• No results found

10 mil gång- och cykelväg

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "10 mil gång- och cykelväg"

Copied!
25
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Vägplan Samråd

Väg 1890/1898 Gång- och cykelväg delen Lena skola – Postvägen

Vårgårda kommun

(2)

10 mil gång- och cykelväg

70 delprojekt - fyra områden Samverkansprojekt

Västra Götalandsregionen, kommunerna i Västra Götaland och Trafikverket.

Syfte

Öka möjligheten att pendla till skolan

eller arbetet med cykel, öka antalet anslutningar

till kollektivtrafik samt höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Kostnad

225 miljoner kronor, varav Västra Götalandsregionen svarar för 50 % och kommunerna i

(3)

Samråd enligt Miljöbalken 6 kap 4§

Dagordning

• Sammanträdet öppnas

• Presentation av medverkande

• Närvarolista

• Redogörelse för planläggningsprocessen

• Information om markåtkomst och ersättningsfrågor

• Presentation av det upprättade förslaget

• Miljö

• Allmänna synpunkter

• Övriga frågor

• Sammanträdet avslutas

• Enskilda samtal

(4)

Deltagare

Kristin Blomqvist, projektledare Trafikverket

Göran Eriksson, markadministratör WSP Samhällsbyggnad

Marie Persson, uppdragsledare WSP Samhällsbyggnad

Malin Andersson, projektör WSP Samhällsbyggnad

(5)

Planering av väg- och järnvägsprojekt

Inför ett väg- eller järnvägsprojekt genomförs i turordning en undersökning av…

OM? VAR? HUR?

(6)

OM? - Åtgärdsval

Processen startar när ett problem i transportsystemet – vägar eller järnvägar – identifierats.

Åtgärdsval handlar om att man stegvis försöker hitta lösningar på problem genom att:

1. Tänka om – påverka behov och beteende

2. Optimera – effektivare utnyttjande av befintligt system 3. Bygga om – begränsade ombyggnader

4. Bygga nytt – Nyinvestering/större ombyggnad

Först – lösa problem genom åtgärder enligt steg 1 och 2. Om ej möjligt, gå vidare till byggåtgärd, steg 3 och 4.

Om lösningen på problemet är en om- eller nybyggnad som prioriteras i planerna går projektet vidare till väg- och järnvägsplan.

(7)

VAR?

Framtagande av väg- eller järnvägsplan

Var ska vägen/järnvägen gå och hur ska den utformas?

Länsstyrelsen tar beslut om betydande miljöpåverkan.

Alternativa placeringar och utformningar studeras.

Större projekt ska tillåtlighetsprövas av regeringen.

Planläggningsmoment

• Utredningsarbete

• Ev. Tillåtlighetsprövning

• Utformning av förslag till väg-/järnvägsplan.

• Väg- och järnvägsplan fastställs.

(8)

Samråd under hela processen.

Planen hålls tillgänglig för granskning - möjlighet lämna synpunkter.

Fastställelseprövning.

Planen vinner laga kraft = endast mindre ändringar kan göras mot planen.

Möjlighet att påverka

(9)

HUR? - Bygghandling

De slutliga bygghandlingarna tas fram.

Teknisk beskrivning (ritningar och krav på hur projektet ska byggas).

Tillstånd enligt miljöbalken.

(10)

Markåtkomst och ersättningsfrågor

Eva-Lotta Ekström

Markförhandlare Trafikverket

Investering Väst E-post:

eva-lotta.ekstrom@trafikverket.se Telefon: 010-123 66 85 (direkt) Telefon växel: 0771 - 921 921

Göran Eriksson

Markadministratör WSP konsult

E-post:

gees.lantmaterikonsult@gmail.com

Telefon: 0705-216995

(11)

Vägplan ger markåtkomst för vägen

Planläggning 

Utredningsarbete  – VAR ska den nya  vägen gå och HUR  ska den utformas

Eventuell  tillåtlighets‐

prövning av  regeringen

Utformning  av förslag till Vägplan

Vägplanen  fastställs

Möjlighet att  överklaga SAMRÅD

(parallellt under hela processen) Åtgärdsvals‐

studie

Granskning  av förslag  till vägplan

(12)

Vägrätt

• Vägrätt uppkommer när väghållaren tar i anspråk mark för väg, det vill säga när vägens sträckning över fastigheten blivit utmärkt och vägarbetet på- börjats.

(31 § Väglagen)

• Vägrätten är en rätt för väghållaren att nyttja den mark som behövs för vägen. Rätt till grus, berg

och andra jordmassor inom vägområdet.

(30§ Väglagen)

• Ingen förändring av fastighetsgränser.

(13)

Rast- och parkeringsmöjligheter

Vägområde för allmän väg

Vägområde är den mark som tas i anspråk för väganordning.

Väganordning är anordning som stadigvarande behövs för vägens bestånd, drift eller brukande.

Exempel på väganordning: belysning, damm, dike, slänt, vägbana, GC-väg, säkerhetszon.

GC-VÄG GC-VÄG

(14)

Mark under byggnadstiden

Den tillfälliga nyttjanderätten för markbehov under byggnadstiden fastställs i samband med vägplanen eller träffas överenskommelse om

Vägområde

(15)

Vem kan få ersättning?

Fastighetsägare Servitutshavare

Nyttjanderättshavare, t.ex. jordbruksarrendatorer Vad ersätts?

• Markintrånget – Minskning av fastighetens marknadsvärde

• 25 %

• Annan skada

• Uppräkning med index och ränta Inlösen av fastighet

Synnerligt men för fastigheten eller del därav.

(55 § Väglagen)

(16)

Ersättningsberäkning jordbruk

- Mark

- Försvårad brukning - Förlängda ägoavstånd - Passage av väg

- Fältkantverkan

- Försvårad betesdrift och ökat stängselbehov - Anpassningskostnader

- Annan skada (t.ex. skördeskador)

(17)

Ersättningsberäkning skog

• Markvärdet

• För tidig avverkning

• Storm och torkskador

• Virkesvärde

(18)

Ersättningsberäkning tomtmark

• Markvärdet

• Förstörda tomtanläggningar: träd, buskar, staket

• Annan skada

(19)

Reglering av intrång

• Trafikverket meddelar genom brev vilket datum marken kommer att tas i anspråk för vägutbyggnad.

• Intrånget regleras i allmänhet när gång- och cykelvägen är färdigbyggd.

• Ersättningsbeloppet räknas upp med index och ränta

från den dag marken togs i anspråk.

(20)

Skatt

• Ersättningen är normalt skattepliktig. Rådgör med Skatteverket eller er revisor.

• Moms ska i vissa fall betalas på den del av ersättningen som utgår för skogsprodukter eller skog.

• På utbetald ersättning för ränta gör Trafikverket preliminärskatte-

avdrag och inbetalar till Skatteverket (enbart för privatpersoner och

dödsbon).

(21)

Översikt

(22)

Samrådskarta

(23)

• En milsten finns vid korsningen med Postvägen.

• Miljövärdena i anslutning till vägen är i övrigt begränsade.

• En miljöbeskrivning kommer att tas fram där

projektets påverkan på människors hälsa och miljön beskrivs.

Miljö

(24)

Allmänna frågor och synpunkter

(25)

25 2014-03-06

Tack för visat intresse!

Kontaktuppgifter:

Kristin Blomqvist, projektledare kristin.blomqvist@trafikverket.se tel 010-123 60 09

References

Related documents

• Vägrätt uppkommer när väghållaren tar i anspråk mark för väg, det vill säga när vägens sträckning över fastigheten blivit utmärkt och vägarbetet påbörjats. (31

I detta alternativ föreslås att gång- och cykelvägen fortsätter nära väg 94 på den södra sidan av vägen och ansluter till Idrottsvägen i Korsträsk alternativt att gång-

• Vägrätt uppkommer när väghållaren tar i anspråk mark för väg, det vill säga när vägens sträckning över fastigheten blivit utmärkt och vägarbetet på- börjats. (31

• Vägrätt uppkommer när väghållaren tar i anspråk mark för väg, det vill säga när vägens sträckning över fastigheten blivit utmärkt och vägarbetet på- börjats. (31

• Vägrätt uppkommer när väghållaren tar i anspråk mark för väg, det vill säga när vägens sträckning över fastigheten. blivit utmärkt och vägarbetet påbörjats ( 31

• Vägrätt uppkommer när väghållaren tar i anspråk mark för väg, det vill säga när vägens sträckning över fastigheten blivit utmärkt och vägarbetet på- börjats. (31

Med utgångspunkt från att sträckan vidare österut mot Åre kommer att bebyggas med gång- och cykelväg så kommer sträckningen att vika upp något från väg 638 för att

• Vägrätt uppkommer när väghållaren tar i anspråk mark för väg, det vill säga när vägens sträckning över fastigheten blivit utmärkt och vägarbetet på-börjats. (31