• No results found

Förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om tillfälligt förbud mot servering av alkohol

Utfärdad den 18 november 2020 Regeringen föreskriver följande.

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om förbud mot sådan servering av alkohol som omfattas av alkohollagen (2010:1622).

Förordningen är meddelad med stöd av 3 kap. 10 § alkohollagen.

2 § De uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i alkohollagen (2010:1622).

3 § Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat är förbjuden mellan klockan 22.00 och 11.00.

4 § Förbudet i 3 § gäller inte

1. servering på sådana särskilda boenden som avses i 8 kap. 1 b § alkohol- lagen (2010:1622), eller

2. rumsservering på hotell eller minibar i hotellrum enligt 8 kap. 5 § alko- hollagen.

1. Denna förordning träder i kraft den 20 november 2020.

2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av februari 2021.

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN

Lars Hedengran (Socialdepartementet)

SFS 2020:956

Publicerad

den 19 november 2020

References

Related documents

3 § 1 Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat är förbjuden mellan klockan 22.00 och 11.00. På

Yttrandet undertecknas inte egenhändigt och saknar därför namnunderskrifter..

Detta eftersom en tillståndshavare kan vilja förkorta sin serveringstid för att förlägga perioden mellan alkoholservering och alkoholfri servering på en sådan tid att den

Promemorian Förslag till förordning om tillfälligt förbud mot servering av

Promemorian - Förslag till förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol.. Remiss

Det är viktigt att regeringen och myndigheter är tydliga med att tillsynsuppdraget inte har ändrats och att inga resurser tillförts för uppdraget, vilket måste innebära att

Det bör förtydligas hur länge serveringsstället ska ha stängt innan en sådan återöppning kan ske, vem som har tillsynsansvaret vid den alkoholfria serveringen efter stängning

För det fall en förordning med förbud mot servering efter ett visst klockslag meddelas måste det – till motverkande av ovan beskriven problematik – i förordningen införas en