• No results found

Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 kap. 26 § lagen (2010:751) om betaltjänster ska ha följande lydelse.

8 kap.

26 §2 Finansinspektionens beslut enligt 23 § tredje stycket och 24 § andra stycket och beslut om sanktionsföreläggande får inte överklagas.

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande eller återkallelse ska gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar PER BOLUND

Erik Eldhagen

(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2Senaste lydelse 2017:652.

SFS 2018:843

Publicerad den 15 juni 2018

References

Related documents

Undersökningsplanen bör omfatta hela undersökningsprojektet, med specificering av tid och kostnad för planering och förberedelser, fältundersökning, efter- och

Det nya andra stycket tillsammans med tredje stycket (”andra beslut av länsstyrelsen enligt denna lag än som avses i första och andra styckena får överklagas till

Fråga är då om migrationsdomstolen haft skäl att undanröja Migrationsverkets beslut och visa målet åter till verket för ny handläggning på grund av att verket begränsat

avgörandet – Frågan i målet är om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns

I första stycket föreskrivs att beslut som en kommun har fattat enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol och i andra stycket att beslut

15 Asocarne har till stöd för yrkandena om ogiltigförklaring av beslutet av den 20 oktober 1994 i huvudsak åberopat fyra grunder avseende en överträdelse av artikel 173

penningöverföring: en betaltjänst där medel tas emot från en betalare, utan att något betalkonto öppnas i betalarens eller betalningsmottagarens namn, uteslutande i syfte

1–8 §§ och inga andra effektiva medel är tillgängliga, får Finansinspektionen förelägga näringsidkaren, en värd- tjänstleverantör eller en internetleverantör att

20 a § Ytterligare bestämmelser om informationskrav för betaltjänst- leverantörer och parter som tillhandahåller valutaväxlingstjänster i en uttagsautomat eller på

1 § Om en konsument som köper varor eller tjänster online kan välja ett betalningssätt som innebär att en kredit inte lämnas, ska betaltjänst- leverantören se till

4 § Om ett kreditinstitut eller en filial till ett utländskt kreditinstitut inte uppfyller sina skyldigheter enligt 1 §, ska Post- och telestyrelsen överlämna ärendet

Ett betalningsinstitut som tillhör samma grupp som ett annat betal- ningsinstitut, eller ett kreditinstitut, ett värdepappersföretag, ett fondbolag, ett försäkringsföretag,

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller

Första stycket gäller inte om det skulle strida mot lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller om det finns särskilda skäl mot

[r]

14 § 2 Betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer är skyl- diga att lämna ut sådana uppgifter som avses i 12 § första stycket, om det under en

Andra beslut än beslut om ompröv- ning av beslut enligt 17 § andra stycket, 18 § tredje stycket, 19 § första stycket och 29 § får dock inte överklagas. Om ett beslut

Revisorn och granskaren har en motsvarande rapporteringsskyldighet om han eller hon får kännedom om förhållanden som avses i första stycket vid fullgörande av uppdrag i

1 § Om en betaltjänstleverantör eller den som ansvarar för ett betalnings- system granskar betalningstransaktioner för att kunna upptäcka sådana trans- aktioner som

om ikraftträdande av lagen (2010:751) om betaltjänster. Utfärdad den 5

48 § Om betalarens betaltjänstleverantör ansvarar för genomförandet av en betalningstransaktion enligt 47 § första stycket, ska leverantören så snart det kan ske

5 § En betaltjänstleverantör ska i rimlig tid innan den ingår ett avtal om betalkonto ge konsumenten en förteckning över de mest representativa tjänsterna som är

Konjunkturinstitutet ska, enligt myndighetens instruktion, bistå Regeringskansliet (Finansdeparte- mentet) vid bedömning av om kriterierna enligt 5 § andra stycket lagen (2013:948)