5ïï:o 50»

10  Download (0)

Full text

(1)

Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek.

Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

Th is work has been digitised at Gothenburg University Library.

All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.

Th is means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.

01234567891011121314151617181920212223242526272829 CM

(2)

784 )( o X $

3) Sn manbpgmng of timmer od> fmámte må*

ningac ; ben nebra maningen 6ojiar af on (ruga, 7 altut lång, 9 ed) tro fjerbebels aln breb, mob feånfav od) b orb uti, famt on jior fpis mob jårn*

fpjåli, od) bårintii tmånne famrar, afffiftabe mob fcråber, garbera 4 od) «i paifalniång, od) 40cf) en patf aln breb ; utt bon ena aro tmånne fangar, et borb ocij tegeb-fafelugn : uti ofre maningen* en fammare, 9 od) tre f/erbebels aln (ang, 6 alnar bfob, meb tmånne fångar, borb od) bånfe.ufotn jarndafelugn : en bito 9 od) fre fferbebelö aln lång, 5 od) en palf alnbreb, meb fmånne fångar, 1 borb od) b å nfe, meb fp tö od) jårnfpjåil.

©tlie-bobarne åro beäiifom forfebbe meb bepö*

riga b nigger, få at farttig på 60 a 70 ! after funna iågga ftg råt intii-af (afta.

®på nimbante år rum tiiråcfeltgen for be toma tunnorna, åfmen ocf utan för bobarne, tti ben falta*

be filien, på biperfe bårtil gjorbe planer afä timmer ed) braber. 2tr 1759 bövjabes beffe bpgnaber od) flutabeg förlebet år, åro fålcbes npa. Utt pamtten funna fartpgen ligga fåfra för jiorm. öm föpct meb ¿nmentarte*perfeblarna, fom mtb ftlbfaliningrn bepöfmas, fan correéponöeraS meb ijerr (Earl &ocf

t Ubbetoalla. ,

■Jlngifroes fil falu en DfanbS-'paft i Reffe året, n>å( tilribeit, od) af gobí pulí; pan år brun ti( får*

gen, od) liten tilroåpten, fan boef båra en fulfomlig farl : om agaren od) pvifef fås unbettåttelfe, bår aJiagaftnef utgifmes.

l£n ntrfammetsxpufma arpa gafan wpfagenî pmarom mera på ISoftrpcferfet.

5ïï:o 50»

©ötbrboraffa

fôrbagen, beim ^December 1761.

agafttttí

ÓconomiiTc fanfar cm Mbe'STîcfren.

S

ag met ef, om mi förfumme någon bel af mår ffebtgpet bårnteb, af mt ej få frågef ifre emot pppigpet t flåber, fom bef ttiförne fîebt. 5Dåre jfåber pafma i fin tib alfmarltgen bunbrat emot fon*

fangen od) be blofta brófien, ©friften par några migttga fiållen om bet åmnef, om man tefe pode for urrtiobtgt at Ipba panne ; od) mat ‘pfalmbof par jammál fina goba påmtnnelfer, af pmílfa ja g nu i fpnnerpet fommer ipåg en mers af föl/anbe be*

gpnnelfe : (£j går få fnarf en måttab om, ©om bet matter, nu fettafi fom, meb nptt jorbntas irtåfte.

3) t en at en $ranfö(T tc. galler mer ån CSibel, ?>re*

fier od) fPfalntbof pos fjollorna, fom omfiber brin*

ga tånfaitbe folf at fôl/a meb, bet år ffam för na*

tionen.

Äongeliga förorbntngar pafma fiabgat, t pmab flåbebönab ©roenffa folfetfFal gå; men bet förflår åfmen få litet ; od; alfa febolåror begrinaS i befta

>Ö b b jipefet

(3)

786 fä )( o )( $

findet af en Fiep et um fling ar af bagge; fetten, font pn;ba (faret utan af aga hitmnib, od) gncfla meí mober, utan af funna fi; et lining; mafFar, font png la ro ar re, au fugorna i inmbebagarne.

jjaq ftcf fiora t et fålfFap i)arom bagen, af faíop- perne aro fomne ufur moben i ©totffiolm; ed; bet blir (tfafa i ©ötffeborg inom fort. 3 bet ftaifet aro, be gamle efdjarpernu fomne i bruf m.m. 3'13 grubfabe litet pd benita beråttelfen, ocf)lopp igenoffl min lilla lebfamma tib. 3aS fünfte på man0 rdefarne, beraö ffpfning, od; langa eller förta lif/

beraö mång=fonmge upflag, fnapparm.m. 3°ä påminte mig fruntimren, fom en tibroorofaflanb ige, at bet fag illa uf, når be gingo mot ro inbett, febatt fiiimpdjocfe join boutedler, åter fibrotbt fom cara finer, ånbteligen jïafbmbe, fom flunbrot in. m. 3 fnnnerlget fom fag ilfåg beras mancíííer, fom forfî rooro lagom fånga, feban fortare od; åttö' teligeu åter langa igen; bem be på flutet for- roanbíat i rigtiga munfe = fapp.gr, unber namn af falopper: od; nu jFoia befjå ufftjutae utur fi;nagti gen. 3a3 §ar fient omtalaé, atf Remanie ffola börja gå meb brofige radar. .OujTeligt, om &Ç rodle göra bem terninge-bmfofa, meb (ång-bpporaf famma flaget, famt en Invit fjaff pådmfronbet o ci) tråfroårbet roib ftban : ba finge rot tufenbetalö ut' ntåvfte arlequiitev. SÖien fjroab angår bet mig- 3 o få tnndef, at ba roåre gamle rebelige proffer ifrabe emot fin tíbs nppigíjet i flåbebouaber, få fan ingen nu fala båremof på praípif¡tolett, utan at fFåmaS od; robita roib årnttef.

® X O X 787

T>etåv ingen fara: 3‘agjer roål, ifroart fian bet bår. Sien bet room önfMigt, at funna fgnbra olpcfan för ån §011 fonmter. Dm roi roore fôrnuf=

tige, få fFulíe roí íáfeelígen blífroa roarfe, at bet ef bar ftg i långben.

íOvcb alt befta år jag bod; ingen fa fjifFefig ji- tnbe emot en prpbeííg flábebonab, at någon jTaí fFpíía mig för orímnieííg. ©om månnifFja, fa fom (griffen, mafic fag tpcfa om renlighet od;natt=

§et; fa fag måjieönfFa, at bet freatnret, fom årfTa-- pat efter ben (rogfleë belåte, må roara prpbt båbe in * od; utroårtes. ÄattfFe fag lifroål felar, om 5>rc|re» frifånneé ifrån bet obrågeltga bejroåref, at (tura flåbe.-moben, fåfom et mål, firodfet egen- teligen rörer (anbets öconomt.

Öfroerbeten f;ar altlb önfFat, at SKíffeng almo*

ge fFulíe gå flábbe meb fabana fpg, fom be i fina egna (fus tííroerfat ; men at ånbamålet albríg bltf=

roef rounnef fulfomlígen, roet firoar en af inípga*

£>et år mi foinmet rotbare, ån nagonftn förr ; 0 cf;

bet finies, at fu tninbre penningar lanbet âger, fu mer lågges uti gratilåf, od; ju rodrre flöfaé i pppig=

f)ei.

3gg beber om lofat fa troifla, om FOiatfs linne*

tilroerfningar åro någon natíonel roinfi, i fiånbelfe at förtjenjien går bort i granlåf. 3ag tror, at ben fom ligger på bánfen, od; Iproílarut metían arbets*

jiunbertta, år lifa få ffof, fom ben bår trålar naff od; bag för bjåfs od; granlåt. folies bet för f;e=

ber, af en qroinna jTaffabe fit f)us bubbla fldber, od; låt fig bårmeb nöja ; fa rodle fag roara meb :

X) b b 2 men

i*

(4)

788 X o X &

mon at bota braft t ftben, od) låroft i fpetfar, ' odj lata afrett bliftoa i ben roanfjåfD, at man fíat topa fâb, år t mit todo oj fa bùtanbe fom bot fîmes.

5Jten Iàf roara, at a Imogen brufar íídbe ttl un*

berflåber, faleminfer til iifjîpd'e, mob SpanjTa ror îc. fat mara, at groin fol fen brufa be foftba^

raffe fibentpg ttl moffor, fammarbuf eiler ftife--flà*

ben ttl ^alsbufar, utlanbfPa iarfter, meningalutiba ftben=bamàjfer, til fórflábe: lat bem fja fjortiar pci) trojor, mebltfftpde od) banb ifrån frarmboben ; e^uru fag met, at måra egna fabrifer ej (jimia tií at fórfebem bàrmcb ; ;ag tror atiba, at be fifia ut fina plagg, utan at gôra bem onpitiga meb flit, når be åro få gobf fom npa.

(jjmeblertib fan jag ej unberiåta, at recommen»

beta bodjlins = fabriquen, utan några afgifter tit meberböranbe, atminffone til bes ben merfetiga ffogS*

piaitteringen fommer, bmiifen fag ej tånfer uplef*

ma ; men ffulie jag uplefroa (tånne öfroer att mitt formoban ; få btcfmeånbdråb, at freba be ålfTeitge od) (»ogntjitige bodarne, broilfas fPin tit unberflå*

ber, ja om be garfroaS, ttl radar od) fföftor, åro få befpimertigeu goba od; maragtiga; men betta må mara 110g bårom.

©åre beberltge mån åro bårföre ef rífe : 96 årS fíat ocf» 61 årö t;pptg§et rima ftg ifía , i jpnnerffet bå merebcourfen afbraget mer ån (jålftcii af ben forre. (£11 beberé=man bar §ru od) barn, od) en liten penníngedón : fian måffe gå ftåbb fom folf, bans^ru ocf) barn åfmenjå; fannedigen år ban tit al beflagn. fånen, fee broar förnuftig, råder ej

@ X o X @ 789

långt: når. foban år bpr, od) (at fag må tata om berebelige, få roål fom bebertige,) ban fan in*

tet f nappa af för ftg etter famtlfe, utan at utjïàüa ftg för åtlöfe cd; föragt. .ffatt tårer ftg i feefpmnter od; be oroligafie omjorger ; bans uproujeite bötrar roilfa tpafroa flåber ; b11301' fíat bet tagas ? ^>an år olpdelig, eburu bes förfiånb od) rebtigbet gforf bottom roårbig, at få lefroa Ipdetig.

Sftår benita olpcfan råfar en, fom år minbre ro*

tab i bpgb od) åra ; fyjetp bímmet! buru fíat ban (tå emot ? åj.att fatter t froagbeter, ban bitr nöb*

fafab, at (ålja ftg fjelf; ocf) broab (åtfer bantde fe*

ban, om tjan fommer åt! ban matte bii fndt, oråt*

mis, egennptfig od)- nebrig ; od) benna fråftait tå*

ter omfriug ftg, tif bes bela nationen år förberf*

mab od) forlorab. ;

iåt bernia clånbiga anmårfntttgen gå roibare;

|ocf> gåfroe ©ttb, at jag fetabe i en få åttgflig tan*

fe*ftod'! mare gobe borgare od) baubtroerfare, broab ffola be göra? £)e bafroa buffrur od) barn, mm olifa roilfor $Iåbebongben (Tat bod) loara någorlimba enatjanba, fibetttpg til foft od) (jorfe!; fe buru fmårtjag ånbd tager til; men ef)u*

tu fmått bet år, få (fegrar bet bod) arbetslönen, od) fatter bet borgeliga fambåfiet t betiömfeligafienöb*

loåttbigbef, at tåra broarannan inbörbeS.

>Dod) betta ftbjfa (pnes ej få betpbanbe, fom bet i fanning år, emeban bola roerfan af be förfroaga*

be borgeliga rörelfer, når banbclçn tages unban, tj fa låtteligcn måvfes; men når förlag fobras,

£>bb 3 oeb

(5)

790

«í )(o)( J

ocf intet av i fánberna, löper bet cuba in i lattbC*

fusfåln ingen, farm fjtnbvav cd) fövberjmar banne.

¿iet fines, font jag glömt ingången til min jPra*

bifan: jag anförbe en fPfalnvmers, fmilfen nu faunas mer, an ba f>on bief (Trefmen. 3>aS 3('1‘

falunba nu fil moben. Q:n man fiat- en fon, ben fan (Tal utibeefaila någotlunba feberligên ; eller en pngling àt nu fommen ut i mcrlben, bar fian fPat avbeta for flaber od) foba : meb tnpdcti môba far fan fa pafrifop, at bet fan rácfa til for en flab*

ning. dp on föifårbigas efter moben, lífmet blir fåbanf, upfíagen Itfafa, tafPorna ocf altfamman : fían far faff faune et år, fan far marbaf faune, ecf baft faune til febers ; men bet bíír en rebuc=

tion i lif, i upflag od) altifop. ©frabbarcn fan ej (Topa faune om efter moben ; fiadarS pngííng ! fan får mara utpefab, od) begrina b, eller ocf fåb fa fin råd åt någon flatare, fom frågar ef efter moben.

îOlen betta år ef bet mårfia : en febersman far meb nog befpmmer ffaffat fm gumma od) ft*

na böfvar febeiiiga, od) bcraS jiånb anftanbiga flåfcer. 3 öet famma t ages en brebb utur roben ; nå bet går an : (Taba, fan ej metat bet fornt : bet fabe gjort en goh befpariung ; et åt' bårefter, ffal lifmet åttbras, ocf 2 månaber efter ffal ben liftag*

na brebbeu bit igen ; men nej, unber bet f ou mat borta, falnabe fårgen, fela flåbnmgen årförloratV en annan ffal i (taflet tji feber. 9îi?tf elånbe, m)tt befpmmer.

& X o X @ 791

COiantiflen år npgjovb, od) blir något forlång efter förlopp af en ntånab; bår fages en tum af;

fibsfpilicm ! åf (apri ; åter efter en tnånab ffal en tum tagas bort. åprnab betpberfreben? 3¡o eftec 6 månaber (Fal fan mara tre fjonbebds tum Iått=

gre, ån fan mar i början: fanåralbeleS förlorab, ocf barnet, fom i fjol mar få nogbf, af bet funbe toara blanb annat folf, far nu ibel fömnlöfa nat­

ter, för at få en ut).

Saffopperna åro ef öfmer 2 år gamfa; fmab reformationer be uubergåbt, far jag ej gifmet agt på. Siårbenu aflággaS, fmar til buger bå tpget ? 3>n bar imeblertib ej funnat mara flåbb, fom ef faft et par faflopcr; ocf)plagget far fojlaf2o, 30, 40, 50, fa fanfFe 100 X)afev 2(r betta itarri ; fa mil jag önffa, at man fatfe bfefror på capucfongcit, eller fmab fan feter, (ii at narrant«

måtte bli obfånbe.

definite fmar en,fmab (ror befparning en ja fattig nation fom mar, åtnjöt, om en f eberlig f (åbning fabe någon roaragtig form ; od) botren Funbe faga biaben na efter mobren, utan at ånbra mer ån oittfeten t toåpten fobrar, ocf en ffida funbe (para fm febers*

flåbning, i afftgt at fafma faune fom fuffru ; od) febait ga mål åf fånne, at bårmcb fiaba fin boter.

î)â more goba f joda ftbcnfpg roårbe fina penningar;

H funbe be najían råfnas för eapítafer ; men nu font fnus, eflcr Oran fans pareille, fafer fom fofia lanbef mndet, men fopaë blott til at fpitfaö.

Öiåtfårbige 0ub ! furu långe tål bit alt betta ? få månge af bit folf fFinnaSod) afflåbaS = = nten

2) b b 4 nej

5)fam

(6)

792 ff X o X fÈ

nej : min fPedbifan blit* for fîrdng, odj ingen agfae garnie, ©roerige ! bu ifrar emoc ait bet, font mil frdnfa bin fricot : ocf) bu f)ar bct berômef, at ingen flprfa fan mrdfa big i traibom ; men fw arfé re fPai bu lata fufma big af en imp, foin tprannifera meb moben ? -Dufudar, bu qmiirar, bu dr i befnramer, ocf) bu later iifmdien gaienffap fFatfagga big, fa at bina frafter mdfle aftpna, oc!) främlingar utfugg bin mdrg. Dm bin rppigfiet ej more en ft)nb, fjrcilfen abrager big ben (jôgfteS ftarnnb ; ad), !a betdnf, at bon dr en faf, fom utmdrg-- lar big. î)ina obrufabe fait dffa trifne armar, ocf) bu mrdfer bine bdfle arbetare bort at faugla meb dmnen, fom bu froarligen fan fa. ©u förag=

tar jerben, font fan gifma big et fiifeanjuft lin, bu mfsmarbar be fíoefar, fom tílbjuba big en fTonodj marni fíábnab. ‘©ejf bu infet, íjroar bit (age dr?

£>u bor itdflan unber norbfljernan, od) mil fiaba big, font bu bobbe unber lineen. Sériai en af bí=

tta barn, fom ornar big fjjertelígen ; men met in­

tet, fimab ban fPal tanfa.

<at bet mara nog, at bit brider bit caffe od) min, efuru beffa maror ej mapa pd bina grd berg:

efe-föiar mapa bar: fat bem fôrtjenabinplaguing.

Dm bu ocf íater utídnbffe matfar fpínna til bina bdfln fiaber ; fá ttlftaií oc() far bina barn, at fjelf*

roettimerfa bet, font fFa! mara bin fjmarbagëdldb*

nab, ocb far bem at jli taga mara pd fut prpbnab, at be funna meb beber grana bart. íjag förfå*

frar big, at bu bdrmeb fparar mtíftoner pd forta*

re tíb, átt bu tror.

íWcn

f XoX i 793

SRen ttej, betta förflar intet. $dda fon ! = = 9?d íjmab í)ar jag bar at göra ? 9)ien iífa tttpdef, fjér pa ! fôrfïrif er bodor från part's : ar jag ide itu beffebeííg? fötfPttf er bodor fråti ißariS (¡Jag fan bii galen mib at fa tafa :) utmdijer er ftcifme en mobe aibeies efter eget befwg, Utmdijer er 3 eder 6 flag fjufmubbonaber pd en gang, utmdijer er tiiiifa dfmcn fd manga flabe --forter. ©tabler, at ef)o font dr fidbb på ndgot af beffa fatten, fiou dr fidbb i moben, od) at ben font pd 500 ar up=

fiimer min (Ta dnbritig bdri, f?a( ga meb tafis=f)uf=

ma i alí fin iifestib.

Od) j> unge ferrar, font mt aren meft i mo=

ben, notjer famnta frihet. ®dljer eber nu en mifj form på fattar, carpufer, fiar, far-pungar, (jar*

pijTor; mdljer er 2 fl ago peruqmer, falo-bufar, maindtefter, radeüf, upflag, fnappar; mdljer eber ej mer dn et flags ben, fTor, fröjlor, fpdmteit, fnuö-bolor ; meb et orb, fîabger fa om aitifop, fom j nu baft énfïen ; fcrfafler eber intet, tager eber tib til ben 12 (December 1762, men mtb mite, at ben fom ôfmertrdber ert aif)drjar=befluf, tïal = = ffai -- = na j fjitten mdi pd naget fr aff', ocí) fjtten j ej ndgot fom gör tüfpiíeft ; fd minnens et orb : jfiraffeit eber fjeifroe meb en orolig albcrbom.

îdnf, om förnuftet finge flora moben. 97cj, bet åt* intet at mdnta. QBi blefme förmpdet rífe. 9jïen fjmab .fTaba more bet ? f\a, men bet (dr ide ma=

ra fa befldmt dt ofj. Det far ba bit bdrrotb. lidmab jag filler, fd dr jag giab dt min foft od) min caiott, bara ben far bit i moben : eijefl dr jag i flanb, at

D b b 5 fndp=

(7)

794 üfc X ° X

fnappa fcc ttàfan på moben. ÎOîiit íáfare ! fe ai bu fait géra ja meb, fa ipcfôtijiar jag big*

’ ÓBare fagí.

2í. ^

» *

*

£>roab Síptt í Stäben?

$orta 6tabö=m>i)etcr.

<£>dtí?ebOrgffe ÏPejtelcoarfeiî.

Dnëbagen, ben g December.

fbttbon - - 75 - - $Daí.$:mf.

2(mfterbam - 70 bubbeí ufo 9H:f .fttmí.

Hamburg - - - 5Jl:E Ä:mf.

2ííí£oívme åro ©fepparne grebríd) Tí. ®eítt- terg tfcSn Kägliart) od) QMlaga meb fait od) ruf fin, $nb. (í\ 03crg ifrån ^riebridjöfjafb meb barfají, íftíís jPetrcrsfon ifrån Krosróíf, od) ©te*

pifan X)jur ifrån íiffabon meb fait.

Utgdncjne aro ©fepparne ‘Jííepanbev promit od) 3°í>n ®dfie fil ©cofianb meb jårn od) brå*

ber, Ode 3u$/nô tü Hamburg meb DfHnbifft gobs, farmen .£>. $eba til fitvorno, od) Ufrid) fujties ttl Jçamburg meb fifí. '/

©m3

® X o X® 795

©m3 íii)tfi)itibnt«

9

i>t.

$t)rfofjerbeti i îOîorianba, Qm fars fadjonins, àr ben 27 forlebne9?ooember meb boben afgången, febait bes $ru lemnat bet jorôijîa några nn’d'oc fórut. $.11 (Eommimfïraturen t ©roenljuitga åro fol- janbe fPrejîmân af (Eonfîfîorio fôrejlagne : nårnli*

gen i)err SQîagifter fPetrus ©nerofl), ôerr Kanbi*

baten fSirger $olen, od) Jjerr 2(b;uncim 03.

£>apibfon.

Of ©roenfTa Sorfamlfgen åro ifrån ben i tíí ben 10 bennes fobbe 2 ©offered) 4 Sítcfobarn : Oöigbe ^anbelëmaimen SDîattfdas 9îbfeiiuS od>

: jungfru Katharina Drn, O&ftfeuren Magnus Äjelbcrg od) ^untjfru ^ngrib Kfirifhna 03erg :

$)åbe Sergeantens KbgrenS fmftru tBrifa efter forlcfningen, 1 ©offe = barn af Ijojia, 1 biro bób*

1 föbt, od) i 3'lid'o=barn af flag.

dj ÄronlntS -- Sorjamfingen fóbe i05arn: OSig-- be Äpparen, fPefer ©tammer od) fmfrru ?)iang*

ge(a îinberSbotter, åpanbtlangaren itnberS Said- beef od) Çvufîvu OSrttta fHilsbotter ; $>6be J-åltmå*

beim, fubrotf Valentin ©artoriuS af frosfeber, Korporalen af 03ofmS--fånfTa $>ragoné*9ïegimm=

fet, OinbérS fimbqimjt, af olpflig fjånbeffe, od) 2 barn af flag.

Äort uttd-ag ûf Regierna wife ©6tl)e*

b orgiTa zy\ iib octf&egt i fni ngé* £affan.

1) ©fal låban mara forfebb meb 3 låfar od) npflar, ett f åbomåftare od) tre 03tfttiave ; bmilfe

febnare

(8)

79^ @ X ° X f

febnare i fin orbntng up^bjaë til iåbomåfiare = roar=

biglpeten.

2) qroatit afepenningarn e 2 Dal. ©:mf, Ijroilfa uflåggaö nàfîe manbagen efter 3¡uí,

©ibfommarodjSticbaelistiben; ba nâgon af ©a*

gíjtraten fFal roara nårroaranbe ; dfrocnfom en 9îo=

tartué njuter lôtt på ©taten.

3) ÏRlifroer jôrfra infåtningcn 10 Dal. ©:mt;

ocf) tageé tjroar od> en emot, fom ager loforb om

< fFicfeligbet ; (jan roare in = eller utldntsfF. Dm ben famine bor, eller flotter från ©ödeborg, f?uru blif*

roer Ijan ba anfebb ? 35arom fan jag efter reglot- na ej gtfroa minjla beffeb.

4) ©n f]uf lebamot, fom ej tjaffar for »enerû fPa fråmpor, ocf roqret et qroartal i fáíjFapet, far om roecf'an 6 'liai. ©:mt til unberfiôb. Q3atrar ban ftg, fd far fan nagon ttb 4 Dal. ©n fmag od>

àf roabeliga fFabo.r bråflig brober, åtnjuter i ait fin lifotib 16 ore ©:mt om bagen, eller fanfFe 4 Dal. om medran.

5) 5)7 et r en brober bor, fammanfFjuter 53rôber-' fFàpét i Dal.'ljmar, fil bcë > capitalet funnet til 5000 î)al. ©:mt; ocf famma forman njuter en toiler, jag fîuffc fagt en enfa, om fon betalat fin Daíer i (ifétíben.

6) ©n brober betalar aliena 5 D<d* til Idban, for fm bujfrus ínfFrífníng; ocl) njuter f)ou feban bcgrafttingS «bjdp.

7) Tlü troíft ocf> trata roarc unber open (aba fór=

bubeu. SERtirfeit pligt omtalaë ifKeglorna, od? ut- márcS utan frue. Deffe febnarc tala odj manta

' ' , f&t*

^ X O X & 7 9.7

fórbaíring, om pluraliteten fa prbfmar meb tíben.

©normafaren, £r. ¿fieímerei, fiar ímxuf en fparat fin móba, at èfroerfàtta reglorna från iíngeifFan; ej Reifer at fFaffa ¿nrátníngen tíífjóríg Drift.

■Oftwi* ten 11 December.

©forget, Dpgb od; moget ©ett 9tafa i en liten trata;

<£mar odj en roí! til fig mata,

^sroab naturen alfa gebt.

©fonfiet fager: ©íbrjie bongar galla neber for min fot.

gngen fiar ben .elb emot,

©om ut fFóna ogon (jungar.

Dpgben fabe: $åra låt

©j bin egenfdrlef raba!

©ftt bor boma blanb oft baba ;

©cítet fer mit majefiát.

Du bebrar et jípgtígt öga:

Dben big, fom annat, tár;

3¡ag, troàrt om, obóblíg ár, íDd; en boter från bet ^)óga.

©ettet fabe: tácfa tma!

©ífer prof utaf ©r frprfa ; Da jFal jag ©rt roálbe bprfa ;

2lnnarß fjeter bomen få :

©fonfiet ár et målat fípcfe

?íf en foitfííg mdfíarg F>ant» : Dpgb en íjjcíte utí banb;

37ár ej ©ett ár beras fmpcfe.

©fon--

(9)

798 X 0 X &

©fönbet mifar profmet fôcff ;

©abe: Som ocb fe ben ©fona*

©pgben fa be : ©u ff a I tona 3>ufî t -Öånne, jag ar fïôrfî*.- 50ettet fabe: Sata manner,

©etta at ju OJlamfel ©rift!

Spanne jujî jag mifa mil;

Jeanne jag fran maggan farmer;

ipefa mar, at alia tre

•fProf i benna enba fiabe;

‘21 !i oenigbet fig labe;

§ôr ^anne mörbnab ge, 2líia bat fit eget fjebra,

Dd) t eget §ebta alt;

jungen funbe, nåt bet galt,

©jelf fit eget merf förnebra,

"Xfunb flob ocb b^ri)e på ; j

©abe: ©etta måfierffpcfe fa onöbigf t mit tpcfe;

ijmar ffal Jjon fin life fa?

50 et t et fåget : 3ngen fata ;

@e en gren af åbel fram,

©e en marbig ©ufiaf îlmws

©e|]e Iroa mi fammanpara»

$un&8öt:elfer.

aflebne ©ponfetfers bué ftnnaö npligen i«' fomna goba od) friffa 5tågarb8=fr6n, jåmte några forter blomjfer-lofar af atj?i((iga färger til faln.

X o X 799

■Çoë Xbett Sfticolaus ©menéfon, boersbe mibt emot ftora SCpot^equef, finnes gob da pris mii ftöt‘=

te od) minbre faffot fôt Wliigajîe, pris, afroen gob glorenti» = S3omo!ja.

dn lefmanbe -Björn át tif fain : betta ar intet natti, utan talas f)år freie egenfeltgen. Reifet på 3îal(c åt 40 ©al. ©:mf, od) unbettåttelfe fås i)oö 4>ett ©pornfon mib reparebanen.

©fulle någon åjiunba fång od) fa mmat, meb bcbetlig fpisning, af ej förtiga fmåft od) matma, m. m. fa gifmes om mårb od) milfot munbtelig un-- berråtfelje. ^ 5>tifet på alffammait ufgèr 100 be--

! gripelige plåt-febfar. ©fufie någon tpefa, at jag i bernia få mål, fom fler« fimbgöeelfet*, år fot fitttif : fa bor ban meta, at egentdigen begtipes bet, fom man fattat i f)anberna ; til epempel en plåt eller plådfebel ; ocb i ben affigiert åt fnarare en, ån 200

©aler något obegt/pdigt. 2fnnarS år råfnemår=

bet efter ©alertai ben obegripeligbef, fom jag nxj»

ligen fpfrat på. $ början mar en bnbbel daro=

lin, en foppar = od) ftifmetbalet af Itfa mårbe:

nu tildes oef Palufan af en filfmet -- baler roa-- va rebucetab til eit^ fopparbaler, genom ben ti)- rannifPe coutfen. ¿ir icfe bet et obegripefigt åm-- ne, od) ct af be frbrjíe fPolitifFa' hemligheter, fom omtmifías alleflabes, men fmåtiigen afgöres ? Dvag menar ©alertalct : et mål för alfa tungor, ej allena för bögjie mebetbötaiibe, ocb orafnelige auc=

tever ; ufan i famfal od) på beurfar, i frambobar od> på marfnaber, ja, för ffdfmc bonben odjbagafar»

len. ©å aro beSufan 200 ©aler obegripeligen mål»

I ftgnabe, nar en löntagare meb en få oafgjcrb, ocb liten

(10)

8oo if X o X

liten tumma fan unberbaíla íoffíg fíat, odj fèpa fig §uS od) faffigbeter?

X>en 17 mi innemaranbe Secember månab bfif- mer auction mi Qen ÇÜÎoreë fins mib mefira fia in­

nen pa aííeíjanba intsgerab, af ftlfmer, ten, mef- fing, foppar, fdrit od) trab ; item pa fpegíar, glas, porcelaine, målningar od) fdngflåber. ®ib fatm ma tilfålie fommcr iperr Capitaine (Sfebergs futé od) trågarb uti ‘SRaftfmggct at 'föcfåljaS.

5J3å fjerbe argången af ©ót^eborgffa $Ragaft=

net prånumereras meb 3 "Safer til en början. Set fommer an på mer eller minfere benaget förlag, om fjerbe od) fifia fipgelen ffal bJifma lifg rpmlig, meb mellanflpglarne. <8om jag måntar meb för*

fía íágenffet Journal du Commerce, fom f'offav ofroer 100 Sal. årgången : få forbe jag få lagern bet, at göra fSJfågafmet interejfantare för mang*

ben af mine låjare.

Tíngt'fmeS til falu, bos Çïïîaria florín på ^onungl»

gatan, et parti npligen anfomne tunne=banb, ifrån ilmfrerbam.

(£n piga fuir npltgen på gatan borftapat ew ut>

bruten fruntimmers möffa af fipert. ®b° fom faiTli ma möffa uptaget, od) lefnnar unberråttelfe härom;

bår SRagaftnei utgifmeS, fan manta ftg §eberlig mebergålning.

2\atteljér.

3 förra 9Hagafi'net> eiier ffiro 49, f. 773, r. 9, ftår tmånne, lås trenne; f. 779 r. 14, (får 1761, lås 1762; f. 782, r. 7, (får bmtbrabf, iås tufenbe.

st:o 51 .

©öileborgffa

öpfinet.

fötbagett, ben 19 Secember 1761.

SÅte elften.

Cytru forgfåfiig mår $oga Ofroer^et maret, « to«

V föra od) upmuntra enfmgiiig ocb ulbrif fåre*

i afroel i lanbet, met ipmar ocb en. Santa nptfiga iiiråtniiigen bar åfmen få mål fom alla attbra, fun«

net motffånb ocb befmår; od) jag tmijfar, at be åro ännu alla öfmermunbne. 2Bår npligen an»

fomite ^probincial = ©djdfer tpefes mara en alfmar- fam man; b<<» örifmer på förbåtringenafafmelen, od) gör all flit at utrota be grofpllige baggarne, bmiifc alt battis bi^fat en gob faremfmeí, oag*

tab all upmuntring af pråmier.

$9len betårånnu långtifrån, at ånbamålef fatt mara munnet ; ja, jag f)öret en Dd) annan fneta öfm.er ben upe afmeletu be mtlja föfa på ftifsba*

gett, at få ben gamla grofma arten frebab, bels emeban ben fina år båbe bprate ocb finfigare at unberbåila, od) bels emeban almogen mil b« gea ull til fina flåber, b^en be f« af fåven'

(£ e e utatt

*

■■■■■

Figure

Updating...

References

Related subjects :