• No results found

Nu är vägplanen för E4 Kongberget-Gnarp klar för granskning

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Nu är vägplanen för E4 Kongberget-Gnarp klar för granskning"

Copied!
1
4
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Insamling av personuppgift

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområde. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge projektet pågår. Du har rätt att begära registerutdrag, rättelse, radering, begränsning av behandlingen och att invända mot behandlingen.

Personuppgiftsansvarig är Trafikverket, organisationsnummer 202100-6297.

Adress: Trafikverket, 781 89 Borlänge. Telefon: 0771-921 921

www.trafikverket.se/gdpr Dataskyddsombudet nås på samma adress. Du kan klaga hos Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. www.datainspektionen.se

NYHETSBREV 20 • JUNI 2021 • WWW.TRAFIKVERKET.SE/E4GNARP Förslaget till vägplan är nu klart och blir inom kort

tillgängligt för granskning. Granskningshandlingen presenterar vägförslaget i sin helhet samt vilket markintrång det medför. Den består av planer, planbeskrivning, fastighetsförteckning med angivet intrång per fastighet, illustrationsritningar samt miljökonsekvensbeskrivning godkänd av Länsstyrelsen.

Granskningstid: 21 juni - 10 september 2021 Plats för handlingar:

o Trafikverkets reception, Redargatan 18, Gävle o Nordanstigs kommunhus, Södra Vägen 14, Bergsjö o www.trafikverket.se/e4gnarp

En översikt av materialet, planbeskrivningen, finns även tillgängligt hos ICA Harmånger och ICA Gnarp.

Välkommen med dina synpunkter till

Trafikverket, Ärendemottagning Investering, Box 810, 781 28 Borlänge, investeringsprojekt@trafikverket.se, senast den 10 september. Ange ärendenummer TRV 2014/7022.

Hur ser tidplanen ut efter granskningen?

Efter eventuella kvarstående behov av revideringar kommer vägplanen att skickas för fastställelseprövning, där projektets hantering prövas. Vi räknar med att vägplanen ska vara fastställd till sommaren 2023. Efter fastställelse och lagakraftvunnen plan tas ett

förfrågningsunderlag fram för upphandling av entreprenör.

Nu är vägplanen för E4 Kongberget-Gnarp klar för granskning

Handlingarna ställs ut för att myndigheter, organisationer, ledningsägare, fastighetsägare, allmänhet och övriga berörda ska ha möjlighet att lämna sina synpunkter. Detta är det sista granskningstillfället där man kan påverka planens innehåll.

Frågor om din fastighet Övrig information

Tomas Sundin, markförhandlare Kerstin Holmgren, projektledare Telefon: 010-123 74 40, 070-364 39 53 Telefon: 010-123 73 92

E-post: tomas.sundin@trafikverket.se E-post: kerstin.holmgren@trafikverket.se

Vi kommer att kalla till fortsatta diskussioner för de skogsbilvägar som påverkas av planen. De fastställs inte i vägplanen utan genom lantmäteriförrättning.

–--- Även om projektet är prioriterat i nu gällande nationell transportplan så behövs alltid ett

byggstartsbeslut innan en byggnation kan påbörjas.

Det beslutet fattas av regeringen.

Besök vår webbplats för information och handlingar under granskningen, Dokument/Aktuella handlingar.

Skanna QR-koden med mobilkameran.

References

Related documents

Länsstyrelsen har i brev från den 8 maj 2015, er beteckning 5051-4600- 2014, efterfrågat miljö- och byggnadsnämndens syn på om Trafikverket har efterföljt nämndens föreläggande

För att kunna skicka ut information om ett projekt som kan på- verka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i projektets närområde.. Ändamålet med insamlingen

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområde.. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge

Tillgänglighet till vattendraget och växt- och djurliv knutna till miljön närmast ån bedöms inte påverkas negativt då skyddsåtgärder vidtas och fria passager under bron

Nollalternativet i detta fall är kopplat till att ny E4 längs sträckan mellan Kongberget och Gnarp inte byggs, vilket skulle innebära att planerad bro över Gnarpsån inte blir aktuell

Området med riksintresse för naturvård bedöms inte påverkas av planerad vatten- verksamhet.. Inga effekter bedöms uppstå så långt nedströms som 400 m

Handlingen kommer att ställas ut under sommaren 2021 för att myndigheter, organisationer, ledningsägare, fastighets- ägare, allmänhet och övriga berörda ska kunna lämna

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområde.. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge

Vi informerar om förslag till vägplan, förslagets miljö- konsekvenser, vägplanens formella handläggning, förändring av allmän/enskild väg, stängning av enskilda utfarter

Inför fortsatt projektering behöver vi säkerställa att vår kunskap om befintliga anläggningar i området är aktuell.. Vi är tacksamma om vi får ta del av upplysningar om

De sex alternativ som studerats för mötesfri väg mellan E4 Kongberget-Gnarp har haft både för- och nackdelar.. Vårt ställningstagande blir därmed en avvägning mellan effekter,

Studerade korridorer, effekter/konsekvenser av alternativen, tidplan för fortsatt arbete, den formella processen och hur man lämnar synpunkter. Samrådshandling finns utställd mellan

Precis som Region Gävleborg påpekar finns åtgärder som Trafikverket i detta skede inte kan ta ställning till nu, utan kommer behandlas som separata ärenden i framtiden och

Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur Maximal ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur.. 0 125 250

Länsstyrelsen förutsätter att det i granskningsskedet finns en redogörelse för vilka åtgärder som de planerar att erbjuda de som eventuellt hamnar över riktvärdena och

Redan i planförslaget utan åtgärder halveras antalet bostadsbyggnader som får över 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad från E4, trots att den nya vägen byggs för 110

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområde.. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområde.. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområde.. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområde.. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområde.. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge

Avvikelse Avvikelse i överensstä kan få bety Avvikelser Större avvik Större avvi leda till förä Om detta in ett tillfredss viktiga pun Mindre avvi Mindre avv ändå bör

-Om det ska vara en reklamskylt får den inte dra så mycket uppmärksamhet till sig, 1 st -Den stör trafiken och står för nära vägen, det börjar likna USA, 1 st. -Man har