• No results found

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Kateřina Žitná Název bakalářské práce:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Kateřina Žitná Název bakalářské práce:"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno studenta: Kateřina Žitná

Název bakalářské práce: Možnosti financování bydlení v České republice se zaměřením na hypoteční úvěr

Cíl práce:

Cílem bakalářské práce je zhodnotit možnosti financování bydlení v ČR se zaměřením na hypoteční úvěr včetně zpracování případové studie financování bydlení pro modelovou situaci.

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Šárka Hyblerová, Ph.D.

Výborně Velmi dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:

Splnění cíle práce x

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu x

Hloubka provedené analýzy x

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce x Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů x

Schopnost studenta zpracovat získané podklady x Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x

Formulování vlastních názorů studentem x

III. Hodnocení formy a stylu práce:

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) x

Stylistická úroveň práce x

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x

Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x

Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG Posouzeno bez výhrad x Posouzeno s výhradami

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její citace (uveďte na druhou stranu posudku).

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

1) Jaký vliv mají v současné době hypoteční úvěry na zadlužování domácností v ČR?

Vysvětlete.

2) Na str. 32 píšete, cit.: „V roce 2018 ČNB zvýšila základní úrokové sazby u hypotečních úvěrů celkem pětkrát,…“ Vysvětlete, o jaké sazby se jednalo.

Práci doporučuji - nedoporučuji* k obhajobě. (*nehodící se škrtněte)

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: velmi dobře

Datum: 7. 5. 2019 ………

Podpis vedoucího bakalářské práce

(2)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

Zvolené téma předkládané bakalářské práce je zpracováno v souladu se zadáním bakalářské práce.

Kladně hodnotím systematický přístup autorky ke zpracování bakalářské práce i množství shromážděných a zpracovaných podkladových materiálů. Pozitivně lze hodnotit též nadstandardní rozsah bakalářské práce.

Strukturu bakalářské práce lze hodnotit jako vcelku logickou. Obsahové rozčlenění práce je logicky uspořádané a vykazuje patřičnou gradaci. Práce má odborně terminologickou a celkovou formální dobrou úroveň pouze s drobnými nepřesnostmi, které však nikterak nesnižují mé vcelku kladné hodnocení. Rovněž jazykové stránce bakalářské práce autorka věnovala přiměřenou pozornost. U některých obrázků lze vytknout nízkou tiskovou kvalitu.

Závěr:

Předkládaná bakalářská práce splňuje vymezený cíl i zadání; vykazuje minimálně požadovanou odborně terminologickou a celkovou formální i stylistickou úroveň i logické uspořádání kapitol.

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat stupněm velmi dobře.

References

Related documents

V jakém rozsahu a jaké součásti účetní závěrky sestavují účetní jednotky dle jejich velikosti.. Kdo (jaké účetní jednotky), kde a v jakém rozsahu musí

Druhou část práce tvoří analýza společnosti ČEZ, její budování značky a charakteristika její aktuální podoby v současnosti.. Práce je přehledná, má 56stran

V praktické části bylo v rámci práce provedeno dotazníkové šetření, které hodnotilo různé aspekty firemní kultury ve vazbě na vliv mateřské španělské

Cíl práce: Cílem bakalářské práce je sestavit charakteristiku procesu vstupu podniku na kapitálový trh, vysvětlit, jakým způsobem podnik získává finanční

V praktické části práce jsou hodnoceny jednotlivé faktory rozvoje přímo v Českém Švýcarsku.. Za účelem zjištění spokojenosti návštěvníků byla využita

I přes výše uvedené nedostatky, odpovídá práce obsahem zadání i opatření pro vypracování závěrečné práce, a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji

Cíl práce: Na základě vybraných specifických operací podniku mezinárodního obchodu zhodnotit jejich dopad do účetního systému, parciálně též účetní zobrazení

Jakou formu komunikace byste zvolil pro Vámi navrhované nabídky sportovních zájezdů.. Liší se vaše nabídka zájezdů oproti již