• No results found

SÖDRA INFARTEN Gruvindustri, väg

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "SÖDRA INFARTEN Gruvindustri, väg"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

ANTAGANDEHANDLING

1(2)

DETALJPLAN FÖR DEL AV KIRUNA 1:1

SÖDRA INFARTEN

Gruvindustri, väg

Kiruna kommun Norrbottens län

Upprättad februari 2007, reviderad december 2008

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

INLEDNING Genomförandebeskrivningen har till syfte att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av de- taljplanen. Denna beskrivning redovisar principiell an- svarsfördelning och möjligheter till genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen är inte juri- disk bindande.

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Tidplan Detaljplanen upprättas med normalt planförfarande.

Planhandlingar upprättas under hösten 2006 och sam- råd beräknas äga rum under vintern 2007. Utställningen planeras genomföras under hösten 2008 och planen beräknas vinna laga kraft våren 2009.

Genomförandetid Planens genomförandetid är satt till 15 år efter att pla- nen har vunnit laga kraft.

Huvudmannaskap Kommunen är inte huvudman för allmän plats. Allmän platsmark saknas inom detaljplaneområdet.

(2)

ANTAGANDEHANDLING

2(2)

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Fastighetsbildning Planområdet gränsar i norr till LKAB:s gruvområde och i öster mot Nikkaluoktavägen. Planen omfattar del av fastigheten Kiruna 1:1. Förhandlingar pågår mellan fas- tighetsägaren Statens fastighetsverk och LKAB angå- ende försäljning av mark till LKAB.

Kraftledningar inom planområdet skall skyddas med ledningsrätt.

Den mark som skall användas för ändamålet trafik för järnvägsspår och liknande kan förbli statens mark.

Servitut måste tillskapas för att godsbangårdens trafik skall kunna använda den väg som LKAB uppför.

EKONOMISKA FRÅGOR

Planekonomi Planarbetet ombesörjs av LKAB och denne är också ansvarig för planens genomförande.

Kostnader för infrastruktur och byggnader belastar ex- ploatören LKAB.

Kostnader för fastighetsbildningsåtgärder och anlägg- ningsåtgärder betalas normalt av köpare/exploatör av område för vilken fastighetsbildning skall ske.

Kostnader för tillskapande av servitutsrättigheter be- strids normalt av den part som erhåller rättigheten.

MEDVERKANDE

TJÄNSTEMÄN Arbetet med planhandlingarna har utförts av MAF Arki- tektkontor AB på uppdrag av LKAB Kiruna. Samråd har hållits med Vattenfall, Laevas sameby, Banverket Norra Banregionen, samt Vägverket Region Norr. Sandra Minde på Kiruna kommun har varit planhandläggare.

MAF Arkitektkontor AB, Luleå

Upprättad februari 2007, reviderad december 2008

Planförfattare: AnneLie Granljung Annika Ohls

samhällsplanerare samhällsplanerare

References

Related documents

riksintressen är felaktig, att planen leder till olägenheter för rennäringen i området, och att konsekvenserna därmed blir större än angivet.. Dels att planen omfattar

BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE / BANDEL. KONSTRUKTIONSNUMMER TYP

Beräkningarna av ljudnivån från den statliga väg- och tågtrafiken för nuläge, nollalter- nativ 2040, planförslaget 2040 samt planförslaget 2040 med vägnära bullerskydds-

Längs befintlig väg, som utgår från det all- männa statliga vägnätet där väg 53 får en ny sträckning, fås en ökad trygghet och trivsel för boende genom att antalet

• Vändslinga och ny anslutningsväg till Viptorp blir även kommunal allmän väg i vägplanen.... Förslag är att istället ansluta mot skogsvägen, väster om fastigheterna,

Trafikverket tar fram en vägplan för väg 53 längs södra infarten till Eskilstuna.. Denna vägsträcka anläggs till stor del i ny sträckning, öster om

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområde.. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområde.. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge