• No results found

Lag om ändring i lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag om ändring i lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt

Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 6 § lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt ska ha följande lydelse.

5 kap.

6 § Stämman får besluta att det organ som avses i 6 kap. 3 § ska besluta i frågor som anges i 5 § andra stycket 2–5.

Första stycket gäller inte beslut om godkännande av en fusionsplan enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller lagen (2018:672) om ekonomiska för- eningar eller om lån som avses i 16 kap. 7 § aktiebolagslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar HELÉNE FRITZON

Amina Lundqvist (Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

SFS 2018:736

Publicerad den 8 juni 2018

References

Related documents

Nämnden har granskat förslaget med utgångspunkt från sin uppgift att ur ett rättssäkerhets- och integritetsskyddsperspektiv utöva tillsyn över brottsbekämp- ande

Enligt en lagrådsremiss den 4 maj 2016 (Justitiedepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till.. lag om kollektiv förvaltning

Efter utgången av den tid som anges i 12 § får en sådan talan dock inte väckas senare än sex månader från konkursbeslutet. Den äldre lydelsen av

Efter utgången av den tid som anges i 13 § får en sådan talan dock inte väckas senare än sex månader från konkursbeslutet.. Den äldre lydelsen av

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att det i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska införas en ny paragraf, 8 kap. 57 a § Revisionsberättelsen för en förening som

4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska innehålla ett uttalande om huruvida redovisningen har upprättats i överensstämmelse med 16 kap.. På regeringens vägnar

8 § Om någon del av den särskilda granskningen har varit uppenbart obehövlig och en röstberättigad eller innehavare av förlagsandelar som har ansökt hos Bolagsverket

I bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får dock teckningskursen

aktier även får registreras om det i stället för ett sådant intyg som avses i 28 § första stycket 3 visas upp ett yttrande från en revisor.. Yttrandet ska vara undertecknat av en

Om aktiekapitalet är bestämt i euro och har varit bestämt i euro sedan bolaget bildades, ska det uppgå till minst det belopp i euro som enligt den av Europeiska

3 och 6 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism svarar dock revisorn, lekmannarevisorn eller den särskilda granskaren endast för

3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) är även skyldig att på begäran lämna upplys- ningar om föreningens angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i

3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) är även skyldig att på begäran lämna upplys- ningar om bolagets angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i

När det i denna lag hänvisas till aktiebolagsregistret, ska hänvisningen beträffande bankaktiebolag avse bankregistret och hänvisningen beträffande försäkringsaktiebolag

det som gäller om prospekt vid erbjudanden av värdepapper till allmän- heten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som

61 § 8 I ett publikt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reg- lerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekono- miska

vilka rättigheter i den övertagande föreningen som innehavare av värdepapper med särskilda rättigheter i en överlåtande förening ska ha eller vilka åtgärder som i

vilka rättigheter i det övertagande bolaget som ska tillkomma innehavare av aktier, teckningsoptioner, konvertibler och andra värdepapper med särskilda rättigheter

Om föreningen är försatt i resolution eller om Riksgäldskontoret inom sju dagar från det att myndigheten tog emot en sådan underrättelse meddelar styrelsen att

Om bolaget är försatt i resolution eller om Riksgäldskontoret inom sju dagar från det att myndigheten tog emot en sådan underrättelse meddelar styrelsen att bolaget

En förening som kännetecknas av att medlemmarna är anställda av föreningen eller på något liknande sätt deltar med en egen arbetsinsats i föreningens verksamhet får i

Ansökan om medlemskap efter förvärv av en avliden medlems andel 7 § Om en ekonomisk förening vid utgången av juni 2018 har en stadge- bestämmelse som innebär att en

I avstämningsbolag är det, sedan ett avstämningsregister har upprättats, i stället värdepapperscentralen som är personuppgiftsansvarig, om det är en svensk