• No results found

Hur hjälper du din kund sluta röka?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Hur hjälper du din kund sluta röka?"

Copied!
27
0
0

Full text

(1)

Hur hjälper du din kund sluta röka?

Barbro Holm Ivarsson

Leg psykolog, oberoende konsult Ordförande i Psykologer mot Tobak

Expert på tobaksavvänjning och motiverande samtal MI Barbro.holm-ivarsson@telia.com

www.barbroivarsson.se

(2)

Hur många röker idag?

• 11 % män och 13 % kvinnor rökte dagligen 2009

=900 000 personer

• Ytterligare lika många röker då och då

• 5 % rökte i senare delen av graviditeten 2007

(3)

Varför ska man hjälpa folk att sluta röka?

• Varannan dör av sin rökning

• 18 om dagen dör i Sverige (6 600 per år)

• Rökare förkortar livet med 10 år

• Rökare har 8 sjukdagar mer per år

• Arbetsgivarens kostnad är minst 45 000 kr /rökare och år

• Rökningen beräknas kosta samhället minst 30 miljarder kr per år

• Att röka 11-13 cig/dag kostar 10 000-11 500/år för rökaren själv

• Det är de fattigaste som röker mest

• Upp till 85% vill sluta

• Var tredje vill ha hjälp att sluta

• Det finns rökavvänjning att få men många känner inte till det

(4)

Hälsorisker med rökning

• Hjärt-kärlsjukdomar

Hjärtinfarkt, stroke, åderförkalkning

• Lungsjukdomar

Lungcancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom – KOL

• Cancer

Lungor, munhålan, luftstrupen, matstrupen, urinblåsan, njurarna, magsäcken, bukspottskörteln och livmoderhalsen

• Psykisk påverkan

Stress, depression, ångest, alkohol- och drogberoende

• Andra risker

Tandlossning, dålig kondition, blodcirkulation, typ 2-diabetes, operationskomplikationer, ryggbesvär, syn- och

hörselnedsättningar, benskörhet,impotens, minskad fertilitet, risker för barnet vid graviditet

(5)

Hur många snusar?

• 19 % män och 4 % kvinnor snusade dagligen 2009

=800 000 personer

• Ytterligare några hundratusen snusar då och då

• 0,3 % snusade i senare delen av graviditeten 2007

(6)

Vad vet vi om snus?

• Snus innehåller 2 500 kemiska ämnen

• Nästan hälften av de vuxna snusarna vill sluta

• Var tredje vill ha hjälp att sluta

• Snus är inget evidensbaserat ”rökavvänjningsmedel”

• Metoder för rökavvänjning kan tillämpas på snus Hälsorisker

• Höjer puls och blodtryck

• Ökad risk för cancer

(bukspottkörteln, ev också matstrupe, magcancer)

• Ökad risk att dö i hjärt-kärlsjukdom och stroke

• Ökad risk för diabetes typ II

• Ökad risk för metabola syndromet

• Mer idrottsskador

• Munskador; slemhinneförändringar, frilagda tandhalsar

• Risk för missfall, havandeskapsförgiftning, för tidig

förlossning och låg födelsevikt. 2004-10

(7)

Vikigaste hindrande föreställningar

• Rökning är guldkanten på livet

– det blir ett tomt och trist liv i saknad om jag slutar

• Andra kan feströka, det vill jag också göra

• Jag kommer att bli fet, det är både fult och farligt

• Att sluta röka är plågsamt, man klättrar på väggarna

(8)

Vad händer i kroppen -nikotinabstinens

Cirka 80% av de som slutar röka upplever abstinensbesvär.

Vanliga symtom:

• sug efter nikotin

• nedstämdhet

• irritabilitet, frustration, ilska

• koncentrationssvårigheter

• ängslan, rastlöshet

• sömnsvårigheter

• viktökning

(9)

Vikt och motvikt

Den genomsnittliga viktökningen är ca 3–5 kg, ca 10% kan öka mer.

• Vad hjälper?

- äta regelbundet

- tänka på vad man äter - öka motionen

(10)

Rekommenderad metod för att sluta röka och snusa

1. Sätt ett stoppdatum en bit fram i tiden (gärna inom 1–4 veckor) när du slutar helt

2. Som förberedelse försök gärna ändra vanor -men inte försöka trappa ner till 0

3. Vid tobaksstoppet:

– Använd gärna läkemedel

– Ät ordentligt och regelbundet – Drick mer vatten än vanligt – Motion är bra

(11)

Läkemedel för att sluta röka och snusa

På marknaden idag finns:

1. Nikotinläkemedel (receptfria) 2. Champix (receptbelagd)

3. Zyban (receptbelagd)

- Lindrar abstinens och röksug - Används max 6-12 månader - Ta rekommenderad dos!

- Gravida?

- Snusare kan ta nikotinläkemedel - Läkemedelskostnad 29 kr/dag

(lika mycket som rökningen kostar för genomsnittsrökaren)

-Rökreduktion för de som inte vill sluta

(12)

De vanligaste fällorna

Förstår inte att man ska fimpa helt om man vill sluta utan försöker trappa ner långsamt och fastnar på 2-3 cigaretter

Tar för lite nikotinläkemedel

och tror att det är läkemedlet som gör dem yra och konstiga

(13)

Effekten fördubblas med kort rådgivning

Rökavvänjningsmetod (procent rökfria ett år efter rökstoppet)

•På egen hand 2-3%

•Kort rådgivning 5%

•Kort rådgivning

+ nikotinläkemedel 10%

•Sluta-röka-linjen

+ nikotinläkemedel 25%

•Behandling hos rökavvänjare

+ nikotinläkemedel 30-40%

•Inläggning 50%

(14)

En professionell hjälplinje för rökare, snusare

och professionella som behöver handledning

(15)

Motiverande samtal (MI)

• Lyssna på kunden ”Hur tänker du om rökningen?”

• Stimulera ”prat” om rökningen

• Erbjud information

• Visa optimism

• Betona att kunden bestämmer själv

(16)

Du som berättar

• Tänk på en förändring i ditt liv som du har funderat på att göra men du är inte säker.

• Berätta om det i 1 minut.

(17)

Traditionell rådgivning

• Tala om att det är viktigt att göra en förändring och varför det är viktigt

• Säg hur du tycker han/hon konkret ska göra

(18)

Rådgivaren i MI

• Hur kommer det sig att du funderar på att göra den här förändringen?

• Hur skulle du kunna göra för att lyckas?

(19)

Öppna frågor

”Hur tänker du kring att sluta röka?”

Berätta tillbaka med

reflektioner (speglingar)

”Så rökningen är ett bekymmer och du har försökt sluta,

men du får så jobbigt med abstinens”

Bekräftelse

”Du har bra idéer”

Reflektivt lyssnande

(20)

Ställ öppna frågor om viljan, behovet, skälen, förmågan att förändra

– ”Hur tänker du kring att sluta röka?”

– ”Hur kommer det sig att du funderar på att sluta?”

– ”Hur påverkar rökningen dig?...din hälsa?

– ”Vad är nackdelarna med rökningen tycker du?”

– ”Hur tänker du göra för att sluta?”

– ”Har du försökt sluta tidigare? Hur var det”

– ”Ser du några svårigheter med att sluta?”

Låt kunden prata om saken

(21)

1. Utforska: ”Vad känner du till om vad man kan göra för att lindra besvär vid rökstopp?”

2. Erbjud information: ”Får jag berätta….?”

3. Utforska: ”Vad tänker du om det här?”

Erbjud information

(22)

- Spegla tillbaka

”Så du vill inte prata om det just nu, du bara tittar lite i hyllorna. Helt OK, säg till om du undrar något.”

- Visa att du respekterar patientens autonomi

”Det är ju bara du som vet vad du tänker göra”

”Slutar röka gör man ju den dag man själv bestämmer”

- ”Men ibland kan det vara saker man undrar…”

Rulla med motstånd

(23)

Försök framkalla ett åtagande.

- ”Hur kommer du att göra tror du?”

- ”När tänker du sätta igång?”

- ”Behöver du ha någon typ av hjälp?”

Avslutningen på samtalet

(24)

Gången i ett MI-samtal

1. Utforska kundens syn på rökningen 2. Framkalla prat om att sluta

- Öppna frågor

- Erbjud information vid behov - Rulla med motstånd vid behov 3. Försök locka fram ett åtagande –

dvs att kunden bestämmer sig för något

(25)

När passar det att prata

med kunden om att sluta röka??

(26)

Vad blir det för skillnad när man börjar med använda MI

jämfört med traditionell rådgivning?

• Man får bättre kontakt

• Det blir ett lättsammare samtal

• De arga är mindre arga

• De tysta talar mer

• Det händer mer = mer motivation

• ”Jag känner mig mer professionell”

(27)

Tack för mig!

Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog

Barbro.holm-ivarsson@telia.com www.barbroivarsson.se

References

Related documents

Detta överensstämmer med litteraturöversiktens resultat som visade att faktorer som låg bemanning, hög arbetsbelastning inkluderat ökad stress, tidsbrist samt minskad

Upplevelser av att sluta röka är ett brett område och KASAM är en modell som kan förklara att viljan är det som behövs, men som inte kan ge svar på en given strategi

Problemen med vildsvin skiljer sig regionalt över landet där det i vissa delar, till exempel i södra Sveriges skog- och mellanbygder, är ett reellt problem för markägare och

Både rätten till intrång på privatägd mark och Skogsstyrelsens möjligheter att stoppa markägarens försäljning av avverkningsrätten på grund av art- och habitatdirektivet

De måste ha möjlighet att utveckla sin forskning och utbildning så att de kan erbjuda de bästa utbildningarna till studenterna och goda forskningsmiljöer för

What is more doubtful is how far the activities of PUD (and the PUD-council) penetrate the member organisations and the university itself. b) The participants’ views of what

Både de kvinnliga och de manliga informanterna uttryckte att sexuella trakasserier och kränkningar kopplade till kön inte är unikt för kvinnor, att även män blir

Sluta-röka-linjen är en nationell stödlinje för personer som vill sluta med tobak eller som redan har slutat och vill ha stöd att inte

Han var själv mäkta stolt över sin bravad och skrev helt öppet om sina gravplund- ringar, och det är detta som hans sen- tida släkting Lotte nu försöker förstå genom att

Som exempel kan nämnas Hill Rice studie (17) där samma program förmedlades till tre grupper på olika sätt, och de som slutade röka med stöd av en sjuksköterska hade signifikant

Både minsta fågel och den stoltaste örn går i slutändan samma öde till mötes i vad som kallas naturens lag: "En Tätting och den stolta Örn / De måste samma våld förnimma;

När omgivningen skulle ge information och stöd var det viktigt hur detta gavs för att kunna nå fram till personen som skulle sluta röka och ha positiv

Kategorierna som framkom i resultatet var: Att det är fel tidpunkt i livet att sluta röka, Att bryta ett livsmönster är näst intill omöjligt, Att planer på att sluta inte leder

I tillgänglig teori går det dock inte att fastställa om generation X eller Y är den generation som svarar högst men även om generation Y verkar uppskatta

När personen i fråga väl börjat fundera över sin situation och möjligtvis börjar hamna i de tankebanor som skulle kunna bädda för en förändring, men ännu inte gjort

Corsaro menar att barnens kamratkulturer är viktiga för verksamheten ur detta perspektiv (Corsaro 2011, ss. Jag tänker mig att producerandet bidrar också till att pedagogerna ändrar

I likhet med Patrik och Sara menar Lotta att hon ser konflikthantering som ganska positivt genom att barnen lär sig att acceptera varandra och att de är med och stöttar barnen i

I observation C2 använder sig pedagogerna av en institutionell ordning då de delar upp barngruppen i två mindre grupper, men det är fortfarande för många barn för att en

Efter att ha redovisat skillnader mellan dessa undergrupper i materialet under- söks betydelsen av yrke respektive frivillighet bland andra möjliga faktorerer som

När det gäller behandlingen av män som slår kvinnor kan man välja att se det som att man gör den goda gärningen och hjälper männen till förändring för deras egen samt för

The thesis poses the question, why were Volksbücher read and loved by some people in the early modern period and at the same time criticized by others. By doing so three

Vidare utveckling av applikationen bör omfatta utvärdering av användartester, helst i jämförelse med en kontrollgrupp, där personer som är motiverade att sluta röka slumpas till