• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2007:1431) med instruktion för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2007:1431) med instruktion för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1431) med instruktion för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Utfärdad den 6 september 2018

Regeringen föreskriver att 2, 11 och 14 §§ förordningen (2007:1431) med instruktion för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd1 ska ha följande lydelse.

2 §2 Inom ramen för den uppgift som anges i 1 § ska myndigheten särskilt 1. fördela medel till forskning och därmed sammanhängande verksamhet, 2. bedöma kvaliteten, nyttiggörandet och samhällsrelevansen av den egna verksamheten och i utvärderingen av den forskning till vilken rådet har fördelat medel, även ur ett internationellt perspektiv och ett EU-perspektiv, 3. utreda vilka forskningsbehov som är angelägna inom myndighetens verksamhetsområde, redovisa resultaten av dessa utredningar samt ta initiativ till och främja den forskning som behövs för att tillgodose sådana behov,

4. beakta forskningsetiska frågor,

5. främja kunskapsuppbyggnad i frågor om arbetsliv samt öka kunskapen om och förståelsen för sociala förhållanden och processer,

6. främja och ta initiativ till mång- och tvärvetenskaplig forskning, 7. ansvara för kommunikation om forskning och forskningsresultat, 8. främja och ta initiativ till forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte internationellt och inom EU,

9. stimulera svenskt deltagande i aktuella forskningsteman inom EU:s ramprogram för forskning, övriga forskningsprogram inom EU samt inter- nationella forskningsprogram,

10. integrera ett jämställdhetsperspektiv i myndighetens verksamhet och främja jämställdhet vid fördelning av forskningsmedel,

11. verka för att ett köns- och genusperspektiv inkluderas i den forskning myndigheten finansierar, när det är tillämpligt,

12. främja forskares rörlighet,

13. främja och ta initiativ till vetenskaplig publicering och till kunskaps- förmedling och dialog om den forskning som finansieras av rådet,

14. vara rådgivande organ åt regeringen i forskningsfrågor, och 15. samordna forskning om

a) barn och ungdomar, däribland barns och ungdomars hälsa, b) äldre,

c) funktionshinder,

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2013:422.

2 Senaste lydelse 2015:227.

SFS 2018:1552

Publicerad

den 12 september 2018

(2)

2 SFS 2018:1552 d) socialvetenskaplig alkohol- och narkotikaforskning, och

e) internationell migration och etniska relationer.

11 § Forskningsrådets beslut att bevilja medel får avse högst sex år.

Forskningsrådet ska vid beslut om beviljande av medel ange vem eller vilka som är mottagare av medlen och därmed ansvarar för att medlen an- vänds enligt de villkor som ställs.

Forskningsrådet får besluta att beviljade medel inte längre ska betalas ut, om den verksamhet som medlen avser inte uppfyller de krav som bör ställas.

Beslutet får avse viss tid. En upplysning om detta ska tas in i rådets beslut att bevilja medel.

14 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över- klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 11 § tredje stycket får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2018.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Lars Hedengran (Socialdepartementet)

References

Related documents

Förordning med instruktion för Integritetsskyddsmyndigheten 1 § 1 Integritetsskyddsmyndighetens uppgift är att arbeta för att människors grundläggande fri- och

Bolagsverket ger även ut en tidning för kungörelser av insända års- redovisningar och revisionsberättelser samt meddelande av näringsförbud och

dödande av en förkommen inteckningshandling enligt 4 § andra stycket lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling i de fall Bolagsverket är inskrivningsmyndighet,.. dödande

rättsmedicinska åldersbedömningar på uppdrag av domstol, allmän åklagare, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Migrationsverket,6. rättsmedicinsk medverkan i övrigt

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2007:1174) med instruktion för övervakningsnämnderna ska ha följande lydelse. 9 § En underrättelse om en övervakningsnämnds

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket ska ha följande lydelse. 3 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består

Regeringen föreskriver att 29 § förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret ska ha följande lydelse. På regeringens vägnar

Kriminalvården ska särskilt vidta åtgärder som syftar till att brottslighet under verkställigheten förhindras, frigivningen förbereds, narkotikamiss- bruket bekämpas