KUNDAVTAL. Lysaker, AVTALET GÄLLER: FLEXIBELT LÅN

Full text

(1)

KUNDAVTAL

Lysaker, 2021-03-25 AVTALET GÄLLER: FLEXIBELT LÅN

PERSONUPPLYSNINGAR

 Låntagare: Joanna Peters Zamora

 Födelsedatum 1958-10-18

 Adress: Box 208 59021 Väderstad

VILLKOR

 Flexibelt Lån till utbetalning: 100 000 kronor

 Total kreditgräns: 150 000 kronor

 Nominell ränta: 8,90 %

 Uppläggningsavgift: 495 kronor

KUNDAVTALET INNEHÅLLER FÖLJANDE BILAGOR

 Del 2 – Förköpsinformation för Låneskydd

 Del 3 – Villkor för lån (allmäna lånevillkor)

 Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation (SEKKI) Dessa dokument utgör tillsammans det som nedan kallas Kundavtalet.

LÅNESKYDD

Försäkringen gäller om du skulle bli sjuk, arbetslös eller avlida

ÖVRIGA VILLKOR

Erbjuden kredit baseras på de upplysningar som lämnats vid ansökningstillfället. Observera att vårt erbjudande om Flexibelt Lån kan ändras eller återkallas efter bankens helhetsbedömning.

ELEKTRONISK SIGNERING

Vänligen läs igenom avtalet (avtalen) noga innan du signerar det. Genom att signera med BankID accepterar du som kundavtalet (avtalen) inklusive tillhörande allmänna och särskilda avtalsvillkor, samt att du har läst Förköpsinformation och uppfyller förutsättningarna för att få teckna Låneskydd och att försäkringsgivaren kan behandla dina personupplysningar.

(2)

DREF-08708794059

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR GRUPPFÖRSÄKRING

LÅNESKYDD KOMS.VI.G.L-(v1.3)

Gällande från 2021-01-01

Det här är en kortfattad information om försäkringen som det är viktigt att du läser. Du har rätt att få denna information för att kunna ta ett beslut om försäkringsavtalet och värdera försäkringsbehovet enligt lag. För fullständiga villkor se www.komplettbank.se.

Försäkringen erbjuds dig som har ett lån i Komplett Bank och som vill försäkra din lånekostnad, om du blir sjuk, arbetslös eller avlider. Försäkringen är en så kallad summaförsäkring. Det betyder att ersättning från försäkringen inte sammanräknas med eventuell ersättning som du får från andra källor, till exempel från andra försäkringar.

Det finns därför ingen risk för dubbelförsäkring.

VAD ÄR EN LÅNESKYDDSFÖRSÄKRING?

Försäkringen erbjuds Komplett Banks kunder som har ingått låneavtal och den hjälper till att betala kostnaden för det lån som försäkringen gäller om du skulle bli sjuk, arbetslös eller avlida.

TECKNINGSREGLER – VEM KAN FÅ LÅNESKYDD?

Vid tecknande av Låneskydd bekräftar du att du:

 har fyllt 18 men ännu inte 64 år

 är folkbokförd i Sverige och är försäkrad för sjukpenning i Försäkringskassan eller motsvarande norsk eller dansk instans

 är anställd eller företagare, med en arbetstid om minst 17 timmar i veckan sedan minst 180 dagar.

Provanställning får räknas in i de 180 dagarna, om provanställningen utan uppehåll har övergått i fast anställning. Med anställd menas fast anställd eller tillfälligt anställd med en avtalad anställningstid på minst 12 månader. Med företagare menas du som bedriver och arbetar i företag där verksamheten, helt eller delvis, beskattas som din näringsverksamhet.

 är fullt arbetsför, genom att du:

 utför dina arbetsuppgifter utan hinder,

 inte har rätt till ersättning som har samband med sjukdom eller olycksfall,

 inte har lönebidragsanställning på grund av sjukdom eller olycksfall, eller särskilt anpassat arbete.

 inte har fått ersättning för sjukdom eller olycksfall mer än 30 dagar i följd under de senaste 360 dagarna innan din ansökan gjordes.

Det är en förutsättning att du uppfyller teckningsreglerna för att försäkringen ska kunna tecknas. Har du tecknat försäkringen utan att uppfylla teckningsreglerna kan det medföra att försäkringen inte gäller.

VAD KOSTAR FÖRSÄKRINGEN?

Försäkringen kostar 0,25 % av den låneskuld du har i slutet av varje månad. Är din utestående låneskuld till exempel 50 000 kronor kostar försäkringen 125 kronor i månaden. Priset reduceras när utestående skuld reduceras.

NÄR BÖRJAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLA?

Om du tecknar Låneskydd i samband med att du ansöker om lån börjar försäkringen gälla den dag lånet betalas ut. En förutsättning är att Komplett Bank har mottagit en fullständig och korrekt ansökan så att försäkringen kan beviljas.

Försäkringsavtalet gäller för en månad. Om inte försäkringsavtalet sägs upp av någon av parterna förnyas det på de villkor som BNP Paribas Cardif anger med en månad i taget. BNP Paribas Cardif har rätt att ändra villkor och premier vid försäkringstidens slut. Ändringar ska meddelas dig skriftligen minst en månad i förväg.

(3)

KVALIFICERINGSTID

Med kvalificeringstid menas tiden från det att försäkringen trädde i kraft, som du måste haft försäkringen innan skyddet börjar gälla. Om du blir sjuk eller arbetslös/varslad under kvalificeringstiden kan du inte få ersättning från försäkringen.

Kvalificeringstiden räknas från försäkringens första dag. För arbetslöshet, nedsatt arbetsförmåga, sjukhusvistelse och kritisk sjukdom är kvalificeringstiden 90 dagar. För dödsfallsskyddet gäller ingen kvalificeringstid. Vid utökning av lånet tillkommer ny kvalificeringstid på den utökade delen.

KARENSTID

Karenstid är den första tiden från försäkringsfallet räknat. Under denna tid får du ingen ersättning från försäkringen. Karenstiden för nedsatt arbetsförmåga (sjukskrivning) och arbetslöshet är 30 dagar. För sjukhusvistelse är karenstiden 7 dagar. För kritisk sjukdom och dödsfallsskyddet gäller ingen karenstid.

VAD OMFATTAR FÖRSÄKRINGEN? Kvalificeringstid (från försäkringen börjar gälla)

Karenstid (från försäkringsfall)

Arbetslöshet

Försäkringen ger ersättning om du blir helt och ofrivilligt arbetslös under försäkringstiden.

Månadsersättning vid ofrivillig arbetslöshet är det högsta

beloppet av antingen fakturerat månadsbelopp månaden före du blev uppsagd eller varslad om arbetslöshet eller 2 % av

utestående låneskuld dagen före du blev uppsagd eller varslad om arbetslöshet.

Månadsersättningen kan högst uppgå till 15 000 kronor per månad i max 12 månader (360 dagar) per försäkringsfall och totalt 36 månader (1080 dagar) i försäkringsperioden, sammanlagt med den tid du fått ersättning för nedsatt

arbetsförmåga. Ersättningen omfattar inte dröjsmålsränta eller liknande avgifter.

90 dagar 30 dagar

Helt nedsatt arbetsförmåga

Försäkringen ger ersättning om du helt mister din arbetsförmåga under försäkringstiden.

Månadsersättning vid nedsatt arbetsförmåga och sjukhusvistelse är det belopp som motsvarar det högsta beloppet av antingen fakturerat månadsbelopp månaden före försäkringsfallet eller 2

% av utestående låneskuld dagen före försäkringsfallet.

Månadsersättningen kan högst uppgå till 15 000 kronor per månad i max 12 månader (360 dagar) per försäkringsfall och totalt 36 månader (1080 dagar) i försäkringsperioden, sammanlagt med den tid du fått ersättning för arbetslöshet.

Ersättningen omfattar inte dröjsmålsränta eller liknande avgifter.

90 dagar 30 dagar

Sjukhusvistelse

Försäkringen ger ersättning om du under karenstiden för nedsatt arbetsförmåga blir inskriven på sjukhus. Dag för försäkringsfall är den första dagen du är inskriven på sjukhus. Ersättningen beräknas efter månadsersättningen som är det högsta beloppet av antingen ditt månadsbelopp eller 2 % av utestående

låneskuld. Ersättning kan ges under högst 23 dagar per försäkringsfall eller totalt 69 dagar i försäkringsperioden.

90 dagar 7 dagar

(4)

DREF-08708794059

Kritisk sjukdom

Vid kritisk sjukdom betalas ett belopp motsvarande utestående skuld, maximalt 100 000 kronor. Ersättningen omfattar inte dröjsmålsränta eller liknande avgifter och utbetalas endast en gång. Se de fullständiga villkoren vad som här menas med kritisk sjukdom med de undantag som anges i villkoren.

90 dagar 0 dagar

Dödsfall

Vid dödsfall utbetalas ett belopp motsvarande utestående låneskuld på dagen för dödsfallet, maximalt 500 000 kr.

Ersättningen omfattar inte dröjsmålsränta eller liknande avgifter.

0 dagar 0 dagar

Månadsbeloppet är det belopp du månatligen betalar för det försäkrade lånet, inklusive ränta, aviavgift och eventuell amortering.

Utestående skuld är det belopp som, enligt låneavtalet, återstår att betala då ersättningen ska beräknas.

Ersättningen betalas till Komplett Bank och räknas av mot ditt lån.

EXEMPEL PÅ VAD FÖRSÄKRINGEN INTE OMFATTAR

För fullständig beskrivning av samtliga undantag, se försäkringsvillkoren.

Ersättning betalas inte vid arbetslöshet om du:

vid tecknandet var uppsagd/varslad eller kände till förestående uppsägning/varsel, konkurs eller rekonstruktion,

under kvalificeringstiden blivit arbetslös, uppsagd eller varslad,

säger upp dig på egen begäran eller anställningen upphör på grund av en överenskommelse mellan dig och arbetsgivaren,

vid tidsbegränsad anställning blir arbetslös vid den avtalade anställningstidens slut

blir arbetslös vid tidsbegränsad anställning med en avtalad anställningstid kortare än 12 månader, eller

varit provanställd.

En förutsättning för ersättning vid arbetslöshet är att du står till arbetsmarknadens förfogande. Ersättning lämnas om du får hel ersättning från a-kassan för arbetslöshet eller om du får aktivitetsstöd, under förutsättning att du då uppfyller villkoren för rätt till ersättning från a-kassan.

Ersättning betalas inte vid nedsatt arbetsförmåga eller sjukhusvistelse som:

inträffar under kvalificeringstiden,

orsakats av sjukdom, smitta, skada eller symtom som visat sig innan försäkringen började gälla även om diagnosen kunnat fastställas först efter det att försäkringen börjat gälla. Du får inte heller ersättning för besvär som har samband med sådan sjukdom, smitta, skada eller symtom.

har samband med missbruk av alkohol, narkotiska medel, sömn- eller läkemedel,

är orsakad av psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar. Dessa har diagnoskod F00- F99 enligt ICD-10, som är en allmän klassifikation av sjukdomar. Exempel på dessa diagnoser är depression, utmattningssyndrom, stressrelaterade besvär och ångestsyndrom.

En förutsättning för att du ska få ersättning för nedsatt arbetsförmåga är att du får hel ersättning från Försäkringskassan.

Ersättning lämnas inte vid kritisk sjukdom som är orsakad av:

hudcancer (utom invasivt malignt melanom), icke-invasiv cancer in situ och tumörer av HIV-infektion

typer av cancer som är histologiskt klassificerade som predisponerad (t ex trombocytemi och polycytemia rubra vera),

typer av cancer som gränsar till maligna eller typer av cancer med låg malign potential

tumörer i prostata såvida inte dessa är histologiskt klassificerade som Gleason-poäng större än 6 eller tumörer avancerade till minst en klinisk TNM-klassificering T2N0M0

kronisk lymfatisk leukemi om inte detta är histologiskt klassificerat till minst Binet nivå A,

övergående ischemiska anfall eller anfall av vertebrovaskulär ischemi

(5)

hjärtkärlsjukdom utan hjärtinfarkt, behandlad med ballongvidgning (PCI)

Ersättning betalas inte heller vid kritisk sjukdom som inträffar under kvalificeringstiden. Ersättning för kritisk sjukdom utbetalas endast en gång.

Ersättning lämnas inte vid dödsfall som är orsakat av:

självmord inom ett år från försäkringens tecknande/återupplivning, om det inte måste antas att försäkringen tagits utan tanke på självmordet,

sjukdom, smitta, skada eller symtom som visat sig innan försäkringen började gälla även om diagnosen kunnat fastställas först efter försäkringens ikraftträdande. Ersättning lämnas inte heller för dödsfall som har samband med sådan sjukdom, smitta, skada eller symtom.

som har samband med missbruk av alkohol, narkotiska medel, sömn- eller läkemedel om dödsfallet inträffar inom ett år från försäkringens tecknande.

ÅNGERRÄTT OCH UPPSÄGNING

Du har rätt att ångra tecknandet av försäkring inom 30 dagar från och med att försäkringsbrev och villkor är mottagna. Vill du använda din ångerrätt, kan du kontakta Komplett Bank via www.komplettbank.se/kontaktaoss eller per telefon 08-403 096 00. Eventuell inbetalad premie återbetalas då till dig och försäkringen anses aldrig ha varit gällande.

Du kan när som helst säga upp försäkringsavtalet. Uppsägningen ska meddelas Komplett Bank.

NÄR SLUTAR FÖRSÄKRINGEN ATT GÄLLA?

Försäkringen gäller längst till och med månaden innan du som är försäkrad fyller 65 år. Försäkringens skydd vid arbetslöshet, nedsatt arbetsförmåga och sjukhusvistelse upphör dessförinnan att gälla om du inte längre är yrkesverksam, till exempel den dag du går i pension. För fullständiga bestämmelser vid upphörande, se villkoren på www.komplettbank.se.

FÖRSÄKRINGSGIVARE

BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, org.nr. 516406-0559, är försäkringsgivare för dödsfallsskyddet. BNP Paribas Cardif Försäkring AB, org.nr. 516406-0567, är försäkringsgivare för övriga försäkringsmoment. Bolagen kallas gemensamt för BNP Paribas Cardif och har sina säten i Göteborg. Adress: Box 24110, 400 22

GÖTEBORG. E-post: info@bnpparibascardif.se.

Bolagens solvens- och verksamhetsrapporter (SFCR) finns tillgängliga på www.bnpparibascardif.se.

FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING OCH ADMINISTRATION

Försäkringen förmedlas och administreras av Komplett Bank. Adressen är P.O. Box 448, 1327 Lysaker Norge.

Försäkringen förmedlas på uppdrag av BNP Paribas Cardif. Komplett Bank ger inte rådgivning på grundval av en personlig behovsanalys. Komplett Bank är registrerad hos Finanstilsynet i Norge och har rätt att förmedla

försäkring. Det kan kontrolleras hos Finanstilsynet, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo, Tlf 22 93 98 00 eller i

«forsikringsagentregistret» på www.finanstilsynet.no. Komplett Bank får ersättning av BNP Paribas Cardif för sin förmedling och administration av försäkringarna. Ersättningen består av två delar. Den första delen är en

provision som uppgår till 60 procent av premien. Den andra delen av ersättningen är beroende av eventuell vinst som uppstår avseende dessa försäkringar. Vinsten beräknas på summan av intjänade premier efter avdrag för bland annat administrations- och skaderegleringskostnader, skadeersättningsutbetalningar, utbetald provision m.m. Komplett Bank har rätt till den vinst som uppkommer mellan 60 och 72 procent av all intjänad premie och över 72 procent har de rätt till 65 procent av vinsten.

Om du inte är nöjd med förmedling och administration av försäkringen kan du vända dig till klaga@komplettbank.se.

BNP Paribas Cardif ansvarar för ren förmögenhetsskada som drabbar en kund till följd av att Komplett Bank åsidosätter sina skyldigheter enligt lag.

Skadereglering hanteras av BNP Paribas Cardif.

(6)

DREF-08708794059

VÅRA AVTAL

Gruppavtal om försäkring har ingåtts mellan BNP Paribas Cardif och Komplett Bank.

Försäkringsavtalet ingås mellan dig och BNP Paribas Cardif. Försäkringsavtalet omfattar förköpsinformation, försäkringsbesked och försäkringsvillkor.

PRÖVNING AV BESLUT

BNP Paribas Cardifs Klagomålsnämnd

Om du inte är nöjd med servicen kan du skriftligen vända dig till

BNP Paribas Cardifs Klagomålsnämnd, Box 24110, 400 22 GÖTEBORG E-post: info@bnpparibascardif.se

BNP Paribas Cardifs Skadenämnd

Om du inte är nöjd med ett beslut i ett skadeärende kan du få detta beslut prövat genom att skriftligen begära omprövning direkt hos skadehandläggaren eller begära att ärendet omprövas i BNP Paribas Cardifs

skadenämnd.

BNP Paribas Cardifs Skadenämnd, Box 24110, 400 22 GÖTEBORG

Om du inte är nöjd efter att BNP Paribas Cardif har tagit slutlig ställning i frågan finns det fler möjligheter att få beslutet överprövat.

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)

ARN lämnar rekommendationer om hur tvister bör lösas.

Nämnden prövar inte alla ärenden, t.ex. gör ARN inga medicinska bedömningar.

Allmänna Reklamationsnämnden Box 174,101 23 STOCKHOLM Telefon 08-508 860 00 www.arn.se

Personförsäkringsnämnden (PFN)

Personförsäkringsnämnden prövar ärenden som kräver medicinska bedömningar Personförsäkringsnämnden

Box 24067, 104 50 STOCKHOLM

Telefon 08-522 787 20 www.forsakringsnamnder.se/PFN

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Konsumenternas Försäkringsbyrå är en självständig och opartisk rådgivningsbyrå som kan ge råd och anvisningar i olika försäkringsfrågor.

Konsumenternas Försäkringsbyrå Karlavägen 108, Box 24215, 104 51 STOCKHOLM Telefon 0200-22 58 00 www.konsumenternas.se

Konsumentverket och kommunala konsumentvägledarna

Du kan få råd och hjälp vid köp av försäkring av konsumentvägledarna i din kommun. Du kan också få vägledning genom Konsumentverket på www.hallakonsument.se.

Allmän Domstol

Försäkringsärendet kan också prövas i svensk domstol, i första hand vid tingsrätt. Oftast sker detta först efter att prövningen skett hos PFN eller ARN.

www.domstol.se

(7)

TILLSYNSMYNDIGHET OCH LAG

Ansvarig tillsynsmyndighet för Komplett Bank är Finanstilsynet, Norge och för BNP Paribas Cardif

Finansinspektionen. För distansavtal är även Konsumentverket tillsynsmyndighet. Svensk lag och föreskrift, inklusive regler om marknadsföring, tillämpas på försäkringsavtalet och förmedlingen av försäkringen. All kommunikation sker på svenska och produkthandlingar tillhandahålls på svenska. Behörig domstol är svensk allmän domstol.

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi, BNP Paribas Cardif, behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna bedöma din ansökan om försäkring och administrera din försäkring. De rättsliga grunderna för vår personuppgiftsbehandling är bl a fullgörande av våra rättsliga förpliktelser samt fullgörande av avtalsförpliktelser. Med personuppgifter menar vi bland annat dina identifikations-, hälso- och försäkringsuppgifter. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till

samarbetspartners, myndigheter, gemensamma skaderegistret eller andra försäkringsföretag. Personuppgifter lagras inte längre än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser. Enligt

Dataskyddsförordningen har du bla rätt att begära information om, be oss rätta eller radera dina personuppgifter hos oss.

Mer information om hur BNP Paribas Cardif behandlar dina personuppgifter, dina rättigheter, liksom uppgifter om personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud hittar du på www.bnpparibascardif.se/personuppgifter.

EMBARGON OCH SANKTIONER

BNP Paribas Cardif erbjuder inte försäkringsskydd eller skadeersättning som står i strid med sanktioner eller embargon beslutade av FN, Europeiska unionen eller annan lokal myndighet. Det gäller också för sanktioner och embargon antagna av USA, så länge dessa inte är i strid med europeiska eller lokala lagbestämmelser.

VID FRÅGOR

Vid allmänna frågor om försäkringen kontaktar du Komplett Banks kundtjänst på telefonnummer 08-403 096 00 eller via e-post kundservice@komplettbank.se

Vid anmält skadeärende eller vid allmänna frågor kring skadereglering kontaktar du din skadehandläggare eller skadeavdelningen på telefonnummer 020 – 52 52 56.

(8)

DREF-08708794059

VILLKOR FÖR FLEXIBELT LÅN

Gäller från 2021-09-02

FLEXIBELT LÅN

Krediten Flexibelt Lån (”Flexibelt Lån”) är en kontokredit kopplat till ett konto i Komplett Bank ASA med ett beviljat maxbelopp. Krediten utgörs av den vid var tid utnyttjade krediten inklusive de räntor, avgifter och andra kostnader som är hänförliga till krediten. För villkor avseende det konto krediten är kopplad till hänvisas till bilagda villkor för betaltjänster och betalkonto.

1. PARTERNA

Parterna i detta avtal (”Kreditavtalet”) är kreditgivaren och kredittagaren. Kredittagaren ("Kredittagaren") är den eller de som ansökt och fått beviljat Flexibelt Lån. Kreditgivaren är Komplett Bank ASA, org. nr. 998 997 801 (”Kreditgivaren”), med adressen Box 448, NO-1327 Lysaker. Komplett Bank är medlem i Bankenes Sikringsfond samt har tillstånd och står under tillsyn av norska Finanstilsynet, postbox 1187 Sentrum, NO-0107 Oslo, www.finanstilsynet.no

Om två låntagare har tecknat ett gemensamt Flexibelt Lån är envar Kredittagare solidariskt betalningsansvarig för lånets rätta fullgörande. Vad som i dessa villkor gäller för Kreditagaren gäller då för båda kredittagarna.

2. KONTOANSÖKAN OCH GODKÄNNANDE Kredittagaren accepterar genom sin underskrift, i elektronisk form, Kreditavtalet i samtliga dess delar såsom anges i allmänna villkor och det specifika Kreditavtalet till aktuell kredit.

Innan Flexibelt Lån beviljas, bedöms kreditvärdigheten hos den ansökande i enlighet med gällande regelverk, och kreditramar beviljas på grundval av kreditutrymmet. Kreditgivaren har rätt att kontrollera upplysningarna i ansökan. Om kreditupplysning hämtas från ett kreditupplysningsföretag, kommer en brevkopia skickas antingen på elektronisk väg eller via post.

Kreditutrymmet kan komma att ändras av Kreditgivaren med anledning av ny information om Kredittagarens kreditvärdighet, bland annat information om Kredittagarens betalningshistorik.

3. MÅNATLIG FAKTURA OCH BETALNING Kreditgivaren skickar en gång per månad en faktura till Kredittagaren. Den månatliga fakturan anger det totala utestående kreditbeloppet inklusive räntor och avgifter samt vilket minimibelopp som ska betalas på angiven förfallodag. Kredittagaren är skyldig att betala angivet minimibelopp på angiven förfallodag.

För det fall förfallodag inträffar på en helgdag ska

betalning istället ske senast den första bankdagen som inträffar innan förfallodag. Kredittagaren kan utan kostnad och när som helst kräva att få en återbetalningsplan skickad till sig.

4. FLEXIBELT LÅN – VILLKOR OCH ÄNDRING AV RÄNTA OCH AVGIFTER

4.1 I SEKKI bilagan, under punkt 3, anges vilka kostnader Kredittagaren ska betala för krediten, såsom nominell och effektiv ränta samt övriga avgifter hänförliga till krediten. Räntan på vid var tid utestående kreditbelopp beräknas efter en årlig räntesats. Lånets nominella ränta, eventuella dröjsmålsränta och samtliga avgifter kapitaliseras en gång i månaden på det vid var tid utestående totalbeloppet. Totalbeloppet utgörs därmed av summan av utestående lånebelopp och

lånekundens samtliga kreditkostnader i form av räntor och avgifter. Räntan beräknas dagligen på totalbeloppet och kapitaliseras (läggs till utestående totalbelopp) månatligen. Vid sen betalning

tillkommer dröjsmålsränta med den räntesats som avtalats. Förseningsräntan ska dock inte vara lägre än den ränta som löper närhelst under

kreditförhållandet. Detta innebär att ränta på ränta kan belasta kontot. Kreditgivaren kan ensidigt höja avgifter och omkostnader, på samma villkor och med samma varsel som nämns i punkten 6

nedanför. Kreditkunder intygar genom signering av ansökan om Komplett Bank Flexibelt Lån att de har mottagit och känner till priser samt villkor. Vid sen betalning tillkommer påminnelseavgifter i enlighet med gällande lag. Vid övertrassering belastas kreditramen med räntor och andra kostnader efter de satser och regler som Kreditgivaren är bunden av enligt avtal.

4.2 Kreditgivaren får med omedelbar verkan ändra räntesatsen för krediten i den utsträckning som det motiveras av:

• kreditpolitiska beslut,

• ökade upplåningskostnader för Kreditgivaren,

• eller andra kostnadsökningar som

Kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades.

Kreditgivaren är skyldig att tillämpa ovanstående villkor även till Kredittagarens förmån.

Meddelandet till Kredittagaren ska ange skälet, omfånget och tidpunkten för genomförande av ändringen. Meddelandet ska också innehålla upplysningar om den nya nominella och effektiva räntan och andra kostnader som kommer att belastas Kredittagaren.

(9)

Kredittagaren är skyldig att, utöver ränta, ersätta de kostnader som Kreditgivaren har för krediten. Denna kostnad är för närvarande uppläggningsavgift för uppläggning av krediten. Kreditgivaren har när som helst under löptiden rätt att besluta om en höjning av kostnadsersättningen i den mån Kreditgivarens kostnader har ökat för den åtgärd som kostnadsersättningen avser att täcka.

5. ÖVRIGA VILLKORSÄNDRINGAR

Kreditgivaren kan ändra dessa villkor utan att i förväg inhämta godkännande från Kredittagaren.

Ändringarna träder i kraft två månader efter det att Kredittagaren har blivit underrättad om dessa. Om Kredittagaren inte godkänner ändringarna så har Kredittagaren rätt att omedelbart säga upp avtalet genom att erlägga full betalning senast den dag som ändringarna börjar gälla.

6. KONSEKVENSER VID SEN BETALNING Om betalning inte fullgörs i tid, åläggs Kredittagaren att betala en förseningsavgift, påminnelseavgift och en särskild dröjsmålsränta enligt punkt 3 i SEKKI på det förfallna beloppet till dess att betalning sker.

Försummelse av betalningsförpliktelser medför att totala utestående beloppet överförs till inkasso. När fordringar går vidare till inkasso tillkommer lagstadgade inkassokostnader.

7. FÖRTIDSINLÖSEN

7.1 Kredittagaren kan helt eller delvis betala krediten i förtid. Vid förtidsbetalning är Kredittagaren skyldig att betala ränta och andra kostnader för krediten för tiden fram till förtidsbetalningen.

7.2 Kreditgivaren har rätt att kräva att krediten löses innan förfallotiden löpt ut om

1. Kredittagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordran, 2. Kredittagaren sedan mer än en månad är i

dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter,

3. Kredittagaren på något annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning, eller 4. det står klart att Kredittagaren genom att

avvika, skaffa undan egendom eller förfara på något annat sätt undandrar sig att betala sin skuld.

Om Kreditgivaren vill lösa in krediten i förtid enligt 1–

4 gäller en uppsägningstid om minst fyra veckor räknat från den tidpunkt då Kreditgivaren sänder ett meddelande om uppsägningen i ett brev till Kredittagaren eller uppsägningen på annat sätt kommer Kredittagaren till handa. Om Kreditgivaren

betalar det belopp som förfallit jämte dröjsmålsränta.

Kreditgivaren har rätt att säga upp Kreditavtalet i förtid om Kreditgivaren inte kan uppfylla sina skyldigheter enligt gällande penningtvättsregelverk, bland annat avseende den löpande kundkännedomen.

8. UPPSÄGNING AV AVTALET SAMT SPÄRR MOT VIDARE ANVÄNDNING

8.1 Flexibelt Lån är ett kreditavtal med obegränsad löptid. Kredittagare kan när som helst säga upp Kreditavtalet utan uppsägningstid. Om Kredittagaren har utestående skuld till Kreditgivaren ska en förtidsbetalning enligt punkten 7 göras innan Kreditavtalet kan upphöra.

8.2 Kreditgivaren kan säga upp avtalet med Kredittagaren skriftligt med två månaders uppsägningstid om krediten inte har utnyttjats eller om det avser en kredit utan avbetalning.

Kreditgivaren äger rätt att omgående spärra krediten från vidare utnyttjande då uppsägning skett av någon av parterna eller om Kredittagaren gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott, missbrukat eller övertrasserat kontot eller om Kreditgivaren har skälig anledning att anta att Kredittagaren inte kommer att fullgöra sina åtaganden enligt Kreditavtalet.

9. MEDDELANDE

9.1 Kredittagaren är ansvarig för att informera Kreditgivaren omedelbart om eventuella ändringar av namn, adress, e-post, telefonnummer förhållanden som kan antas vara av betydelse för Kreditgivaren. Kredittagaren är skyldig att meddela Kreditgivaren om hans/hennes ekonomiska situation innebär att han/hon inte längre är i stånd att hantera en existerande eller framtida skuld som belastar eller kommer att belasta krediten. Vid namnbyte ska dokumentation bifogas.

9.2 Kredittagaren godkänner att Kreditgivaren tillhandahåller information via e-post eller brev, eller på det sätt som lagen kräver. Utskick av elektroniskt meddelande till adresser som kräver lösenordsliknande enheter (t.ex. SIM-kort eller e- post) anses likvärdigt med rekommenderat brev såvida inte försändelsen besvaras med negativ mottagarkvittering.

10.ÖVERFÖRING

Kreditgivaren kan i överensstämmelse med 28 § konsumentkreditlagen överlåta detta avtal och/eller rätten till att mottaga betalning i överensstämmelse med detta avtal och/eller rätten till att överlåta underliggande kontoskuld.

(10)

DREF-08708794059

11.BEGRÄNSNING AV KREDITGIVARENS ANSVAR

Kreditgivaren är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighet åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, blockad, bojkott eller annan omständighet utom Kreditgivarens kontroll. Förbehållet om strejk, lockout, blockad, bojkott gäller även om Kreditgivaren är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Kreditgivaren svarar endast för direkt skada som uppkommer genom vårdslöshet. Inte i något fall svarar Kreditgivaren för indirekt skada.

12.BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Som personuppgiftsansvarig behandlar Kreditgivaren personuppgifter för att leverera de produkter och tjänster som parterna kommit överens om och för andra ändamål, exempelvis för att följa lagar och andra regler. Ytterligare information om behandling av personupplysningar och den registrerades rättigheter, finns i Kreditgivarens personuppgiftspolicy som finns på följande länk https://www.komplettbank.se/personuppgifter/person uppgifter/ eller kontakta Kreditgivaren.

Kreditgivaren har utsett en personuppgiftsansvarig som nås på dpo@komplettbank.no

13.UPPGIFTSLÄMNANDE TILL MISSBRUKS- OCH KREDITREGISTER

Uppgifter om krediten, betalningsförsummelser eller kreditmissbruk kan komma att lämnas till kreditupplysningsföretag m.fl. i enlighet med kreditupplysningslagen (1973:1173). Ytterligare upplysningar om uppgiftslämnandet kan erhållas från Kreditgivaren.

14.ÅNGERRÄTT

Kredittagaren har rätt att ångra avtalet inom 14 dagar från det att Kreditavtalet ingåtts eller från den dag då Kredittagaren mottog avtalsvillkoren och upplysningarna i det, om det är senare än avtalstidpunkten för ingått kreditkonto. Ångrar Kredittagaren Kreditavtalet, ska Kredittagaren snarast, och senast inom 30 dagar efter meddelande, återbetala hela kapitalbeloppet, samt betala nominella räntor som har uppkommit från det att kreditmöjligheten blev utnyttjad till dess att kreditbeloppet blir återbetalat. Om betalning inte fullgörs i tid, åläggs Kredittagaren avgifter enligt punkten 6. Kreditgivaren kan dessutom kräva ersättning för kostnader i samband med Kreditavtalet som Kreditgivaren har betalat till offentliga myndigheter och som Kreditgivaren inte kan kräva tillbaka från berörd myndighet. Efter att ångerfristen löpt ut kan Kreditkunden frånträda avtalet enligt bestämmelsen i punkt 7 om återbetalning av krediten i förtid. Denna ångerrätt avser endast Kreditavtalet och kan inte användas för att ångra eventuellt köp som finansierats genom Kreditavtalet. Meddelande om att Kredittagaren ångrar avtalet om Flexibelt Lån kan ges via e-post till kundservice@komplettbank.se eller telefon

+46 8 40 30 96 00.

15.LAGSTIFTNING OCH KLAGOMÅL Svensk lag ska tillämpas på Kreditavtalet och eventuella tvister ska avgöras av svensk domstol.

Klagomål kan riktas till Kreditgivaren, via klaga@komplettbank.se eller till kundservice på telefon +46 8 40 30 96 00, se www.komplettbank.se Vid tvist med Kreditgivaren har Kredittagaren möjlighet att vända sig till:

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Box 174

101 23 Stockholm.

En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser.

(11)

VILLKOR FÖR BETALTJÄNSTER OCH BETALKONTO

Gäller från 2018-03-26 1. INLEDNING

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Komplett Bank ASA (”Banken”). För betalningstransaktioner ska vad som föreskrivs i dessa allmänna villkor äga företräde framför vad som föreskrivs i Bankens övriga avtal, villkor och bestämmelser.

2. DEFINITIONER

Bankdag: Dag när medverkande

betaltjänstleverantörer has öppet för verksamhet i den utsträckning som krävs för genomförande av en betalningstransaktion.

Betalningsinstrument: ett personligt instrument eller en personlig rutin som används av Kontohavaren för att initiera en betalningsorder (t.ex. BankID)

Betalningsmottagare: Den fysiska eller juridiska person som är avsedd mottagare av medel vid en betalningstransaktion.

Betalningsorder: Order från Kontohavaren till Banken att en betalningstransaktion ska genomföras.

Betalningstransaktion: Överföring av likvida medel som initieras av Kontohavaren

Betaltjänst: Genomförande av

betalningstransaktioner, via överföring av likvida medel till eller från betalkonto i Banken.

Kontohavare: Konsument som är innehavare av betalkonto i Banken.

3. BETALNINGSTRANSAKTIONER

Betalningstransaktioner till och från Kontohavarens betalkonto utförs via Bankens internettjänst.

Betalningstransaktion från Kontohavarens betalkonto i Banken till betalkonto tillhörande annan mottagare än Kontohavaren själv, kan utföras via Bankens internettjänst. Betalningstransaktioner kan inte genomföras till eller från betalkonton i utlandet.

4. INFORMATION SOM SKA LÄMNAS I EN BETALNINGSORDER

För att en betalningstransaktion ska kunna genomföras ska Kontohavaren lämna information i betalningsordern enligt de anvisningar som Banken lämnar i samband med att betalningsordern lämnas.

Generellt gäller dock att Kontohavaren alltid ska lämna uppgift om betalningsmottagarens bankkontonummer eller annan motsvarande information, information som gör det möjligt för Banken att identifiera vem bankkontonumret tillhör samt information som gör det möjligt för

5. GODKÄNNANDE OCH ÅTERKALLELSE AV EN BETALNINGSTRANSAKTION

Kontohavaren ska godkänna varje

betalningstransaktion enligt de anvisningar som Banken lämnar till Kontohavaren i samband med att betaltjänsten utförs. En betalningstransaktion betraktas som godkänd om Kontohavaren lämnar sitt samtycke till att den genomförs.

En betalningsorder som initieras av Kontohavaren kan inte återkallas efter att den tagits emot av Banken, såvida inte Banken i det enskilda fallet medger annat.

Betalningsorder som avser en framtida tidpunkt för mottagandet kan återkallas senast kl 13.00 på den bankdag som föregår den av Kontohavaren angivna betalningsdagen

6. TIDPUNKT FÖR MOTTAGANDE AV EN BETALNINGSTRANSAKTION

Banken ska anses ha tagit emot betalningsordern när Kontohavaren godkänt betalningsordern via Bankens internettjänst. Betalningsorder som tas emot efter kl 13.00 eller som tas emot dag som inte är bankdag ska emellertid anses ha tagits emot nästkommande bankdag.

Om Kontohavare vid initierande av en betalningsorder avser att tidpunkten för mottagandet ska vara en annan än vad som angetts ovan måste Kontohavare när betalningsordern lämnas som betalningsdag ange ett framtida datum enligt Bankens instruktioner.

7. GENOMFÖRANDETID FÖR BETALNINGSTRANSAKTIONER

Betalningstransaktion enligt betalningsorder som mottagits inom angiven tidpunkt för mottagande av en betalningsorder genomförs normalt sett enligt nedan:

- Mella

n betalkonton hos Banken i svenska kronor – samma bankdag

- Till

betalkonto i annan bank i Sverige i svenska kronor – inom tre bankdagar

8. RÄNTA OCH AVGIFTER

Vid var tid gällande avgifter kopplade till betalkonto och genomförandet av betalningstransaktioner framgår av den prislista som finns på Bankens hemsida, www.komplettbank.se. Ränta utgår inte på

(12)

DREF-08708794059

9. KOMMUNIKATIONSMEDEL OCH TEKNISKA KRAV

Meddelanden lämnas i första hand genom bankens internettjänst. I förekommande fall skickas information och meddelanden istället per post till den adress som är registrerad hos Banken. Det språk som används i kontakterna mellan Banken och Kontohavaren är svenska. Utskick av elektroniskt meddelande till adresser som kräver lösenordsliknande enheter (t.ex. SIM-kort eller e- post) anses likvärdigt med rekommenderat brev såvida inte försändelsen besvaras med negativ mottagarkvittering.

För att kunna använda Bankens tjänster via internet krävs uppkoppling mot internet. För sådan uppkoppling krävs viss dator och kommunikationsutrustning, programvara samt internetabonnemang. Information om vilka operativsystem och webbläsare som från tid till annan krävs för tillgång till internettjänsten finns på [www.komplettbank.no] eller kan erhållas från Bankens kundservice.

Kontohavaren ansvarar alltid själv för tillgång till den tekniska ustrusting och programvara som krävs för internettjänsten samt ansvarar för sina uppkopplingskostnader mot internet. Kontohavaren ska visa normal aktsamhet och skydda sin tekniska utrustning mot obehörigt nyttjande, bl.a. genom att använda erforderliga antivirusprogram och brandvägg. Kontohavaren står kostnaden för denna utrustning.

10.INFORMATION OM BETALTJÄNSTER

Via internettjänsten får Kontohavaren löpande information om genomförda betalningstransaktioner till och från Kontohavarens betalkonto. Därutöver finns kontoutdrag tillgängligt via internettjänsten som redovisar betalningstransaktioner genomförda till eller från Kontohavarens betalkonto. Kontoutrag skickas även till Kontohavaren månatligen i pappersformat.

11.TILLGÅNG TILL VILLKOR OCH INFORMATION Kontohavaren kan få tillgång till Bankens samtliga villkor samt information beträffande såväl betaltjänster som Bankens övriga tjänster via Bankens hemsida alternativt genom Bankens kundservice.

12.FÖRPLIKTELSER FÖR DEN SOM ANVÄNDER BETALNINGSINSTRUMENT

Kontohavaren ska använda och hantera ett betalningsinstrument eller annan inloggningsrutin i enlighet med villkoren för utfärdande och användning. Kontohavaren ska alltid vidta erforderliga åtgärder för att skydda sig mot att betalningsinstrument eller annan inloggningsrutin används obehörigt eller att det används i strid med gällande lagstiftning.

Förlust av ett betalningsinstrument eller annan inloggningsrutin som kan användas för att initiera en betalningstransaktion ska omedelbart anmälas till Banken samt utgivaren av eller den som tillhandahållit betalningsinstrument.

13.ANSVAR VID OBEHÖRIGA BETALNINGSTRANSAKTIONER

Om en obehörig betalningstransaktion har kunnat genomföras till följd av att Kontohavare underlåtit skydda ett betalningsinstrument som används för att elektroniskt initiera en betalningstransaktion, ansvarar Kontohavaren för beloppet, dock högst 1 200 kronor per konto och reklamation.

Om en obehörig betalningstransaktion har kunnat genomföras till följd av att en skyldighet enligt första stycket åsidosatts genom grov oaktsamhet ansvarar Kontohavaren för hela beloppet, dock högst 12 000 kronor per konto och reklamation. Har Kontohavaren handlat särskilt klandervärt ansvarar Kontohavaren för hela beloppet.

Oavsett vad som anges i första och andra stycket ansvarar Kontohavaren inte för något belopp som har belastat kontot efter det att Kontohavare anmält att betalningsinstrument ska spärras. Detta gäller dock inte om Kontohavaren genom svikligt handlande har bidragit till den obehöriga transaktionen.

Även om Kontohavaren inte varit oaktsam, ansvarar Kontohavaren för hela beloppet om Kontohavaren inte underrättar Banken utan onödigt dröjsmål efter att ha fått kännedom om den obehöriga transaktionen (reklamation). Detsamma gäller om Banken har lämnat Kontohavaren information om transaktionen och Kontohavaren inte underrättar Banken inom tretton månader från det att beloppet belastat kontot.

[Om en obehörig betalningstransaktion orsakats av att Kontohavaren genom grov oaktsamhet åsidosatt någon av sina skyldigheter enligt dessa allmänna villkor ska Kontohavaren stå för hela förlusten.]

14.REKLAMATION

Kontohavaren ska omedelbart ta del av och granska information om genomförda betalningstransaktioner som gjorts tillgänglig för Kontohavaren. Kontohavare ska utan onödigt dröjsmål från det att denna fått kännedom om felaktigt genomförda eller obehöriga betalningstransaktioner meddela Banken och begära rättelse. Ett sådant meddelande måste dock ske senast inom tretton månader från det att beloppet belastat kontot. Vid för sen reklamation får Kontohavaren inte åberopa felet gentemot Banken och ansvarar då för hela beloppet.

Om Kontohavaren nekar till att ha lämnat sitt medgivande till att ha lämnat sitt medgivande till en genomförd betalningstransaktion eller hävdar att betalningstransaktionen inte genomförts på korrekt sätt, ska Kontohavaren på Bankens begäran medverka till att Banken kan identifiera

(13)

betalningstransaktionen samt genomföra nödvändig utredning av den icke godkända och genomförda betalningstransaktionen.

15.ANSVAR FÖR GENOMFÖRANDE AV BETALNINGSTRANSAKTIONER

Kontohavare ansvarar för att det finns täckning för lämnad betalningsorder samt att uppgifter som lämnats i betalningsordern är tillräckliga och korrekta.

Banken ansvarar då för att belopp och information överförs till betalningsmottagarens bank. Om förutsättningarna i första meningen är uppfyllda och beloppet ändå inte överförs till betalningsmottagarens bank eller betalningstransaktionen på annat sätt genomförts bristfälligt och Kontohavaren reklamerat enligt vad som anges i dessa allmänna villkor, ska Banken dels på lämpligt sätt och utan onödigt dröjsmål återställa det debiterade kontots kontoställning till den som skulle ha förelegat om den bristfälligt utförda betalningstransaktionen inte ägt rum samt, om Kontohavaren initierat betalningsordern, meddela Kontohavaren att transaktionen inte genomförts och, om möjligt, skälen härför.

Om Banken kan visa att mottagande bank har tagit emot transaktionen är mottagande bank ansvarig för om transaktionen inte blir genomförd eller blir genomförd på bristfälligt sätt. Skulle betalningsmottagarens bank, trots detta ansvar, återsända beloppet är Banken ansvarig för att beloppet snarast återbetalas till kunden.

För det fall Kontohavaren lämnat felaktiga uppgifter om betalningen (t.ex. felaktigt kontonummer) är Banken inte ansvarig. Banken ska, på Kontohavarens begäran, vidta skäliga åtgärder för att få tillbaka de medel som betalningen avsåg. För denna tjänst äger Banken rätt att debitera Kontohavaren en skälig avgift.

Banken ska kreditera Kontohavarens konto så snart som möjligt efter att Banken mottagit ankommande betalning. [Innan överföring krediteras Kontohavaren uttas de eventuella avgifter som framgår av avtal och Bankens prislista.]

Kontohavare har rätt till ersättning för avgifter och ränta som förorsakats denne på grund av att en betalningstransaktion inte genomförts eller genomförts bristfälligt och detta inte beror på Kontohavaren.

16.TÄCKNING PÅ BETALKONTOT

Kontohavaren ansvarar för att det finns täckning på betalkontot för de betalningstransaktioner som Kontohavaren godkänt. Om täckning saknas ska Banken meddela Kontohavaren detta. Sådant meddelande kommer dock inte att lämnas av Banken för betalningstransaktioner som initierats av betalningsmottagaren.

Banken i upp till fem påföljande bankdagar på nytt försöka genomföra betalningstransaktionen.

Meddelande om detta ska i sådant fall lämnas till Kontohavaren i enlighet med första stycket ovan.

17.VÄGRAN ATT UTFÖRA EN BETALNINGSORDER

Banken har rätt att vägra utföra en betalningsorder om Kontohavaren inte uppfyller villkoren i dessa allmänna villkor eller om utförande av betalningsordern skulle strida mot annan lag. Banken ska så snart som möjligt underrätta Kontohavaren om betalningsordern inte genomförs.

Betalningsorder som avvisats räknas inte som mottagen.

18. BEFRIELSE FRÅN ANSVAR

Banken är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet.

Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Banken själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Banken, om Banken varit normalt aktsam. Banken ansvarar inte för indirekt skada, om inte skadan orsakats av Bankens grova vårdslöshet.

För genomförande av betaltjänster gäller istället för första och andra styckena ovan att Banken inte ansvarar för fall av osedvanliga eller oförutsägbara omständigheter som Banken inte har något inflytande över och vars konsekvenser hade varit omöjliga för Banken att avvärja trots alla ansträngningar. Ansvar för genomförande av betaltjänster inträder inte heller då Banken handlar i enlighet med svensk lag eller unionsrätt.

Föreligger hinder för Banken att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska Banken, om ränta är utfäst, betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen.

Är ränta inte utfäst är Banken inte skyldig att betala ränta efter högre räntesats än som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) med tillägg av två procentenheter.

Är Banken till följd av omständighet som anges ovan förhindrad att ta emot betalning, har Banken för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

19.ÄNDRING AV VILLKOR

Banken ska på det sätt som anges i punkten 9 meddela ändringar i dessa allmänna villkor minst två

(14)

DREF-08708794059

dag då ändringarna ska börja gälla. Om uppsägning inte görs anses Kontohavaren ha godkänt ändringarna.

20.AVTALETS LÖPTID

Dessa allmänna villkor gäller från det att Banken mottagit ett undertecknat Kontoavtal.

21.TVISTLÖSNING OCH KLAGOMÅL

Svensk lag ska tillämpas på dessa allmänna villkor och eventuella tvister ska avgöras av svensk domstol. Klagomål kan riktas till Kreditgivaren, via klaga@komplettbank.se eller till kundservice på telefon +46 8 40 30 96 00, se www.komplettbank.se.

Vid tvist med Kreditgivaren har Kredittagaren möjlighet att vända sig till:

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Box 174

101 23 Stockholm.

En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränse.

(15)

Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation (SEKKI)

1. Kreditgivarens/ kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare

Adress Telefonnummer E-post

Komplett Bank ASA Pb 448, 1327 Lysaker +46 (0)8 40 30 96 00 Kundservice@komplettbank.se 2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit Flexibelt Lån är en kontokredit (kreditfacilitet) kopplat till ett konto i Komplett Bank med ett beviljat maxbelopp.

Sammanlagt kreditbelopp

Detta är den övre kreditgräns eller det totala belopp som ställs till förfogande genom kreditavtalet.

150 495 kr

Villkoren för kreditutnyttjandet

Här anges när och hur pengarna kan lyftas. Du använder krediten genom att överföra pengar från det konto krediten är bunden till. Se för övrigt avtalsvillkoren.

Kredittavtalets löptid Flexibelt Lån är ett kreditavtal med obegränsad löptid.

Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa

ska fördelas Betalning går först till att täcka räntor och avgifter, och resterande över detta går till avbetalning.

Det totala belopp som du ska betala

Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella kostnader i samband med krediten, förutsatt avbetalning på 5 år.

189 103,80 kr

3. Kreditkostnader

Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller

för kreditavtalet Nominell ränta f.n. 8,90 %

Effektiv ränta

Detta är totalkostnaden uttryckt som en årlig procentandel av det samlade kreditbeloppet, förutsatt avbetalning på 5 år.

Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden.

Effektiv ränta f.n. 9,95 % p.a. baserat på följande:

Kreditbelopp 150 000 kr

Nominell ränta f.n. 8,90 % p.a.

Uppläggningsavgift 495 kr

Administrationsavgift 35 kr Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt

villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om - en försäkring som säkrar krediten, eller

- någon annan kompletterande tjänst? Nej

Nej

Härtill hörande kostnader Uppläggningssavgift 495 kr

Administrationsavgift 35 kr Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i samband

med kreditavtalet Räntesatsen får ändras i den utsträckning det motiveras av

-kreditpolitiska beslut

-ändrade upplåningskostnader för kreditgivaren, eller

-andra kostnadsförändringar som kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när krediten beviljades

Övriga kostnader kan ändras i den mån det motiveras av ökat för den åtgärd som kostnadsersättningen avser att täcka.

Komplett Bank underrättar kredittagaren om ändrad räntesats/övrig kostnad innan ändringen börjar gälla.

Vid försenade betalningar utgår följande kostnader Påminnelseavgift: f.n. 60 kr

Förseningsavgift: f.n. 125 kr

När fordringar går vidare till inkasso tillkommer lagstadgade inkassokostnader.

Kostnader i samband med försenade betalningar Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t.ex.

tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till att erhålla kredit.

Årlig dröjsmålsränta 24% p.a.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter Ångerrätt

Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar. Ja, 14 dagars ångerrätt i enlighet med konsumentkreditlagen.

Förtidsåterbetalning

Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst. Ja, Komplett Bank har rätt till kompensation för ränta och andra kostnader för krediten för tiden fram till förtidsbetalningen.

Sökning i en databas

Om en kreditansökan avvisas pga en sökning i en databas måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela dig resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.

Vid ansökan och under kreditförhållandet kan Komplett Bank utföra en kreditupplysning förutsatt att det föreligger sakligt behov, genom att inhämta upplysningar från ett kreditupplysningsföretag.

Kreditsökande kommer vid en sådan kontroll få en upplysning om vilket företag uppgifterna lämnats från. Om en kreditansökan avvisas på grundval av en kreditupplysning måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela kreditsökande detta.

Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal

Du har rätt att på begäran, kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå kreditavtal med dig.

Ja, vid begäran och kostnadsfritt.

Den tid kreditgivaren är bunden av skyldigheterna som uppkommit innan avtalet ingåtts.

Dessa upplysningar är beräknade från 2021-03-25 och är giltigt i 30 dagar från detta datum 5. Tilläggsupplysningar vid distansförsäljning av finansiella tjänster

Registrering Komplett Bank ASA, org. nr. NO 998 997 801 är medlem i Bankenes Sikringsfond samt har

tillstånd och står under tillsyn av norska Finanstilsynet.

Tillsynsmyndighet Finanstilsynet, www.finanstilsynet.no

Utnyttjande av ångerrätten 14 dagars ångerrätt från den dag då avtalet är ingicks. Ångerrätten utnyttjas genom meddelande till Komplett Banks kundservice. Kontohavaren ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 30 kalenderdagar återbetala kreditbeloppet och upplupen ränta fram till det att kreditbeloppet återbetalas.

Klausuler om vilken lagstiftning och/ eller domstol som är

relevant for kreditavtalet Svensk lag gäller och eventuella tvister ska avgöras i svensk domstol.

Språkordning Information och avtalsvillkor lämnas på svenska.

Prövning Förekomst av tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol: Klagomål ska alltid först riktas till Komplett Bank. Om kredtitagaren inte är nöjd med klagomålsbehandlingen kan kredittagaren vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Box 174, 101 23 Stockholm.

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :