalt jämförelsepåverkande poster före skatt Nettoskatt

1 jan- 1 jan-

30juni 30Junl

1999 1998

$m $m

(130) (12) (142) 237

(46)

237 (46)

(713) (204) (917)

(822) (46)

141 12

(681) (34)

(17)

5

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

30junl 30 juni

1999 1998

$m $m

Eget kapital vid periodens början 10 929 9 552

l

Periodens resultat 832 1 440

·~

Utdelning (408) (220)

424 1 220

Emission av aktier i AstraZeneca PLC 11 6

Valutajusteringar (496) 2

Realiserad goodwill 420

Utköp av minoritetsintressen (137)

Övriga förändringar (6) 2

Nettotillskott till eget kapital 216 1 230

Eget kapital vid periodens slut 11 145 10 782

6

NETTOKASSA

Tabellen nedan ger en analys av förändringar i nettokassa.

31 dec Kassa- Förvärv och Valutakurs- 30juni

1998 flöde avyttringar förändringar 1999

$m Sm $m $m Sm

Lån som förfaller efter 1 år (761) (4) 16 (749)

Aktuella amorteringar av lån (30) 2 (27)

Finansiella leasingskulder (20) 4 12 1 (3)

Summa lån och leasingskulder (811) 12 19 (779)

Kortfristiga placeringar 274 1 011 (36) 1 249

Kassa och bank 3138 (983) (140) 2 015

Utnyttjande av checkräkningskrediter (240) (5) 13 (232)

Kortfristig upplåning, exklusive

checkräkningskrediter (107) (311) (1) (419)

3 065 (288) (164) 2 613

Nettokassa 2 254 (287) 12 (145) 1 834

Nyemission (11)

l

Nyemission till minoritetsintressen (3)

1

Kassautflöde före förvaltning av likvida medel

och finansiering (301)

(18)

AstraZeneca PLC

7 UTVECKLING PER VERKSAMHETSOMRÅDE

1 jan- 1 jan- 1 april- 1 april- 1 ]an- 1 jan-

31 mars 31 mars 30]unl 30juni 30 juni 30juni

1999 1998 1999 1998 1999 1998

$m $m $m $m $m $m

Geografisk fördelning av försäljning

Storbritannien 246 214 282 258 528 472

Övriga Europa 1 500 1 253 1 410 1 258 2 910 2 511

Nord- och Sydamerika 2 146 1 160 2 528 1 425 4674 2 585

Asien, Afrika och Australasien 422 375 509 438 931 813

Kvarvarande verksamhet 4 314 3002 4 729 3 379 9 043 6 381

Försäljning per affärsområde

Healthcare 3 630 2 297 3752 2 348 7 382 4645

Pharmaceuticals 3 570 2 246 3694 2297 7 264 4543

Salick Health Care 60 51 58 51 118 102

Agrochemicals 663 684 949 1 009 1 612 1 693

ÖVrigt 21 21 28 22 49 43

Kvarvarande verksamhet 4 314 3 002 4 729 3 379 9 043 6 381

Rörelseresultat/(förlust) före jämförelsepåverkande poster

Healthcare 880 600 954 530 1 834 1 130

Pharmaceut1ca Is 883 600 955 533 1 838 1 133

Salick Health Care (3) (1) (3) (4) (3)

Agrochemicals 71 83 212 253 283 336

övrigt (3) (8) (11) (14) (8)

Kvarvarande verksamhet 948 675 1 155 783 2 103 1 458

Rörelsens resultat/(förlust) före jämförelsepåverkande poster i

procent av försäljningen % % % o/o % %

Healthcare 24.2 26.1 25.4 22.6 24.8 24.3

Pharmaceuticals 24.7 26.7 25.9 23.2 25.3 24.9

Salick Heallh Care (5.0) (1.7)

(5.9)

(3.4} (2.9)

Agrochemicals 10.7 12.1 22.3 25.1 17.6 19.8

Kvarvarande verksamhet 22.0 22.5 24.4 23.2 23.3 22.8

(19)

8 FÖRSÄLJNING PER PRODUKT OCH MARKNAD

1 jan- 1 jan- Tillväxt% Tillväxt%

30juni 30juni proforma proforma

1999 1998 fasta valuta-

Pharmaceuticals $m $m kurser

Försäljning per produkt och produktområde Mage/tarm:

Losec 2 848 834 +15 +15

Övrigt 24 21 +14 +14

Totalt mage/tarm 2872 855 +15 +15

Hjärta/kärl:

Zestril 602 511 +18 +18

Tenormin 247 245 +1 +1

seloken 257 205 +25 +24

Plendil 216 122 +11 +10

lmdur 59 55 +7 +7

Pramace 35 31 +13 +13

Atacand 73 12 n/m* n/m

Övrigt 181 161 +7 +6

Totalt hjärta/kärl 1 670 1 342 +17 +17

Andningsvägar:

Pulmicort 370 338 +9 +9

Accolate 74 74

Rhinocort 99

BO

+24 +24

Bricanyl 73 78 ·6 -6

Oxis 41 17 n/m n/m

Övrigt 29 29 +3

Totalt andningsvägar 686 616 +11 +11

Cancer:

Zoladex 331 301 +10 +9

Nolvadex 287 264 +9 +B

Casodex 166 116 +43 +44

Arimidex 63 58 +9 +9

Tomudex 12 B +50 +50

Totalt cancer 859 747 +15 +14

Special ist/sju khusprodu kte r:

Di p rivan 327 323 +1 +2

Xylocain 128 116 +10 +7

Marcain 42 40 +5 +5

Narapin 22 13 +69 +69

Zomig 86 32 n/m n/m

Seroquel 95 19 n/m n/m

Merrem 77 65 +18 +26

Övriga produkter 345 327 +6 +7

Astra Tech 55 48 +15 +17

Totalt specialist/sjukhusprodukter 1 177 983 +20 +21

Totalt pharmaceuticals 7 264 4 543 +16 +16

• n/m "' ej meningsfullt

(20)

AstraZeneca PLC

8 FÖRSÄLJNING PER PRODUKT OCH MARKNAD (FORTS.)

1 jan- 3D juni

1999

Pharmaceuticals $m

Geografisk fördelning

USA 3470

Japan 304

Frankrike 423

Tyskland 449

Italien 317

Sverige 184

Storbritannien 392

Övriga världen 1 725

7 264

1 jan- 30juni

1998

$m

1240 261 334 417 255 178 366 1 492 4543

Tillväxt% Tillväxt % proforma proforma

+17 +16 +27 +8 +24 +3 +7 +16 +16

fasta valuta- kurser

+17 +5 +26 +7 +23 +7 +9 +18 +16

Tillväxt i procent proforma har beräknats som om omstruktureringen av Astra Merck ägde rum den 1 Procentuell tillväxt i fasta valutakurser har beräknats exklusive effekter hänförliga till valutakursförändringar.

januari 1998.

1 jan- 1 jan-

30 juni 30 Juni Tillväxt% Tillväxt%

1999 1998 fasta valuta-

Agrochemlcals $m $m kurser

Försäljning per produkt och produktområde Herbicider:

Icke selektiva 369 369

selektiva 490 606 -19 -19

Totalt herbicider 859 975 -12 -12

Insekticider 230 263 -13 -13

Fungicider 475 405 +17 +16

Övrigt 48 50 -4 -8

Totalt Agrochemicals 1 612 1 693 -5 -5

Geografisk fördelning

Nordamerika 576 679 -15 -15

Latinamerika 165 209 -21 -21

Europa 633 600 +6 +5

Asien, Afrika och Australasien 238 205 +16 +14

1 612 1 693 -5 -5

Tillväxt i fasta valutakurser har beräknats exklusive effekter hänförliga till valutakursförändringar.

(21)

8 FÖRSÄLJNING PER PRODUKT OCH MARKNAD (FORTS.)

1 jan- 1 jan- Tillväxt% 1 april- 1 april- Tillväxt%

31mars 31 mars proforma 30Junl 30juni proforma 1999 1998 fasta valuta- 1999 1998 fasta valuta-

Pharmaceuticals $m $m kurser $m $m kurser

Försäljning per produkt och produktområde Mage/tarm:

Losec 1 414 404 +24 1 434 430 +9

Övrigt 12 11 +9 12 10 +20

Totalt mage/tarm 1 426 415 +24 1 446 440 +9

Hjärta/kärl:

Zestril 301 255 +17 301 256 +19

Tenormin 124 121 123 124 +1

seloken 112 91 +21 145 114 +27

Plendil 108 59 +14 108 63 +6

lmdur 32 27 +19 27 28 -4

Pramace 18 15 +13 17 16 +12

Atacand 32 5 n/m 41 7 n/m

Övrigt 88 79 +8 93 82 +5

Totalt hjärta/kärl 815 652 +16 855 690 +17

Andningsvägar:

Pulmicort 190 173 +8 180 165 +11

Accolate 28 33 -15 46 41 +12

Rhinocort 43 32 +31 56 48 +19

Bricanyl 38 37 35 41 -13

Oxis 20 7 n/m 21 10 n/m

Övrigt 17 16 +6 12 13

Totalt andningsvägar 336 298 + 11 350 318 +12

Cancer:

Zoladex 165 150 +9 166 151 +10

Nolvadex 143 136 +4 144 128 +11

Gasode x 91 66 +38 75 50 +52

Arimidex 27 35 -23 36 23 +57

Tomudex 7 3 +100 5 5 +20

Totalt cancer 433 390 +10 426 357 +19

Special ist/sj u khusp ro dukter:

Diprivan 149 170 -13 178 153 +17

Xylocain 61 56 +5 67 60 +10

Marcain 20 19 +5 22 21 +5

Narapin 10 6 +67 12 7 +71

Zomig 39 12 n/m 47 20 n/m

Seroquel 47 7 n/m 48 12 n/m

Merrem 38 33 +18 39 32 +35

Övriga produkter 169 164 +5 176 163 +8

Astra Tech 27 24 +9 28 24 +25

Totalt specialist/sjukhusprodukter 560 491 +14 617 492 +27

Totalt Pharmaceuticals 3 570 2 246 +17 3694 2 297 +15

n/m= ej meningsfullt

(22)

AstraZeneca PLC

8 FÖRSÄLJNING PER PRODUKT OCH MARKNAD (FORTS.)

1 Jan· 1 Jan- Tillväxt% 1 april- 1 april· Tillväxt%

31mars 31mars proforma 30juni 30junl proforma

1999 1998 rasta valuta- 1999 1998 rasta valuta·

Pharmaceutlcals $m $m kurser $m $m kurser

Geografisk fördelning

USA 1 679 649 +18 1 791 591 +16

Japan 127 111 +5 177 150 +6

Frankrike 211 160 +26 212 174 +25

Tyskland 249 208 +15 200 209 -2

Italien 160 126 +21 157 129 +25

Sverige 98 92 +9 86 86 +6

Storbritannien 193 174 +12 199 192 +7

Övriga världen 853 726 +18 872 766 +17

3570 2 246 +17 3694 2297 +15

Tillväxt i procent i fasta valutakurser proforma har beräknats som om omstruktureringen av Astra Merck ägde rum den

1 januari 1998 och exklusive effekter hänförliga till valutakursförändringar.

1jan· 1 jan- 1 april· 1 april-

31mars 31mars Tillväxt% 30juni 30junl Tillväxt%

1999 1998 rasta valuta- 1999 1998 fasta valuta·

Agrochemicals $m $m kurser $m $m kurser

Försäljning per produkt och produktområde Herbicider:

Icke selektiva 146 155 -8 223 214 +5

selektiva 193 223 ·13 297 383 -21

Totalt herbicider 339 378 -11 520 597 -12

Insekticider 100 103 -4 130 160 -19

Fungicider 203 170 +15 272 235 +17

Övrigt 21 33 -36 27 17 +47

Totalt Agrochemicals 663 684 -5 949 1 009 -6

Geografisk fördelning

Nordamerika 171 199 -13 405 480 -16

Latinamerika 63 93 -32 102 116 ·12

Europa 311 293 +3 322 307 +7

Asien, Afrika och Australasien 118 99 +18 120 106 +10

663 684 -5 949 1 009 -6

Tillväxt i fasta valutakurser har beräknats exklusive effekter hänförliga till valutakursförändringar.

(23)

9 KONCERNENs RESULTATRÄKNING FÖR KVARVARANDE VERKSAMHET FÖRE JÄMFÖRELsEPÅVERKANDE POSTER

Första kvartalet Andra kvartalet

1999 1998 1999 1998

$m $m Sm $m

Försäljning 4 314 3002 4 729 3379

Kostnad för sålda varor (1 316) (860) (1 452) (1 001)

Distributionskostnader (86) (78) (81) (80)

Forsknings- och utvecklingskostnader (636) (516) (676) (597)

Marknadsförings- och administrationskostnader (1 368) {925) (1 41 O) (954)

Övriga intäkter 40 52 45 36

Koncernens rörelseresultat 948 675 1 155 783

Resultatandel i samrisk- och intresseföretag 19 254 3 305

Finansiella intäkter och kostnader netto 4 26 (37) 12

Resultat före skatt 971 955 1 121 1100

Skatt (293) (284) (331) (352)

Resultat efter skatt 678 671 790 748

Minoritetens andel av resultatet 5 (2) (2)

Periodens resultat 678 676 788 746

Vinst per aktie $0.39 $0.38 $0.44 $0.42

Vinst per aktie efter utspädning $0.39 $0.38 $0.44 $0.42

Vägt antal utestående aktier (miljoner), genomsnitt 1 776 1 778 1 776 1 778 Antal utestående aktier (miljoner) efter utspädning, genomsnitt 1 780 1 782 1 780 1 782

(24)

AstraZeneca PLC

Information till amerikanska investerare

OMRÄKNING TILL AMERIKANSKA REDOVISNINGSPRINCIPER

Koncernens resultat- och balansräkning enligt sidorna 8, 1 O och 11 är upprättade enligt god redovisningssed l Storbritannien (UK GMP), vilken i vissa väsentliga delar skiljer sig från god redovisningssed i USA (US GAAP). Enligt US GMP redovisas samgåendet som ett förvärv av Astra från Zenecas sida enligt förvärvsmetoden. Enligt förvärvsmetoden beräknas anskaffningskostnaden för investeringen till marknadsvärdet av utestående aktier, tillsammans med andra direkta kostnader hänförliga till samgåendet. Det förvärvade företagets tillgångar och skulder bokförs till verkligt värde. Enligt förvärvsanalysen har hänsyn tagits till övervärden på Astras materiella anläggningstillgångar och varulager. Dessutom har värden åsatts Astras pågående forskning och utveckling, befintliga produkter och den samlade personalstyrkan, såväl som latenta skatteeffekter. Skillnaden mellan anskaffningskostnaden och det verkliga värdet av Astras tillgångar och skulder har redovisats som goodwill. Pågående forskning och utveckling samt uppvärderingen av varulager har belastat resultatet som en engångspost liksom tillkommande avskrivningar på verkliga värden. Astras resultat före Zenecas förvärv avgår från periodens resultat. Andra skillnader som påverkar AstraZeneca PLC (fd Zeneca Group PLC) förklaras i koncernens årsredovisning och Form 20-F för 1998. Den beräknade påverkan på koncernens resultat och eget kapital som beror på skillnader mellan UK GAAP och US GAAP redovisas nedan.

Aktieägarandat i perlodens resultat Periodens resultat enligt UK GAAP Astras resultat före Zenecas förvärv

Tidigare redovisat resultat för Zeneca Group PLC Justeringar för anpassning till US GAAP

Justeringar enligt förvärvsmetoden,

(inklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar): -förvärv av Astra (enligt US GMP-bedömning)

-pågående forskning och utveckling - omvärdering av varulager

-avskrivning och övriga förvärvsjusteringar -övrigt

Avyttring av verksamheten Specialties

Kapitalisering av räntor, minus avyttringar och avskrivningar Latent skatt

Pensionskostnader

Förmåner etter pensionering/pensionsplanetillägg Orealiserade valutakursförluster

Periodens resultat enligt US GAAP Resultat från kvarvarande verksamhet Resultat från awecklad verksamhet

Vinst vid avyttring av verksamheten Specialties Vinst/(förlust) per aktie enligt US GAAP

Vinst/(förlust) per aktie efter utspädning, enligt US GMP

1 jan- 1 jan-

30juni 30Junl

1999 1998

$m $m

832 1 440

(413) (732) 708

(3 315) (826) (299)

(42) (48)

253

2 388

(64) (28)

2 2

2

(3 482) 636

(3 898) 632

23 4

393

$(1.96) $0.67

$(1.96) $0.67

Periodens resultat i kvarvarande verksamhet enligt US GMP har belastats av engångskostnader på 3.315 MUSD i form av nedskrivning av förvärvad pågående forskning och utveckling samt på 826 MUSD (485 MUSD etter en skatteminskning på 341 MUSD) avseende lageruppvärdering vid förvärvet.

(25)

OMRÄKNING TILL AMERIKANSKA REDOVISNINGSPRINCIPER (FORTS.)

Eget kapital

Eget kapital enligt UK GAAP

Astras tillgångar före Zenecas förvärv

Tidigare redovisat eget kapital för Zeneca Group PLC

Justeringar för anpassning till US GAAP Justeringar enligt förvärvsmetoden,

(Inklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar):

• förvärv av Astra (enligt US GAAP-bedömning) -goodwill

-materiella och övriga immateriella anläggningstillgångar övrigt

Kapitalisering av räntor minus avyttringar och avskrivningar Latent skatt

- avseende Astras verkliga värden -övrigt

Utdelning

Pensionskostnader

Förmåner efter pensionering/pensionsplanetillägg övrigt

Eget kapital enligt US GAAP

30Junl 31 dec

1999 1998

$m $m

11 145 10 929 (6 757)

4172

14347 11 833

865 1 157

146 181

(3 358)

(371) (111)

408 442

(271) (241)

(33) (42)

60

34 771 5 558

(26)

AstraZeneca PLC

Ekonomiska nyckeltal i sammandrag

1999 1998 1999 1998 1999 1998

1 januari- 30 juni $m $m i: m i: m SEKm SEKm

Total försäljning 9 658 7 053 6 132 4 478 81 629 59 612

Kvarvarande verksamhet 9043 6 381 5 741 4 051 76 341 53 932

Pharmaceuticals 7 264 4543 4 612 2 884 61 395 38 397

Rörelseresultat före jämförelse-

påverkande poster (JP) 2174 1 536 1 380 975 18 375 12 982

Kvarvarande verksamhet före JP 2103 1 458 1 335 926 17 775 12 323

Pharmaceuticals före JP 1 838 1 133 1 167 719 15 535 9 576

Resultat före skatt för kvarvarande

verksamhet före JP 2 092 2055 1 328 1 305 17 682 17 369

Perlodens resultat 832 1 440 528 914 7032 12 171

Vinst per aktie $0.47 $0.81 29.8p 51.4p SEK3.97 SEK6.85

Vinst per aktie före JP $0.85 $0.83 54.0p 52.7p SEK7.18 SEK7.02

Utdelning per aktie $0.23 $0.23 14.2p 14.0p SEK1.89 SEK1.82

Nettokassainflöde från löpande

verksamhet 980 1 051 622 667 8 283 8 883

Kassaminskning under perioden (988) (152) (627) (97) (8 351) (1 285)

Eget kapital

30 juni 1999/31 december 1998 11 145 10 929 7 076 6 939 94 198 92 372

Jämförelsetal i brittiska pund (E) och svenska kronor (SEK) visas för informationsändamål och har räknats fram med följande växelkurs vid periodens slut: $1=E0.6349 respektive $1=SEK8.4520. Utdelning per aktie visas som det faktiska utbetalningsbeloppet enligt gällande valutakurser vid dagen för utdelningens tillkännagivande.

(27)

Information till aktieägarna

RAPPORTDAGAR OCH BOLAGSSTÄMMA Publicering av tredje kvartalets och de första

nio månadernas resultat

Preliminär publicering av årsbokslut samt utdelning för andra halvåret

Bolagsstämma

UTDELNING

3 november 1999

24 februari 2000 26 maj 2000 (preliminärt)

styrelsen har beslutat om en första halvårsutdelning för 1999 på 0,23 USD, O, 142 GBP, 1,89 SEK, per aktie vid en omvandlingskurs av USD till pund på 1: 0,6194 och USD till SEK på 1: 8,2044.

Utdelningen för första halvåret 1998 i Zeneca Group PLC uppgick till 0,14 GBP per aktie (motsvarande 0,23 USD, 1,82 SEK, enligt gällande valutakurser vid dagen för utdelningens tillkännagivande). Astra AB lämnade ingen halvårs utdelning.

l och med avskaffande! av United Kingdom Advance Corporation Tax (ACT) från den 6 april 1999, kommer i Sverige eller USA bosatta privatpersoner eller företag med aktieinnehav motsvarande mindre än 1 O% av rösterna i AstraZeneca att vara berättigade till en skattereduktion med 1/9 av utdelningen (1 O % av bruttoutdelningen

l.

l praktiken kommer skatteminskningen att elimineras p g a kupongskatt. Aktieägare bör kontakta sin skatterådgivare för råd om skattekonsekvenserna av utdelningen i varje enskilt fall.

Utbetalning sker den 25 oktober. Aktien kommer att handlas exklusive utdelning på Londonbörsen från och med 6 september 1999 och på stockholmsbörsen från och med 8 september 1999. Amerikanska depåbevis kommer att handlas exklusive rätt till utdelning på New York-börsen från och med B september 1999.

Framtida utdelning kommer normalt att utbetalas enligt följande:

Första halvåret Meddelas i början av augusti och utbetalas i slutet av oktober.

Andra halvåret Meddelas i februari och utbetalas l slutet av april.

VARUMÄRKEN

Alla produkt- eller varumärkesnamn i not 8 i delårsrapporten samt följande namn i delårsrapporten ägs av eller har licensierats för AstraZeneca PLC eller dess dotterbolag:

Achieve Amistar Bravo Flex Force Fusilade Karate Prilosec Surpass Touchdown

För att underlätta är försäljningen redovisad under ovan ledande märkesnamn medan vissa produkter säljs under flera olika märkesnamn anpassade till olika marknader.

ADRESSER VID KORRESPONDENS

Registrator The Astra Zeneca Registrar

Lloyds TSB Regisirars The Causeway Worthing West Sussex BN99 6DA Storbritannien Tel: +441903 502 541

Depåbank för ameri- kanska depåbevis Morgan Guaranty Trust Company of New York 60 W all Streei New York New York 10260 USA

Tel: +1 212 648 3208

Huvudkontor AstraZeneca PLC 15 Stanhope Gate London

W1Y 6LN Storbritannien Tel: +44 171 304 5000

Svenska Värdepapperscentralen Värdepapperscentralen VPC AB Box 7822

103 97 stockhalm 08-402 90 00

(28)

Astralensca PLC

Riskerna beträffande framåtriktade kommentarer

För att uppfylla "Safe Harbour provisions of the United States Private seeurities Utigation Reform Act" från 1995 lämnar AstraZeneca följande information.

Denna delårsrapport innehåller vissa framåtriktade kommentarer avseende AstraZeneca. Framåtriktade kommentarer kan identifieras genom uttryck som "avser," "bedöms," "beräknas," "förutses," "förväntas," "tror" etc. Även om vi anser att våra förväntningar bygger på rimliga antaganden är våra framåtriktade kommentarer förenade med osäkerhet och en rad olika riskfaktorer, som medför att det verkliga utfallet väsentligt kan komma att awika från det förväntade eller avsedda. En del av dessa riskfaktorer ligger helt utanför vår kontroll. Bland riskfaktorerna finns risken för att patent- och varumärkesrättigheter löper ut eller förloras (i synnerhet patent avseende Losec och Zestril vilka löper ut under den närmaste framtiden); svårigheten att under avsedd tidsperiod integrera Astras och Zenecas omfattande affärsverksamheter och att uppnå synergieffekter; risken att FoU-verksamheten inte resulterar i nya produkter som kan nå kommersiell framgång; effekter orsakade av konkurrenter, prissänkningar och prisregleringar; svårigheterna att få myndighetsgodkännande för nya produkter; risken för betydande anspråk när det gäller produktansvar; exponeringen för valutakursfluktuationer; exponeringen när det gäller miljöansvar i USA och effekterna på Agrochemicals av den för jordbruket allt mer betydelsefulla bioteknologin och användningen av genmodifierade grödor. Inga garantier kan lämnas för att den utveckling eller de händelser som förutses i våra framåtriktade kommentarer kommer att äga rum eller inträffa, eller för den effekt de kan komma att få på AstraZenecas verksamhet, ekonomiska ställning och resultat.

(29)
(30)

/_l

References

Related documents

Vid periodens slut uppgick den justerade soliditeten till 37,8 procent (36,7), till viss del negativt påverkad av att kommande utdelning på stam­ och preferensaktier skuldförs

Redovisat eget kapital justerat för värdet på derivat, goodwill samt uppskjuten skatteskuld överstigande 5 procent av skillnaden mellan skattemässigt värde och verkligt värde

Detta förklaras främst av kostnader för butiker öppnade efter fjärde kvartalet 2009 (13,3 Mkr) , 1,4 Mkr i högre kostnader för snöröjning samt att koncernen under fjärde

Det förklaras främst av kostnader för butiker öppnade efter de första tre kvartalen 2009, totalt 58,2 Mkr, samt av att koncernen har haft kostnader för börsintroduktion på 16,7

Försäljningen under vårt tredje kvartal uppgick till 565,0 Mkr jämfört med 443,9 Mkr motsvarande period föregående år, en ökning med 27 procent.. Under de för- sta nio

Koncernens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 409 MSEK (323), vilket motsvarar en ökning med 27 procent jämfört med samma period 2007.. Rörelseresultatet uppgick till 39

Koncernens nettoomsättning för de första nio månaderna uppgick till 1 173 MSEK (940), vilket motsvarar en ökning med 25 procent jämfört med samma period 2007..

Inom Securitas Direct-divisionen utvecklas volymer- na och resultatet fortsatt positivt och antalet installe- rade enheter under perioden uppgick till cirka 27.000, vilket är en