Verksamhetsförutsättningarna. tryggas Statens nya tillstånds- och tillsynsmyndighet

Full text

(1)

-

30.5.2017 1

Verksamhetsförut- sättningarna

tryggas – Statens

nya tillstånds- och

tillsynsmyndighet

(2)

-

25.9.2017 2

Huvudbudskap

Statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter koncentreras till en sektorsövergripande myndighet av ny typ.

Myndighetens uppgiftsområden omfattar social- och hälsovårdsområdet, miljöområdet, arbetarskyddet samt undervisnings- och kulturväsendet .

Den nya myndigheten bevakar inom sina ansvarsområden att de grundläggande rättigheterna och allmänintresset tillgodoses.

Myndigheten är riksomfattande, men närvarande där också kunden finns.

Den nya myndigheten tillämpar enhetliga och kundcentrerade

verksamhetssätt - utgångspunkten är framförhållning och digitalisering

samt att det ska vara enkelt och smidigt att sköta ärenden.

(3)

-

25.9.2017 Förnamn Efternamn

3

VARFÖR?

REGIONREFORMEN STATENS ROLL

(4)

-

Varför en ny myndighet?

25.9.2017 4

Regionreformen ändrar Finlands förvaltningsstrukturer i vid utsträckning:

indelningen kommun/landskap/stat skapar en ny uppgiftsstruktur och en interaktionsmodell för förvaltningen

(5)

-

Statens roll

Statsförvaltningen ska svara på den nya strukturens behov och trygga verksamhetsförutsättningarna

25.9.2017 5

Riksomfattande behörighet

Statens roll är att trygga jämlika rättigheter

Regional synlighet, interaktion och lokalkännedom

Staten är närvarande i hela landet

Enhetlig beslutspraxis och enhetliga tillvägagångssätt

Staten är en enhetlig aktör

Sektorsövergripande planering av helheten

Statens roll

Rättsstaten

Grundläggande fri- och rättigheter

Säkerhet Jämlikhet Allmänintresset

Riksomfattande och internationella uppgifter

(6)

-

25.9.2017 Förnamn Efternamn

6

VAD?

UPPGIFTER VERKSAMHET SERVICELÖFTE

(7)

-

Uppgifter

25.9.2017 7

TILLSTÅND

• Bevilja tillstånd och rättigheter

• Registrera aktörer

STYRNING

• Styra och utveckla verksamheten

• Finansiera

tjänsteproduktionen och projekt

TILLSYN

• Övervaka lagligheten i verksamheten

Undervisnings- och kulturväsendet

Social- och hälsovården Miljösektorn

Arbetarskyddet

Myndigheten svarar dessutom för kommunernas och landskapens allmänna laglighetsövervakning, tillsynen över näringar, lönegarantin och andra uppgifter som rör rättssäkerheten.

(8)

-

25.9.2017 8

Vi tryggar de grundläggande

rättigheterna och rättssäkerheten i regionerna och bevakar

allmänintresset genom att sköta uppgifter i samband med

verkställande och styrning samt tillsyn över efterlevnaden av lagstiftningen.

Vår verksamhet är proaktiv, kundorienterad och

sektorsövergripande och vi utnyttjar multidisciplinär kompetens.

Verksamhetsidé

(9)

-

Servicelöfte

25.9.2017 Förnamn Efternamn

9

att serviceanvändarnas och de anställdas

rättigheter tillgodoses

• Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

• Medborgerliga rättigheter

• God förvaltning och serviceprincipen

att tjänsteproducenternas och arbetsgivarnas skyldigheter fullgörs

• Tillgängliga, högklassiga och kundcentrerade tjänster

• Jämlikhet och likabehandling av kunder, kundernas säkerhet

• Arbetsgivarens skyldigheter

• God förvaltning och serviceprincipen

Vi säkerställer på ett proaktivt, interaktivt och jämlikt sätt

(10)

-

25.9.2017 Förnamn Efternamn

10

FÖR VEM?

KUNDER

(11)

-

Kunder

25.9.2017 11

Människor och organisationer

Användare och producenter av tjänster

Medborgare Företagare Arbetstagare och arbetsgivare Landskap Kommuner Näringar Tredje sektorn

(12)

-

Kundnytta

3.5.2017 12

Människor

• Får de tjänster de behöver

• Ärenden behandlas smidigt och lätt

• Levnads- och arbetsmiljön är trygg och sund

Företag och arbetsgivare

• Får en jämlik och välfungerande affärsmiljö

• Får sina ärenden behandlade smidigt och lätt

• Tjänster erbjuds nationellt

Landskap

• Får interaktiv styrning och stöd i skötseln av sina uppgifter i alla landskap

• Får sina ärenden behandlat smidigt och lätt

Kommuner

• Får interaktiv styrning och stöd i skötseln av sina uppgifterna

• Får sina ärenden behandlat smidigt och lätt

(13)

-

25.9.2017 Förnamn Efternamn

13

HUR ?

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT LYCKAS STYRNING OCH STRUKTUR

ORGANISATION

(14)

-

Ny verksamhetskultur

25.9.2017 Förnamn Efternamn

14

Vi påverkar samhället med en helhetsbetonad syn på

verksamheten Vi utnyttjar vårt breda regionala

nätverk och vår sakkunskap. Vi lär av varandra.

Vi har dynamiska, sektorsövergripande mål för

myndighetsstyrningen Vi behandlar ärenden

kundcentrerat,

problemfokuserat, integrerat och mångprofessionellt

Vi har en sektorsövergripande och mångprofessionell ny myndighet

Vi följer principen om alla tjänster över en disk

(15)

-

Ny verksamhetskultur

25.9.2017 Förnamn Efternamn

15

Vi är kundcentrerade, interaktiva, aktuella, synliga

och nära till hands

Vi samarbetar i fråga om innehåll, genomförande och

servicekanaler Offentliga datalager är i

gemensam användning, vi utnyttjar stordata och

dataanalys

Vi lättar upp tillståndsförfarandena, övergår till nya styrmedel Vi sprider god tillsyns- och

styrpraxis, skapar nya metoder

Vi utgår från gedigen kunskap om och styrning av

innehållet i olika sektorer

Vi sätter tyngdpunkten på det som är kvalitativt och kvantitativt betydande

= samhällelig inverkan

(16)

-

Myndighetens verksamhet täcker hela landet, vilket möjliggör

25.9.2017 Förnamn Efternamn

16

Tillsyn över de grundläggande fri- och rättigheterna på det ställe där själva

verksamheten sker

Regional, interaktiv tillsyn och

etablerande av nätverk med lokala aktörer

Effektiv insamling och användning av myndighetens resurser och utnyttjande av befintlig regional infrastruktur

Platsoberoende arbete och skötsel av statens

uppgifter i hela landet, även i fortsättningen

Vid behov riksomfattande behandling av ärenden och funktionell centralisering av kompetensen

(17)

-

25.9.2017 17

Myndighetens verksamhetsställen

Helsingfors Tavastehus Joensuu Jyväskylä Kajana Karleby Kouvola Kuopio Lahtis

Villmanstrand S:t Michel Uleåborg

Verksamhetsställen

Björneborg Rovaniemi Seinäjoki Tammerfors Åbo Vasa

(18)

-

Digitaliseringens utnyttjande

Vi skapar mervärde för kunden på ett effektivare sätt

25.9.2017

18 Förnamn Efternamn

Vi använder enhetliga datalager för att

underlätta kundens och myndighetens arbete

Vi har enhetliga digitala tillvägagångssätt som minskar den administrativa bördan:

Vi förenhetligar processerna,

servicekanalerna och stödtjänsterna inom olika förvaltningsområden

Vi mångfaldigar våra lösningar över

förvaltningsgränserna Vi tillämpar bästa praxis

Tillsammans har vi de ekonomiska resurser och den bärkraft som behövs

(19)

-

Styrning och struktur som stöd i förändringen

25.9.2017 19

Ledning och frågor som omfattas av gemensam

styrning

Substansarbetet i myndigheten Statsrådet

Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet

JM IM FM UKM JSM ANM SHM MM SRK UM FSM KM

Gemensam styrning Styrgrupp och beredningsnätverk

Operativ styrning Substansstyrningen sköts

av respektive ministerium

(20)

-

Allmän beskrivning av processerna för gemensam styrning

25.9.2017 Förnamn Efternamn

20

Statsrådsnivå

Styrgrupp

Berednings- nätverk

Ministerium X

Ministerium Y

Ministerium Z

Statens tillstånds- och tillsyns-

myndighet

Avgör ärenden där det råder oenighet

Ärenden där det råder oenighet Hänskjuter ärendet till statsrådet Ärenden där det råder enighet

Behandlar och godkänner beredningsnätverkets förslag Strategisk diskussion

som utgångspunkt för beredningen i myndigheten

Formar sin ståndpunkt om förslaget och lägger fram egna

förslag

Formar sin ståndpunkt om förslaget och lägger fram egna

förslag

Formar sin ståndpunkt om förslaget och lägger fram egna

förslag

Lägger fram myndighetens förslag

Samordnar och bereder ministeriernas gemensamma förslag

Ministrarna undertecknar styrdokumenten, deltar i

budgetförhandlingarna

(21)

-

Organisationsmodell

3.5.2017 21

Organisering av den gemensamma verksamheten X

Organisering av den gemensamma verksamheten Y

L E D N I N G S G R U P P E N

Människor Organisationer Företag Landskap Kommuner

Miljö- sektorn

Social- och hälsovård

Arbetar- skydd

Undervisning och kultur

Intern revision

Rättssäkerhet (ANM:s, JM:s, IM:s och FM:s uppgifter) Förvaltnings- och utvecklingstjänster

GENERALDIREKTÖREN

ca 500 årsverken

ca 300 årsverken

ca 400 årsverken

ca 100 årsverken

ca 160 årsverken

ca 80 årsverken

(22)

-

Ledning och utnämningsrätt

25.9.2017

22 Förnamn Efternamn

Svarar för myndighetens verksamhet som helhet och för att den är enhetlig och utvecklas

Statsrådet utnämner generaldirektören på föredragning av FM

Generaldirektören

Svarar för verksamheten inom sin sektor och till denna del för uppnåendet av myndighetens gemensamma mål och för den gemensamma ledningen,

utvecklingen och samordningen med andra sektorer

Utnämner personalen inom sektorn

Statsrådet utnämner sektordirektörerna på föredragning av resp. ministerium

Sektordirektören

(23)

-

Personalens ställning i förändringen

Regeringens riktlinjer 5.4.2016: I samband med reformen centraliseras personalen inte till ett enda kontor

25.9.2017

23 Förnamn Efternamn

Huvudregeln är att tjänsterna och de tjänstemän som utnämnts till tjänsterna överförs till samma ämbetsverk som uppgifterna överförs till.

Omorganiseringar mellan statliga myndigheter och verk genomförs i enlighet med statstjänstemannalagen.

Tjänstemän som utnämnts till ett

tjänsteförhållande för viss tid övergår till anställning vid ämbetsverket för den tid tjänsteförhållandet varar.

I samband med omorganisering av verksamheter kan en tjänst överföras utan samtycke av tjänstemannen, om tjänsten överförs inom eller till tjänstemannens pendlingsregion.

(24)

-

25.9.2017 Förnamn Efternamn

24

NÄR?

VERKSTÄLLIGHET SAMARBETE MED INTRESSENTGRUPPER

TIDTABELL

(25)

-

Verkställighet och samarbete med intressentgrupper

25.9.2017 Förnamn Efternamn

25

Inom projektet bereds en smidig överföring av uppgifterna

• Den nya verksamhetens grundläggande struktur och arbetsfördelning bereds i ett tidigt skede

Personalen och

förändringsledarskap i centrum

I samband med

verkställandet bildas intressentnätverk

• Kunder,

arbetsmarknadsorganisationer, frivilligorganisationer och tredje sektorn, andra myndigheter

(26)

-

Verkställighet

25.9.2017 26

Verkställighetsprojektet för inrättande av myndigheten inleddes 15.2.2017 I VERKSTÄLLIGHETSPROJEKTET:

Tryggas en smidig överföring av myndighetens uppgifter

Skapas en

sektorsövergripande och mångprofessionell myndighet i enlighet med verksamhetsidén

Genomförs förändringen tillsammans med

intressentgrupperna och med iakttagande av god personalpolitik

Personalen gör förändringen

(27)

-

Verkställighetsmål

Målet med verkställighetsprojektet är att

25.9.2017

27 Förnamn Efternamn

Påverkar samhället genom

förvaltningsområdenas gemensamt uppställda mål och en helhetssyn på verksamheten

Trygga en smidig start på myndighetens verksamhet

Verkar på ett riksomfattande enhetligt,

kundcentrerat, integrerat och mångprofessionellt sätt

Följer principen om alla ärenden över en disk och samanvänder data när det gäller verksamhetens innehåll, genomförande och servicekanaler Utnyttjar sitt regionala nätverk, sin breda

sakkunskap och sina goda metoder över sektorsgränserna

Riktar in och förnyar sin verksamhet

dynamiskt så att den blir allt mer förutsebar, interaktiv och riskbaserad

Skapa grunden för myndighetens intressentnätverk

Inrätta en nationell myndighet med en sektorsövergripande och mångprofessionell verksamhet som

(28)

-

Organisering av verkställandet

25.9.2017 28

Styrgrupp för

verkställighetsprojektet är den grupp som bereder Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet

Grupper inom projektet:

Styrgrupp

1. Arbetsgruppen för nationell organisering och styrning av myndigheten (ORION)

2. Arbetsgruppen Servicemodell och digitalisering (PASAATI)

3. Personal- arbetsgruppen

4. Kommunikations- arbetsgruppen Gruppen för gemensam styrning

Social- och hälsovården

Undervisnings- och kulturväsendet Miljösektorn

Arbetarskyddsförvaltningen Rättssäkerhet

Förvaltnings- och utvecklingstjänster

(29)

-

Principer för arbetsgruppernas verksamhet

25.9.2017 Förnamn Efternamn

29

Delat ordförandeskap

(centrala ministerier eller verk) Representation från alla

ministerier som styr myndigheten Representation från de verk som är föremål för förändringen Representation från

personalorganisationer

Sektorsövergripande sekretariat

Kommunikationen deltar i alla gruppers arbete

• Nätverkssamarbete där de olika gruppernas inbördes relationer identifieras

• Ett kreativt och aktivt grepp om arbetet baserat på gedigen

sakkunskap

• Interaktion med kunder och andra

intressentgrupper

(30)

-

1. Arbetsgruppen för nationell organisering och styrning av myndigheten (ORION)

Arbetsgruppen ska

• samordna beredningen av organiseringen av olika sektorer och verksamhetsenheter, liksom även beredningen av styrsystemet

• ta fram ett utkast till en arbetsordning för myndigheten

• planera grunderna för hur myndighetens gemensamma funktioner ska organiseras

• beslutsförfaranden för gemensamma funktioner, olika tillvägagångssätt, finansiering av arbetet, arbetets syfte och förhållande till ledningen inom sektorerna/verksamhetsenheterna

25.9.2017 30

(31)

-

Gruppen för gemensam styrning

Gruppen ska

• planera innehållet och uppgifterna för den gemensamma styrningen i större detalj

• planera arbetssätt och processer för myndighetens styrgrupp

• delta i styrgruppsarbetet

• skapa ett beredningsnätverk

• rapportera om resultatavtalsförfarandet samt ram- och budgetförfarande, andra uppgifter

25.9.2017 31

(32)

-

Grupperna för organisering av olika sektorer och verksamhetsenheter

Grupperna ska

kartlägga

vilka uppgifter sektorn/verksamhetsenheten ska ha

hur uppgifterna i dag är organiserade i olika verk

hur uppgiftsprocessen ser ut i olika verk

med vilka metoder uppgiften utförs

om uppgiften förutsätter regional närvaro och/eller lokalkännedom eller om uppgiften kan utföras oberoende av plats

vilken sakkunskap som behövs i uppgiften och vilken sakkunskap som tillhandahålls för detta i dag

hur uppgiften styrs och leds

hur uppgiften stöds med interna tjänster

vilka interna gränssnitt det finns till olika uppgifter inom samma organisationsenhet samt kopplingen till andra sektorer

vilka de funktionella behoven i den nationella organiseringen av uppgiften är

utifrån kartläggningen planera grunderna och alternativen för

nationell organisering av sektorn eller verksamhetsenheten och lägga fram ett förslag till åtgärder som behövs för genomförandet

tillsammans med den grupp som planerar tillvägagångssätten kartlägga

vilka utvecklingsprojekt som redan inletts för uppgiften och hur de är kopplade till förändringen

vilka andra processutvecklingsbehov uppgiften är förknippad med

Grupper:

1. Social- och hälsovården

2. Undervisnings- och kulturväsendet 3. Miljösektorn

4. Arbetarskyddsförvaltningen 5. Rättssäkerhet

6. Förvaltnings- och utvecklingstjänster

25.9.2017 32

(33)

-

2. Arbetsgruppen Servicemodell och digitalisering

Arbetsgruppen ska

• samordna och omrikta arbetet inom olika förvaltningsområdens

digitaliseringsprojekt och andra utvecklingsprojet som anknyter till den nya myndighetens verksamhet så att målen för myndigheten uppnås

• styra arbetet inom projekten för att det ska kunna sättas upp mer exakta gemensamma mål och en tidtabell för genomförandet

• organisera kontakten mellan projekten och andra genomförandegrupper och centrala aktörer

25.9.2017 33

(34)

-

3. Personalarbetsgruppen

Arbetsgruppen ska

• centraliserat bereda de personalpolitiska principer som ska följas i beredningen genom att utnyttja de gemensamma personalpolitiska principerna för landskapsreformen

• precisera vilka personalkonsekvenser som är förknippade med inrättandet av myndigheten

• bereda en plan för hur personalen ska placeras i myndigheten

• bereda ett förslag till personalpolitiska principer och tillvägagångssätt i den nya riksomfattande myndigheten

• bereda de frågor som gäller tillämpningen av den nya myndighetens lönesystem

• bereda och förverkliga stöd och träning i anslutning till förändringen för att se till att personalen mår bra i arbetet

• utarbeta en plan för utveckling av personalkompetensen så att den svarar mot de behov i fråga om sakkunskap och kompetens som organiseringsgruppen och

digitaliseringsgruppen kartlagt

• underlätta genomförandet av förändringen genom att redan i beredningsskedet skapa kontakter och diskussionskanaler mellan de personer som ska överföras till den nya myndigheten

25.9.2017 34

(35)

-

4. Kommunikationsarbetsgruppen

Arbetsgruppen ska

• planera och samordna förändringskommunikationen inom och mellan förvaltningsområdena under det att inrättandet av myndigheten bereds

• lägga fram förslag till en kommunikationsplan för beredningsskedet

• säkerställa att regionförvaltningsverken, närings-, trafik- och miljöcentralerna och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira samt den personal som överförs till den nya myndigheten regelbundet och samtidigt får information om hur beredningen av myndigheten framskrider

• bereda den kommunikation, inkl. kundkommunikation, som myndighetens inledande skede förutsätter

• ta fram principer för projektets externa kommunikation

• planera myndighetens grafiska profil

25.9.2017 35

(36)

-

Preliminär tidtabell för beredningen

25.9.2017 Förnamn Efternamn

36

RP-utkast före slutet av november 2016

RP på remiss den 24.4. och till

riksdagen i september 2017

Beredning av inrättandet av myndigheten 2017–2018

Myndigheten

inleder sin verksamhet den 1 januari 2019

(37)

-

Tidslinje för verkställandet av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet

25.9.2017 37

2017 2018 2019

Förberedande åtgärder

2/2017 – 6/2017

Analyserings- och förslagsskedet

7/2017 –

12/2017 1/2019

Preliminär utredning av den personal som överförs, beredning av förändringsstödet och inledning av genomförandet

Planering av personalens placering

1/2018–

6/2018

Planering samt kartläggning av sektorernas uppgifter och kunnande

Planering och förslag till organisering av de nya

processerna

Åtgärds- och verkställighetsskeden

Gemensamma funktioner och verkets arbetsordning

Grafisk profil Planering av webblats och intranät Kommunikations-

planering Organisation

Servicemodeller och digitalisering Personal

Kommunikation

6/2018–

12/2018

Arbetsordning, arbetsfördelning och interna bestämmelser samt val av ledning för sektorerna

Styrning

Planering av innehållet och processerna i den gemensamma styrningen

Tillsättande av en styrgrupp och ett beredningsnätverk

Resultatavtal,

budgetproposition och ram

Projektutvärdering, åtgärder för tryggande av inledningsskedet, beskrivning av målbild och servicemodeller samt åtgärder i anslutning till dem

Samordning av förändrings- och utvecklingsförslag

Styrning av förändringsarbetet

Verkets personalpolitiska principer, förfaringssätt, avtal

Planering av den externa

kommunikationen, genomförandeprojekt

Effektiviserad kundkommunikation, genomförandeprojekt Ibruktagande av gemensamma system

Den nya myndigheten inleder sin verksamhet

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :