• No results found

Vägplan för gång- och cykelväg samt passager vid ny E10, Kiruna

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Vägplan för gång- och cykelväg samt passager vid ny E10, Kiruna"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

SAMRÅDSHANDLING

Vägplan för gång- och cykelväg samt passager vid ny E10, Kiruna

Kiruna kommun, Norrbottens län

2017-03-21

TRV 2015/18810

(2)

2 Trafikverket

Postadress: Trafikverket, Box 809, 971 25 Luleå E-post: trafikverket@trafikverket.se

Telefon: 0771-921 921

Dokumenttitel: Vägplan för gång- och cykelväg samt passager vid ny E10, Kiruna Författare: Marika Törmä, Sweco

Dokumentdatum: 2017-03-21 Ärendenummer: TRV 2015/18810

Kontaktperson: Annika Larsson

(3)

3

1. Bakgrund

Ett vägprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess.

Den här vägplanen syftar till att se över oskyddade trafikanters behov och

förutsättningar för passage av nya E10 förbi Kiruna men även behov av att färdas längs vägen för att ta sig till olika målpunkter.

Vägplanens granskningshandling har tidigare varit ute på granskning men har efter det omarbetats i så stor utsträckning att Trafikverket valt att göra ett omtag och ta fram en ny samrådshandling.

Samrådshandlingen beskriver vägförslaget som ingår i denna vägplan samt det förslag till gång- och cykelväg samt passager som planeras men som formellt hanteras i annan plan.

2. Vägförslag som ingår i denna vägplan

Trafikverkets förslag som ingår i denna vägplan är:

• En Gång- och cykelväg i anslutning till ny E10 i västra delen av Kiruna mellan Hjalmar Lundbohmsvägen och Karhuniemi.

• En planskild passage under ny E10 mellan Karhuniemi och lokstallsområdet.

Översiktskarta med gång- och cykelväg samt passage vid Karhuniemi

(4)

4

2.1. Gång- och cykelväg Karhuniemi

Ändamålet med vägplanen är att fånga de behov och anspråk för oskyddad trafik som ställs på väg E10 utifrån kommunal och statlig planering så att utformningen kan anpassas till önskad funktion. Ändamålet är också att minska den barriäreffekt som uppstår när den nya vägen E10 byggs.

Syftet med den här gång- och cykelvägen är att den skall vara en länk mellan

Karhuniemi och Hjalmar Lundbohmsvägen. Oskyddade trafikanter ska på ett enkelt och säkert sätt kunna ta sig mellan bostadsområden och de centrala delarna av Kiruna utan att behöva dela utrymme med fordonstrafiken på ny väg E10. Den föreslagna dragningen av gång- och cykelvägen redovisas på översiktsplan 2 00 C 01 03.

Gång- och cykelvägen går från Hjalmar Lundbohmsvägen, rundar gruvhålet ”Ragnar” på södra sidan, därefter går den på södra sidan längs med ny E10 förbi LKAB:s planerade bostadsområde vid Luossavaara för att därefter passera ny E10 vid lokstallsområdet och ansluta mot bostadsområdet i Karhuniemi.

Den nya gång- och cykelvägen klarar kraven enligt VGU (Vägar och gators utformning) och har en belagd bredd av 3,0 meter. Utanför beläggningskant läggs en 0,25 meter bred stödremsa av grusslitlager. Gång- och cykelvägen kommer att ha belysning. För mer ingående information, se typsektion 2 04 T 04 01.

2.2. Passage 4A

Passage 4A som ingår i denna vägplan gränsar till Karhuniemi bostadsområde och är en förutsättning för att oskyddade trafikanter tryggt och säkert ska kunna passera under ny väg E10.

Passagen som föreslås är en plattramsbro av betong och kommer att utformas med en fri höjd på 3,2 meter samt ha en fri öppning på 7,0 meter. Porten kommer även att ha belysning för att öka tryggheten. För mer ingående information om utformningen, se förslagsskiss 2 49 K 20 01.

Passagen skall vintertid även fungera som passage för skoter.

3. Vägförslag som formellt hanteras i annan plan

Trafikverkets förslag till gång- och cykelväg samt passager som formellt hanteras i annan plan beskrivs nedan.

Passage 4B, 4C och 4E utgår från vägplan för gång- och cykelvägar samt passager och hanteras istället som tillägg till den redan laga kraftvunna arbetsplanen för ny E10.

Gång- och cykelväg Varggropen samt passage 4K längst till öster, mellan Varggropen och golfbanan flyttas från denna vägplan till vägplan för E10 vid Kiruna nya centrum.

Gång- och cykelväg vid Sandstensberget och bro 243 utgår helt.

Se de olika passagernas placering längs ny E10 på översiktskartan 0 00 T 01 04.

Bilagor: 000T0104 Översiktskarta GC-vägar och passager 200C0103 Översiktsplan GC-väg Karhuniemi 204T0401 Typsektioner GC-väg Karhuniemi

249K2001 Förslagsskiss Bro över GC-väg vid Karhuniemi

(5)

5

(6)

Trafikverket, Box 809, 971 25 Luleå. Besöksadress: Sundsbacken 2-4.

Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 0243- 750 90T www.trafikverket.se

References

Related documents

Vägplan för gång- och cykelväg samt passager vid ny E10, Kiruna... BESKRIVNING AV LANDSKAPET

Kollaps av konstruktion medför oftast liten påverkan på miljön men faran för personskador är stor, framförallt i byggskedet då många människor vistas i.

Kiruna kommun och Trafikverket anser att åtgärden inte motverkar detaljplanens syfte och att vägplanens inverkan ska ses som mindre avvikelse

För gång- och cykelvägarna och passagerna har vi under våren och hösten 2015 genomfört en åtgärdsvalsstudie samt tagit fram ett samrådsunderlag som sedan varit ute på

En del av E10 kommer att flyttas till ett läge norr om Kiruna stad för att befintlig väg riskerar att rasa sam- man.. Staden får en ny struktur, stadsdelar och infrastruktur byggs

När planen vunnit laga kraft har Trafikverket rätt att ta marken i anspråk för att bygga gång- och cykelvägen samt passagen.. Meddelande om planens fastställelse kommer att

Restiden för de oskyddade trafikanterna kommer att minska till följd av de här GC-vägarna då de möjliggör en kortare resväg för de som ta sig till och från Kiruna centrum

[r]