• No results found

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (37) Paragrafen, Storuman , kl Ajournering för partivisa överläggningar kl

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (37) Paragrafen, Storuman , kl Ajournering för partivisa överläggningar kl"

Copied!
37
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

___________________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Paragrafen, Storuman 2017-02-08, kl 09.00—14.50. Ajournering för partivisa överläggningar kl 10.45—11.00.

Beslutande Patrik Persson (C) ordförande

Christer Bergfors (M) Britt-Inger Ärlebrandt (KD) Rickard Frohm (S)

Mats Eliasson (V) Lennart Cohen (S)

Jan-Elof Bergström (C) tjänstgörande ersättare

Övriga Ulla Olofsson sekreterare

May-Louise Nilsson socialchef Annika Mörtsell ifo-chef § 8 Jessica Boström ekonom §§ 3--6 Birgit Andersson enhetschef § 7

Utses att justera Mats Eliasson

Justeringens plats och tid Storuman 2017-02-15

Underskrift Sekreterare ………. Paragrafer 1 -- 33 Ulla Olofsson

Ordförande ……….

Patrik Persson

Justerande ……….

Mats Eliasson

Bevis om anslag

Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Sammanträdesdatum 2017-02-08

Datum för anslags uppsättande 2017-02-15 Datum för anslags nedtagande 2017-03-09 Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman

Underskrift

Ulla Olofsson

(2)

______________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 1 ON/2016:21 - 700

Genomgång av föregående protokoll

Ordförande Patrik Persson har genomgång av omsorgsnämndens proto- koll från 2016-12-14.

Omsorgsnämnden har tagit del av genomgången och lägger protokollet till handlingarna.

(3)

______________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 2 ON/2017:18 - 700

Socialchefen och ifo-chefen informerar

Socialchef May-Louise Nilsson informerar om följande:

 Personalfrågor.

 Chef för sjuksköterskegruppen och paramedicinska gruppen blir Daniel Johansson.

 Rekrytering av sjuksköterska inom särskilda boenden pågår, p g a pensionsavgång.

 Arbetsmiljöverket kommer på besök den 2 mars 2017 för tillsyn av arbetsmiljön för socialsekreterarna.

 Beläggningen på de särskilda boenden per 10 januari 2017.

Ifo-chef Annika Mörtsell informerar om:

 Arbetet med uppgifter som skall inlämnas till Öppna jämförelser.

 Möte har hållits med B4-gruppen. Kommunen har påbörjat ett strate- giskt, långsiktigt förebyggande arbete gällande psykisk ohälsa. En samordnare leder insatser över organisationsgränserna i kommunen.

Arbetet med B4 ska fokusera på ”before” den psykiska ohälsan inträf- far. En gemensam handlingsplan skall upprättas.

Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

(4)

______________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 3 ON/2017:19 - 706

Bokslut och verksamhetsberättelse 2016

Förslag till verksamhetsberättelse och bokslut 2016 för omsorgsnämnden presenteras. Bokslutet visar på ett underskott med drygt 6,426 miljoner kronor.

Vid genomgången av verksamhetsberättelsen noterades de höga sjukta- len för omsorgnämnden.

Beredande organs förslag

Bokslut och verksamhetsberättelse 2016 Omsorgsnämnden beslutar

att uppdra till förvaltningen göra en djupare analys av sjuktalen till arbetsutskottet 12 april, för beslut i omsorgsnämnden den 14 juni 2017, samt

att godkänna bokslut och verksamhetsberättelse för 2016 som översän- des till kommunstyrelsen.

(5)

______________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 4 ON/2016:97 - 706

Budget 2017

Förslag till budget för omsorgsnämnden 2017 redovisades vid samman- trädet 2016-12-14 §139. I budgetförslaget fattas fortfarande 1 754 550 kronor innan budgetramen uppnåtts.

Omsorgsnämnden gav då förvaltningen i uppdrag att fortsätta med bud- getarbetet under januari och februari i avvaktan på beslut angående de medel som kommunen erhållit av välfärdssatsningen.

Storumans kommun blev tilldelad 5 016 000 kronor. Budgetbered- ningens förslag är att omsorgsnämnden ska få 60% och FKUN 40%.

För omsorgsnämnden innebär det 3 010 000 kronor.

Fördelning och tilläggsbudget är inte fastställt i kommunfullmäktige.

Förvaltningen har utarbetat följande fördelningsförslag:

1 754 550 kronor används till att klara given budgetram.

593 000 kronor för återställning i personalbudget vid Granhöjden och Stefansgården

200 000 kronor till Tranan för att täcka 2 x 0.25 tjänst för personal som arbetar med andra uppgifter

462 350 kronor till bemanningsplanerare 0,75 tjänst. Detta är en nyinrät- tad tjänst som efterfrågats av samtliga enhetschefer.

144 000 kronor till bostadsanpassning då det gjordes betydande bud- getöverskridande 2016.

Beredande organs förslag

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2017-02-03 Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna upprättat förslag till fördelning under förutsättning att fullmäktige fastställer budgetberedningens förslag till fördelning av väl- färdspengarna.

(6)

______________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 5 ON/2017:14 - 706

Internkontroll 2016 för omsorgsnämnden

Budgetuppföljning har skett löpande under året och där avvikelser före- kommit har detta visats till nämnd med förklaring till avvikelserna.

Där lönekonteringar ej varit bokförda på korrekt verksamhet har löne- kontoret meddelats och omföring skett månaden efter. Enhetscheferna har varit tydliga med att meddela förändringar i personalstyrkan.

Verksamheter med handkassor har redovisat dessa varje månad. Hante- ringen av handkassor har kontrollerats och inga anmärkningar gjordes.

Leverantörsfakturor har slumpvis granskats inom olika verksamheter där det vid några tillfällen varit felaktiga konteringar. Detta har åtgärdats med att informera berörda och gett tydliga exempel på hur de ska kontera till exempel med hjälp av mallar.

Momsredovisning och återkrav av moms via kommunkontosystemet sker varje månad. Även vid dessa redovisningar görs en genomgång av leve- rantörsfakturor där rätt momsavdrag kontrolleras.

Beredande organs förslag

Ekonom Jessica Boströms tjänsteutlåtande 2017-02-03.

Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna internkontroll för 2016 för omsorgsnämnden.

(7)

______________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 6 ON/2017:13 - 706

Attesträtt för ordinarie och ersättare inom omsorgsnämndens verksamheter från 2017-01-01___________________________

Vid organisationsförändringen för enhetschefer inom vård och omsorg, har förändringar skett som föranleder nytt beslut om attesträtt för ordina- rie och ersättare. Den nya organisationen träder i kraft 2017-01-01.

Ansvar Beslutsattest ordinarie Ersättare 520 IFO-chef Socialchef 530 Socialchef IFO-chef 532 Enhetschef Hemtj omr 1 Adm. assistent 533 Enhetschef Vikbacka/Granhöjden Adm. assistent

534 Enhetschef Tranan Carina Grahn-Johansson 535 Enhetschef Sibyllagården Sofia Lindberg

537 MAS Socialchef

538 Enhetschef Hemtj omr 2,3,4 Regina Kärrman 539 Enhetschef Blåsippan Birgit Andersson 540 Enhetschef Särskilda oms Socialchef

541 Enhetschef LSS Birgit Andersson 542 Enhetschef Medicinsk enhet MAS

563 IFO-chef Socialchef

Beredande organs förslag

Ekonom Jessica Boströms tjänsteutlåtande 2017-02-03 Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna attesträtt för ordinarie och ersättare inom omsorgs- nämndens verksamhetsområde.

(8)

______________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 7 ON/2017:18 - 700

Redovisning av verksamheten på äldreboendet Sibyllagården Enhetschef Birgit Andersson redovisar från Sibyllagårdens verksamhet samt rehabgruppen AT och SG, (arbetsterapeuter och sjukgymnaster) enligt omsorgsnämndens tids- och uppföljningsplan.

Rehabgruppen i Storuman består av 1,75 % arbetsterapeut + 1,50 fysio- terapeut. I Tärnaby finns 0,70 % arbetsterapeut + 1,0 fysioterapeut (ny tjänst från 2016-12-01).

 Händelser/förändringar av betydelse.

 Ekonomisk uppföljning.

 Verksamhetsutveckling.

 Aktiviteter.

 Sjukfrånvaron/rehabiliteringsarbetet.

 Kvalitetssäkring.

Beredande organs förslag

Enhetschef Birgit Anderssons redovisning 2017-02-07.

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen.

(9)

______________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 8 ON/2017:18 - 700

Redovisning av IFO och Vändpunktens verksamhet

Ifo-chef Annika Mörtsell redovisar från IFO, individ- och familjeom- sorgen samt verksamheten på Vändpunkten.

 Personal

 Aktualiseringar anmälan barn och unga

 Barn och ungdomsutredning

 Placerade barn på hem för vård och boende

 Placerade barn i familjehem

 Ekonomisk utredning vuxna

 Insats ekonomiskt bistånd

 Utredning SoL 11:1 vuxen

 Insats boendestöd

 Insats öppenvård missbruk

 Vård på HVB mot missbruk enligt SoL

 Dagligverksamhet Vändpunkten

 Öppenvård missbruk

 Familjestöd

 Ensamkommande barn Beredande organs förslag

Ifo-chef Annika Mörtsells powerpoint-presentation 2016 Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen.

(10)

______________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 9 ON/2016:89 - 754

Redovisning av extra bistånd till julmat och julklappar enligt SoL 4:2, julen 2016____________________________________________

Individ- och familjeomsorgen har betalat ut extra bistånd till julklappar till barn samt extra matpengar inför julen 2016, för de som varit långva- rigt beroende av försörjningsstöd.

Extra bistånd till julklappar för 2016 är totalt 1 400 kr Extra bistånd till matpengar för 2016 är totalt 4 000 kr Beredande organs förslag

Ifo-chef Annika Mörtsells tjänsteutlåtande 2017-01-27 Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen.

(11)

______________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 10 ON/2016:112 - 701

Stipendier och reseersättningar examen 2017

Direktionen för Akademi Norr beslutade 2009-09-28 om en modell för långsiktig finansiering av stipendier och reseersättningar till studenter som genomför examensarbeten i Akademi Norr-kommunerna.

Modellen innebär att kommunen endast betalar för faktiskt genomförda examensarbeten, ersättningar till studenter.

Varje examensarbete innebär ett maxbelopp på 13 000 kronor varav 3000 kronor är reseersättningar mellan studieort och examensarbetsplats. Even- tuellt stipendium beslutas om i varje enskilt fall och är kopplat till faktisk prestation.

Kommunstyrelsen har beslutat att stödja tre examensarbeten under 2017 och att varje nämnd/bolag svarar för sin del av kostnaden.

Omsorgsnämnden kommer inte att begära något examensarbete under 2017.

Beredande organs förslag

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2017-01-30.

Omsorgsnämnden beslutar

att inte begära att få något examensarbete utfört under 2017.

(12)

______________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 11 ON/2014:22 - 751

Redovisning stimulansmedel för kompetensutveckling för sociala barn- och ungdomsvården 2016____________________________

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen fördelat ut stimulansmedel till kommunerna gällande kompetensutveckling inom sociala barn- och ungdomsvården. För 2016 har Storumans kommun rekvirerat 50 000 kr.

I februari skall återrapportering ske till Socialstyrelsen hur medlen har använts.

Medlen har använts enligt följande:

Utbildning för socialsekreterare inom sociala barn- och ungdomsvården 25 654 kr

Handledning till nya socialsekreterare 19 454 kr Kringkostnader, resor 4892 kr

Summa förbrukade medel 50 000 kr Beredande organs förslag

Ifo-chef Annika Mörtsells tjänsteutlåtande 2017-01-27 Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen.

(13)

______________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 12 ON/2016:75 - 750, ON/2017:7 - 750 Statsbidrag för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården_____________________________________

Socialstyrelsen har fått uppdrag enligt regeringsbeslut att fördela, ad- ministrera och följa upp satsningen stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården. Syftet med satsningen är att stärka beman- ningen och medlen fördelas enligt särskild fördelningsnyckel under åren 2016-2019.

För 2016 från och med juli månad beviljades Storumans kommun 699 351 kr i stimulansmedel. Dessa medel har använts för att stärka bemanning med socialsekreterare samt administrativ personal. Summa på förbrukade medel är 574 036 kr. 125 315 kr kommer att återbetalas till Socialstyrelsen enligt gällande regler.

För 2017 kan Storumans kommun rekvirera 632 449 kr i stimulansmedel för stärkt bemanning inom social barn- och ungdomsvård. Senast den 31 oktober 2017 ska medlen vara rekvirerade.

Beredande organs förslag

Ifo-chef Annika Mörtsells tjänsteutlåtande 2017-01-27 Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna redovisning gällande stimulansmedel för stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården 2016, samt

att uppdra till verksamheten att rekvirera stimulansmedel för stärkt be- manning inom den sociala barn- och ungdomsvården 2017.

(14)

______________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 13 ON/2014:8 - 701

Redovisning och rekvirering av stimulansmedel inom psykiatriom- rådet PRIO_______________________________________________

Regeringen och Sveriges kommuner och Landsting har gjort en överens- kommelse för flera år gällande området psykisk ohälsa. Syftet är att för- bättra vården och omsorgen för personer med psykisk ohälsa. För att ta del av ersättningen skall grundkrav och prestationskrav uppnås av kom- munen. Omsorgsnämnden har att disponera dessa medel för sin verk- samhet gällande psykiatriområdet.

Omsorgsnämnden har beslutat att två gånger per år ska redovisning kring hur prestationsersättningen används ske till nämnden.

Under 160101-161231 har medlen använt enligt följande:

Lönekostnader för utökat boendestöd 47 800 kr Utbildningar 14 731 kr

Litteratur och arbetskläder 2 789 kr

Utbildningssatsning socialpsykiatriskt kunskapscenter 10 000 kr Avgifter till Region Västerbotten inom psykiatriområdet 23 988 kr Trivselaktiviteter för brukare 2 775 kr

Föreläsningar och annonser i Storuman och Tärnaby under psykeveckan 41 532 kr

Totalt förbrukat 2016: 143 615 kr

För 2017 har Storumans kommun möjlighet att rekvirera 148 129 kr i stimulansmedel inom ramen för PRIO satsningen. Medlen ska rekvireras senast den 31 mars 2017.

Beredande organs förslag

Ifo-chef Annika Mörtsells tjänsteutlåtande 2017-01-27 Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen, samt

att uppdra till verksamheten att rekvirera stimulansmedel inom ramen för PRIO satsningen 2017.

(15)

______________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 14 ON/2017:17 - 706

Kostnader för mat vid korttidstillsyn enligt LSS

Barn över 12 år med funktionsnedsättning, som har förvärvsarbetande vård- nadshavare, har rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet. Insatsen er- bjuds före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov.

Korttidstillsynen ska erbjuda en avkopplande och aktiv fritid i trygg miljö med goda vuxenförebilder. Den ska främja social gemenskap, ge fysisk och psykisk stimulans. Behovet av tillsyn kan variera mycket och måste därför kunna ut- formas på ett flexibelt sätt.

Storumans kommun har inte tidigare tagit ut någon kostnad för mat av brukar- na, men en kommun har rätt att ta ut faktiska kostnader för de måltider och fika som serveras under tiden brukaren har korttidstillsyn.

Beredande organs förslag

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2017-01-26 Omsorgsnämnden beslutar

att brukare som är beviljade korttidstillsyn enligt LSS § 9:6-7 ska betala faktiska kostnader för mat och fika.

(16)

______________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 15 ON/2017:20 - 706

Revidering av avgifter för nutritionsprodukter

Nutritionsstöd i form av näringsdrycker, berikningsprodukter eller en- teral nutrition (sondnäring) kan vara ett viktigt komplement när energi- och näringsbehovet inte kan täckas med vanlig mat. Enteral nutrition innebär tillförsel av sondnäring via en sond till magsäck eller tarm.

Vid olika sjukdomstillstånd behövs nutritionsstöd för att säkerställa att behovet av energi och näring täcks. Ordination och förskrivning görs i kommunen särskilda boendeformer av sjuksköterska, alternativt läkare.

Uppföljning görs minst 2 ggr/år eller oftare vid behov. Tidigare beslut om avgifter rörde endast särskilda boenden för äldre samt LSS boenden.

Nu omfattas även personer i ordinärt boende

För personer i särskilt boende med helt matabonnemang tas ingen extra avgift ut för de som får hela sitt näringsintag tillgodosett genom närings- produkter. De betalar den av nämnden fastställda taxan för helt matabon- nemang.

För personer i ordinärt boende har landstinget kostnadsansvar för sond- näring. För de som får hela sitt näringsintag tillgodosett med andra nä- ringsprodukter tar kommunen en avgift med 1 500 kronor per månad.

Inom LSS, gruppbostäder delar brukarna på matkostnaden. För närva- rande lägger var och en 1 200 kronor i månaden till en gemensam kassa.

Avgifter för personer boende i Storumans kommuns äldreboenden, LSS- boenden, ordinärt boende samt korttidsboende.

För personer som får hela sitt näringsintag tillgodosett av näringsproduk- ter:

 Äldreboende med helt matabonnemang: 3 050 kr/mån

 Ordinärt boende: näringsprodukter 1 500 kronor/mån

 LSS-boende: egenavgift 1 200 kr

 Korttidsboende: ingår i dygnskostnaden 183 kr/dygn

(17)

______________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 15 forts.

För personer som kompletterar sitt näringsintag med näringsprodukter:

 Äldreboende med helt matabonnemang: 3 050 kr/månad, ingen extra avgift för näringsprodukter.

 Äldreboende med halvt matabonnemang: 1 792kr/mån + 250 kr/beställningstillfälle

 Ordinärt boende: avgift för levererad mat, kan vara lunch och middag eller enbart något av alternativen + 250 kr/beställningstillfälle.

 LSS-boende: egenavgift 250 kr/beställningstillfälle

 Korttidsboende: ingår i dygnskostnaden 183kr/dygn Beredande organs förslag

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2017-01-30 Omsorgsnämnden beslutar

att fastställa föreslagna avgifter för nutritionsprodukter.

(18)

______________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 16 ON/2015:89 - 730

Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att administrera, fördela medel och följa upp den tillfälliga satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen under åren 2015-2018.

Storumans kommun rekvirerade hela den summan som var avsatt för kommunen, 1 984 906 kronor.

Under 2016 förbrukades 1 983 987 kronor. Kommunen måste betala till- baka 919 kronor som inte kunde användas.

Omsorgsnämnden beslutade vid sammanträdet 2016-05-16 hur pengarna skulle fördelas.

Två heltidstjänster undersköterska till äldreboendet Vikbacka och en sjukgymnast i Tärnaby. Då sjukgymnasten var föräldraledig till och med november betalades dennes lön ut endast under en månad.

Övriga medel har använts till resursförstärkning vid äldreboendena Tranan och Sibyllagården.

Redovisning till Socialstyrelsen har upprättats.

Beredande organs förslag

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2017-01-31 Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna upprättad redovisning.

(19)

______________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 17 ON/2016:87 - 701

Redovisning av 2016 års verksamhet rörande personligt ombud

Verksamheten med personligt ombud riktar sig till personer med lång- varig och omfattande psykisk funktionsnedsättning, som har behov av särskilt stöd för att kunna tillvarata sina rättigheter i samhället.

Ett personligt ombud arbetar på uppdrag av klienten och fungerar som ett redskap för att stärka klienten, till att få bättre tillit till sig själv och därmed få bättre kontroll och makt över den egna vardagen.

Inom södra Lappland finn tre personlig ombud. Anställande kommuner är Storuman, Vilhelmina och Lycksele. Ombuden arbetar dessutom i Sorsele, Malå, Åsele och Dorotea.

Ledningsgrupp för personligt ombud består av socialchefer, försäkrings- kassa, arbetsförmedling, psykiatri och brukarorganisationer.

För 2016 har det betalats ut statsbidrag med 302 000 till de anställande kommunerna. Ytterligare 20 000 betalas ut av landstinget till respektive kommun.

Under 2016 hade de tre ombuden 71 klienter. 40 kvinnor och 31 män.

Utförlig redovisning har skickats in till Länsstyrelsen. Finns som bilaga.

Beredande organs förslag

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2017-01-26 Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna redovisning för PO södra Lappland 2016.

(20)

______________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 18 ON/2017:15 - 730

Information till nämnden om biståndshandläggning

Omsorgsnämnden önskar information från biståndshandläggare inom äldreomsorgen två gånger om år. På våren information från Tärnaby- området och på hösten från Storumanområdet.

Nämnden önskar svar på följande frågor:

 Hur många brukare har valt annan utförare än kommunen. Avser ser- viceinsatser i Storuman och Gunnarnområdet?

 Hur många brukare har väntat längre än tre månader på verkställighet av särskilt boende?

 Antal brukare inom hemtjänst.

 Antal som ansökt om särskilt boende

 Antal brukare med trygghetslarm

 Beskriv ärendegång vid ansökan om hemtjänst

 Beskriv ärendegång vid ansökan om särskilt boende.

 Hur många har fått avslag på sin ansökan senaste året. Avser både hemtjänst och särskilt boende.

 Hur många avslag överklagas och hur är i så fall rättens bedömning.

 Hur stor är efterfrågan om daglig verksamhet Beredande organs förslag

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2017-01-23 Omsorgsnämnden beslutar

att lägga till informationen om handläggningstid för hemtjänst och sär- skilt boende, samt

att ge biståndshandläggare i uppdrag att använda ovanstående frågor som grund vid rapport till omsorgsnämnden.

(21)

______________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 19 ON/2016:77 - 730

Äldreplan Västerbotten 2013-2020 med utblick mot 2040

Den regionala Äldreplanen omfattar många områden som vänder sig till Västerbottningar 65 år och äldre. Den beskriver både nutid och framtid.

Planen är tänkt att vara ett redskap för att utveckla samarbete på många olika plan och utifrån de förutsättningar som finns lokalt. Medborgarna ska känna sig trygga i att åldras i Västerbotten. Planens målbild visar på dessa möjligheter.

Enligt beslut i AC Konsensus har en uppföljning och revidering av Äldreplanen genomförts under hösten 2016.

Planen har konkretiserats utifrån de förutsättningar som gäller 2016 och framåt och ska vara ett stöd vid strategisk planering för kommunerna och landstinget.

Äldreplanen ska gälla under en mandatperiod.

AC konsensus rekommenderar Västerbottens 15 kommuner och Väster- bottens läns landsting att anta Äldreplan Västerbotten under våren 2017.

Ärendet har överlämnats till omsorgsnämnden för yttrande.

Beredande organs förslag

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande Omsorgsnämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att Äldreplan Västerbotten 2013-2020 med utblick mot 2014 antas.

(22)

______________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 20 ON/2016:19 - 730

Redovisning av medel för kunskapssatsning i äldre- och funktions- hindersområdet 2016_______________________________________

Regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att under 2016 fördela stimu- lansmedel till kommuner, för att ge verksamheter inom äldre- och funkt- ionshindersområdet bättre förutsättningar att öka kunskaperna genom olika kompetensutvecklingsinsatser. Kunskapssatsningen ska bland annat komplettera bemanningssatsningen inom äldreomsorgen samt pågående utbildningar inom LSS-området.

Stimulansmedlen som fördelades efter rekvisition uppgick totalt till 178 miljoner kronor. Storumans kommun rekvirerade 152 032 kronor.

Vid omsorgsnämndens sammanträde 2016-02-23 gav nämnden förvalt- ningen i uppdrag att använda medlen till kompetenshöjande insatser för LSS-handläggare och baspersonal inom särskilda omsorgen.

LSS-handläggarna inom Region 8 har bildat ett nätverk som träffats fyra till fem gånger per år. Lotta Svärd är utbildare/handledare för gruppen.

Denna utbildning kommer att fortsätta även minst under 2017.

Då statsbidraget endast avsåg 2016 har det varit svårt att få till stånd rik- tade utbildningstillfällen för baspersonal inom LSS området.

Förvaltningen valde att låta 190 personal genomgå HLR-utbildning då det länge har efterfrågats i verksamheterna.

En sjuksköterska har gått handledarutbildning 7,5 poäng via Umeå uni- versitet.

Kostnad för dessa utbildningssatsningar har uppgått till 142 471 kronor.

Då alla medel inte använts måste 9 561 kronor återsändas till Socialsty- relsen.

Beredande organs förslag

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2017-01-27 Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen.

(23)

______________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 21 ON/2017:16 - 706

Investeringsbudget 2017

Enligt fullmäktigebeslut har omsorgsnämnden 750 000 kronor att fördela i investeringsmedel för 2017.

Vid varje investeringsäskande har omsorgsnämnden fattat beslut.

Hittills har nämnden inte avslagit något äskande förutsatt att det funnits medel.

Omsorgsnämnden har möjlighet att ge förvaltningschef delegation på att fördela investeringsmedel. Något som skulle ge en mer rationell hantering av investeringarna.

Beredande organs förslag

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2017-01-26 Omsorgsnämnden beslutar

att ge förvaltningschefen delegation att fördela investeringsmedel, samt

att redovisning av utfall ska göras i juni och december.

(24)

______________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 22 Meddelanden

ON/2016:111 700

Protokoll från kommunstyrelsen 2016-10-25, § 94 om investering – kök i Tärnaby.

ON/2016:109 700

Protokoll från kommunstyrelsen 2016-10-25, § 97 om enkelsidig utskrift för handlingar som ska bevaras.

ON/2016:110 750

Protokoll från kommunstyrelsen 2016-10-25, § 98 om ansökan om med- finansiering – DUA-/ungdomsprojekt mot psykisk ohälsa hos ungdomar.

ON/2016:46 701

Protokoll från kommunfullmäktige 2016-11-29, § 127 om länsgemensam hjälpmedelsstrategi i Västerbotten 2017—2021.

ON/2017:3 700

Protokoll från kommunstyrelsen 2016-12-20, § 135 om verksamhetsstra- tegiska system.

ON/2017:4 700

Protokoll från kommunstyrelsen 2016-12-20, § 140 om Storumans kommuns samiska namn.

ON/2016:50 701

Beslut 2017-01-03 från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om risk- klassificering samt årlig kontrollavgift för hemtjänsten Tärnaby.

ON/2017:10 735

Rekommendation från Sveriges kommuner och landsting 2017-01-20 att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid.

ON/2016:81 701

Skrivelse från Migrationsverket 2016-12-13 om minskning av antalet boendeplatser för asylsökande.

(25)

______________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 22 forts.

ON/2016:83 701

Skrivelse från Migrationsverket 2017-01-19 om den fortsatta planeringen av stängningen av tillfälliga asylboenden.

ON/2017:8 750

Skrivelse 2017-01-15 från IVO, Inspektionen för vård och omsorg om fokus på trygghet och säkerhet i 2017 års tillsyn av HVB.

Nedanstående ärenden omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26 kap 1 §.

Dom 2016-12-06 från Lycksele Tingsrätt om begånget brott enligt lag- rum 29 kap 7 § 1 st brottsbalken. Mål nr: B 493-16. Domen har vunnit laga kraft 2016-12-27.

Dom 2016-12-06 från Lycksele Tingsrätt om förordnande av särskilt förordnad vårdnadshavare. Mål nr: T 558-16.

Dom 2016-12-06 från Uppsala Tingsrätt i vårdnadsärende.

Mål nr: T 4668-16. Domen har vunnit laga kraft 2016-12-29.

Dom 2016-12-12 från Förvaltningsrätten i Umeå om överklagat beslut av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Mål nr 2161-16.

Dom 2016-12-12 från Förvaltningsrätten i Umeå om överklagat beslut av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Mål nr 2166-16.

Dom 2016-12-12 från Förvaltningsrätten i Umeå om överklagat beslut av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Mål nr 2165-16.

Dom 2016-12-13 från Vänersborgs Tingsrätt i vårdnadsärende.

Mål nr T 1437-16.

Dom 2016-12-20 från Lycksele Tingsrätt i vårdnadsärende.

Mål nr T 592-15.

Begäran om yttrande 2016-12-20 från Lycksele Tingsrätt angående vård- nad om barn m m. Mål nr T 683-16. Rotel 3.

(26)

______________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 22 forts.

Begäran om yttrande 2016-12-28 från Lycksele Tingsrätt angående barns boende m m. Mål nr T 690-16. Rotel 2.

Dom 2017-01-27 från Förvaltningsrätten i Umeå om överklagat beslut av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Mål nr 1905-16.

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

(27)

______________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 23

Sekretessärende

(28)

______________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 24

Sekretessärende

(29)

______________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 25

Sekretessärende

(30)

______________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 26

Sekretessärende

(31)

______________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 27

Sekretessärende

(32)

______________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 28

Sekretessärende

(33)

______________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 29

Sekretessärende

(34)

______________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 30

Sekretessärende

(35)

______________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 31

Sekretessärende

(36)

______________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 32

Sekretessärende

(37)

______________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 33

Sekretessärende

References

Related documents

att erbjuda ny- och omvalda ordinarie och ersättare i omsorgsnämn- den till deltagande i basdagen för förtroendevalda 13 januari 2015 i Storuman. att erbjuda nyvalda ordinarie

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2016 för- dela stimulansmedel till kommuner för att ge verksamheter inom äldre- och funktionshindersområdet

att godkänna anmälan till samordnad upphandling av HVB Barn och unga 2017 samt för Stödboende 2017.. Modellen innebär att kommunen endast betalar för faktiskt genomförda

att fastställa den redovisning som upprättats för 2014 gällande kom- petensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården och skicka den till Socialstyrelsen, samt.. att

Delårsbokslutet ska innehålla en verksamhetsberättelse och ett ekonomiskt resultat för perioden januari-augusti samt en prognos för helåret 2016.. Omsorgsnämnden kommer

Maten som lagas i köken kan anpassas till att bli klar i anslutning till leverans till boendena istället för att hinna med pakete- ring av matlådorna till hemtjänsten, vilket

att bevilja investeringsmedel för matsalsmöbler, sängar, lyftar samt utrustning för läkemedelsrum till en summa av 240 000 kronor... I förslaget som utarbetats föreslås en

att förorda en lösning där Granhöjdens kök anpassas för tillagning för både Vikbacka och Granhöjden samt matportioner för distribution att lämna ärendet till