• No results found

Vi planerar för byggstart i Börjelslandet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Vi planerar för byggstart i Börjelslandet"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Insamling av personuppgift

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområde. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge projektet pågår. Du har rätt att begära registerutdrag, rättelse, radering, begränsning av behandlingen och att invända mot behandlingen.

Personuppgiftsansvarig är Trafikverket, organisationsnummer 202100-6297.

Adress: Trafikverket, 781 89 Borlänge. Telefon: 0771-921 921

www.trafikverket.se/gdpr Dataskyddsombudet nås på samma adress. Du kan klaga hos Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. www.datainspektionen.se

INFORMATION • E4, BÖRJELSLANDET MÖTESFRI VÄG • JUNI 2021 Vi ska bygga mitträcke och vägen blir en så kallad 2+1

väg som förses med viltstängsel. Vi bygger även en gång- och cykelport under E4, med anslutande gång- och cykelvägar. Det gör det möjligt för oskyddade trafikanter att passera E4 på ett säkert sätt. Dessutom kommer en del direktutfarter mot E4 att stängas och nya enskilda vägar byggas för att leda trafiken till nya korsningar.

Under våren har Trafikverket tecknat kontrakt med en entreprenör som kommer att utföra ombyggnationen och arbetet kan starta tidigast hösten 2021.

Just nu pågår lantmäteriförrättningar för några av de enskilda vägarna och vi inväntar beslut i ärendena innan arbetet kan påbörjas. På grund av Covid-19 har

förrättningarna dragit ut på tiden och det finns fortfarande en risk att byggstarten blir fördröjd ytterligare.

Minska koldioxidutsläppen

Projektet är ett utpekat pilotprojekt där målet är att minska utsläppen av koldioxid under byggskedet. Detta ställer höga krav på en optimerad logistik under produktionen.

När arbetet väl är igång kommer masstransporter att ske inom området för att massor från en del ska kunna återanvändas på andra delar.

Mätning och besiktning

Just nu pågår ett intensivt arbete med att planera byggandet. Utöver detta sker mätningar av grundvatten i området samt en fördjupad inventering av

bullerskyddsåtgärder. För er med en fastighet som kan beröras av vibrationer under byggtiden kommer en besiktning av byggnader att ske både före byggstart och efter det att projektet är färdigbyggt.

Störningar under byggtiden

Under produktionen kan störningar i form av damm och buller uppstå och vi gör allt vi kan för att minimera störningarna för er.

Projektets webbplats

Här hittar du aktuell information:

trafikverket.se/borjelslandet

Vi planerar för byggstart i Börjelslandet

Trafikverket ska bygga om E4 genom Börjelslandet till mötesfri väg för att öka trafiksäkerheten.

Enligt våra planer ska sträckan vara färdigbyggd och öppen för trafik i oktober 2022. När pågående lantmäteriförrättningar i området är avslutade kan byggstarten planeras in.

Det här ska vi göra:

Färdigställa tidigare breddning till 2+1-väg med mitträckesseparering.

Bygga viltstängsel för hela sträckan.

Bygga viltuthopp vid Smedsbykorsningen.

Bygga gång- och cykelport med anslutande gång- och cykelväg i Rupa.

Bygga ny anslutning till Holmarvägen.

Bygga nya enskilda vägar.

Flytta busshållplatser.

Utföra fastighetsnära bullerskyddsåtgärder.

Stänga direktutfarter till E4.

(2)

Insamling av personuppgift

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområde. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge projektet pågår. Du har rätt att begära registerutdrag, rättelse, radering, begränsning av behandlingen och att invända mot behandlingen.

Personuppgiftsansvarig är Trafikverket, organisationsnummer 202100-6297.

Adress: Trafikverket, 781 89 Borlänge. Telefon: 0771-921 921

www.trafikverket.se/gdpr Dataskyddsombudet nås på samma adress. Du kan klaga hos Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. www.datainspektionen.se

INFORMATION • E4, BÖRJELSLANDET MÖTESFRI VÄG • JUNI 2021 Kontaktuppgifter

Trafikverkets kontaktcenter Emma Viklund, projektledare Telefon: 0771-921 921 Telefon: 010-123 21 28 www.trafikverket.se/borjelslandet emma.viklund@trafikverket.se

References

Related documents

Eftersom alla i projektet har tillgång till samma information kommer kommunikationen mellan de.. inblandade parterna i projektet förbättras vilket kan leda till

Trafikverket planerar bevakning på dessa platser utifrån de tillkommande behov av bevakning som följer av ansökningar om tåglägen inom gällande tågplan (ad hoc-ansökan) samt

Därför planerar vi att bygga ut E18 på den cirka 25 km långa sträckan mellan Köping och Västjädra till motorväg, för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäker-

För att kunna skicka ut information om ett projekt som kan på- verka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i projektets närområde.. Ändamålet med insamlingen

Att elektrifiera sträckan mellan Kimstad och Skärblacka är en del av arbetet med att öka kapaciteten på järnvägen.. Det kommer att göra skillnad både lokalt och på hela

För att en tidig marknadsdialog ska utmynna i goda effekter och leda till goda resultat i senare skeden avseende innovation och utveckling i första hand, så är det av största vikt

Försörjningskvot (åldersindelad) 12 per kommun kan tas fram från flera olika datafiler och jämförelser har gjorts så att de är konsistenta med varandra, tex i fallet med den

”Projektaktuellt Västlänken” visar fel detaljer för bland annat service- tunnlar och ventilationsschakt på ett par platser.. Vi

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområde.. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområde.. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområde.. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområde.. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge

Trafikverket planerar bevakning på dessa platser utifrån de tillkommande behov av bevakning som följer av ansökningar om tåglägen inom gällande tågplan (ad hoc-ansökan) samt

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområde.. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge

MKN finns för bedömning av kemisk vattenkvalitet (för ett antal av EU prioriterade ämnen) samt för bedömning av ekologisk kvalitet för särskilt förorenande ämnen (för ett antal

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområde.. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområde.. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge

Underrättelse = Ja Alla underrättelser som satts till status Avslutad och överenskommen avvikelse, hinder eller övrigt.. Anmält av beställare Underrättelser som har anmälts

Det primära för att få nytänkande och utveckling i upphandlingarna är att i förfrågningsunderlagen skapa utrymme för leverantörerna att kunna erbjuda ny teknik, nya metoder,

- Från politisk horisont lyfts Samhällsbyggandssektorn fram som viktig på såväl kort som lång sikt. Kring detta råder en bred politisk enighet vilket indikerar att det kommer

- Från politisk horisont lyfts Samhällsbyggandssektorn fram som viktig på såväl kort som lång sikt. Kring detta råder en bred politisk enighet vilket indikerar att det kommer

Dela in texten i stycken på ett logiskt sätt, så att läsaren inte behöver ta till sig för mycket information på en gång.. Var generös med styckeindelningen, men tänk på

tanter från Trafikverket under de första hundra dagarna skulle träffa alla externa samarbetspartner, till exempel kommu­.. ner