Odborný posud ek d iplomové

Download (0)

Full text

(1)

Odborný posudek diplomové práce Tomáše Lisnera

Název diplomové práce:

Návrh optimální výplně protipožárních vrat

Studijní program: B3107 – Textil

Studijní obor: 3106T016 – Textilní technologie, materiály a nanomateriály

Vedoucí diplomové práce: Ing. Ondřej Novák, Ph.D.

1. Teoreti cká a odborná úroveň, obtížnost řešené probl em atik y, s plnění zadání

Práce se zabývá návrhem vhodného materiálu pro výplň protipožárních dveří. K tomu autor navrhuje měřící metodu a stanovuje odolnosti vybraných vzorků vůči vysoké teplotě. Na základě získaných výsledků navrhuje vlastní skladby materiálů s požadovanými vlastnostmi. Autor správně zařazuje do teoretické části fyzikální principy přenosu tepla i šíření tepla vrstvenými materiály, ale uvítal bych hlubší teoretický rozbor probl em atik y izolační ch m ateri álů použí van ých z a v ys ok ých teplot a uvést, jak b yl y zí s kané poznatk y apli kován y. Zadání b yl o splněno.

2. Provedení práce, vhodnost postupů, správnost v ýsl edků, formální úroveň Práce má obvyklý rozsah, její členění odpovídá zvyklostem. Těžiště práce leží více v experimentální části. Aplikované postupy a to i vzhledem k nes nází m v průběhu řeš ení práce, lz e považovat z a správné a získané výsledky jsou zřejmě relevantní. V práci chybí statistické vyhodnocení, což však vzhledem k množství materiálu, jeho ceně i nesnadnému získávání lze tolerovat. Text práce by mohl být výrazněji formátován pro zdůraznění významných pasáží, v práci se objevuje relativně mnoho prázdných míst, nebo stánek, na kterých není žádný text, pouze ilustrace a t abulk y.

3. Klad y práce a přínos pro praxi

Studentovi s e p odaři lo realizovat m ěření umožňuj ící škálování vzorků podle jejich požární odolnosti a usnadní tak výběr vhodných materiálů bez nutnosti post upovat metodam i pokus -om yl . Dál e navrhl s kl adb y m at eriálu, které se jeví jako velmi vhodné pro aplikaci do požárních vrat, přičemž se významně podařilo snížit výslednou cenu materiálu.

4. Nedost at k y, ch yb y, připomínk y:

V di plom ové práci se obj evuj í drobné ch yb y, např. ch yb ěj í popi sk y obrázků (str. 40), popisky tabulek (str. 49), záhlaví tabulky (str. 59) apod.

V t extu se obj evují neodborn á v yj adřování (vzorek v ydrž el …), pravopisné ch yb y ( b yl y na m at er i ál u v yz načen y m ísta …) nebo nepřesná v yj ádření

(2)

(…vzorek… m á dobrou požární odolnost , prot ože s e tavil , ve skut ečnosti k t avení nedocház el o) apod. J edná se o drobné proh řešk y, které vš ak snižují kvalitu práce.

5. Celkové zhodnocení

Autor prokázal znalosti a schopnosti potřebné k vypracování bakalářské práce, cíle práce byly splněny a i přes některé výtky

diplom ovo u práci s názvem

" Návrh op ti mální výplně p rotipožární ch vrat "

doporučuji k obhajobě a hodnotím ji klasifikačním stupněm chval itebn ě.

Li berec 30. 5. 201 6

Figure

Updating...

References

Related subjects :