• No results found

Oponentní posudek na diplomovou práci

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Oponentní posudek na diplomovou práci"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Oponentní posudek na diplomovou práci

Autor/ka DP: Hana Kratochvílová

Studijní program/obor: Učitelství pro základní školy/Učitelství pro 1. stupeň základní školy Název práce: Akční tvorba ve výtvarné výchově na 1. stupni ZŠ

Oponentka práce: Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D.

Hodnoticí kritéria

Splňuje bez hrad Splňuje s drobnými hradami Splňuje s výhradami Nesplňuje

A. Obsahová

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.

Práce splňuje cíle zadání.

Studující využívá a kriticky vybírá sekundární a/nebo primární literaturu.

Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických postupů.

Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich diskutováno.

V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným cílům.

V průběhu zpracování tématu studující pracoval/a v součinnosti s vedoucím/vedoucí práce.

B. Formální

Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací v rámci práce, je typograficky jednotná.

Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.

Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.

C. Přínos práce

Tvůrčí přístup studujícího, kompilační hodnota, využití pro praxi.

(2)

2 Celkové hodnocení práce (max. 1700 znaků):

Diplomová práce Hany Kratochvílové představuje ucelenou koncepci práce s akčním uměním v hodi- nách výtvarné výchovy na prvním stupni ZŠ. Teoretická část zpracovává základní akční tvorbu světo- vých a českých umělců, čímž učitelům nabízí souhrnně základní přehled v dějinách umění v tomto směru. Reflektuje také současnou podobu výtvarné výchovy, výtvarnou hru a projektovou metodu.

Kapitola věnující se RVP a cílům základního vzdělávání je pojednána velmi obecně, bohužel bez vhledu právě k potenciálu akčního umění a jeho postupů k plnění požadavků kurikulárních dokumen- tů.

Praktická část nabízí podrobně zpracované metodiky,které jsou ověřovány, doplněny bohatou doku- mentací a refletovány. Součástí je také malé dotazníkové šetření u žáků a učitelů. Vzhledem k velmi nízkému počtu respondentů-učitelů by bylo vhodnější použít kvalitativních metod pedagogického vý- zkumu.

Práce je stylisticky jednotná, s občasnými překlepy či gramatickými chybami, které ale neruší pozor- nost při čtení textu.

Práce splňuje požadavky diplomové práce, navrhuji hodnocení výborně.

Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu magistr: ANO

Práci doporučuji k obhajobě: ANO

Návrh klasifikačního stupně: výborně

Náměty pro obhajobu (max. 1500 znaků):

1, Byli umělci uvedení v tabulce na str. 36 inspirací pro aktivitu i pro žáky?

Datum: 26. 8. 2015 Podpis:

References

Related documents

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou