• No results found

Undersökning av betydande miljöpåverkan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Undersökning av betydande miljöpåverkan"

Copied!
3
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Kommunledningskontoret

Undersökning av betydande miljöpåverkan

Hok 2:110 m.fl.

Hoks tätort, Vaggeryds kommun

MILJÖPÅVERKAN Stor Liten Ingen Kommentar Nulägesbeskrivning av den aktuella platsen

Beskrivning av nuvarande miljöbelastning på platsen (Betydande störningar på platsen, utsläpp till luft och vatten, vibrationer, buller, ris- ker, värdefull biotop, hotade eller på annat sätt skyddsvärd växt- eller djurart, ekologisk känslighet)

I Planområdet består av ett obebyggt skogsom- råde i norra delen av Hok som i norr och öster angränsas av skog och i söder och väster av bostäder.Platsen är ett naturligt förtätnings- område i anslutning till redan utbyggd infra- struktur.

Miljömål som berörs av DP

God bebyggd miljö L Planen bidrar till att förtäta Hoks samhälle, vilket är i linje med det nationella miljömålet god bebyggd miljö.

Giftfri miljö I Området finns inte omnämnt som riskområde

i kommunens arkiv eller på Länsstyrelsen WEBGIS.

Miljökvalitetsnormer Förordningen om omgiv- ningsbuller och EU:s bullerdi- rektiv.

I Riksdagens riktvärde för trafikbuller som normalt inte bör överskridas är 30 dBA ekvivalentnivå inomhus, 45 dBA inomhus nattetid, 60 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad och 50 dBA ekvivalentnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats i an- slutning till bostad. Kommunen bedömer att riktvärdena för trafikbuller inomhus uppfylls vid nybyggnad av bostadshus.

Stationsgatan bedöms efter detaljplanens genomförande ha ett trafikflöde på cirka 1 500 fordon/dygn. Närmsta fasad regleras drygt 10 meter från vägmitt, vilket beräk- nas ge en bullernivå på 58 dBA vid fasad baserat på trafikflöde om 2000 for- don/dygn.

Vägbuller anses inte överstiga riktvärden avseende ljudnivå vid fasad. För att uppnå riktvärdena för uteplats i anslutning till byggnad, kan byggnadskropp utformas så att buller skärmas av. Alternativt kan skärmväggar integreras i utformning av uteplatser och därmed erhålla ljudnivå en- ligt riktlinjer.

Vatten I -

(2)

Natur

Lagenligt skyddad natur (na- turreservat), landskapsbild, strandskydd, område med geografiska bestämmelser en- ligt NRL, skyddsområde för vattentäkt etc.)

I -

Riksintresse för natur I -

Den befintliga miljöns käns- lighet (ekologisk känslighet, fragmentering av grönom- råde, förlust av gamla/grova träd, opåverkat/tyst område)

I -

Internationella konventioner (Natura 2000 m.fl.)

I -

Effekter på hushållning med naturresurser Nyttjande av ändliga naturre-

surser

I -

Alstring av avfall I -

Mark

Risk för föroreningar I -

Skada (av geologisk format- ion, sediment, rullstensås, drumlin område, översväm- ning etc .)

I -

Vatten

Negativa förändringar gäl- lande yt- och grundvatten (kvalitet, flöde, infiltration etc.)

I -

Utsläpp till vatten I -

Luft

Utsläpp till luft, luftfuktighet, temperatur, luftströmmar, lukt

I Vida Energi AB ca 300 m väster om planom- rådet bullrar och släpper ut stoft. Vida pellets är förelagda att vidta åtgärder.

Kulturmiljö

Riksintresse för kulturmin- nesvård och rörligt

friluftsliv

I -

Byggnadsminne eller forn- minne

I -

Social miljö

(trygghet, säkerhet, rekreat- ion, förlust av större rekreat- ionsområde, fysiska stör- ningar, barriärer)

I -

(3)

Stadsbild

(Struktur, dominans, helhet eller uppdelat/fragmenterat, skala, synfält)

L Utbyggnad av området bedöms ha liten på- verkan på intrycket av stadsbilden eftersom det finns befintliga bostäder och utbyggd in- frastruktur i närheten. Detaljplanen reglerar en högre tillåten höjd än befintlig bebyggelse o planområdets omgivning, vilket förändrar stads- och landskapsbilden delvis.

Landskapsbild

Landskapsbild I -

Effekter på människors hälsa och säkerhet Säkerhet (explosionsrisk, far-

liga transporter, olycksrisk, synergieffekter)

I -

Hälsa (buller, trafik mm. Stö- rande vibrationer eller ljusför- hållanden, vatten- och luftför- oreningar, synergieffekter)

I Kommunen bedömer att riktvärdena för tra- fikbuller inomhus uppfylls vid nybyggnad av bostadshus. Närmst Stationsgatan i söder be- döms bullernivån vid fasad vara enligt riktlin- jer. För att uppnå riktvärdena för utomhus- miljön bör husen placeras så att byggnads- kroppen skärmar av buller.

Ljusförhållanden och lokalklimat (Temperatur, vindförhållanden, vindtunnel- effekt, svackor med kalluft, dimbildning, snödrev, norr- läge, skuggbildning, solexpo- nering)

I -

Konflikter med ÖP eller områdesbestämmelser

ÖP I Området finns utpekat i gällande översikts-

plan.

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING Behövs en MKB eller inte? Nej

Om ja, ange vilka aspekter på miljö, hälsa och hushållning med mark, vatten eller andra resurser som MKB-dokumentet bör behandla: -

Kan effekterna sammantagna bli betydande? Nej

Kommentar: De sammantagna effekterna blir inte betydande, vilket innebär att ingen miljöbedöm- ning och tillhörande MKB behöver göras.

Följande miljöproblem kan planen/programmet lösa: - Checklistan är utförd den: 2020-07-02

_____________________________________________________________________________

Andreas Lindberg Planarkitekt

Medverkande tjänstemän Dörte Schuldt, Miljöinspektör

References

Related documents

Anger planen, programmet eller ändringen förutsättningar för att bedriva sådana verksamheter eller vidta sådana åtgärder som anges i tredje avdelningen Miljöbalken eller 6..

Ändringen innebär att tomterna kan bebyggas till en tredjedel istället för en femtedel som gällande detaljplan medger. Därtill innebär ändringen att begränsningen att endast

Undantag från miljöbedömning: Skyldigheten att göra en strategisk miljöbedömning gäller inte för detaljplaner som endast syftar till att tjäna totalförsvaret

En trafikutredning har gjorts till detaljplanen för att utreda hur trafiksäkerheten kan förbättras för bilister på Södra Kungsvägen samt oskyddade trafikanter på gång-

Planens syfte är att skydda och bevara värdefull kulturmiljö och möjliggöra en hållbar utveckling av området. Ställningstagande Betydande

Planens syfte är även att säkerställa att ingen skada uppkommer på landskapsbilden och riksintresset för kulturmiljövården.. Strandskyddet kommer att återinträda inom delar

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade sociala värdet.. 2 §

Förslag: Förslaget möjliggör för det etablerade företaget P.O Jansson Industri AB att i expandera sin verksamhet vilket förmodligen kommer att leda till en ökning av trafiken

x Det aktuella området ingår i riksintresse för kulturmiljövård, Riksintresseområdet Karlshamn [K 6], och får inte skadas eller förändras påtagligt?. Område av

x Upphävningen av stadsplanen kommer medföra att tomterna inte är reglerade av någon detaljplan utan att de istället ingår i sammanhållen bebyggelse enligt 1

vägdragningar vilket gör att delar av markområdet förändras samt att myren kan komma att läggas igen. En upprustning av befintlig traktorväg samt anläggande av ledningar för

I de fall utsläpp sker till recipient där bedömningen är att det inte finns någon risk för negativ påverkan ska rening av dagvatten alltid övervägas utifrån miljöbalkens

Bedömningen är att den befintliga miljön inte har sådana värden eller en sådan sårbarhet och att planens storlek och dess risker för människors hälsa och miljön inte är av

Detaljplan för del av Höllviken 23:7, grund- och förskola norr om Henriks hage Sida 4 (12) Exempel på hur skoltomterna skulle kunna disponeras med förskola på den norra

Detaljplan för del av Höllviken 23:7 med flera, grund- och förskola norr om Henriks hage Sida 4 (15) Exempel på hur skoltomterna skulle kunna disponeras med förskola på den

Risk för föroreningar L Programområdet angränsat till industrier och jordbruksmark, se utredning om risk för föro- renad mark, Historisk inventering, Norconsult 20214. Skada

Befintlig bebyggelse i närområdet finns i både lägre och högre höjd än vad som regleras för ny tillkommande be- byggelse inom detaljplanen, vilket delvis för- ändrar

Bebyggelse inom planområdet placeras på ett avstånd från ledningar och ställverk som inte medför några risker för människors hälsa. Riksintresset utgör dock inte hinder

byggnadsplanerna förnya, bibehålla och underhålla underjordiska ledningar. Den ledningsägare som vill förnya, bibehålla och underhålla ledningar ska därför söka servitut,

Förslag: Förslaget möjliggör för det etablerade företaget P.O Jansson Industri AB att i expandera sin verksamhet vilket förmodligen kommer att leda till en ökning av trafiken

I de fall bedömningen leder till att beslut fattas om att planen kommer att medföra en betydande miljöpåverkan skall en miljöbedömning göras och redovisas i

Kan planen antas medföra betydande påverkan på ovan nämnda värden eller bety- dande risker för människors hälsa eller för miljön. Kommunen gör den preliminära bedömningen

I de fall undersökning av betydande miljöpåverkan leder till att beslut fattas om att planen kommer att medföra en betydande miljöpåverkan skall en miljöbedömning göras